Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.и.н.  Георги Велков Колев
  Проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 301а

  Телефон: 054 830495 вътр. 261 К2

  Email: g.kolev@shu.bg

  Приемно време: петък от 11:00 ч. до 13:00 часа.


  Завършен университет, специалност

  Педагогическия факултет на ГЦОЛИФК- гр. Москва

  Университет за национално и световно стопанство, специалност: Социален и банков мениджмънт, образователно-квалификационна степен „магистър“

  Московска академия по икономика и статистика, специалност: Мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“

  Великотърновски университет ”Св.св. Кирил и Методий, специалност: Финанси, образователно-квалификационна степен „магистър“

  Военна Академия "Георги Стойков Раковски", специалност: Национална сигурност, образователно-квалификационна степен „магистър“

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност: Социални дейности, образователно-квалификационна степен „магистър“

  Заемани академични длъжности

  21.04.1997 г. - Доцент по Педагогика (Социална педагогика), научна специалност 05.07.00

  01.06.2006 г. - Професор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика и социална работа)

  Придобити научни степени

  1989 г. - Доктор по Педагогика, научна специалност 05.07.00

  2005 г. - Доктор на историческите науки, по Нова и най-нова обща история, научна специалност 05.03.04

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална педагогика

  Основи на социалната работа

  Социална рехабилитация

  Социално управление

  Въвеждане в специалността

  Демография

  Кинезитерапия

  Международна социална политика на инвалидите

  Социална работа при деца с нарушение в развитието

  Методи на социална работа при лица с интелектуална недостатъчност

  Области на научни интереси

  Социална педагогика

  Социална политика

  Теория и история на социалната работа

  Социална работа

  Методи на социалната работа

  Финанси

  Управление

  Социално управление

  Мениджмънт

  Социална рехабилитация

  Социално управление

  Миграция и бежанци

  Иновации в образованието

  Участия в проекти

  МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

  2003-2004 г. – Колев, Г., Участие в проект “Идентификация на социалната работа на Балканите”- съвместен проект с Международния Свободен университет Friedensau, Германия, катедра “Международни социални отношения” (международен проект) – участник, период на изпълнение: 2003-2004

  2004-2005 г. - Колев, Г., Участие в проект “Съвместни научни изследвания по проблемите на бежанците” съвместно с Московски хуманитарен университет - Факултет Социални дейности (международен проект) – участник, период на изпълнение: 2004-2005

  2015-2016 г. - Колев, Г., Участие в проект 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents - IRIS, Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), Общината на гр. Патра, Гърция - http://iris-sport.eu/ - по програма Erasmus + (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 01.01.2015 – 31.12.2016

  2017-2019 г. - Колев, Г., Участие в проект F-08190.01.09 „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по: Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ). (Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups), тип на активност на ШУ в проекта: партньор, (проект по оперативна програма на ЕС с прякото участие на ШУ (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 2017-2019

  2017 г. - Колев, Г., Участие в проект №7F-08190.01.09„Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички”(международен проект) – ръководител, период на изпълнение: 2017

  2017-2019 г. - Колев, Г., Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP \\\\\\\\\\\\\\\"Equal Sport For All\\\\\\\\\\\\\\\" (ESFA) Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.) -http://www.equalsports.eu/bg/project/ Agreement number: 2016-3719/001-001: Call EAC/A04/2015 – Round 2, водеща организация: Medical School, Patras, Greece, тип на активност на ШУ в проекта: партньор (международен проект с прякото участие на ШУ) - научен ръководител/координатор за ШУ, период за изпълнение: 02.01.2017 – 27.12.2019 - 36 м.

  2017-2018 г. - Колев, Г., Участие в проект “Football3 for Respect!” co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (международен проект) - координатор за ШУ, период на изпълнение: 05.01.2017 – 28.12.2018

  НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

  2001-2004 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социална работа в сферата на социалното подпомагане и услугите”- мониторинг (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2001-2004

  2003-2004 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социално включване и миграция” - съвместна академична програма с Представителството на Върховния комисариат на ООН на бежанците в България (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2003-2004

  2004-2005 г. - Колев, Г., Участие в проект “Фамилни общности”- Дом “П. Р. Славейков”, гр. София – (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2004-2005

  2005-2007 г. - Колев, Г., Участие в проект „Съвременни методи, средства и технологии в диагностиката, консултирането и обучението на лица с увреждания – Сократ – Еразъм“, партньори ПУ ”П. Хилендарски”, СУ ”Св. Кл. Охридски”, “Згура-М” ООД – Пловдив (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2005-2007

  2009 г. - Колев, Г., Участие в проект TK_09_0160 Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие Конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области”, Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН („тематичен конкурс”) (национален проект) – ръководител и участник, период на изпълнение: 2009

  2011 г. - Колев, Г., Участие в проект \\\\\\\\\\\\\\\"Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете – учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие Конкурс за научни монографии МОН– ФНИ Проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН (национален проект) - оценител и рецензент, период на изпълнение: 2011

  2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.3.06-0003 \\\\\\\\\\\\\\\"Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки\\\\\\\\\\\\\\\", Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2012-2014

  2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 29.10.2012 – 29.10.2014

  2012 г. – Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-4.1.03-0193 ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички” Бенефициент: Община Венец (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2012

  2013 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“, ”Интегриране на деца със специални образователни потребности в условията на детската градина и в началното училище”, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013

  2013-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051РО001-3.1.07-0040 \\\\\\\\\\\\\\\"Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието\\\\\\\\\\\\\\\" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) - 2014

  2012-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект № BG051PO001-3.1.03-0001-C0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Проект на Министерство на образованието и науката (национален проект), период на изпълнение: 27.01.2012 - 31.12.2014

  2013-2015 г. - Колев, Г., Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (национален проект) – участник, период на изпълнение: 2013-2015

  2013-2014 г. - Колев, Г., Договор № ДО 08-КПС-03 по проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП. В състава на ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП”, проект финансиран по оперативни програми на ЕС, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013-2014

  2013-2014 г. - Колев, Г., Участие в проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”, Бенефициент: ШУ с други университети (национален проект) – ръководител, период на изпълнение: 2013-2014

  2016-2018 г. - Колев, Г., Участие в проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (национален проект) - ръководител за ШУ и Функционален експерт, период на изпълнение: 2016-2018

  2018-2023 г. - Колев, Г., Участие в проект Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе) (национален проект) – в управителния съвет - Ръководител за ШУ, Организация изпълнител - Софийски университет - Факултет по математика и информатика, период на изпълнение: 28.02.2018 – 31.12.2023

  2020-2023 г. - Колев, Г., Участие в Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – Ръководител за ШУ: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  2008 г. - Колев, Г., Участие в проект “Социална работа в места за лишаване от свобода” (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 2008

  2009 г. - Колев, Г., Участие в проект „Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие“ № РД-05-245/11.03.2009 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 11.03.2009 – 10.12.2009

  2010 г. - Колев, Г., Участие в проект „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност “Социални дейности” за социалната адаптация на клиентите от дом за стари хора “Стефан Смядовски“ № РД-05-391/24.03.2010 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 24.03.2010 – 10.12.2010

  2010 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социално-педагогическо професионален практикум на студенти в домове за деца лишени от родителски грижи“ РД-05-405/24.03.2010 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 24.03.2010 – 10.12.2010

  2011 г. - Колев, Г., Участие в проект „Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България” № РД-05-192/07.03.2011 г. (университетски проект) – участник, период на изпълнение: 07.03.2011 – 10.12.2011

  2012 г. - Колев, Г., Участие в проект „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност ”Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” № РД-05-290/15.03.2012 г. (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Соня Кумбиева Бабева, период на изпълнение: 15.03.2012 – 10.12.2012

  2012 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социално-педагогическа дейност във ВУИ“ № РД-05-293/15.03.2012 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д-р Живка Енчева Военкинова, период на изпълнение: 15.03.2012 – 10.12.2012

  2013 г. - Колев, Г., Участие в проект „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен” № РД-08-305/15.03.2013 г. (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Соня Кумбиева Бабева, период на изпълнение: 15.03.2013 – 10.12.2013

  2013 г. - Колев, Г., Участие в проект „Иновационни практики в домове за стари хора“ № РД-08-293/15.03.2013 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа, период на изпълнение: 15.03.2013 – 10.12.2013

  2014 г. - Колев, Г., Участие в проект „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Епископ Константин Преславски” РД-08-250/14.03.2014 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 14.03.2014 – 10.12.2014

  2015 г. - Колев, Г., Участие в проект „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания“ № РД-08-294/12.03.2015 г. финансиран за научно изследване (университетски проект) - ръководител и участник, ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 12.03.2016 – 10.12.2015

  2016 г. - Колев, Г., Участие в проект „Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“ № РД-08-135/08.02.2016 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 08.02.2016 – 10.12.2016

  2017 г. - Колев, Г., Участие в проект „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ № РД-08-85/03.02.2017 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Росица Петрова Михайлова, период на изпълнение: 03.02.2017 – 10.12.2017

  2018 г. - Колев, Г., Участие в проект „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-131/07.02.2018 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева, период на изпълнение: 07.02.2018 – 10.12.2018

  2019 г. - Колев, Г., Участие в проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-86/31.01.2019 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 31.01.2019 – 10.12.2019

  2020 г. - Колев, Г., Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори“ РД-08-156/05.02.2020 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 05.02.2020 – 10.12.2020

  2021 г. - Колев, Г. Проект „ Съвременни предизвикателства пред социалната работа“ РД-08-117/03.02.2021 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Павлина Иванова Лазарова, период на изпълнение: 03.02.2021 – 10.12.2021

  2022 г. - Колев, Г. Проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Веселина Николаева Илиева

  Заемани ръководни позиции

  1997 г. - Завеждащ сектор Социална педагогика

  1997 г. - Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет

  1998 г. - Ръководител катедра "Социална педагогика и обществени науки"

  2001-2003 г. - Заместник-декан на Педагогически факултет на ШУ

  2003 - 2009 г. - Декан на Педагогически факултет

  2004 г. - Член на Академическия съвет на ШУ

  2002 - 2005 г. - Експерт в Комисията за наука и образование към ХХХІХ Народно събрание

  2011 - 2015 г. - Заместник-ректор по стопанска и инвестиционна дейност, кариерно развитие на академическия състав

  2015 г. - Ректор на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

  Организационна дейност

  Член и Председател на Стопански съвет, Издателски съвет, Комисия по кадрово и научно израстване

  Членства в научни организации

  Член на съюза на учените в България