Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Виолета Кирилова Атанасова
  Проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 210

  Телефон: 054 830495 вътр. 216 К2

  Email: v.atanasova@shu.bg

  Приемно време: сряда и четвъртък 9-17 ч.


  Завършен университет, специалност

  1981- 1986 г. - СУ "Св.Климент Охридски"

  специалност Педагогика, магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1980 - 1986 г. - ЦДГ - с.Царевци, обл.Варна

  Заемани академични длъжности

  1986 г. - асистент по История на педагогиката и българското образование, катедра Педагогика и психология, ПФ, ВПИ - гр. Шумен

  1994 г. - гл. асистент по История на педагогиката и българското образование

  2003 г. - доцент по История на педагогиката и българското образование (ш.05.07.02), катедра Педагогика и управление на образованието, ПФ, ШУ "Епископ К. Преславски"

  2016 г. - професор по област на висшето образование 1.Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика (История на педагогиката и българското образование)

  Придобити научни степени

  2000 г. - доктор по педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  в бакалавърска степен:

  История на образованието и педагогическите учения;

  История на образованието и педагогическите учения в България;

  Сравнително образование;

  Педагогика;

  ФД - Алтернативно образование;

  ФД - Училищно настоятелство;

  ИД - Училищна дисциплина;

  ИД - Училищно законодателство.

  в магистърска степен:

  Стратегически мениджмънт

  Училищно законодателство и администрация;

  ИД - Мениджмънт на училищното настоятелство

  Области на научни интереси

  История на образованието и педагогическите учения; история на образованието и педагогическите учения в България.

  Участия в проекти

  Университетски проект "Нормативна уредба на дисциплината в българското училище - история и актуално състояние", 2009.

  Университетски проект "Дисциплината в българското училище - история и актуално състояние", 2010.

  Университетски проект "Възгледи за дисциплината в българския специализиран периодичен печат", 2011.

  Университетски проект "Жан-Жак Русо за свободата във възпитанието и отражението му в България", 2012.

  Университетски проект "Поощрението и наказанието в българското училище", 2013.

  Университетски проект "Възпитателната практика в българското училище", 2014.

  Университетски проект "Права и задължения на учителите и учениците в българското училище", 2015.

  Университетски проект "Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика", 2016.

  Университетски проект "Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017.

  Университетски проект "Предизвикателства пред съвременното българско образование, 2018.

  Университетски проект „Актуални проблеми пред мениджмънта на класа“, 2019.

  Университетски проект "Образованието и възпитанието на ХХI век", 2020 г.

  Университетски проект "Училището на бъдещето", 2021 г.

  Национален проект по ОПРЧР Квалификация на педагогически специалисти - "Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две години", 2013.

  Национален проект по ОПРЧР "Развитие на електронни форми на дистанционното обучение в системата на висшето образование", 2013.

  Национален проект по ОПРЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация "учител", 2014.

  Международен проект 540273-LLP-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U - Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, 2014-2015.

  Организационна дейност

  Председател на Контролния съвет на ШУ (2011-2019), член на Общото събрание на ШУ,

  член на Общото събрание на Педагогическия факултет, член на Факултетния съвет на Педагогически факултет (2012-2020)