Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.н.  Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова
  Проф. д.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Сп. комп.

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K2

  Email: n.yordanova@shu.bg

  Приемно време: вторник 8- 16 часа; сряда 8-16часа.


  2007 Усъвършенстване на системата за физическо възпитание на учениците в основна образователна степен. Автореферат. С. 2007. 71 с
  1993 Изследване върху биомеханичните характеристики на двигателните действия като фактор за оптимизиране на урока по физическо възпитание. Автореферат. С.1993. 39 с
  2017 2017г. - THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS IN BULGARIA, STATE OF THE ART & NEEDS ANALYSIS, 2015 УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ISBN 978-619-201-137-6 Authors: Nadezhda Yordanova, Dr. Habil Penka Kozhuharova, Ph.D. Teodora Simeonova, Ph.D. Chavdar Stoychev, Ph.D. Plamen Petkov, Ph.D.
  2008 Физическите и координационните способности – фактори за спортното обучение. Изд. “Фабер”, В. Търново, 2008, 116 с
  2007 Физическо възпитание и образование на българските ученици. УИ – Шумен. 2007, 128 с
  2002 Подвижни и спортноподготвителни игри.УИ - Шумен, 2002, 112 с
  1997 Двигателните действия в урока по физическо възпитание при І-ІV клас. Издателство “Аксиос”. Шумен: 1997, 96 с
  2017 - METHODOLOGY AND INSTRUMENTS FOR CONDUCTING A STUDY, STATE OF THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOLS AND IN SPORTS CLUBS, 2015, Authors: Penka Kozhuharova, Ph.D. Nadezhda Yordanova, Dr. Habil Chavdar Stoychev, Ph.D. Teodora Simeonova, Ph.D. Plamen Petkov, Ph.D. ISBN 978-619-201-138-3, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"
  2022 Н. Йорданова в съавторство с Т. Симеонова и Хр. Драгнова: Сравнителен анализ за качеството на обучение в магистърска програма \"Физическо възпитание и спорт в училище\" в Шуменски университет, Ай Ан Би, 2022, ISSN2534-9317, В.Търново,с.399-405
  2021 Н. Йорданова, Ченгелиева Ивелина. Реализиране на учебен процес по ФВ и спорт по време на ковид 19 в училище „Найден Геров”, гр. Бургас. // in CEEOL) Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 850-863, ISSN 1314-6769 (indexed
  2020 Н. Йорданова.Стойчев .Ч. Анализ на новите тестове за оценка на физическата дееспособност на учениците в България, (Analysis of the new tests for assessment of the physical capacity of students in Bulgaria), SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online, ISSUE 75, NOVEMBER 2020, p.95-104
  2019 Детско- юношеският баскетбол в контекста на физическото възпитание в Североизточна България - оценка на учителите. Сборик научни трудове от Пътуващ семинар “Иновации в образованието“, Истанбул - Кушадасъ-Измир, с479-490. в съавт.с Я.Янков.
  2019 zhuharova, P. Yordanova, N., Stoychev Ch., Simeonova T., (2018) Policies, strategies and good practices for prevention of overweight and obesity through physical activity and sports. Konstantin Preslavsky University Publishing House, Shumen. Цитирано в: Атанасов И. А. Рискови и предпазващи фактори, свързани с двигателната активност и наднорменото тегло в юношеска възраст. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019, с. 48.
  2018 2018.г. Полина С., Цонкова, Н. Йорданова. Професионална адаптация и реализация на учители по физическо възпитание и спорт – методологически аспекти в контекста на научно съобщение. socioBrains, issue 45, may, 2018 стр. 158- 161, ISSN 2367-5721, IF/SJR I.F =5.536 www.sociobrains.com
  2018 2018г Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, Сп. „Педагогика”година ХС кн1. (стр. 81-90), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), 2018. .Симеонова, Т., Кожухарова, П., Ч. Стойчев, Н. Йорданова.
  2017 г. - Simeonova, T. PREVENTION OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE IN GRASSROOT SPORT IN SCHOOL AND SPORTS CLUBS and Nadezhda Yordanova, Penka Kozhuharova, Chavdar Stoychev, Plamen Petkov, Valeria Ivanova European Journal of Training and Development Studies Vol.3, No.5, pp.14-25, December 2016 ___Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) 14 ISSN 2057-5238(Print), ISSN 2057-5246(Online)
  2017 2017 Янков. Я, Н.Йорданова. Кадрово обезпечаване в детско - юношеския спорт - баскетбол в североизточна България.SocioBrains, issue34,yune2017, ISSN 2367-5721
  2017 имеонова, Т. цитирана от Я. Янков, Н. Йорданова в статия \"КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ В ДЕТСКО ЮНОШЕСКИ СПОРТ - БАСКЕТБОЛ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ\" същата е публикувана в списание SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.347
  2016 45 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт" и 15 години специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" в Шуменски университет. Годишник на ШУ, Том ХХ D УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016,с. 629 - 642.
  2016 Проучване на физическата кондиция на ученици от 9 - 12 клас .Сб. научни трудове от Пътуващ семинар. Изд."Фабер", 2016, с.228 - 235
  2016 Анкетно проучване на мнението на родители за заниманията на децата им с баскетбол. 8 ма международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" УИ " Св. Климент Oхридски" С., 2016,ISSN: 1314-2275,s 129-133, В съавт. с Янко Янков
  2015 Проучване ппоявите на дискриминация и насилие в училищния спорт.Годишник на ШУ Т.XIXD ПФ, Шумен,2015. с.1046-1052 .в съавт. с Г.Колев, П.Кожухарова, Т.Симеонова,Ч.Стойчев и Пл.Петков
  2015 Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията.Годишник на ШУ Т.XIXD ПФ, Шумен,2015. с.1053-1064 .в съавт. с Г.Колев, П.Кожухарова, Т.Симеонова,Ч.Стойчев и Пл.Петков
  2013 Хипотерапия - различен метод за въздействие при деца с аутизъм и хиперактивност с дефицит на вниманието.Годишник на ШУ Т.XVIID ПФ, Шумен,2013. с.556- 561.в съавт. със Сн.Велева
  2013 Нервно- психични особености на студентите от инжинерните специалности на Технически университет - гр. Варна.Сб. научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието", ПФ, Шумен, 2013г.с.187 - 194 в съавт.с Я. Банчева
  2012 Sports woodball – route to improve environmental health and culture of students from university of Shumen, “Sport & Science” Magazine ,2012, 185с.,в съавторство с Т.Симеонова
  2012 . Формиране на потребност и умения за самостоятелни занимания със спорт в свободното време.Сб. Научни трудове” Образователни технологии”, ПФ 2012. с 103-110, в съавторство с Катя Алипиева.
  2010 Някои аспекти на законовата и нормативната основа на научното израстване на спортните педагози. Сп.»Спорт и наука» изв.бр.№1/,2010, в съавторство с М.Малчев и Ел. Николова
  2010 Нестандартни форми на физическата култура в детската градина. Сп.»Спорт и наука» изв.бр.№1/, 2010, в съавторство с Теодора Симеонова и Сн. Дамянова
  2009 Състояние на физическата годност на новоприети студенти в Шуменски университет през учебната 2008 - Методически аспекти на физическото възпитание и спорта,УИ, Ш., с. 2009. с. 55. в съавт. с Т. Симеонова, Н. Карадочева и К. Минев
  2009 Здраве и начин на живот на студентите от Шуменски университет - Методически аспекти на физическото възпитание и спорта,УИ Ш., 2009. с. 64. В съавт. с Т.Симеонова, Н. Карадочева
  2008 Няколко стратегии за борба със стреса. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ Шумен 2008. с. 72. в съавторство с Т. Симеонова , С.Дамянова
  2008 Практическа реализация и ефективност на модулното обучение в училищното физическо възпитание - Годишник на ШУ, т. XVІІF, УИ, Ш., 2008, с. 3 – 12. В съавт. сЧ. Стойчев
  2008 Психическа готовност на учениците от основна образователна степен - Годишник на ШУ, т. XVІІF, УИ, Ш., 2008, с. 99 – 110
  2007 Повишаване на екологичната култура чрез провеждане на ваканционен курс по ориентиране - сп. «Спорт и наука», изв. бр. 1, 2007, с. 158 – 162, в съавт. с Р.Сапунджиева и Т. Симеонова
  2007 Болонският процес и качеството на обучението в специалност «Физическо възпитание» - сп. «Спорт и наука», изв. бр. 1, 2007, с. 9 – 17, в съавт. с М. Малчев
  2007 35 години катедра “Теория и методика на физическото възпитание и спорт“ - минало, настояще, бъдеще. - Спорт и наука. Изв. бр. 3. С. 2007, с. 13 – 26
  2007 Анализ на образователното съдържание по предмета Физическо възпитание и спорт - Спорт и наука. Изв. бр. 3. С. 2007, с. 74 – 86
  2007 Относно спортния анимационен продукт - Спорт и наука. Изв. бр. 3. С. 2007, с. 297 – 301. в съавт. с Л. Петров и Сн. Томова
  2006 Физиметричното състояние на учениците в прехода между прогимназиален етап и средна образователна степен. Сборник “Физическо възпитание, спорт и туризъм-спортологични изследвания – част втора”, София, 2006. с. 12 (в съавт. с М. Малчев и Ст. Базелков)
  2006 Националната система за физическо възпитание и спорт - състояние и перспективи - Сб. статии “Физическо възпитание, спорт и туризъм“, НСА, С. 2006.с. 5-16
  2006 Адаптация на подсистемата “Физическо възпитание и спорт“ в учебните заведения на Република България към изискванията на Европейския съюз - Сб.статии “Физическо възпитание, спорт и туризъм“, НСА, С. 2006. с. 17-27
  2005 Теоретични основи на спортно-анимационната дейност. Спортна анимация в туризма, ММС, НСА, 2005. в съавт. с М. Малчев, Сн. Томова, Л. Петров и С. Йорданов,с. 14
  2003 Спортът – източник на здраве и средство за реклама. “Физическа култура, физическо възпитание, спорт”. – Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003,с. 3-10. в съавторство с И. Лазаров и К. Кънев
  2003 Подвижните и спортно-подготвителните игри за развитие на моториката на учениците от ІІІ клас. Сборник доклади “Физическа култура, физическо възпитание,спорт ”. – Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 33-41. в съавторство с М. Малчев
  2002 Физическо развитие и скоростно-силови качества на учениците от ІІІ и ІV клас на ПУ “Васил Друмев” – Шумен - Проблеми на училищното физическо възпитание испорт. София: Сердолик, 2002. 80 – 92 с. в съавторство с М. Малчев
  2000 Количествена и качествена характеристика на двигателната активност на учениците от начална училищна възраст. - Шумен, Годишник на ШУ “Еп.К.Преславски”,т.ХV Д, 2000, с.47-50. (в съавт. с Д. Кръстева и М. Малчев)
  2000 Двигателната активност като фактор за оптимизиране на координационно-двигателните възможности на учениците от І-ІV клас. - Шумен, Годишник на ШУ“Еп.К.Преславски”, т.ХV Д, 2000, с.42-46. В съавторство с Н. Байрям
  2000 Актуални проблеми на заниманията по джудо на 5-7 годишни деца. - Шумен, Годишник на ШУ “Еп.К.Преславски”, т.ХV Д, 2000, с.55-59. (в съавт. с М. Малчев и Ст.Базелков)
  1997 Физическата готовност на 6-8 годишните ученици – особености и динамика. - Годишник т.ХІV Д на Шуменския университет “Еп.Константин Преславски”, СДК,Шумен, 1997, с.150-155. В съавторство с Г. Генчев
  1996 Същност и значение на физическото възпитание - физическа възпитаност. ЮНК “Проблеми на физическото възпитание и спорта“, 29-30.11.1996, Свищов, с. 26 - 31
  1995 Здравословното състояние и функционалната подготвеност на началните учители-личностни характеристики необходими за педагогическата им дейност. Сп.”Спорт и наука”, 1995, кн.5, в съавт. с М. Малчев и Ст. Базелков, с.35-40
  1995 Проблеми на физическото възпитание в началната училищна степен. Професионализъм и квалификация на учителите, част 3, ИПКУ «Д-р Петър Берон», Варна,1995. в съавт. с М. Малчев, с. 128
  1994 Възможност за усъвършенстване на урока по физическо възпитание на база на биомеханичната структура на двигателните действия. Сп.”Спорт и наука”, 1994,кн.1, с.57-60. В съавторство с С. Иванов
  1993 Обездвижването заплаха за подрастващите. Сп.”Спорт и наука”, 1993, кн.11-12, с.35-39
  1992 Мястото на учебните планове програми за подготовка на специалистите по физическо възпитание във ВУЗ, Проблеми на образованието в демократизиращото сеобщество. Смолян, 1992, с.99 в съавторство с М. Малчев, Р. Алексиев и Ст. Базелков
  1992 Динамика на развитие на физическото качество бързина при различно програмно съдържание по ФВ в І-ІV клас, Проблеми на образованието в демократизиращотосе общество. Смолян, 1992, с.233
  1992 Силовите възможности на ученички от начална училищна възраст – динамика при различно учебно съдържание. Сп.”Въпроси на физическата култура”, 1992,кн.8, с.31-34
  1992 Физическата дееспособност на учениците от І-ІІІ клас в гр.Преслав – динамика в светлината на актуализираната учебна програма от 1989 година. Сб.”Психофизическата подготовка, бойни спортове и физическа дееспособност”, София, 1992, с.45-47. В съавторство с П. Симеонова
  1982 Методика и организация на подбора на школниците в отделенията по лека атлетика. За ефективността на учебно-тренировъчната и възпитателната работа в УСШ,МНП, 1982, Русе. В съавт. с Хр. Андонова и В. Русева. с. 71
  2018 2018г. ПИЛОТИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Велико Търново, ISSN 25349317, МНК Педагогическото образование-традиции и съвременност, Ай анд Би, В. Търново, 2018, с. 62-64Симеонова, Т. Н. Йорданова, П. Кожухарова
  2018 2018г .Доклад в 10th International Conference for Theory and Practice in Education, Simeonova, T. N. Yordanova, “FORMS OF AGRESSION IN STUDENTS FROM KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN”
  2014 2014г. -Nadezhda YORDANOVA Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA and Yanko YANKOV, Application of Physics in Volleyball , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne
  2014 Nadezhda YORDANOVA ,Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA,and Yanko YANKOV, Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 - 8 , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne
  2014 Спортен, социален и здравен статус на студентите. Сб. научни трудове от пътуващ семинар " Иновации в образованието", ПФ, Шумен. Надежда Йорданова, Янка С. Георгиева
  2013 Медико- биологични и социални характеристики на студенти от Технически университет в гр. Варна.Сб. доклади "Европейски практики в спортното образование", Враца.с.328- 335.в съавт. с Я. Банчева
  2012 Физическото развитие, физическата кондиция и моториката на студентите от ТУ Варна, като фактор за професионална реализация. с.167- 174. Сб. доклади " Кинезиология" 2012 В.Търново .в съавт. с Я.Банчева
  2009 Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научнитрудове РУ „А. Кънчев” 2009 НК Русе в съавторство с Т. Симеонова, Н. Карадочева
  2009 Влияние на средствата на физическото възпитание върху общата и фина двигателна дейност на деца от предучилищна възраст. Научни трудове РУ „А. Кънчев”2009, НК Русе в съавторство с Т. Симеонова, С.Дамянова
  2009 Сравнителен анализ на успеваемостта на студентите от ШУ"Еп. К. Преславски по дисциплината "Спорт". НК В.Търново 2009 в съавторство с Т.Симеонова и Кр. Минев
  2008 Здравето и физическите качества на децата от предучилищна възрас, в зависимост от заниманията със спорт. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 47, серия 5.4, 2008 НК Русе в съавторство с Т. Симеонова, С. Дамянова
  2008 Нетрадиционни форми на физическа култура в детската градина. НПК с международно участие „Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008. с. Всъавт. с Т. Симеонова и С. Дамянова
  2007 Училищната спортна материална база в област Търговище - състояние и перспективи. Научен семинар “Европейски стандарти в спортното образование“, 15-16.03., Враца, 2007
  2006 Спортнопедагогическите ресурси - условия и фактор за ефективност на системата за изическо възпитание и спорт в Република България. Епископ-Константинови четения, том 11, УИ “Еп. К. Преславски“, 2006, с. 7 - 13. (в съавт. с М. Малчев)
  2006 Относно двигателното обучение - съвременни концепции за понятийния апарат. Епископ-Константинови четения, том 11, УИ “Еп. К. Преславски“. 2006,с. 13 - 22
  2006 Влияние на заниманията с бадминтон върху координационно-двигателните способности на ученици от горния курс на СОУ. Епископ-Константинови четения, том11, УИ “Еп. К. Преславски“. 2006, с. 65 - 79. (в съавт. с М. Малчев и М. Чолакова)
  2006 Спортната материална база - фактор за функциониране на подсистемата “Физическо възпитание и спорт“ в училищата. Сб. доклади от ІV националнанаучнопрактическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище“, Варна, 2006. с. 46-51. В съавторство с Н. Спасов
  2006 Спортно-педагогическите ресурси – условие и фактор за ефективност на системата за физическо възпитание и спорта в РБългария. Сб. доклади от ІV национална научнопрактическа конференция “Физическо възпитание и спорт в училище“, Варна, 2006. с. 323. В съавторство с М. Малчев
  2004 Физическата подготовка на учениците от първи клас на начална училищна степен в контекста на новите образователни изисквания. Шумен, Сборник научни трудове, том 3 “Образование и изкуство”, УИздателство “Еп. К. Преславски”, 2004, с. 346-351. В съавторство с Б. Димитрова
  2004 Ролята на подвижните игри за формиране на готовност в 5-годишните деца за действия в критични ситуации. Шумен, Сборник научни трудове, том 3“Образование и изкуство”, УИздателство “Еп. К. Преславски”, 2004, с.351-356. В съавторство с Р. Алексиев и Й. Мършелева
  2004 Физическо състояние на учениците в прехода между прогимназиален етап и среднообразователна степен. сб. доклади «Образованието в глобализиращия се свят»,ЮНК, В. Търново, 2004, с. 375-380. в съавт. с М. Малчев и Ст. Базелков
  2003 Медии, спорт и бизнес. Сборник доклади “Физическа култура, физическо възпитание спорт ”. – Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 129-140. всъавторство с К. Кънев
  1999 Проблеми на физическото възпитание в начална училищна степен – професионално-педагогически анализ. Сб.”25 години ШУ “Еп.Константин Преславски”, 1999,с.97-100. (в съавт. с М. Малчев)
  1999 Оптимизиране на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание в рамките на учебно-производствената практика по водни спортове. Сб.”25 години ШУ“Еп.Константин Преславски”, 1999, с.100-103. (в съавт. с М. Малчев, Н. Цветкова и Р. Атанасова)
  1999 Опит за управление подготовката на студенти състезатели по лека атлетика и тенис на маса. “Сб.”25 години ШУ “Еп.Константин Преславски”, 1999, с.74-76. Всъавторство с Р. Томов
  1996 Ефективност на обучението по физическо възпитание в ІІІ клас в зависимост от степените на наднормено тегло. Първи конгрес по спортни науки, 23-24.ІІ.,София, НСА, 1996
  1994 Физическата годност на учениците от начална училищна възраст като показател за ефективността на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Сб.”Оптимизиране на физическото възпитание в условията на плуралистичното образование в България”, НСА, ЦСДК,София, 1994, с.19-24. (в съавт. с М. Малчев)
  1994 Динамика на развитие на качеството бързина при вариативност на задачите в уроците по физическо възпитание за І-ІV клас. Сб.”Оптимизиране на физическотовъзпитание в условията на плуралистичното образование в България”, НСА, ЦСДК, София, 1994, с.25-29
  1993 Възможности за оптимизиране на обучението чрез функционално-анатомичен анализ на двигателната дейност. Образованието и личността, Резюмета от доклади, Шумен, 15-16.05.1993, с.89-91
  1993 Опит за обективизиране на проверката и оценката по теория на физическото възпитание при студенти задочници. Образованието и личността, Резюмета отдоклади, Шумен, 15-16.05.1993, с.91-92. В съавторство с Ст. Базелков
  1993 За или против двигателния тест “Хвърляне на малка топка в хоризонтална цел”. Сб.”Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. Университетскоиздателство “Св.св.Кирил и Методи”, В.Търново, 1993, с.76-80. В съавторство с М. Малчев и Зл. Йорданов
  1993 Експериментално проучване на възможностите за изследване формирането на двигателните умения и изграждането на двигателните навици при учениците от І-ІІІклас”. Сб.”Научно-практически аспекти на физическото възпитание”. Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методи”, В.Търново, 1993, с.57-62
  1993 Проучване на двигателното качество издръжливост чрез теста 200 м гладко бягане за 3 клас”. Сб.”Научно-практически аспекти на физическото възпитание”.Университетско издателство “Св.св.Кирил и Методи”, В.Търново, 1993, с.63. в съавт. с Д. Станчев и Ст. Базелков
  1992 Роля на специалните бегови упражнения за развитие и усъвършенстване на моториката. Сб.”Психофизическата подготовка, бойни спортове и физическадееспособност”, София, 1992, с.51-53. В съавторство с М. Петкова
  1992 Възрастово-полови различия в динамиката на физическите качества, като резултат на урочната работа по физическо възпитание от І-ІV клас. Научнаконференция на Висш машинно-електротехнически институт – Габрово, направление Природо-математически и хуманитарни науки, 25-27.11.1992, Габрово, с.1-5
  1991 Поглед върху моториката на учениците от НУВ чрез основните характеристики на упражнението скок на дължина. Научна конференция на Техническияуниверситет-Габрово, направление Природо-математически и хуманитарни науки, 23-25.Х.1991, Габрово, с.162-166
  1991 Изследване на връзките между физическите качества и динамиката на формиране на двигателните умения и навици при учениците от І клас чрез скока надължина със засилване. Сп.”Въпроси на физическата култура”, 1991, кн.11-12, с.39-44. В съавторство с В. Стоев
  1991 Двигателни умения и навици при ученици от начална училищна възраст – закономерности и проблеми. Научна конференция на Технически университет –Габрово, направление Природо-математически и хуманитарни науки, 1991, с.167-171
  1988 Формиране на професионална насоченост и организационно-управленчески подходи за бърза професионална адаптация на студентите от специалност НУП вобластта на физическата култура през третата степен на обучението. Сб.”Научно-техническия прогрес и подготовката на учителските кадри”. Силистра, 1988, с.284-292. В съавторство с М. Малчев
  1984 Новото учебно съдържание в училище в аспект НФК “Родина” и необходимостта от адекватност на учебните планове и програми и обучението по физическовъзпитание във ВУЗ. Сб.”Издигане качеството на професионалната подготовка на педагогическите кадри във ВУЗ. Шумен, 1984, с.133-136. В съавторство с В. Терзийски, М. Малчев, Н. Цветкова и В. Ганчева
  2008 Лека атлетика. Изд. “Фабер”, В. Търново, 2008, 162 с.Под редакцията на Н.Йорданова. Точка 1,2,3-5 и3-6, и 4.В съавт. с Р. Атанасова
  2004 Спортна анимация в туризма.УИ - Шумен, 2004. 215 с. (в съавт. с М. Малчев). Гл.III,IV,VI и VII
  2004 Спортове за рекреация. Изд. «Бойка», В. Търново, 2004. 214 с. Под редакцията на Л. Петров. С. 45 – 57
  2003 Водни спортове. УИ - Пловдив, 2003. 97 с. Под редакцията на В. Маргаритов.С 25-35
  2001 Теория и методика на физическото възпитание: Учебник.- Шумен, 2001. 215 с. Под редакцията на В. Маргаритов. Гл.III.1,IV,V,VI.1 и VIII
  1997 Теория и методика на физическото възпитание: УИ “Еп.К.Преславски”. Шумен: 1997, 203 с., гл.V,VІ,VІІІ и ІХ. (в съавт. с М. Малчев и кол.)
  1997 Ученически отдих и туризъм. Под общата редакция на д-р Н.Йорданова. Учебно-методическо помагало, издателство “Аксиос”. Шумен: 1997, гл. І, 4-31 с
  1996 Подвижни игри 1-3 клас. Издателство “Аксиос”. Шумен: 1996, 104 с
  2021 . Yordanova N GUIDING MODELS FOR PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES - INTERVENTION USER GUIDE PART 1, ISBN 978 619-201-360-8, Shumen, 2020, pp132, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors Т.Simeonova, Ch. Stoychev, T. Ignatova, M. Baselkov, P. Petkov Yordanova N GUIDING MODELS FOR PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES(OVERWEIGHT AND OBESITY) - INTERVENTION USER GUIDE PART 2, ISBN 978 619-201-359-2, Shumen, 2020, pp145, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co- authors Simeonova, T.Simeonova, Ch. Stoychev, T. Ignatova, M. Baselkov
  2015 Водни спортове. "Фабер",2015 ( 142с.) ISBN 978 619-00-0244-4,в съавторство с Ч.Стойчев, Кр. Минев,М.Базелков и С.Акерски
  2012 Работна тетрадка – хоспетиране УИ "Еп. К. Преславски", 2012
  2011 Спортове за рекреация.Второ преработено и допълнено издание.Изд. "Ай анд Би".В.Търново, 2011, с. 251 (63-75с.)
  2011 Работна тетрадка – ТПП УИ "Еп. К. Преславски", 2011
  2011 Работна тетрадка - ППП, УИ "Еп. К. Преславски", 2011
  2008 Работна тетрадка – хоспетиране УИ "Еп. К. Преславски", 2008
  2008 Работна тетрадка – ТПП УИ"Еп. К. Преславски", 2008
  2008 Работна тетрадка – ППП УИ"Еп. К. Преславски". 2008
  2006 Ръководство за педагогическите практики. УИ"Еп. К. Преславски". 2006. 144 с. Под редакцията на М. Георгиева. Гл. I и III.2
  2003 Ръководство за семинарни упражнения по Теория и методика на физическото възпитание. Шумен, 2003. 145 с. Под редакцията на Н. Йорданова и М. Малчев.Тема: 3,4,5, и 8
  1997 Ръководство по теория и методика на физическото възпитание. Тема 20. Многогодишната спортна подготовка – помагало. Под общата редакция на В.Маргаритов.УИ “П.Хилендарски”, 1997
  1989 Практикум по лагерно дело – Шумен. 1989. 101 с. (в съавт. с М. Малчев, Р. Алексиев и К. Хаджиев)
  1984 Ръководство по физическо възпитание, масова физкултура и спорт за ФОП. Под общата редакция на В. Терзийски и М. Малчев. Шумен: 1984, 26-51 с
  2022 за присъждане на образователната и научна степен \\\"доктор\\\" на Антония Росинова Русева, с дисертационен труд на тема: Социални измерения на планинското бягане, ВТУ «Св.св. Кирил и Методий»
  2022 1.Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на ПУ „Паисий Хилендарски” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Теория и методика на физическо възпитание и спорт“ , кандидат – гл.ас. д-р Мартин Веселинов Маргаритов
  2022 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Тракийски университет”, Стара Загора в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Физическо възпитание и спорт“ , кандидат – гл. ас. д-р Пламен Петков
  2022 Йорданова, Н. (2008). Физическите и координационните способности – фактори за спортното обучение на ученици, Шумен, издателство FABER, Шумен цитирана в монография на Симеонова, Т. Техника и антиципация в баскетбола на ученици 8. – 10. Клас Шумен : УИ „Епископ К. Преславски”.
  2022 Малчев. М,. Н. Йорданова. Теория и методика на физическото възпитание : Учебник за студентите от Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Шумен : УИ Епископ Константин Преславски, 2001 Цитирана от Д. Игнатов на стр.227 в статия Използване на нестандартен компетентностен подход при обучението на студенти бъдещи учители по дисциплината „Методика на обучението по физическо възпитание“ Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 602-613, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 227
  2021 Симеонова, Т., Н. Йорданова, Н. Карадочева. Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 48, серия 8.2. Русе. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2009. с. 93-97 цитирана от П. Стоянова на стр. 603 в статия ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС - АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИ// Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 602-613, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 610
  2021 Малчев. М,. Н. Йорданова. Теория и методика на физическото възпитание : Учебник за студентите от Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Шумен : УИ Епископ Константин Преславски, 2001 Цитирана от Д. Игнатов на стр.228 в статия Използване на нестандартен компетентностен подход при обучението на студенти бъдещи учители по дисциплината „Методика на обучението по физическо възпитание“ Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 602-613, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 228
  2020 Симеонова, Т., Н. Йорданова, Н. Карадочева. Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 48, серия 8.2. Русе. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2009. с. 93–97. Цитирана от Н. Стойкова на стр. 700 в „АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ 10. КЛАС ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.577-585, . ISSN 599 – 705, същата е посочена в литературата на стр. 703
  2016 Йорданова, Н. цитирана от Т.Симеонова в статия на тема:Akuracy anticipation of shooting in basketball with 9th – 12 grade girls,s 218
  2016 Н. Йорданова, цитирана от Т. Симеонова в статия "Модел за оптимизиране на силовата подготовка на момчета от 3 клас", с 996
  2016 Н. Йорданова, цитирана от Т. Симеонова в статия "Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3 клас. с.377
  2015 Н.Йорданова, цитирана от Илия Коев в ДР на тема: "Опит за профилактика на теленото тегло чрез целева двигателна програма.с25
  2015 Н.Йорданова, цитирана от Илия Колев в ДР на тема: " Опит за профилактика на т.тегло чрез целева двигателна програма". с.26
  2015 Н.Йорданова, цитирана от И.Коев в ДР на тема:" Опит за профилактика на телесното тегло чрез целева двигателна програма".с.29
  2015 Йорданова, Н. цитирана от Т. Симеонова, в монография – "КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС", стр. 53, , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 124
  2015 Н.Йорданова, цитирана от Анна Божкова, с.86 в дисертация на тема: "Усъвършенстване на практико - методичните подходи за заниманията по спорт във висшите училища".с.387