Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н.  Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова
  Проф. д.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Сп. комп.

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K2

  Email: n.yordanova@shu.bg

  Приемно време: вторник 8- 16 часа; сряда 8-16часа.


  Завършен университет, специалност

  1976 - 1980г. – ВИФ “Г. Димитров” гр.София, ул. “Тина Киркова” 1

  Учител по физическо възпитание - магистър

  Треньор по лека атлетика - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1980 - 1982 г. УСШ “Хан Крум”, гр. Шумен - Учител по лека атлетика

  Заемани академични длъжности

  1982 - 1989 г. - преподавател по спорт в катедра " Физическо възпитание и спорт"

  1989 - 1993 г. - главен асистент по Теория и методика на физическото възпитание в началното училище

  1993 - 1997 г. - главен асистент, д-р по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

  1997 - 2010 г. - доцент в научното направление Педагогически науки по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура )", шифър 05.07.05

  2010 г. - професор в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура)", шифър 05.07.05

  Придобити научни степени

  1993 г.- доктор в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

  2007 г.- дпн в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура)", шифър 05.07.05

  Водени лекции и/или упражнения

  Теория и методика на физическото възпитание, Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище, Управление на спорта, Спортна анимация, Подвижни игри

  Области на научни интереси

  Физическо възпитание и спорт , лека атлетика, спортна анимация,

  Професионално образование

  Специализации

  1983 г. едномесечна специализация в Киевски държавен педагогически университет, Украйна.

  1987 г.- 18 месечна специализация в НСА " Васил Левски" гр.София

  Участия в проекти

  Национален проект: “Подобряване качеството на педагогическата практика за професионалната адаптация на бъдещите учители\"

  2008

  Структура на спортно-рекреативните потребности на студентите от ШУ “Еп. Константин Преславски” и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване” – ръководител, Договор № РД-07-964/9.06.2008

  2009

  „Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортносъстезателна дейност и модулно обучение съобразно Държавните образователни изисквания и стандарти”– участник, Договор № 5248/ 2009 г. ( Вх.№ РД05-248/11.03.09)

  2010

  „Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” ”– ръководител, Договор №РД-07-1000/29.03.2010 г.

  2011

  „Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” – участник, Договор № Вх.№.05189

  2012

  „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” – участник, Договор №РД-05-284/15.03.2012 г.

  \" Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности\" № РД- 08- 297/15.03.2013г.

  \"Студентски практики\", 2013г.

  BG 051Р0001-4.304 \"Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование\" 2013г.

  \"Проблеми на обучението по водни спортове \" № РД-08-255/14.03.2014

  \"Организация и управление на спорта в детската градина и училище\" № РД-08-296 /12.03.2015\"

  Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието\" проект № 557109 - ЕРР - 1- 2014-1- ЕL - SPO- SPS

  2016

  Участие в проект РД-08-136/08.02.2016 \"Спортно – педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание”

  Участие в международен проект № 557109 - ЕРР - 1- 2014-1- ЕL - SPO- SPS Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието.

  Участие в проект „ Студентски практики”, фаза 1 – БГ 05 М 2ОР 001-2.002-001, академичен наставник

  2017

  2017 - Международен проект \"Equal Sport For All\" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

  2017 Участие в проект „ Студентски практики”, фаза 1 – БГ 05 М 2ОР 001-2.002-001, академичен наставник

  2017 -Участие в проект \"Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта\" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

  2018г.

  2018г. Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP \"Equal Sport For All\" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.) Координатор за ШУ проф.д.ик.н Г. Колев

  2018г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 \"Студентски практики – Фаза I\", финансиран по Оперативна програма \"Наука и образование за интелигентен растеж\" 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, (2016 – 2018 г.)

  2018г. Участие в проект РД-08-134/07.02.2018 г. Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\".

  2019 - Проект „Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло “ № РД-08-83/31.01.2019 г.

  2019 Проект РД-08-97/01.02.2019

  Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  2020 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”

  Финансиран от ОП НОИР – академичен наставник

  2020 - Проект РД-08-155/05.02.2020г. Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитаниe и спорт

  2020 - Проект РД-08-113/03.02.2020 г.

  Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  2021 РД-08-88/01.02.2021 г. Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  2021 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”

  2021 - РД-08-118/03. 02. 2021г. 50 години спорт в Шуменски университет

  2022

  Вътрешен проект РД-08-155/04.03.2022 Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет

  Заемани ръководни позиции

  1993 - 1997 г.- Зам декан по учебната работа на факултета по Начална и предучилищна педагогика на ШУ

  1997 - 2001 г. Зам декан по учебната работа на Педагогически факултет на ШУ, член на ФС

  2001 - 2007 г.- Зам директор на Центъра за продължаващо образование на ШУ,член на ЕС и АС

  2007 - 2012 г. Ръководител на Центъра за продължаващо образование на ШУ, член на ЕС и АС

  от 2001 г. Ръководител катедра " Теория и методика на физическото възпитание и спорт" на ПФ, член на ФС

  2012 - 2017 г. Координатор на ДИКПО гр.Варна за ШУ, член на ЕС

  Организационна дейност

  Европейско студентско първенство по ръгби-7 ( юни 2013)- 6то място.

  Участие в национална кръгла маса по проблемите на Университетския спорт - Камчия, август 2013г.

  Членства в научни организации

  Член на Национално сдружение “Спорт, стрес, адаптация” към НСА “Васил Левски” гр. София

  Член на Специализирана комисия по педагогика при ВАК ( 2006 - 2010 )

  Член на консултативен съвет по проблемите на физическото възпитание и спорта към ДАМС ( 2007-2010 )