Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева
  Проф. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 2, стая 201

  Телефон: 054 830495 вътр. 234 К2

  Email: rostislava.todorova@shu.bg

  Приемно време: Сряда, 10.00-12.00 ч.


  2008 "Обратната" перспектива като каноничен метод за изграждане на иконното пространство. Дисертация за придобиване на научно-образователната степен "доктор по изкуствознание". Автореферат, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2008 г., 36 стр.
  2020 Символ и значение: Концептът за Божията слава в късновизантийската иконография. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, 204 с., 29 ил.; ISBN 978-619-201-418-6
  2013 Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, 184 стр.; ISBN 978-954-577-667-0
  2009 Иконната перспектива. В. Търново: Фабер, 2009, 156 стр., 9 ил.; ISBN: 978-954-400-186-5
  2022 Храмът „Св. вмчк Димитър“ във Върбица, Шуменска област. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга изкуства, Том 115, Година III, 2022, ISSN 2738-7062, с. 271-290
  2021 Славата на Въплъщението: Иконографската схема на сюжета „Св. Богородица Влахернитиса“, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга изкуства, Том 114, Година II, 2021, ISSN 2738-7062, с. 267-288
  2020 „Митът „Христос в ракета“: Преображенската мандорла в балканското поствизантийско изкуство“, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, Книга изкуства, Том 113, Година I, 2020, ISSN 2738-7062, с. 431-454
  2018 Вторият Царевград между IX и XIX в.: Възрожденската иконография на Велики Преслав. В: "Преславска книжовна школа", т. ХVIII, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 356-375, ISSN 2603-4522 Indexed in: Central and Eastern European Online Library (CEOOL)
  2017 От Лозенград до Русия: Анастас Кръкклисийски и Шуменските зографи. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXI D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 589-609, ISSN 1314-6769
  2016 The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, 2016, pp. 199-223, ISSN 2367-5446. Indexed in: ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
  2023 The Mandorla Symbol in Byzantine and Post-Byzantine Iconography of the Dormition: Function and Meaning. Religions 14/4, 2023, 473; DOI: 10.3390/rel14040473 Indexed in: (SCOPUS – Q1)
  2023 Нови данни за иконографското наследство на Шумен и неговото място на културната карта на България. Сборник „Образование, география, културен туризъм“ в чест на 60-та годишнина на проф. д.н. Стела Дерменджиева. В. Търново: УИ \"Св. св. Кирил и Методий\", 2023, част II, стр. 902-918, ISBN 978-619-208-341-0
  2022 From Word to Image: The “Hesychastic type” of Mandorla. De Medio Aevo 11/1, 2022, pp. 5-23. Indexed in: (SCOPUS – Q1) and (Web of Science - The Emerging Sources Citation Index is a citation index Thomson Reuters/Claritive Analytics)
  2022 “Blachernitissa” or “Axion Estin”: On the name of the fresco of the Mother of God from Tomb E of the Chora monastery. De Medio Aevo 11/2, 2022, pp. 253-262. Indexed in: (SCOPUS – Q1) and (Web of Science - The Emerging Sources Citation Index is a citation index Thomson Reuters/Claritive Analytics) IF
  2021 За почерка на един иконописец: непубликувана икона „Св. Мина с избрани светии“ на Никола Василев от Шумен. Визуални изследвания. Списание за изкуство., бр. 2/2021, стр. 37-43, ВТУ, 2021, ISSN 2535-101X
  2020 Една лична икона „Св. Стилиян Детепазител“ на Екатерина Т. Икономова. Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 782-791, ISSN 1314-6769
  2020 Sacred space on display: The place where God dwells and its visual representation. In: Acta Musei Tiberiopolitani, Vol. 3, 2020, pp. 121-133, ISBN 978-608-4845-06-5, COBISS.MK-ID 51294725
  2020 Земното неземно и неземното земно на изкуството. Сборник „Слово, образ и звук“, Шумен: Химера, 2020, с. 4-5, ISBN 978-619-7218-79-4
  2020 Икони на поп Димитър от Трявна от храма „Св. Димитър“ във Върбица. Известия на Историческия музей-Шумен, Том 19. В. Търново: Фабер, 2020, стр. 150-165, ISSN 0861-9581
  2019 Търновското влияние в една икона „Св. св. Кирил и Методий“ на Никола Василев от Шумен. В: „Търновска книжовна школа“, Т. 11, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2019, с. 686-698, ISBN 978-619-208-181-2
  2019 “Ad nomina colorum: бяло, по-бяло, най-бяло”. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, с. 846-855, ISSN 1314-6769
  2019 Editorial Note: Where Science Meets Art: “145 years since the birth of the painter Hristo Kazandzhiev”. Acta Scientifica Naturalis Vol. 6, No. 2, 2019, De Grueter Open, p. I-III, DOI:10.2478/asn-2019-0014, ISSN 2367-5144. – (in English) Referred in: Astrophysics Data System (ADS)/ Baidu Scholar/ Celdes/ CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)/ CNPIEC/ DOAJ (Directory of Open Access Journals)/ EBSCO (relevant databases)/ EBSCO Discovery Service/ Google Scholar/ J-Gate/ JournalTOCs/ KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)/ Naviga (Softweco)/ Primo Central (ExLibris)/ ReadCube/ Summon (Serials Solutions/ProQuest)/ TDOne (TDNet)/ WanFang Data/ WorldCat (OCLC), НАЦИД
  2019 Editorial Note: Where Science Meets Art: “145 years since the birth of the painter Trifon Popov”. Acta Scientifica Naturalis Vol. 6, No. 1, 2019, De Grueter Open, p. 6-7, DOI:10.2478/asn-2019-0001, ISSN 2367-5144. – (in English) Referred in: Astrophysics Data System (ADS)/ Baidu Scholar/ Celdes/ CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)/ CNPIEC/ DOAJ (Directory of Open Access Journals)/ EBSCO (relevant databases)/ EBSCO Discovery Service/ Google Scholar/ J-Gate/ JournalTOCs/ KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)/ Naviga (Softweco)/ Primo Central (ExLibris)/ ReadCube/ Summon (Serials Solutions/ProQuest)/ TDOne (TDNet)/ WanFang Data/ WorldCat (OCLC), НАЦИД
  2018 Нови данни за най-ранните икони на зографите Никола Василев и Васил Хр. Беделев от Шумен. Визуални изследвания. Списание за съвременно изкуство., бр. 1/2017, стр. 36-44, ВТУ, 2018, ISSN 2535-101X
  2018 Една непубликувана икона „Тайната вечеря“ на шуменския зограф Никола Василев. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 640-646, ISSN 1314-6769
  2018 AN UNPUBLISHED ICON OF THE LAST SUPPER BY ZOGRAPH NIKOLA VASILEV FROM SHUMEN. SocioBrains, Issue 51, November 2018, с. 113-118. ISSN 2367-5721. Referred in: Scientific Indexing Service/ Scientific Journals Impact Factor/ Eurasian Scientific Journal Index/ Cosmos Impact Factor/ Scholar Article Impact Factor/ Systematic Impact Factor/ International Scientific Indexing, НАЦИД
  2018 Editorial Note: Where Science Meets Art (III). Acta Scientifica Naturalis Vol. 5, No. 2, 2018, De Grueter Open, p. 6-7, https://doi.org/10.2478/asn-2018-0015, ISSN 2367-5144. – (in English) Referred in: Astrophysics Data System (ADS)/ Baidu Scholar/ Celdes/ CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)/ CNPIEC/ DOAJ (Directory of Open Access Journals)/ EBSCO (relevant databases)/ EBSCO Discovery Service/ Google Scholar/ J-Gate/ JournalTOCs/ KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)/ Naviga (Softweco)/ Primo Central (ExLibris)/ ReadCube/ Summon (Serials Solutions/ProQuest)/ TDOne (TDNet)/ WanFang Data/ WorldCat (OCLC), НАЦИД
  2018 THE FORGOTTEN ICONOGRAPHERS FROM SHUMEN: ‘WRITTEN BY THE HAND OF RADUSH (DIMITROV)’. SocioBrains, Issue 45, May 2018, с. 174-179. ISSN 2367-5721. Referred in: Scientific Indexing Service/ Scientific Journals Impact Factor/ Eurasian Scientific Journal Index/ Cosmos Impact Factor/ Scholar Article Impact Factor/ Systematic Impact Factor/ International Scientific Indexing, НАЦИД
  2018 Editorial Note: Where Science Meets Art (II). Acta Scientifica Naturalis Vol. 5, No. 1, 2018, De Grueter Open, p. 4-5, https://doi.org/10.2478/asn-2018-0001, ISSN 2367-5144. – (in English) Referred in: Astrophysics Data System (ADS)/ Baidu Scholar/ Celdes/ CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)/ CNPIEC/ DOAJ (Directory of Open Access Journals)/ EBSCO (relevant databases)/ EBSCO Discovery Service/ Google Scholar/ J-Gate/ JournalTOCs/ KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)/ Naviga (Softweco)/ Primo Central (ExLibris)/ ReadCube/ Summon (Serials Solutions/ProQuest)/ TDOne (TDNet)/ WanFang Data/ WorldCat (OCLC), НАЦИД
  2017 „Оттука започва България“. Послеслов за „Съвременни шуменски художници. Дружество на шуменските художници. Представителство на СБХ“. Двуезичен каталог. Шумен: Артпринт, 2017, с. 64
  2017 „Художниците на Шумен“. Предговор за „Съвременни шуменски художници. Дружество на шуменските художници. Представителство на СБХ“. Двуезичен каталог. Шумен: Артпринт, 2017, с. 3
  2017 Концептуализацията на образите на св. св. Кирил и Методий в иконографския модел на Никола Василев от Шумен. В: „Limes Slavicus 2: Културни концепти на славянството“, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 78-95, ISSN 2603-3127
  2017 From Lozengrad to Russia: Anastas Krakklisiyski and the Iconographic School in Shumen. SocioBrains, Issue 39, November 2017, с. 351-364. ISSN 2367-5721. Referred in: Scientific Indexing Service/ Scientific Journals Impact Factor/ Eurasian Scientific Journal Index/ Cosmos Impact Factor/ Scholar Article Impact Factor/ Systematic Impact Factor/ International Scientific Indexing, НАЦИД
  2017 Биографиите на шуменските зографи: една нова интерпретация. SocioBrains, Issue 34, June 2017, с. 227-233. ISSN 2367-5721. Referred in: Scientific Indexing Service/ Scientific Journals Impact Factor/ Eurasian Scientific Journal Index/ Cosmos Impact Factor/ Scholar Article Impact Factor/ Systematic Impact Factor/ International Scientific Indexing, НАЦИД
  2017 Editorial Note: Where Science Meets Art. Acta Scientifica Naturalis Vol. 4, No. 1, 2017, De Grueter Open, p. 5. DOI: 10.1515/asn-2017-0001, ISSN 2367-5144. – (in English) Referred in: Astrophysics Data System (ADS)/ Baidu Scholar/ Celdes/ CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)/ CNPIEC/ DOAJ (Directory of Open Access Journals)/ EBSCO (relevant databases)/ EBSCO Discovery Service/ Google Scholar/ J-Gate/ JournalTOCs/ KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)/ Naviga (Softweco)/ Primo Central (ExLibris)/ ReadCube/ Summon (Serials Solutions/ProQuest)/ TDOne (TDNet)/ WanFang Data/ WorldCat (OCLC), НАЦИД
  2016 „Рождество Христово” в иконографската традиция на Шуменската иконописна школа, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, стр. 799-809, ISSN 1314-6769
  2016 За името на един иконописец: една непубликувана икона „Св. Трифон с житие”, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, стр. 791-798, ISSN 1314-6769
  2016 „ВЪ НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО”: една непубликувана икона „Св.св. Кирил и Методий” на шуменския зограф Никола Василев. В: Преславска книжовна школа, IN HONOREM, т. 3, QUADRIVIUM, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 87-102, ISBN 978-619-00-0395-3
  2015 От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник "Преславска книжовна школа", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446, ISBN 978-619-00-0338-0. Indexed in: Central and Eastern European Online Library (CEOOL)
  2015 Забравеният поклонник: един шуменски хаджия от 1890. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 825-830, ISSN 1314-6769
  2015 Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Indexed in: (SCOPUS (Q2) Web of Science - The Emerging Sources Citation Index is a citation index Thomson Reuters/Claritive Analytics
  2014 Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Indexed in: (SCOPUS (Q2) Web of Science - The Emerging Sources Citation Index is a citation index Thomson Reuters/Claritive Analytics)
  2014 Поклонничество в образи: една шуменска йерусалимия от 1890 г. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 593-599, ISSN 1314-6769
  2014 Българското иконографско художествено наследство и неговото място на културната карта на европейското изкуство. В: „България в световното културно наследство", Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 1192-1197, ISBN 978-954-577-869-8
  2013 Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography. IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Indexed in: SCOPUS (Q4 ) / Web of Science - The Emerging Sources Citation Index is a citation index Thomson Reuters/Claritive Analytics
  2013 Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в европейската художествена и образователна практика - исторически данни. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 495-501, ISSN 1314-6769
  2013 Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в българските училища през Възраждането. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, стр. 502-506 (в съавт. с Петрова, Г.), ISSN 1314-6769
  2012 Depicting Sacred Space in Christian Iconography: Cultural Geographical Diffusion of the Models of Mandorla. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education and Arts, Vol. XVI D, Shumen: UI “Episkop Konstantin Preslavsky, 2012, 461-470, ISSN 1314-6769. – (in English)
  2012 Developing Artistic Space: Cultural Geographical Diffusion of Perspective Models in Art. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education and Arts, Vol. XVI D, Shumen: UI “Episkop Konstantin Preslavsky, 2012, 453-460, ISSN 1314-6769. – (in English)
  2012 Orthodox Cosmology and Cosmography: Mandorla as Imago Mundi. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XXI B4, Faculty of Natural Science, 2012, pp. 44-54, ISSN 1311-834X – (in English)
  2012 Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art – I part. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XXI B4, Faculty of Natural Science, 2012, pp. 55-63, ISSN 1311-834X. – (in English)
  2012 Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art – II part. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol. XXI B4, Faculty of Natural Science, 2012, pp. 64-72, ISSN 1311-834X. – (in English)
  2011 Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89, ISSN 1310-5833 Indexed in: Central and Eastern European Online Library (CEOOL)
  2011 Православната иконография като художествено наследство в контекста на европейското културно пространство. Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Хуманитарни науки" 1/2011, Варна: СУВ, 2011, стр. 182-184, ISSN 1310-6376
  2010 "Обратна" перспектива vs. линейна перспектива. В: "Акы бъчела любодяльна" - Юбилеен сборник на НЦ "Преславска книжовна школа", посветен на 60-годишнината на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен: НЦ "Преславска книжовна школа", 2010, стр. 317-332, ISBN 978-954-400-421-7
  2010 Ренесансовата перспективна система като основа на съвременната художествена рисунка. Годишник „Наука-образование-изкуство”,т. IV, Благоевград: Съюз на учените - Благоевград, 2010, стр. 410-417, ISSN 1313-5236 (В съавт. с Ганчева, Е.)
  2009 Theological dimensions of Art: Icon Image like a Mirror of God. In: Scientific Research of the Union of Scientists - Plovdiv, Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XII, Plovdiv, 2009, pp. 229-232, ISSN 1311-9192. - (In English)
  2008 Реверсивната естетическа концепция на православното изкуство. В: Християнската култура в Средновековна България – студии по случай 1100 години от смъртта на св. княз Борис I (oк. 835-907). Велико Търново: Фабер, 2008, стр. 439-445, ISBN 978-954-775-978-7
  2008 "Vesica piscis" - между езотериката и православното християнско изкуство. В: Философия и езотерика. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2008, стр. 397-407, ISBN 978-954-680-565-2
  2008 Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467, ISBN 978-954-577-492-8 Indexed in: Central and Eastern European Online Library (CEOOL)
  2008 "Обратната" естетика на православния иконен образ. Пловдив, 2008, т. IX, Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv, стр. 61-65, ISSN 1311-9192
  2008 Православната иконография в контекста на обучението на студентите по изобразително изкуство. Годишник „Наука-образование-изкуство”, т. II, Благоевград: Съюз на учените - Благоевград, 2008, стр. 502-509, ISBN 978-954-680-529-4
  2007 Православното изкуство като конвенция в контекста на европейското културно пространство. Годишник на ЮЗУ "Неофит Рилски", Факултет по изкуствата, т. V, Благоевград, 2007, стр. 77-78, ISBN 978-954-680-514-0
  2006 "Обратната" перспектива като схема на изобразителността и тълкувание на действителността според о. Павел Флоренски. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, сборник “Трудове на Катедрите по история и богословие”, т. IX, стр. 60-77, ISSN 1310-9928
  2006 Иконната перспектива - конвенция и инвариант на реалността в православния образ. Бургас: Science Invest LTD, Scientific Articles. Humanities 2006, pp. 247-256, ISBN 978-954-9368-21-5
  2005 "Обратната" иконна перспектива в перспективната теория на Борис Раушенбах. Пловдив, 2005, т. VI, Scientific Researches of the Union of Scientists–Plovdiv, стр. 499-504, ISSN 1311-9427
  2005 Съотношение между иконичен образ и живописно изображение. Бургас: Science Invest LTD, 2005, Сборник “Научни публикации 2005. Хуманитарни науки, научни статии, том I”, стр. 224-234, ISBN 978-954-9368-09-2
  2004 Каноничният метод за предаване на триизмерното пространство върху иконната плоскост. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски” и “Антос полиграф”, 2004, сборник “Трудове на Катедрите по история и богословие”, т. VII, стр. 5-15, ISSN 1310-9928
  2004 "Обратната" перспектива като основен организиращ принцип на иконното пространство. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, сборник “Образование и изкуство”, т. III, стр. 458-462, ISBN 954-577-217-4
  2022 „Мисли глобално, действай локално“: движимите културни художествени ценности с местно значение в контекста на националното културно-историческо наследство. Книга с резюмета на Международен симпозиум „Образование, география и културен туризъм“ в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Стела Дерменджиева, 6.03.2022 г. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2022, с. 108, ISBN 978-619-208-294-9 (Print) ISBN 978-619-208-295-6 (Online)
  2019 “Oh, che amara cosa e questa prospettiva!”: Съвременните предизвикателства в обучението по перспектива. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир „Иновации в образованието“, 30.04.-07.05.2019. Шумен: Фабер, 2019, стр. 322-328, ISBN 978-619-00-0996-2
  2018 Забравените зографи на Шумен: „Написа рука Радушъ (Димитров)“. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим „Иновации в образованието“, 27.04.-04.05.2018. Шумен: Фабер, 2018, стр. 310-315, ISBN 978-619-00-0783-8
  2016 An Early Fourteenth-Century Visual Theology: First ‘Hesychastic’ Mandorlas. Free Communication on the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016, Thematic Session “Studies in Byzantine Iconography – Part 2”, p. 5. At: http://byz2016.rs/
  2016 Изображенията на Христос в раннохристиянските verti a fondo d’oro. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианска Ривиера-Загреб, 3-11 Май 2016, "Иновации в образованието", ПФ, ШУ "Епископ Константин Преславски". Шумен: Фабер, 2016, стр. 294-300, ISBN 978-619-00-0477-6
  2015 Иконография и картография: Графични епитоми на Вселената през Средновековието. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Одрин-Чешме-Измир-Одрин, 4-9 Май 2015, "Иновации в образованието", ПФ, ШУ "Епископ Константин Преславски". В. Търново: Фабер, 2015, стр. 293-299, ISBN 978-619-00-0265-9
  2014 Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154, ISBN - 978-86-6101-094-1 (НКЦ)
  2014 Забравените зографи: Никола Василев и Васил Беделев от Шумен. Сборник научни трудове от Пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Прага-Братислава, 6-11 Май 2014, "Иновации в образованието", ШУ "Епископ Константин Преславски", ПФ, В. Търново: Фабер, 2014, стр. 317-322, ISBN 978-619-00-0092-1
  2012 Иконографското художествено наследство на Шумен в контекста на културно-историческото наследство на България. Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, ФПН, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2012, стр. 262-268, ISBN - 978-954-577-643-4
  2011 Ancient Greek Philosophy and Arab Optics as Main Sources of the Renaissance Perspective. Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, ПФ, част I, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2011, стр. 826-832, ISBN - 978-954-577-582-6
  2011 The Color of the Sacred Space: Red Mandorlas in Orthodox Iconography. Proceedings of the XXIInd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, vol. III, Sofia: Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2011, pp. 306-307, ISBN - 978-954-8536-05-9
  2011 The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228, ISBN - 978-86-88507-01-1
  2011 New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography. Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64, ISBN - 978-86-6101-031-6 (НКЦ)
  2010 Пространствен анализ на иконографския сюжет "Въведение на Пресвета Богородица в храма" - перспективни модели. В: Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция "България и българите в Европа", В. Търново, 16-17 Октомври 2009, В. Търново: Фабер, 2010, стр. 190-200, ISBN - 978-954-400-301-2
  2010 Пространствен анализ на иконографския сюжет "Сретение Господне" - перспективни модели. В: Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция"България и българите в Европа", В. Търново, 16-17 Октомври 2009, В. Търново: Фабер, 2010, стр. 201-210, ISBN - 978-954-400-301-2
  2009 A Challenge or a Tradition: Turning Students on to Religious Art. In: Congress Full Text Book of the V-th International Balkan Education and Science Congress, 1-3 October 2009, Vol. 2, pp. 431-433
  2009 Иконографията на св.преп. Мария Египетска - изобразителни и културни модели. Proceeding of the International Scientific Conference "Economics and Society Development on the Base of the Education", held on 4-5 June 2009, Stara Zagora, Vol. VI: Social Studies: Theology, pp.177-183, ISBN 978-954-9329-45-2
  2008 Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5
  2008 Съвременното разбиране за православната християнска иконография. Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Науката в условията на глобализация", Кърджали, 1-2 октомври 2008, т. III, ч. I, Кърджали: Дъга-ЙК, 2008, стр. 68-73 ISBN 978-954-9634-33-4
  2006 Образ и изображение в православната икона. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, Сборник с научни доклади на докторанти на ШУ “Епископ Константин Преславски”, стр. 86-98, ISBN 978-954-577-376-1
  2013 Перспектива. Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013, 86 стр., 8 ил.
  2013 Художествена критика. Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013, 64 стр., 14 ил.
  2013 Основи на теорията на художественото творчество. Шумен: ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013, 96 стр., 33 ил.
  2011 Енчев, Д., Тодорова, Р. Стереохимия на органичните реакции. В. Търново: Фабер, 2011, 219 стр., ISBN: 978-954-400-489-7. Авторство на раздел: „Методи за изобразяване на пространствени обекти”
  2011 Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011, 144 стр., 71 ил.; ISBN: 978-954-775-477-4
  2018 Review for Todorova, R. An Early Fourteenth-Century Visual Theology: First "Hesychastic" Mandorlas. Free Communication on the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 21-27 August 2016, Thematic Session “Studies in Byzantine Iconography – Part 2”. In: Negrau, E. The Arts Sessions at the 23rd Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016. Revue Roumaine d Histoire de l Art. Serie Beaux-Arts, Tome 54-55, pp. 145–147, Bucarest, 2017–2018, p. 147
  2010 Рецензия за Тодорова, Р. Иконната перспектива. В. Търново: Фабер, 2009, 156 стр., 9 ил.; ISBN: 978-954-400-186-5 In: Архим. доц. д-р Павел (Стефанов). Нова книга за перспективата в православното изкуство. В: Православие.бг. Достъпно на: https://www.pravoslavie.bg/Критика/нова-книга-за-перспективата-в-правосл/. (Посетено на 30 март 2019).
  2023 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: van Benthum, J. Godsvisioenen in veertiende- en vroeg vijftiendeeeuwse devotievoorstellingen. Een casestudie naar een mogelijke relatie tussen Jan van Eycks miniatuur De Vorst in Gebed en de Cleveland Annunciatie. Masterscriptie Kunstgeschiedenis. Radboud Universiteit en leerkracht op Basisschool de Lanteerne, Nederland, 2023, pp. 136, figs. 51, p. 38
  2023 Todorova, R. Symbol and Meaning: The Concept of God’s Glory in the Late Byzantine Iconograpgy. Shumen: Konstantin Preslavsky University, 2020, 204 pp., 29 fig.; ISBN 978-619-201-418-6 Cited in: van Benthum, J. Godsvisioenen in veertiende- en vroeg vijftiendeeeuwse devotievoorstellingen. Een casestudie naar een mogelijke relatie tussen Jan van Eycks miniatuur De Vorst in Gebed en de Cleveland Annunciatie. Masterscriptie Kunstgeschiedenis. Radboud Universiteit en leerkracht op Basisschool de Lanteerne, Nederland, 2023, pp. 136, figs. 51, p. 38
  2023 Тодорова, Р. Концептуализацията на образите на св. св. Кирил и Методий в иконографския модел на Никола Василев от Шумен. В: „Limes Slavicus 2: Културни концепти на славянството“, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 78-95, ISSN 2603-3127 Cited in: Ivanova, T. “St Methodius and the Image of the Last Judgment”. In: Ivanov, E. and Naydenov, I. (eds). Der heilige Methodius, Bulgarien und Europa. Series: Eastern Church Identities, Vol. 12. Schoningh: BRILL, 2023, pp. 158–173, ISBN: 978-3-657-79015-9
  2023 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: van Benthum, J. Godsvisioenen in veertiende- en vroeg vijftiendeeeuwse devotievoorstellingen. Een casestudie naar een mogelijke relatie tussen Jan van Eycks miniatuur De Vorst in Gebed en de Cleveland Annunciatie. Masterscriptie Kunstgeschiedenis. Radboud Universiteit en leerkracht op Basisschool de Lanteerne, Nederland, 2023, pp. 136, figs. 51, p. 37, 38, 39
  2023 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: van Benthum, J. Godsvisioenen in veertiende- en vroeg vijftiendeeeuwse devotievoorstellingen. Een casestudie naar een mogelijke relatie tussen Jan van Eycks miniatuur De Vorst in Gebed en de Cleveland Annunciatie. Masterscriptie Kunstgeschiedenis. Radboud Universiteit en leerkracht op Basisschool de Lanteerne, Nederland, 2023, pp. 136, figs. 51, p. 38, 39
  2023 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Bruckner, I. “Baptismal Aesthetics In-Between: Reflections on the Interplay of Text, Rite, and Image in the Sanctuaries of Ravenna”, Religions, 2023, 14(6), 743; https://doi.org/10.3390/rel14060743, p. 2, 12, 18
  2022 Тодорова, Р. От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник \"Преславска книжовна школа\", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446 Цитирано в: Мутафов, Е. Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност. София: Марин Дринов, 2022, ISBN 978-619-245-180-6, с. 9-10
  2022 Тодорова, Р. От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник \"Преславска книжовна школа\", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446 Цитирано в: Мутафов, Е. Митрополитският храм „Св. Стефан“ в Несебър и неговият художествен кръг: културен контекст, интертекстуалност и интервизуалност. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките“. Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, 2022, 407 стр., 118 ил., с. 9-10
  2022 1. Тодорова, Р. Обучението по изобразително изкуство и преподаването на перспектива в европейската художествена и образователна практика - исторически данни. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", Том XVII D, Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2013, стр. 495-501, ISSN 1314-6769 Цитирано в: Климукова, Н. „Натурното рисуване – водещ метод на обучението по изобразително изкуство в специализираните училища по изкуствата“. Сборник „Мисъл, Слово, Текст“, том 8 (14), нова серия, 2022, стр. 37-48, ISSN 2815-2816, с. 38, 41
  2022 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Darilek, M. “Asthetische Reflexion in nuce: Zu Mandel und Mandelkern in der mittelalterlichen Literatur und Kultur, insbesondere bei Konrad von Wurzburg”, Literaturwissenschaftliches Jahrbuch, Vol. 63 (2022), Iss. 1: pp. 9–59, https://doi.org/10.3790/ljb.63.1.9, p. 58 Indexed in: (SCOPUS, Web of Science)
  2021 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Fenucci, L. Archeology of ‘Heterosexuality’ in the Late Middle Ages. A Study of Late Medieval ‘heterosexuality’ in the Low Countries through the lens of the sexual bagdes. MA Thesis, Vrije Universiteit Brussel, 2021, pp. 163, p. 67
  2021 Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Krasnova, A. „Early Athos and Sinai Engravings and Their Iconographic Sources: Icons, Proskynetarions, Geographical Maps”, Scientific and analytical journal Burganov House The space of culture, 17 (3), 2021, pp. 24-32, p. 27
  2021 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Walker, M. “Allegory and the Body as Icon: Evelyn Underhill and Barbara Brown Taylor”, Feminist Theology, Online Issue, November 2021, First Published 10 Nov 2021, https://doi.org/10.1177/09667350211055450
  2021 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Hemme, R. C. Visual Catechesis: Utilizing Pictorial Illustrations to Facilitate Learning and Retention of Protestant Doctrine in the United States. MA Thesis of Fine Arts, Liberty University, Florida, 2021, pp. 233, p. 174, 197
  2021 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Baptista, R. D. P. Marfins de morsa na Europa Medieval (Seculos IX ao XII). MA Thesis of Fine Arts, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, 2021, pp. 116, p. 28, 32, 34
  2021 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Saeedzadeh, B., Amir Nasri. “Tracing the Black Sun in the Derridean Khoral Mise en Abyme: elliptical reflections on the “word-space-flesh”, The quarterly of Journal of Philosophical Investigations (university of Tabriz), vol. 15 (Issue 36), 2021, pp. 400-416, p. 412, ISSN (online): 2423-4419, DOI: 10.22034/JPIUT.2019.29527.2117
  2021 Тодорова, Р. Концептуализацията на образите на св. св. Кирил и Методий в иконографския модел на Никола Василев от Шумен. В: „Limes Slavicus 2: Културни концепти на славянството“, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 78-95, ISSN 2603-3127 Cited in: Рашева, И. Възрожденският „анахроничен“ разказ за покръстителната мисия на св. св. Кирил и Методий в България. София: Онгъл, 2021, 221 с., ISBN 978-619-7373-89-9, с. 161, 220
  2021 Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Rajovic, I. „Pilgrimage and Visual Culture in 19th-Century Kosovo and Metohija”, Изкуствоведски четения 2020, том I. София: ИИИ, БАН, 2021, pp. 239-256, p. 242 Indexed in: (Web of Science)
  2021 Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Гергова, И. „До Йерусалим и обратно: топография и иконография на поклонничеството в Източното Средиземноморие (XVIII-XIX в.)”, Изкуствоведски четения 2020, том I. София: ИИИ, БАН, 2021, pp. 75-91, p. 77 Indexed in: (Web of Science)
  2021 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Sparavigna, A. C. “A discussion of a geometric shape that became a symbol known as mandorla or vesica piscis, starting from a Pythagorean point of view”, SSRN Electronic Journal, January 2021, pp. 1-28, 10.2139/ssrn.3739111, p. 7
  2021 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Sparavigna, A. C. “A discussion of a geometric shape that became a symbol known as mandorla or vesica piscis, starting from a Pythagorean point of view”, SSRN Electronic Journal, January 2021, pp. 1-28, 10.2139/ssrn.3739111, p. 5, 6, 7, 11
  2021 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Compton, R. Venus and the Arts of Love in Renaissance Florence. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, pp. 292, p. 33, 48 Online ISBN: 9781108913393, DOI: https://doi.org/10.1017/9781108913393
  2021 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Compton, R. Venus and the Arts of Love in Renaissance Florence. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, pp. 292, p. 33, 48 Online ISBN: 9781108913393, DOI: https://doi.org/10.1017/9781108913393
  2021 1. Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Sabourin, C. A. “Mary Seton Watts Artist, Activist, Feminist”. MA Thesis in Art History, University of Monreal, Faculty of Arts and Science. 2021, pp. 118, p. 101
  2020 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Verardi, G. “Vyakarana and the Mathura Stele”, Romanian Journal Of Indian Studies, 4, 2020, pp. 9-54, p. 37
  2020 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Sparavigna, A. C. “A discussion of a geometric shape that became a symbol known as mandorla or vesica piscis, starting from a Pythagorean point of view”, Zenodo, November 2020, pp. 1-28, DOI: 10.5281/zenodo.4298852, p. 7
  2020 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Sparavigna, A. C. “A discussion of a geometric shape that became a symbol known as mandorla or vesica piscis, starting from a Pythagorean point of view”, Zenodo, November 2020, pp. 1-28, DOI: 10.5281/zenodo.4298852, p. 5, 6, 7, 11
  2020 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, 2016, pp. 199-223 Cited in: Jackson, C. Islamic Manuscripts of Late Medieval Rum, 1270s-1370s. Production, Patronage and the Arts of the Book. Edinburg: Edinburg University Press, 2020, pp. 306, ISBN 978-1-47445148-2, p. 51
  2020 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Jackson, C. Islamic Manuscripts of Late Medieval Rum, 1270s-1370s. Production, Patronage and the Arts of the Book. Edinburg: Edinburg University Press, 2020, pp. 306, ISBN 978-1-47445148-2, p. 51
  2020 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Germanidou, S., and Smaragdi Arvaniti. “The ‘Rose of the Winds’ Illustration in the Exultet I Bari Roll (c. 1025-1034) and Its Probable Neoplatonic Implications.” In En Sofia Mathitefsantes: Essays in Byzantine Material Culture and Society in Honour of Sophia Kalopissi-Verti, (eds. Charikleia Diamanti and Anastasia Vassiliou), Oxford: Archaeopress, 2020, pp. 100–111, p. 109, ISBN 978-1-78969-262-4, https://doi.org/10.2307/j.ctvwh8c42.13.
  2019 Тодорова, Р. Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011, с. 9 Цитирано в: Стефанов, С. „Перспективата като изразно средство в изобразителното изкуство. Символно значение на перспективата“, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 877-884, стр. 878
  2019 Тодорова, Р. Перспектива. I-ва част. В. Търново: Фабер, 2011, с. 19, 22-25, 29 Цитирано в: Петрова, Р. „Идеите на Новото време: От Джотто до Леонардо“, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 836-846, стр. 839, 840, 841, 842
  2019 Тодорова, Р. Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 106-116 Цитирано в: Стоилова, Р. „Цената на изкуството: Едно „Кървавочервено огледало“ за 1,1 милион долара“, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XXIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 856-863, стр. 857
  2019 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Hider, L. A Story, Metaphor, and a Matrix for the Truly Rural Church That Grows Christ Followers in an Uncertain Future. George Fox University, Doctor of Ministry. 2019, pp. 164, https://digitalcommons.georgefox.edu/dmin/314, p. 70
  2019 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Макарова Н. И. “Мотив радуги в христианском искусстве”, Идеи и идеальи, 2019, Т. 11, № 2, ч. 2, стр. 410–419. DOI: 10.17212/2075-0862-2019-11.2.2-410-419, с. 413
  2019 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Hernandez Gonzalez, М. C. De las Iconografias a las Iconoginias. Interpretaciones, Representaciones e Imagenes de Mujer en Evelyn de Morgan y las Artistas Victorianas y Finiseculares. PhD Thesis. Universidad de Sevilla. Departamento de Filologias Integradas. Sevilla, 2019, pp. 414, p. 409
  2019 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Jackson, C. “The Illuminations of Mukhlis ibn Abdallah al-Hindi: Identifying Manuscripts from Late Medieval Konya”, Muqarnas Online, 36, Issue 1, 2019, pp. 41–60, pp. 50-52 Indexed in: (Web of Science)
  2019 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Jackson, C. “The Illuminations of Mukhlis ibn Abdallah al-Hindi: Identifying Manuscripts from Late Medieval Konya”, Muqarnas Online, 36, Issue 1, 2019, pp. 41–60, p. 52 Indexed in: (Web of Science)
  2019 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Kozak, N. “Reasons for Innovation: Unusual Post-Byzantine Iconography of Akathistos Strophe 11”, Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Serie Beaux-Arts, 2019, Issue 56, pp. 19-32, p. 20
  2019 Senel, Z. “Makedonyada Komnenos donemi resim sanati: Kurbinovo Aziz Georgios Kilisesi”. Doctoral Dissertation from Anadolu Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu. Eskisehir, 2019, 501 pp, p. 291
  2019 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Krauze-Kolodziej, A. The Mosaic Complex on the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019, pp. 280, ISBN 978-83-8061-770-4, p. 116
  2018 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Серева, Е. „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 306, ил. 62, с. 208
  2018 Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Cited in: Серева, Е. „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 306, ил. 62, с. 208
  2018 Тодорова, Р. Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89 Cited in: Серева, Е. „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“. Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“. БФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 306, ил. 62, с. 268
  2018 Тодорова, Р. „ВЪ НАЧАЛЕ БЕ СЛОВО”: една непубликувана икона „Св.св. Кирил и Методий” на шуменския зограф Никола Василев. В: Преславска книжовна школа, IN HONOREM, т. 3, QUADRIVIUM, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов, Шумен, 2016, с. 87-102 Цитирано в: Стефанова, Л. „Иконографски особености в изображенията на светите равноапостоли Кирил и Методий и техните ученици“. В: Иванов, И. (съст.) Благовестие и мисия: Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 173-193, с. 174, 185
  2018 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Tesic-Radovanovic, D. “Representing Light. Symbolism of Early Christian Lamp Decorations from Central Balkans (4th Till 7th Centuries)”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2018, 334 pages, p. 17, 106
  2018 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Brodbeck, S., De Giorgi, M., Falla Castelfranchi, M., Jolivet-Levy, C., Raynaud, M.-P. (Eds.). San Filippo di Fragala, monastero greco delle Sicilia normanna. Rome; Bari: Ecole francaise de Rome; Mario Adda Editore, 2018, p. 245
  2018 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Penn, Sh. “The Gaze and the Virgin: Marian Dimensions of Luis Bunuel’s Viridiana”, Bulletin of Spanish Visual Studies, 2:2, 2018, pp. 215-240, DOI: 10.1080/24741604.2018.1501955, p. 227 Indexed in: Web of Science -Thomson Reuters Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
  2018 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Kellner, Ch. „Tierdarstellungen mit Nimbus in der Illustration arabischer und persischer Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts“. MA Thesis in Art History from University of Vienna, 2018 (Masterarbeit, Universitat Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultat), 171 pages, p. 140
  2018 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Kellner, Ch. „Tierdarstellungen mit Nimbus in der Illustration arabischer und persischer Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts“. MA Thesis in Art History from University of Vienna, 2018 (Masterarbeit, Universitat Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultat), 171 pages, p. 140
  2018 Todorova, R. Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, 2016, pp. 199-223 Cited in: Kellner, Ch. „Tierdarstellungen mit Nimbus in der Illustration arabischer und persischer Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts“. MA Thesis in Art History from University of Vienna, 2018 (Masterarbeit, Universitat Wien. Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultat), 171 pages, p. 23, 25, 140
  2017 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Grunova, Z., Holesova, M. “Ellipse and Oval in Baroque Sacral Architecture in Slovakia”, Civil and Environmental Engineering, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 30-41, p. 32
  2017 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Grunova, Z., Holesova, M. “Ellipse and Oval in Baroque Sacral Architecture in Slovakia”, Civil and Environmental Engineering, Vol. 13, No. 1, 2017, pp. 30-41, p. 32
  2017 Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Георгиев, Д. Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Маргиналии, кн. 3. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, 211 стр., с. 20
  2017 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Tomic-Duric, M. “The Concepts of the Thematic Programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2017, 967 pages, p. 267
  2017 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Tomic-Duric, M. “The Concepts of the Thematic Programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2017, 967 pages, p. 267, 659
  2017 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Tomic-Duric, M. “The Concepts of the Thematic Programme of the Church of Saint Demetrios at Markov Manastir”. Doctoral Dissertation from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2017, 967 pages, p. 267
  2017 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Schuller, A. The knowing body: the Discipline of Authentic movement. MSc Thesis, University of Ljubljana, Faculty of Education, 2017, 66 pp., p. 52
  2017 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Cavallo, B. J. “Matter(s) of Immortality: Oil Paintings on Stone and Metal in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”. Doctoral Dissertation from the Temple University, Department of Art History. Philadelphia, 2017, 269 pages, pp. 187, 233
  2017 Todorova, R. The Aureole and the Mandorla: Aspects of the Symbol of the Sacral from Ancient Cultures to Christianity. Studia Academica Sumenensia, 3, pp. 199-223 Cited in: Berger, A., Hubel, M. (eds.) Bibliographische Notizen und Mitteilungen. Byzantinische Zeitschrift. Volume 110, Issue 4 (Dec 2017), pp. 793–1226; p. 1061, Indexed in: (SCOPUS)
  2017 6. Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Roibu, R.T. Visual geometric systems, between objective and subjective. PhD Thesis. George Enescu National University of Arts Iasi Faculty of Visual Arts and Design University Doctoral Studies, Visual Arts Field
  2016 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: ‘Vesica Piscis: Vesica Piscis in Science’. Cyclopaedia.net // http://www.cyclopaedia.info/wiki/Vesica-Piscis
  2016 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: ‘Sheila Na Gig: Sheila Na Gig in de wetenshap’. Cyclopaedia.net // http://www.cyclopaedia.nl/wiki/Sheila_Na_Gig
  2016 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Sparavigna, A. & Baldi, M. (2016). “A Mathematical Study of a Symbol: the Vesica Piscis of Sacred Geometry”. PHILICA.COM, Article number 560. At: http://www.philica.com/printer_article.php?article_id=560
  2016 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Drennon, E. R. DE CONSECRATIONIBUS: Abbot Suger’s Consecrations of the Abbey Church of St. Dennis. MA Thesis in History from Boise State University. Boise, 2016, 203 pages, p. 92
  2016 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, p. 289 Cited in: Sahin, Sim. “Byzantine: Breakdown of Byzantine Mosaic”. At: SIMplified ART, 5.11.2016: https://simplifiedartblog.wordpress.com/2016/11/05/byzantine-part-1/
  2016 Тодорова, Р. От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник "Преславска книжовна школа", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446 Цитирано в: Германова, А. „Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2015 г.“, Старобългарска литература, бр. 53-54, 2016, стр. 336-378
  2016 Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Millea, N. Bibliography, Imago Mundi, 68:1, 2016, pp. 123-145, p. 139, 143 Indexed in: (SCOPUS)
  2016 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Millea, N. Bibliography, Imago Mundi, 68:1, 2016, pp. 123-145, p. 139, 143 Indexed in: (SCOPUS)
  2016 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Manuel CARRION, Jose. “El logo del Ano de la Misericordia. Una aproximacion al arte liturgico de Marko Rupnik.” Scripta Theologica, 2016, Vol. 48. Issue 3, pp.731-751. 21 p., p. 738 Indexed in: (Web of Science - Thomson Reuters)
  2016 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Manuel CARRION, Jose. “El logo del Ano de la Misericordia. Una aproximacion al arte liturgico de Marko Rupnik.” Scripta Theologica, 2016, Vol. 48. Issue 3, pp.731-751. 21 p., p. 739 (Web of Science - Thomson Reuters)
  2016 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Della Dora, Veronica. Landscape, Nature and the Sacred in Byzantium. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p. 77 Indexed in: (SCOPUS)
  2016 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Horn, M. “Die AusgieSung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta”. In: Byzantina Symmeikta, Vol. 26, 2016, Athens: INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH, Section of Byzantine Research, National Hellenic research Foundation, pp. 93-125, p. 108 Indexed in: (SCOPUS)
  2016 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Albino, Manuel Antonio Carneiro Gaspar de Mello. “Contributos para o estudo semiotico das representacoes geometricas da realidade: a semantica da materia e a geometria como expressao”. PhD Thesis, Universidade do Minho, Instituto de Ciencias Socials, 2016, 589 pp., pp. 381, 384
  2015 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: ‘Vision of God: Bilimde Vision of God’. Cyclopaedia.info // http://tr.cyclopaedia.net/wiki/Vision_of_God
  2015 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: ‘Hesichasm: Hesichasm in Science’. Cyclopaedia.info // http://www.cyclopaedia.info/wiki/Hesichasm
  2015 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Cited in: Kovarsky, J. “Recent Publications. Portolan. Collation: Fall 2015”, p. 184. Washington Map Society. Recent Publications. // http://www.washmapsociety.org/000/0/9/8/22890/userfiles/file/RECENT_PUBLICATIONS_8_yr_summary_collation_Kovarsky.pdf
  2015 Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Kovarsky, J. “Recent Publications. Portolan. Collation: Fall 2015”, p. 184. Washington Map Society. Recent Publications. // http://www.washmapsociety.org/000/0/9/8/22890/userfiles/file/RECENT_PUBLICATIONS_8_yr_summary_collation_Kovarsky.pdf
  2015 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Odak, M. I. The Iconography and Symbolism of Representations on Serbian Medieval Coins. PhD Thesis from University of Belgrade, Faculty of Philosophy – Belgrade, Department of Art History. Belgrade, 2016, 450 pages, p. 29, 30, 33
  2015 Todorova, R. Icons as Maps: Cartographic Icons in Orthodox Art. EIKON IMAGO 7, (2015/1), pp. 13-30 Cited in: Zhenarju, I. “Pilgrimage Icon Jerusalem from the Vracevo Monastery”. БАШТИНА, 38, 2015, pp. 199-230, p. 204
  2015 Тодорова, Р. Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 637-642, стр. 640
  2015 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 637-642, стр. 640
  2015 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 637-642, стр. 640
  2015 Тодорова, Р. Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 637-642, стр. 639
  2015 Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 637-642, стр. 639
  2015 Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 489
  2015 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 490
  2015 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 490
  2015 Тодорова, Р. Червените мандорли в православната иконография и тяхното присъствие в българската Възрожденска иконопис – образци от Варненска и Великопреславската епархия. Известия на Съюза на учените – Варна, „Културното наследство на Варна ‘2011", Варна: Съюз на учените Варна, 2011, стр. 82-89 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 490
  2015 Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 490
  2015 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 490
  2015 Тодорова, Р. От слово към образ: коя е първата исихастка мандорла? Сборник "Преславска книжовна школа", т. ХV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр. 427-446 Цитирано в: Димова, Й. Триумфалната иконография на „Възкресение Христово”: исторически и художествени особености. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 487-492, стр. 490
  2015 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 244
  2015 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 244
  2015 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 245
  2015 Тодорова, Р. Нетварната светлина като атрибут на византийския иконографски образ. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, сборник "Преславска книжовна школа", т. Х, стр. 450-467 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 245
  2015 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 246
  2015 Todorova, R. Depicting Sacred Space in Christian Iconography: Cultural Geographical Diffusion of the Models of Mandorla. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education and Arts, Vol. XVI D, Shumen: UI “Episkop Konstantin Preslavsky, 2012, 461-470 Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 246
  2015 Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Тенева, Д. Иконографията на празника „Преображение Господне”: исторически и художествени аспекти. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XIX D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, стр. 242-248, стр. 246
  2015 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: The iconographic mandorla as Imago Mundi. EIKON IMAGO 6, (2014/2), pp. 77-94 Цитирано в: Николова, М. Празникът „Успение на Пресвета Богородица”: исторически и иконографски особености. Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", Том XIX D, Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2015, стр. 637-642, стр. 640
  2014 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Stasolla, C. La mandorla di luce e gloria. Origini, collegamento con il contesto femminile e sue applicazioni nell arte paleocristiana e bizantina, con particolare riferimento all iconografia della Trasfigurazione. Universita Ca Foscari Venezia, 2014, pp. 34, 158
  2014 Todorova, R. "The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity". Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Stasolla, C. La mandorla di luce e gloria. Origini, collegamento con il contesto femminile e sue applicazioni nell arte paleocristiana e bizantina, con particolare riferimento all iconografia della Trasfigurazione. Universita Ca Foscari Venezia, 2014, pp. 11, 12, 13
  2014 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Strezova, A. Hesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in Byzantine and Slavic Lands in the 14th and 15th Centuries. Canbera: Australian National University Press, 2014, p. 110
  2014 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Frauenfarn. Ponderings in the field of Objective Art and Sacred Geometry - Part 1: Vesica Piscis. 15 July 2014 https://www.youtube.com/watch?v=RTHR6GPmGQM
  2014 Todorova, R. Orthodox Cosmology and Cosmography: Iconographic Mandorla as Imago Mundi. Twelfth Symposium Nis and Byzantium, 3-6 June 2013, Collection of Scientific Works XII, Nis: NKC, 2014, pp. 143-154 Cited in: Ciric, J. S. Presentation of the Proceedings: NIS AND BYZANTIUM” No.12: CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES- 313 – 2013, Patrimonium.mk: Periodical for Cultural Heritage – Monuments, Restorations, Museums, 7, № 12, 2014, pp. 369-371, p. 370
  2014 Тодорова, Р. Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Cited in: Strezova, A. Hesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in Byzantine and Slavic Lands in the 14th and 15th Centuries. Canbera: Australian National University Press, 2014, pp. 93, 94
  2014 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Diane, E. “A Bridge Portal – the Vesica Piscis”. In: Sacred Geometry Portal, on 14 Oct. 2014, http://sacredgeometryportal.com/a-bridge-portal-aka-the-vesica-pisces/#sthash.4wzPmQ6r.dpbs
  2014 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Cvetkovic, B. "On the problem with Halos in the Miniatures of Codex PARISINUS GRAECUS 1242". В: ЗБОРНИК НОВА СЕРИJА, Museum of Applied Art, Belgrade, 2014, 10, pp. 7-16; p. 7.
  2014 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Cvetkovic, B. “Nimbi in the Late Byzantine Art: A Reassessment”. Collection of Scientific Works XIII, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2014, pp. 287-300, p. 287
  2014 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Cvetkovic, B. “Nimbi in the Late Byzantine Art: A Reassessment”. Collection of Scientific Works XIII, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2014, pp. 287-300, p. 287
  2014 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Cvetkovska-Ocokoljic, V., Cvetkovski, T., Sremac, S. “Kodovi neolita i savremeni srpski slikari boginja zabljeg oblicja - duh ognjista”, Godisnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura. Vol. 6, br. 6, Beograd: Megatrend univerzitet, 2014, str. 437-453., p. 444
  2014 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Huijbers, A. House Building in the Meuse-Demer-Scheldt Region AD 850-1250 Explained: a ‘Dynamic Dual Approach’ to the Concept of Building Tradition, Medieval and Modern Matters (MandMM), vol. 5, 2014, pp. 29-93
  2014 Todorova, R. The Migrating symbol: Vesica Piscis from the Pythagoreans to the Christianity. Proceedings of the 1-th International Conference „HARMONY OF NATURE AND SPIRITUALITY IN STONE“, held at 17-18 March 2011 in Kragujevac, Serbia, pp. 217-228 Cited in: Lucke, Ursula, M. „Kreuzstein und Reliquienschrein. Zur Ikonographie christlicher Steinmetz - und Edelmetallarbeiten im nahen Osten und fernen Europa.“ PhD Dissertation. Der Fakultat Kulturwissenschaften der Leuphana Universitat Luneburg, 2014, pp. 275, p. 138, 139
  2014 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Berger, A., Hubel, M. (eds.) Bibliographische Notizen und Mitteilungen Byzantinische Zeitschrift. Volume 107, Issue 2 (Dec 2014), pp. 933–1358; p. 1197 Indexed in: (SCOPUS)
  2014 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 73-78, с. 76
  2014 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 73-78, с. 76
  2014 Тодорова, Р. „Съвременното разбиране за православната християнска иконография”, Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Науката в условията на глобализация", Кърджали, 1-2 октомври 2008, т. III, ч. I, Кърджали: Дъга-ЙК, 2008, стр. 68-73 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 73-78, с. 76
  2014 Тодорова, Р. Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Сборник с научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 73-78, с. 75, 76
  2014 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 170-176, с. 173
  2014 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 170-176, с. 172, 173
  2014 Тодорова, Р. „Съвременното разбиране за православната християнска иконография”, Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие "Науката в условията на глобализация", Кърджали, 1-2 октомври 2008, т. III, ч. I, Кърджали: Дъга-ЙК, 2008, стр. 68-73 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 170-176, с. 172
  2014 Тодорова, Р. Теория на художественото творчество. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013 Цитирано в: Митакова-Иванова, Д. „Художественият образ в контекста на съвремието: образователни аспекти”. - В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVIII D, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, стр. 170-176, с. 171
  2014 Todorova, R. “Visualizing the Divine: Mandorla as a Vision of God in Byzantine Iconography”, IKON Journal of Iconographic Studies, 6, 2013, pp. 287-296 Cited in: Stasolla, C. La mandorla di luce e gloria. Origini, collegamento con il contesto femminile e sue applicazioni nell arte paleocristiana e bizantina, con particolare riferimento all iconografia della Trasfigurazione. Universita Ca Foscari Venezia, 2014, pp. 4, 5, 6, 7, 11,14, http://dspace.unive.it/handle/10579/5102
  2013 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Johnson, A. The Mandorla. 12 December 2013. http://prezi.com/4ddrk_4nnys_/the-mandorla/
  2013 Тодорова, Р. Иконографията на св.преп. Мария Египетска - изобразителни и културни модели. Proceeding of the International Scientific Conference "Economics and Society Development on the Base of the Education", held on 4-5 June 2009, Stara Zagora, Vol. VI: Social Studies: Theology, pp.177-183 Цитирано в: Колева, Р. Била ли е грешница света Мария Магдалина – една свята подвижница в ребус от грешки и конспирации. В: www.globalorthodoxy.com. 22 юли 2013 г. http://globalorthodoxy.com/component/content/article/425-drop/62489-bila-li-e-greshnica-sveta-mariia-magdalina-edna-sviata-podvizhnica-v-rebus-ot-greshki-i-konspiracii-.html
  2013 Мандорлата в православната икона - светлина или пространство. Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Българската наука и Европейското изследователско пространство", Стара Загора, 5-6 юни 2008, раздел „Theological studies”, ISBN 978-954-93-2944-5 http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGICAL%20STUDIES/Todorova_Rostislava.pdf Цитирано в: Георгиев, Д. Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. ШУ „Епископ Константин Преславски”, 2013, Област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки. Професионално направление: 2.1. Филология. Научна специалност: Българска литература (Взаимовръзки между българската литература и фолклора). Научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов, с. 86-87
  2012 Todorova, R. “New Religion – New Symbolism: Adoption of Mandorla in the Christian Iconography”, Collection of Scientific Works IX, NIS AND BYZANTIUM - “Towards the celebration of the Edict of Milan anniversary”, Nis: NKC, 2011, pp. 47-64 Cited in: Berger, A., Hubel, M. (eds.) Bibliographische Notizen und Mitteilungen Byzantinische Zeitschrift. Volume 105, Issue 1 (Dec 2012), pp. 261–584; p. 449 Indexed in: SCOPUS
  2008 Тодорова, Р. "Vesica piscis" - между езотериката и православното християнско изкуство. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2008, стр. 397-407 Цитирано в: Кръстева, С. „Философските измерения на езотеричното”, сп. „Философия”, 2008, кн. 3-4, стр. 100-112, с. 107-108 Indexed in: Web of Science: Emerging Sources Citation Index
  2009 История на българското изобразително изкуство. Варна: УИ "Епископ Константин Преславски", 2009, 45 стр., 60 ил., ISBN 978-954-577-536-9 - материали от кръгла маса на тема "Българската култура в многоезичието на съвременното сръбско образование", юли 2009, Варна
  2007 Православното изкуство като конвенция в контекста на европейското културно пространство. Благоевград, 2007, Сборник с резюмета на докладите от Научна конференция "Европа като културно пространство, 7-8 май 2007", стр. 17-18
  2023 „Зимен салон на новопазарски художници“ изложба, ОХГ „Петър Персенгиев“, Нови пазар, 8.12.2023
  2023 “Код Визуално” изложба на студенти и преподаватели от специалност ПОИИ, 4.12.2023, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2022 Художник на списанието за литература, култура и изкуство „Небет тепе (Nobettepe)“, год. 4, бр. 17, Пловдив: Българско-турски литературен клуб, 2022. ISSN 2603-5448
  2022 Изписване на икона „Св. пр. Даниил“, септември 2022, частна колекция
  2021 Художник на сборника за литература, литературна критика и изкуство „Златоструй“, кн. 25, В. Търново: Фабер, 2021, стр. 134, ISSN 1312-7675
  2021 Международна изложба “PANDEMIC INSPIRATIONS”, TRAKIA UNIVERSITY, Fine Arts Faculty, 15-30 April 2021
  2021 Международна изложба \"RETURN TO GAIA\" INTERNATIONAL VIRTUAL MIXED DRAWING EXHIBITION, TRAKIA UNIVERSITY, Fine Arts Faculty, 5 June - 15 June 2021
  2021 Международна изложба \"PRINT MEET 2021\" INTERNATIONAL VIRTUAL GROUP EXHIBITION, TRAKIA UNIVERSITY, Fine Arts Faculty, 21 June - 30 June 2021
  2021 Зимен салон на ДШХ, декември 2021, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2020 Международна изложба на T.C. IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY, Fine Arts Faculty, Honour of 19 May Commemoration of a Ataturk Youth and Sports Day, INTERNATIONAL VIRTUAL GROUP EXHIBITION “Meeting with Art in the 101st year of the 19th May”, https://www.youtube.com/watch?v=26LyVsdwc_U&list=WL
  2020 Международна изложба „Салон на графика малък формат“. 6-то издание. България, Румъния, Турция
  2020 Международна изложба International Virtual Engravist Printmaking Bienal 2020, Istanbul, Turkey.
  2020 Международна изложба на TRAKIA UNIVERSITY, Fine Arts Faculty, Honour of Republic’s 97 Years Artworks, 29 October Republic Day, INTERNATIONAL ONLAIN GROUP EXHIBITION, 29 October 2020
  2020 Участие в 5-то издание на Арт пленер „Слово и щрих“, с. Салманово“, 24-29 август 2020. Финансиран от Фонд „Култура“ на Община Шумен
  2020 Международна изложба „Салон на графика малък формат“. 6-то издание. Бразилия, България, Кипър, Гемания, Унгария, Италия, Северна Македония, Молдова, Румъния, Турция, ОАЕ, САЩ. Сайт: https://a4.1q.ro/
  2020 “Онзи, който бди“, суха игла. Сборник „Слово, образ и звук. Сборник с литературни и художествени произведения от АРТ ПЛЕНЕР САЛМАНОВО 2020“, Шумен: Химера, 2020, с. 28, ISBN 978-619-7218-79-4
  2019 Пролетен салон на ДШХ, май 2019, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2019 Изложба „Магистри и преподаватели“, 13 май 2019, Салон за изкуства на Радио Варна, Варна
  2019 Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ, Тракийски университет, Одрин, април 2019
  2019 Международна изложба „Салон на графика малък формат. 5-то издание. България, Кипър, Германия, Италия, Молдавия, Полша, Румъния, Сърбия, Турция, 21-20 май 2019, Галерия „Университетска“, ШУ
  2019 "Код Визуално” Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, 22.02.2019, ХГ „Никола Маринов“, Търговище
  2019 Изложба „Professori & Studenti” – Музей на историята и археологията, Констанца, Румъния, 5-31.10.2019
  2019 Изложба „3/5 – Uj/ Bej“ – Факултет по изящни изкуства, Тракийски университет, Одрин, Турция – 11-15.11.2019
  2019 Зимен салон на ДШХ, декември 2019, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2019 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 6, No. 1, 2019, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"
  2019 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 6, No. 2, 2019, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"
  2018 Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ "The MOMENT", Pinelo Art Gallery, Istanbul, Turkey – февруари 2018
  2018 2018 - Международна изложба „Графика малък формат. 4-то издание. България, Германия, Македония, Полша, Румъния, Турция, 17-30 май 2018, Галерия „Университетска“, ШУ
  2018 Пролетен салон на ДШХ, май 2018, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2018 Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ Национален университет по изкуствата, Букурещ, Румъния – ноември 2018
  2018 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 5, No. 1, 2018, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"
  2018 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 5, No. 2, 2018, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски
  2018 Втори графичен форум – Стара Загора 2018. 1-14.11.2018, Стара Загора, Зала „Байер“
  2018 “Код Визуален” Юбилейна изложба по случай 25-годишнината от основаването на Катедра ВИТМ, 4.12.2018, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2018 Зимен салон на ДШХ, декември 2018, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2017 Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в ХГ „Никола Маринов, Търговище, март 2017
  2017 Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в ХГ Добрич, април 2017
  2017 Аналойна икона „Пресвета Богородица Одигитрия“, храм „Св. Георги Победоносец“, с. Троица, Шуменска област
  2017 Аналойна икона „Иисус Христос Пантократор“, храм „Св. Георги Победоносец“, с. Троица, Шуменска област
  2017 Изложба „Съвременни шуменски художници“, октомври 2017, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2017 Международна изложба „Графика малък формат. 3-то издание. България, Германия, Израел, Македония, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Унгария, Чехия“, 7-15 ноември 2017, Галерия „Университетска“, ШУ
  2017 Зимен салон на ДШХ, декември 2017, ХГ „Елена Карамихайлова“, Шумен
  2017 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 4, 2017, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"
  2016 Изложба „АртКъща” – ХГ „Елена Карамихайлова”, април 2016
  2016 Изложба на студенти и преподаватели от катедра ПИИ – ХГ „Проф. Илия Петров”, Разград, май 2016
  2016 „Морето не/ни е до колене” - изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в Дома на хумора и сатирата, Габрово, декември 2016
  2016 Изложба по случай 60-годишнината на ХГ „Елена Карамихайлова”, Шумен, ноември 2016
  2016 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 3, 2016, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски"
  2015 Пролетен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, май 2015
  2015 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 1, 2015, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2015
  2015 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 2, 2015, Special Issue Dedicated to our colleague and friend Prof. Valerij Christov on the occaision of his 60th anniversary, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2015
  2015 Юбилейна изложба „20 години Катедра Изобразително изкуство” – ХГ „Елена Карамихайлова”, септември 2015
  2015 Зимен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2015
  2015 Изложба Студентско иконографско ателие - ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2015
  2015 Изложба Студентско иконографско ателие към Рождественските четения на ФХН – Ректорат, ШУ „Епископ Константин Преславски”, декември 2015
  2014 Изложба Студенти & Преподаватели – Университет OVIDIUS, Констанца, Румъния, април 2014
  2014 Пролетен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, април 2014
  2014 Изложба АртКъща – ХГ „Елена Карамихайлова”, май 2014
  2014 Кураторски проект изложба „(Свободна) Околна Среда” към Втора студентска конференция „Екология и околна среда”, 16-17 май 2014 г., Ректорат, ШУ
  2014 Изложба Студенти & Преподаватели – Белградски университет, Сърбия, май 2014
  2014 Изложба Студенти & Преподаватели – Галерия ION NIKODIM, Констанца, Румъния, май 2014
  2014 Зимен салон на ДШХ – ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2014
  2014 Изложба Студентско иконографско ателие - ХГ „Елена Карамихайлова”, декември 2014
  2013 Икони, представени на Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- Галерия на Община Велики Преслав. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект "Студентско иконографско ателие: „Стенописната иконографска програма в православния храм”, Договор № РД-07-738/ 05.04.2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", март 2013 г.
  2013 Рисунки – изложба „АртКъща Шумен”, Арт галерия "Ива", май 2013
  2013 Колективна изложба на шуменски художници - Варна, галерия "Актив Арт", октомври 2013
  2013 Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- Арт галерия "Ива", Шумен, декември 2013 г.
  2013 Зимен салон, изложба на ДШХ и Представителството на СБХ - ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен, декември 2013
  2013 Художествено оформление на корица на научно списание "Acta Scientifica Naturalis", vol. 1, 2014, ФПН, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013
  2012 Графики малък формат/суха игла – изложба „АртКъща Шумен”, Фоайе на Радио „Шумен”, юни 2012
  2012 Графики, линогравюра, изложба „30 съвременни шуменски художници”, Румъния, Алба Юлия, юли 2012
  2012 Икони, представени на Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- галерия „Ива”, Шумен. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект "Студентско иконографско ателие: „Стенописната иконографска програма в православния храм”, Договор № РД-07-738/ 05.04.2012, ШУ "Епископ Константин Преславски", декември 2012 г.
  2011 Рисунки, туш/перо, Изложба "Арткъща Шумен", ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен, май 2011
  2009 Икони, представени на Изложба иконопис на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски"- "Арт галерия" на Община Велики Преслав, декември 2009. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект N РД-5255/2009 на тема: "Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - Преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството"
  2009 Икони и прориси, представени на Изложба на Студентското иконографско ателие към катедра "ПИИ" на ШУ "Епископ Константин Преславски" - ХГ "Елена Карамихайлова", Шумен, ноември. Изложбата се организира в рамките на научноизследователския проект N РД-5255/2009 на тема: "Студентско иконографско ателие "Преображение на духа - Преображение на културата. Иконографски и културни измерения на модела "Преображение" в изкуството"
  2009 Рисунка, туш/перо: "Дървото на живота", ОХИ "XVII-та Национална изложба на художниците-педагози", В. Търново, май 2009
  2008 Цикъл рисунки, туш/перо: "Молитва за дъжд" I и II, ОХИ "XVI-та Национална изложба на художниците-педагози", В. Търново, май 2008
  2008 Пет цикъла с общо 16 рисунки, туш/перо - самостоятелна изложба рисунки на тема "Обикновени неща", Шумен, април 2008
  2007 Рисунка, туш/перо: "Върху паважа на небето V", РХИ "Коледна изложба на ДШХ", Шумен, декември 2007
  2006 Цикъл рисунки, туш/перо: "Границата на абсурда" II и III, РХИ "Коледна изложба на ДШХ", Шумен, декември 2006
  2003 Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Горско забавление”, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2003, ISBN 954-766-018-7
  2002 Цикъл илюстрации за 5 детски книжки с приказки - самостоятелна изложба илюстрации, Шумен, февруари 2002
  2001 Рисунка, туш/перо: “Пейзаж”, Изложба на студенти от специалност ПИИ, Шумен, декември 2001
  2001 Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Приказка за живата вода”, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2001, ISBN 954-766-007-1
  2001 Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Приключенията на Гъливер – ІІ-ра част”, авторска адаптация, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2001, ISBN 954-766-009-8
  2001 Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Приключенията на Гъливер – І-ва част”, авторска адаптация, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2001, ISBN 954-766-008-Х
  2000 Графика, смесена техника: “Настроение”, РХИ “Рисунка” на Представителството на СБХ – гр. Шумен, Шумен, ноември 2000
  2000 Илюстрирана книжка с приказки за деца – “Петел и дъб”, поредица “Приказен свят”, Шумен, Издателско-полиграфически комплекс “Юнона”, 2000, ISBN954-766-003-9
  1996 Графика, смесена техника: “Портрет”, Изложба на студенти от специалност ПИИ, Шумен, декември 1996
  1995 Рисунка, туш/перо: “Натюрморт”, Изложба на студенти от специалност ПИИ, Шумен, декември 1995
  1995 Цикъл рисунки, туш/перо: “Върху паважа на небето ІІІ”, “Върху паважа на небето ІV”, РХИ “Коледна изложба на ДШХ”, Шумен, декември 1995
  1994 Цикъл рисунки, туш/перо: “Върху паважа на небето І”, “Върху паважа на небето ІІ”, РХИ “Коледна изложба на ДШХ”, Шумен, декември 1994
  1994 Цикъл стъклопластики, РХИ “Изложба на ДШХ във Варна”, Варна, май 1994
  1994 Цикъл стъклопластики, ОХИ “Пролетен салон на приложните изкуства”, София, март 1994
  1994 Рисунка, туш/перо: “Пътища”, ОХИ “Рисунка в памет на 90 г. от рождението на проф. В. Стоилов”, София, януари 1994
  1993 Рисунка, туш/перо: “Натюрморт”, РХИ “Коледна изложба на ДШХ”, Шумен, декември 1993
  1993 Рисунка, туш/перо: “Сега се уча да летя”, ОХИ “Рисунка и малка пластика”, София, октомври 1993
  1993 Цикъл рисунки, туш/перо: “Гора І”,”Гора ІІ”, “Гора ІІІ”, “Гора ІV”, ОХИ “Човекът и гората”, Шумен, септември 1993