Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева
  Проф. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 2, стая 201

  Телефон: 054 830495 вътр. 234 К2

  Email: rostislava.todorova@shu.bg

  Приемно време: Сряда, 10.00-12.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  2002 г. - Бакалавър и магистър по Педагогика на изобразителното изкуство (Графика), ШУ “Епископ Константин Преславски”

  1998 г. - Бакалавър и магистър по Теология, ШУ “Епископ Константин Преславски”

  Заемани академични длъжности

  2021 - професор (8.2. Изобразително изкуство)

  2013 - доцент (1.2. Педагогика)

  2008 - главен асистент (изкуствознание)

  2006 - асистент (изкуствознание)

  2004-2006 - хоноруван преподавател

  2003-2006 - редовен докторант (изкуствознание)

  Придобити научни степени

  2008 - доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства (ВАК), шифър 05.08.04 = 8.1. Теория на изкуствата - НАЦИД

  Водени лекции и/или упражнения

  История на изкуството - I-ва част (от 2021 до момента)

  Християнско изкуство - лекции (от 2015 до момента)

  Иконография - лекции и упражнения (от 2012 до момента)

  История на визуалните изкуства - лекции (от 2017 до момента)

  Теория на изкуството - лекции и упражнения (от 2018 до момента)

  Теория на художественото творчество - лекции (от 2008 до момента)

  Художествена критика - лекции (от 2008 до момента)

  Художествена рисунка - лекции и упражнения (от 2017 до момента)

  Перспектива – лекции и упражнения (от 2004 до момента)

  Пластична анатомия - лекции (от 2018 до момента)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  11-16.11.2019 – лекционен курс по Перспектива, Факултет по изящни изкуства, Тракийски университет, Одрин, Турция – преподавателска мобилност по програма "Еразъм"+

  Области на научни интереси

  Наукометрични показатели Към 1.09.2023:

  Web of Science h-index 2

  Research Gate Research Interest Score: 122.4

  Google Science h-index 5

  Google Science i10 index 3

  Academia.edu AuthorRank 4.4

  ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3908-4793

  Web of Science ResearcherID D-6796-2012

  Автор на 94 научни публикации: 3 монографии; 4 учебника (1 от които в съавторство); 1 учебно помагало; 2 предговора; 6 студии (в т.ч. 2 бр. в български реферирани издания); 58 научни статии, (в т.ч. 6 бр. с Impact Factor (Web of Science) и Impact Rank (Scopus), 3 бр. в чуждестранни реферирани издания, 15 бр. в български реферирани издания); 20 доклада на научни конференции, симпозиуми и конгреси;

  Забелязани цитати - 128 бр., от които 11 бр. в чуждестранни научни монографии (в т.ч. 1 бр. в SCOPUS), 1 бр. отзив в чуждестранно научно списание, 12 бр. в PhD дисертации в чужбина, 16 бр. в MA дисертации в чужбина, 32 бр. в чуждестранни научни списания (в т.ч. 14 бр. в SCOPUS и Web of Science), 1 бр. в D.Sc. дисертации в България, 4 бр. в PhD дисертации в България, 3 бр. в монография в България, 35 бр. в български научни списания и издания (в т.ч. 2 бр. във Web of Science), 1 бр. отзив в българско научно списание, 11 бр. в други публикации.

  https://shu-bg.academia.edu/RostislavaTodorova

  https://www.researchgate.net/profile/Rostislava_Todorova

  Научни интереси: изкуствознание, културология, история на изкуството, история на културата, история на религиите, християнско изкуство, православна иконография

  Творческа дейност: в областта на рисунката, живописта и иконописта

  Владее:

  Английски език - говорене (отлично), четене (отлично), писане (отлично)

  Руски език - говорене (много добро), четене (отлично), писане (отлично)

  Гръцки език - говорене (добро), четене (много добро), писане (много добро)

  Специализации

  Гети стипендиант за 2012 (ARIT-Истанбул):

  9 June - 16 July 2012 - 2012 Getty Research Exchange Fellowship Program for the Mediterranean Basin and Middle East - “Vision and Visual Culture in Byzantium“, Istanbul, Turkey

  Стипендиант на School of Modern Greek Language of Aristotle University of Thessaloniki, Greece:

  16 August - 14 September 2011 - 1-month Fellowship in the School of Modern Greek Language of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

  8-месечен постдокторантски стаж в Aristotle University of Thessaloniki, Greece:

  28 May 2010 - 28 January 2011 - 8-months Postdoctoral Fellowship in the Theological Faculty of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

  Двугодишен стипендиант на фондация “Отворено общество“:

  1997-1998 г. - стипендиант на “Open Society Institute“- Sofia, в конкурс за финансиране на студентски научни изследвания

  1996-1997 г. - стипендиант на “Open Society Institute“ - Sofia, в конкурс за финансиране на студентски научни изследвания

  Участия в проекти

  2022 - Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  2022 - Академичен наставник в Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  2022 - проект „РИТЪМ / ПРОСТРАНСТВО / ЕМОЦИЯ“, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски" РД-08-154/04.03.2022 г.

  2021 - Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  2021 – проект „Арт структури“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2021 - Академичен наставник в Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  2020 - Академичен наставник в Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  2020 – проект „Пътят/Изкуство“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2019 - проект КП-06-ПП/2 от 10.09.2019 г. “Издаване на рецензирано българско научно списание Acta Scientifica Naturalis”, финансиран от ФНИ на МОН в програма „Българска научна периодика“

  2019 - проект „Визуални изследвания, форми на сетивност”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2019 - 11-15 November 2019 Faculy of Fine Arts, Trakiya University, Edirne, Turkey, ERASMUS +

  2018 - 19-23 March 2018 Faculty of Pedagogy of University of Cordoba, Spain, ERASMUS +

  2018 – проект „А 4 +”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2018 - Академичен наставник в Проект “Студентски практики“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд

  2017 – проект „Изкуство-Традиция-Иновация”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2016 - 2017 - Академичен наставник в Проект “Студентски практики“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд

  2016 – Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Никола Василев и Шуменската иконописна школа”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2015 – Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Пилигрими и зографи”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2015 - Участник в общоуниверситетски проект “Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени“, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2014 - Участник в общоуниверситетски проект “Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени“, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2014 - Ръководител на проект Студентско иконографско ателие „Шуменските зографи през Възраждането”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2014 - Академичен наставник в Проект “Студентски практики“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд

  2014 - BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2013 - Академичен наставник в Проект “Студентски практики“, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд

  2013 - Студентско иконографско ателие „Европейски влияния върху българската монументална и кавалетна църковна живопис през Възраждането”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2010-2013 г. - Ръководител на научен проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“ на МОМН, в конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации“ – 2009:

  Проект № ДПОСТДОК 02/1 от 11.01.2010 г.: “Изобразяването на “Славата Божия” в контекста на византийската и пост-византийската иконографска традиция – произход и семантика“

  2012 г. - Getty Research Exchange Fellowship Program for the Mediterranean Basin and Middle East, program of CAORC

  2012 - 2013 г. - BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2012 - 2013 г. - BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – бенефициент ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2012 г. - Студентско иконографско ателие „Стенописната иконографска програма в православния храм”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2011 г. - Студентско иконографско ателие „Книги, образи, символи – Евангелските изображения в контекста на каноничната изобразителна система на православната миниатюрна и кавалетна живопис”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2011 г. – „Артистични послания”, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2010 г. - Студентско иконографско ателие “Обучението по рисуване в контекста на каноничната изобразителна система на православната кавалетна и монументална живопис“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2009 г. - Студентско иконографско ателие “Преображение на духа - преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела “Преображение“ в изкуството“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2009 г. - “Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  Организационна дейност

  Регистриран експерт по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство

  Peer review evaluator on ARTS journal (SCOPUS-Q1) - since March 2023

  Member of the Advisory Board of the Collection "Art History" in the Editorial Sinderesis – since March 2023

  Member of the Scientific Committee of the International Art, Design Conference and Performance & Exhibition, organised by the Dokuz Eylul University in Izmir and its department of Fine Arts Education, 8-9 September 2022

  Member of the Scientific Committee of the International Art, Design Conference and Performance & Exhibition, organised by the Dokuz Eylul University in Izmir and its department of Fine Arts Education, 14 April 2021

  Член на УС на Общински фонд „Култура“ към Община Шумен – 2020-2022

  Член на редколегията на академичния журнал Equinox – от ноември 2020

  Peer review evaluator on RELIGIONS journal (Q1) - since December 2022

  Peer review evaluator on EIKON IMAGO journal (Q3) - since May 2020

  Member of the Advisory Board of the De Medio Aevo (ISSN-e 2255-5889) (Q2) – since September 2018 http://www.capire.es/eikonimago/index.php/demedioaevo/about/editorialTeam

  Member of the Editorial Board of the International Journal of Literature and Arts (IJLA) – since June 2018 http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard?journalid=502

  Member of the Editorial Board of the OPEN JOURNAL FOR STUDIES IN ARTS (OJSA) – since February 2018 http://www.centerprode.com/ojsa/ojsa_editorial_team.html

  Editor on Academia.edu - since February 2017

  Chair of Session of Free Communication “Studies in Byzantine Art – III” on the 23th International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016

  Член на редакционния екип на реферираното научно списание Acta Scientifica Naturalis - от 2014 до 2020

  Member of the Scientific Organizing Committee of the 1th International Conference “HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“ - Kragujevac, Serbia, 17-18 March 2011

  Членства в научни организации

  От 2008 г. - член на Съюза на учените в България, № 4985

  Член на Дружество на шуменските художници

  Член на Представителството на СБХ – Шумен

  Държавни и/или научни награди

  Наградата на Шумен за изкуство и култура 2020, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за Дружеството на шуменските художници

  Наградата на Шумен за изкуство и култура 2020, раздел "Литература" (колективна награда) – за колектива на сборника „Слово, образ, звук“

  Наградата на Шумен за изкуство и култура 2019, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за изложбата „Код визуално“ Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, с куратор проф. Валери Чакалов

  Наградата на Шумен за изкуство и култура 2015, раздел "Изобразително изкуство" (колективна награда) – за Студентско иконографско ателие с ръководител доц. д-р Ростислава Тодорова

  Награда за най-добро представяне на 3th International Conference of Young Scientists, 18-19 June 2009, Plovdiv