Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. Валери Христов Чакалов
  Проф. Валери Христов Чакалов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 2, стая 201

  Телефон: 0548308495/вътр. 234; 0899944522

  Email: v.chakalov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 9.00-17.00 Вторник: 9.00-17.00


  2016 САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 2016 - “Зона за медитация“- галерия Ракурси, София
  2017 2017 - Чакалов, Валери. "Рисуването при децата", сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието" 2017
  2016 2016 -- Чакалов, В. „Дигиталните технологии в обучението по графика ”, Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Белград -Флоренция- Пиза- Любляна на ПФ,ШУ, , Издателство „Фабер”, 2016
  2015 2015 - Чакалов, Валери. „ СТУДЕНТСКИ ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ“ ШУМЕН 2014", Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието"2015
  2015 2015 Чакалов, В. „Тенденции в обучението по графични изкуства”. Годишник на ШУ, Том ХIХ D , ПФ, стр. 67 – 69, ISSN 1314 – 6769, УИ „ Епископ К. Преславски”, 2015.
  2014 2014 - Чакалов, Валери. "Някой аспекти в обучението по „Графика“ и създаване на архив от графични творби на студенти" Годишник "Образователни технологии 2014" - конференция с международно участие.
  2014 2014 - Чакалов, Валери. "Творческите проекти - лаборатория за различно мислене", Сборник научни трудове от пътуващ семинар "Иновации в образованието"2014
  2014 2014 - Чакалов, Валери. "Видео Арт", доклад в международна научна конференция Овидий университет Констанца, Румъния
  2013 2013 - Чакалов, Валери. "Галерия „Университетска“ – зона за споделяне и обмен на художествени практики в обучението по изобразително изкуство, настояще и перспективи",сборник пътуващ семинар на ПФ, ШУ
  2018 Чакалов, В., "Анонимното изкуство на Тантра“. Годишник научни трудове на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, стр. 97-103, ISSN 1314-6769 Чакалов, В. „За визуалните изкуства“. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим „Иновации в образованието“, 27.04.-04.05.2018. Шумен: Фабер, 2018, стр. 18-20 Пътуващ семинар пътуващ "Иновации в образованието" (Одрин – Чанаккале - Дидим), 27 април - 4 май, 2018
  2016 2016 -- Доклад на тема „Digital technology in teaching on graphic art“ в 7 Международен симпозиум "Образование, научни изследвания, творчество- 2016", Овидий Университет (музика, театър и изобразително изкуство)Констанца, Румъния
  2016 2016 -- Чакалов, В. „Интуиция и творчески процес”. Годишник на ШУ, Том ХХ D , ПФ, стр. 122 – 125, ISSN 1314 – 6769, УИ „ Епископ К. Преславски”, 2016.
  2015 2015 - Чакалов, Валери. "" STUDENT VIDEO ART FESTIVAL" SHUMEN 2014, доклад в международна научна конференция, Овидий университет Констанца, Румъния
  2014 2014 - Чакалов, Валери. "Видео Арт", доклад в международна научна конференция Овидий университет Констанца, Румъния
  2013 Галерия „Университетска“ – зона за споделяне и обмен на художествени практики в обучението по изобразително изкуство, настояще и перспективи, ШУ ,под печат
  2012 "Млади британски артисти" и Голдсмит колеж по изкуства, Лондон, Сборник научни трудове от пътуващ семинар «Образователни технологии», Шумен-Риека-Венеция, ШУ, ПФ, В. Търново, 2012, ст. 21/27
  2022 Чакалов, В., Рецензия за проект „Ергономично и дизайнерско изследване на спомагателното обзавеждане като част от учебната среда на учениците в прогимназиален етап на обучение“ финансиран целево от държавния бюджет, разработван от колектив към Технически университет-Варна.
  2022 Чакалов, В., Рецензия за статия със заглавие ALEXANDER BOZHINOV’S CREATIVE WORKS AS WAR CORRESPONDENT AND CONTRIBUTOR TO OTECHESTVO MAGAZINE за списание „История“.
  2017 2017 - Становище от проф. Валери Чакалов по конкурс за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Николина Милчева Джановска
  2017 2017 - Становище от проф. Валери Чакалов по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ от гл.ас.д-р Светозар Йорданов Чилингиров.
  2017 2017 - Становище от проф. Валери Чакалов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Доц. Красимир Енчев Русев
  2017 2017 - Становище от проф. Валери Чакалов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на ас. Тодор Генков Овчаров.
  2017 2017 - Становище от проф. Валери Чакалов за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ ас. Галина Димитрова Станева.
  2016 2016 - Становище за присъждане на образователната и научна степен „доктор”,научна област 8. Изкуства,професионално направление 8.2. Изобразително изкуство,научна специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство-Графика ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, катедра „Графика”дисертационен труд на тема: „Неформалните групи – несъстоял се бунт и традиция. на ас. Милен Петков Джановски
  2016 2016 - Становище за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на ас. ТОДОР ГЕНКОВ ОВЧАРОВ научна област 8. Изкуства професионално направление 8.2. Изобразително изкуство,научната специалност 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство-(Рисуване), дисертационен труд на тема "Пространствено-времеви отношения в живописната композиция"
  2016 2016 - Становище за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” доц. дпн Мариана Минчева Гърмидолова (Мойнова) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,по научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство.
  2016 2016 - Становище по конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“по професионално направление 5.13. „Общо инженерство“по дисциплина „История на изкуството и дизайна“ обявен от ТУ –Варна в ДВ, бр77/06.10.2015 г. с кандидат гл. ас. д-р Момчил Тодоров Тачев
  2016 2016 - Препоръка за проект „Пътешествие в историята на костюма” на Художествена галерия - Добрич
  2015 Резензент на монографията МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО И НЕГОВАТА ПУБЛИКА.ПРОБЛЕМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО, автор Дарина Василева
  2015 Становище за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ научна област 8. Изкуства професионално направление 8.2. Изобразително изкуство научна специалност 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство-Рисуване ВТУ „Св.св Кирил и Методий“, Факултет по изобразително изкуство, катедра „Рисуване“ Дисертационен труд на тема ПРАКТИЧЕСКО ВКЛЮЧВАНЕ НА ОСЕЗАНИЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО Експериментални произведения в областта на синтеза на тактилни и визуално-тактилни характеристики на обектите Гл. ас. Атанас Димитров Тотляков
  2012 рецензент относно материалите, представени за участие в конкурс за присъждане научна степен „Доктор" по научна специалност 02.19.06. „Ергономия и промишлен дизайн" на тема: „Изследване на възможностите за полагане на декоративни покрития върху произведения на изкуството и дизайна чрез плазмено-прахово напластяване” с автор доц. Пламен Василев Братанов научен ръководител доц.д-р инж. Христо Костов Скулев
  2012 становище за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Диана Костадинова Пенева-Сотирова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление: 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание (Дизайн и мода)), обявен в ДВ бр. 103 от 23. 12. 2011г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
  2012 становище относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по: област на висшето образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..(Теория и методика на обучението по изобразително изкуство) в ПФ, катедра ПИИ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” от гл. ас. д-р Димитър Илиев Балкански
  2012 рецензент относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 05.08.04 „Изкуствознание и изобразителни изкуства” („Графика” и „Композиция”), за нуждите на катедра „Графика” при Национална Художествена Академия - София от д-р Десислава Христова Христова-Тошева
  2011 рецензент относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.13. „Общо инженерство” („Интериорен дизайн” и „Цветознание”), за нуждите на катедра „Индустриален дизайн” при Машинно-технологичния факултет на Технически университет – Варна от гл. ас. д-р Цена Радкова Мурзова от Технически университет - Варна. Кратки
  2011 рецензент на писмена разработка за придобиване на II професионална квалификационна степен на тема „Диагностика на изобразителните дейности на деца с ментална ретардация” от Бисерка Н. Дочевска
  2010 рецензент на проект „СПОДЕЛЕНО” /ГРАФИЧНИ ТЕХНИКИ – СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКИ/ с ръководител доц. Емил Богомилов и членове на научния колектив доц. Красимир Георгиев Карабаджаков, ас. Деян Русков Карагогов и Анита Иванова Пенова -- Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
  2023 60 години Художествена галерия – Добрич 10.05.2023 г.
  2023 Фестивал на визуалните изкуства \"Август в изкуството\" десето юбилейно издание, Варна 2023
  2023 Изложба \"Феноменология\" малки форми галерия Орловска 10, Габрово, 2023
  2023 Съвместна изложба „Приятели“ в Художествената галерия \"Професор Илия Петров\" в Разград 6.03.2023
  2023 Изложба \"Воаяж\" в галерия на общински исторически музей - Царево, Фестивал \"Арт поток\" 14.07.2023
  2023 Изложба \"Ренина и приятели\" випуск художествена гимназия 1976 в галерия \"Иван Милев\" Казанлък 26.09.2023
  2023 Изложба \"Здравко Палазов и приятели\" в галерия \"Артистика\", Пловдив 18.10.2023
  2023 2 Международен арт симпозиум \"Ритъмът на изкуството\" гр. Коджаели, Турция, 17 май 2023 г.
  2023 Международна изложба малка графика А4, 9то издание в галерия UNArte, Букурещ, 20.05.2023
  2023 Международна изложба \"В подножието на връх Бона”, Кременец, Полша 12.02.2023
  2023 Международна онлайн изложба \"GOBEKLITEPEART 2023\", Турция 15.04.2023 г.
  2023 Член на международно жури за изложба \"IDA 2023\" Internacional Design and Art, Турция 1.09.2023 г.
  2023 Съорганизатор на изложба и кръгла маса \"UNIMUZET23\", международна платформа на университетските музеи и конгреси в ГХГ \"Борис Георгиев\" Варна 12.06. 23 г.
  2023 Куратор на творчески работилници по визуални изкуства и литература, \"Турция – Гърция – България\", Skala Eressos Гърция 21-24.09.2023 г.
  2019 2019 Юбилейна изложба “Код Визуален” на катедра ВИТМ по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ. ХГ “Никола Маринов“, Търговище, 22.02.2019. 2019 Изложба „Визуални изследвания, форми на сетивност“ на студенти и преподаватели от ШУ в Тракийски университет Одрин, Турция по покана на Факултет за изкуства на Тракийски университет Одрин, Турция, 11-14.04.2019 2019 - „Confronti“- Съвременна графика от България и Италия, Associazione Nazionale Incisori Contemporanei, Капо д”Орландо / Италия 2019 - Международна изложба „Conexiuni” в галерия „ORIZONT” Букурещ / Румъния. 2019 - Международна изложба „Ustalar”” в галерия „Mavist“ Истанбул / Турция 2019 - Групова изложба “ Столът като символ“ в галерия ”Серякова къща” Троян 2019 - Международна изложба „14 Subat gibi ” в Галерия „Mavist“ Истанбул с куратор проф. Мелихат Тюзун.
  2018 2018 Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ "The MOMENT", Pinelo Art Gallery, Istanbul, Turkey, Организатор проф. Валери Чакалов, катедра ВИТМ, февруари 2018. 2018 Изложба "Пролетен салон" на ДШХ и Представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова", 05.2018 2018 Международна изложба "Графика малък формат", 4-то издание - България, Германия, Македония, Полша, Румъния, Турция, галерия "Университетска", ШУ, Организатор Овидиу Кройтору, Национален университет за изкуства, Букурещ, 17-30 май 2018. 2018 Изложба „Формат А4+“ на преподаватели и студенти от катедра ВИТМ, Национален университет по изкуствата, UNАrte gallery, Букурещ, Румъния, Организатор проф. Валери Чакалов, Катедра ВИТМ, 5-19.11.2018 2018 Участие в изложба "Зимен салон" на ДШХ и Представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова", 2018 2018 Изложба на преподаватели и магистри от специалност ПОВИ в Радио Варна, 2018 2018 Изложба “Сол за живите” с творби по стихове на Йордан Кръчмаров, ХГ Добрич, Организатор ХГ Добрич, 31.10.2018 2018 Изложба – 15 години Галерия „Арт алея”, София, 2018 2018 Юбилейна изложба “Код Визуален” на катедра ВИТМ по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ. ХГ "Елена Карамихайлова“, Шумен, Организатор Катедра ВИТМ, 04.12.2018.
  2017 2017 – Изложба „Студенти и преподаватели“ в Художествена галерия „Никола Маринов“ Търговище
  2017 2017 - Изложба "Стефан Божков и приятели", Фестивал на изкуствата „Арт Поток“, Общински музей, Царево
  2017 2017 – Изложба „Ателието на Георги Велчев“, Художествен музей Георги Велчев, Варна
  2017 2017 - "Изобразителното изкуство днес – интермедия и хипертекстуалност”, куратор Младен Младенов, художествена галерия "Елена Карамихайлова", Шумен
  2017 2017 - Фестивал за съвременно изкуство „Port Prim Art Fest”, Бургас
  2017 2017 – Изложба „Студенти и преподаватели“ в Художествена галерия Добрич
  2017 2017 - Художествен форум “Изкуството като противодействие“, Валери Чакалов, Станислав Памукчиев, Нина Русева, Петер Цанев, Надежда Олег Ляхова, Венелин Шурелов, Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, Варна
  2017 2017 – 3-то издание на международен проект на графика малък формат „А4“, Шумен.
  2017 2017 – 3-то издание международен проект на графика малък формат „А4“; Охрид, Македония
  2017 2017 – Изложба „HUMANITAS” с куратор Mustafa ATALAY, галерия „Mavist” Истанбул, Турция
  2017 2017 - Художествен форум „Did you know?“, организатор Pinelo Art Gallery, Истанбул, Турция
  2017 2017 - Изложба в Галерия Куб, Културен център на окръг Констанца "Teodor T. Burada" Констанца, Румъния, куратор Florentin SIRBU
  2017 2017 - Международен арт проект " Ovidius, tenerorul lusor amorum exilat la Tomis " - Констанца, Румъния
  2017 2017 – Международен проект графика малък формат „А4“ , Букурещ, Румъния
  2017 2017 - Международна изложба в Художествена галерия "Борис Георгиев" Варна с куратори Валери Чакалов и Сибел Тетик
  2016 2016 -- Изложба „Слонът“, галерия "Диамантената къща" на DIC, София
  2016 2016 -- Проект „Es lautet”, галерия „Червена точка“, София
  2016 2016 -- "Учители и ученици", Художествена галерия "Проф. Илия Петров" Разград
  2016 2016 -- "Aрт къща" в галерия "Елена Карамихайлова" Шумен
  2016 2016 -- „Градът на светлината-Карлово“- Център за занаяти и културни традиции „Бухалов Хан“ гр. Карлово
  2016 2016 -- Изложба "Образ и подобие"- 77 автопортрета, колекция на Николай Неделчев, художествена галерия, Пловдив
  2016 2016 -- Национален фестивал „Арт поток“, Царево
  2016 2016 -- Изложба „Салон на галериите“, НДК, София
  2016 .2016 -- „Морето ни/не е до колене“, изложба на студенти и преподаватели от ПИИ в музей "Дом на хумора и сатирата", Габрово
  2016 2016 -- Регионална изложба на Пети национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика ХГ „Борис Георгиев“ Варна
  2016 2016 -- Изложба „Графика“ на студенти от специалност ПОИИ на Педагогическия факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в галерия на Овидий университет, Констанца, Румъния
  2016 2016 -- Изложба „Обект-субект-комуникация“ на студенти и преподаватели от специалност ПОИИ на Педагогическия факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в Ялова университет, Турция.
  2016 2016 -- Изложба „Димитър Чолаков, Валери Чакалов, Стефан Божков“ в UNAgaleria на Национален университет за изкуства , Букурещ, Румъния.
  2016 2016 -- Международна изложба"Verzamelingen ван Vrienden", CODA музей, Апелдоорн, Холандия
  2016 2016 -- Международна изложба "Spotkania w Krzemien", BWA Галерия Zamojska, Полша
  2016 2016 -- Международна изложба „Made By Artist 2016” I. International Contemporary Art Salon, Pinelo Gallery, Солун, Гърция
  2016 2016 -- Изложба „Стефан Божков, Димитър Чолаков, Валери Чакалов“ в галерия UNA на Национален университет за изкуства, Букурещ, Румъния
  2015 2015 - "Es lautet", съвместен проект с Цветан Кръстев, Стефан Божков, Красимир Карабаджаков и Красимир Добрев, галерия Арт център, Плевен
  2015 2015 -- Член на международно жури на "Международното биенале за млади творци", Люблин, Полша
  2015 2015 - Член на жури на националната изложба „Лудогорие 2015“ в Разград
  2015 2015 - "50 съвременни български автори", галерията на Българския културен институт в Прага, Чехия
  2015 2015 - Национална изложба "Лудогорие 2015", галерия "Професор Илия Петров", Разград
  2015 2015 "Образ и подобие" 77 автопортрета от колекцията на Николай Неделчев, Национална художествена галерия, София
  2015 2015 - Изложба в Palace Tarnowski, Ostrowiec, Полша
  2015 2015 - Международен симпозиум - Срещи в Krzemieniec, Полша
  2015 2015 – Куратор на графична изложба „Арт трансфер“, в Център за графично изкуство и визуални изследвания „Академия“, Белград, Сърбия
  2015 2015 – Куратор на изложба “Art transfer” в галерия UNAarte на Национален университет за изкуства, Букурещ, Румъния
  2015 2015 Академични дни на изкуствата, Ялова университет, Турция
  2015 2015 Академични дни на изкуствата, Ялова университет, Турция
  2014 САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ 2014 -- „Трансформация на паметта“ съвместен проект със Стефан Божков , галерия Озон - Белград, Сърбия 2014 -- „Трансформация на паметта“ съвместен проект със Стефан Божков , галерия U.P.A.R.К , Пловдив 2013-- "Food art Drugs" съвместен проект със Стефан Божков, Клуб за културни инициативи Таралеж, Велико Търново 2013-- "Food art Drugs" съвместен проект със Стефан Божков, галерия Ракурси, София 2012 -- Проект „Скрап”, Художествени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново. 2010 –,,REG’ARTS CROISES AU PAYS DE THANN”, галерия „Mediatheque” и инсталация в реката “Thur”, Thann, Франция 2007 – „Запис на състоянието на душата”, галерия „Юка”, Варна 2006 – „Подсладено”, „Галерия 8”, „Варна 2006 – Галерия „ТОР АRT’’, Велико Търново 2005 – Галерия „Юка”, Варна 2004 – Галерия „Лукас”, Пловдив 2002 – Галерия „Навиларт” 2000 – Галерия „Артин”, Варна 1997 – Галерия „Дом на изкуствата”, Шумен 1996 – Галерия „Етерна”, Варна 1996 – Леонберг, Германия 1995 – Хюстън, САЩ 1995 – Галерия „АNEMARI GINTZEL”, Ноебург, Германия 1995 – „BAUHAUS” , Десау, Германия 1991 – Галерия „Славена” , Варна 1991 – Галерия „Славена”, Варна 1991,1993,1994,1995,1999,2002 „HOF GALLERIE”, Horb am Neckar, Германия 1991 – Галерия „Славена”, Варна 1989 – „HAUS DER ARHITEKTUR”, Рощок, Германия
  2013 ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ 2014 – Съвременна българска графика, Aneteo de Madrid, Мадрид, Испания 2014 – Изложба „I ви международен живописен симпозиум Ялова“, Градски музей, Ялова, Турция 2014 – Биенале на визуалните изкуства "Август в изкуството", Варна 2014 – „Цвят и звук“, Дарик радио, Варна 2014 – „Студенти § Преподаватели“, университет “Ovidius” , Констанца, Румъния 2014 – Национален кураторски проект „Рисунка & пластика“, галерия на ДПХ, Пловдив 2014 – „Изложба в папка“, Център за графика, Белград, Сърбия 2014 – „Графично ателие“, галерия „Резонанс“, Пловдив 2014 – Champagne Room Art Club, София 2014 -- Изложба на „Арт къща”, ХГ „Елена Карамихайлова”, Шумен 2014 – „Студенти § Преподаватели“, галерия “Jon Nikodim” , Констанца, Румъния 2013 -- “The Iwano Project RETROX” , Museum of Contemporary Arts of Vojvodina, Нови Сад, Сърбия 2013 – Галерия „Анекс“, гр. Пулави, Полша 2013 – Международен проект Global Print, Дуоро, Португалия 2013 -- Национална изложба конкурс „Лудогорие“, Художествена галерия - Разград 2013 -- "Джазопис", Художествена галерия – Казанлък 2013 -- Изложба в рамките на „Пролетни културни салони” гр. Поморие организиран от Гранд хотел "Поморие" съвместно с БТА. 2013 –„Pergament Srbija“, проект на Лепоса Милошевич-Сибинова, Посолство на Република Сърбия в София 2012-- „Усещане за..” проект на Антония Димитрова, галерия „Резонанс”, Пловдив 2012-- Изложба в рамките на „Пролетни културни салони” гр. Поморие 2012г. организиран от Гранд хотел "Поморие" съвместно с БТА. 2012—„Недялка и приятели“, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен 2012-- „Морето си спомня”, Галерия на СБХ, Бургас 2011-- „Мистика и реалност”, ХГ „Проф. Илия Петров”, Разград 2011-- „Х.А.О.С”, съвместен проект с Кольо Карамфилов и Стефан Божков, галерия „Сезони”,София 2010 – „ Девет през декември”, галерия U.P.A.R.K , Пловдив 2010 – „Поколения”, галерия „Средец”, под патронажа на Министерство на културата на Република България, София