Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.изк.н.  Стефан Иванов Хърков
  Проф. д.изк.н. Стефан Иванов Хърков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 054 830495, вътр. 232 К2

  Email: stefan.harkov@shu.bg

  Приемно време: сряда 9 – 17 ч., четвъртък 8 – 16 ч.


  Завършен университет, специалност

  Стефан Хърков завършва последователно Средно музикално училище в Бургас (специалност "Пиано"), Българска държавна консерватория в София (специалност"Музикознание", профил "История на музиката") и аспирантура в Института за изкуствознание при БАН (секция "История на музиката"). Специализирал е в Hochschule fur Musik Franz Liszt, Weimar (Пиано и Камерна музика) и Amsterdam Summer University (Културна политика).

  Заемани академични длъжности

  хоноруван асистент - 1988

  асистент - 1989

  главен асистент - 1994

  доцент - 1997

  професор - 2005

  Придобити научни степени

  доктор по изкуствознание - 1994

  доктор на науките (доктор на изкуствознанието) - 2003

  Водени лекции и/или упражнения

  История на музиката I, специалност ПОМ, бакалавърска програма

  История на музиката II, специалност ПОМ, бакалавърска програма

  История на българската музика, специалност ПОМ, бакалавърска програма

  Музикална литература за деца и юноши, специалност ПОМ, бакалавърска програма

  Музикална естетика, специалност ПОМ, бакалавърска програма

  Музикален инструмент (Пиано), специалност ПОМ, бакалавърска програма

  Методика на преподаване на музикално-теоретични дисциплини (модул История на музиката), специалност ПОМ, бакалавърска програма

  Музика и медии, специалност ПОМ, бакалавърска програма

  Музиката на XX век, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

  История на музиката, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

  Актуални проблеми на преподаването на музикално-теоретични дисциплини (модул История на музиката), специалност Музикална педагогика, магистърска програма

  Музикална литература за деца и юноши, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

  Направления и водещи теории в съвременната естетика, специалност Музикална педагогика, магистърска програма

  Участия в проекти

  2008 - Интегративни тенденции в музикалнообразователния процес

  2009 - Историко-теоретични аспекти на биполярния тонален модел в многогласното мислене

  2011 - Проблеми на практическата подготовка на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика

  2012 - Модалността – едно от предизвикателствата в оптимизирането на музикалнообразователния процес, вх. № РД 05-285/15.03.2012

  2013 - Иновационни технологии в музикалнообразователния процес, вх.№ РД 08-300/15.03.2013

  2014 - Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес, вх. № РД 08-26/14.03.2014

  2014 - Проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" BG 051PO 001-4.3.04 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование".

  2015 - Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури (№ РД-08-289/12.ІІІ.2015)

  2016 - "Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика", № РД-08-137.

  2017 - "Иновации при историко-теоретичните изследвания" – принос за обогатяване на българската музикална култура", РД-08-83/03.02.2017 г.

  2018 – "Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти", РД-08-127 / 07.02.2018

  2019 – "Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите", РД-08-84 / 31.01.2019

  2020 – "Актуални проблеми на музикално-теоретичната подготовка на студентите", РД-21-192 / 05.03.2020, Вх. № РД-08-159

  2021 – "Предизвикателства пред съвременното обучение по теория и история на музиката", РД-08-122 / 03.02.2021, Договор № РД-21-111 / 04.03.2021

  Заемани ръководни позиции

  Председател на Общото събрание на Факултета по педагогика на изкуствата 1994-1999 г.

  Ръководител на катедра "Музикално възпитание и изпълнителство": 2001-2006 г.

  Организационна дейност

  Участие в Общото събрание на Шуменския университет

  Участие в съвета на Научен център "Преславска книжовна школа"

  Участие в съвета на катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство"

  Членства в научни организации

  Съюз на българските композитори (секция "Музиколози")

  Verein zur Erforschung der Monodie (Vienna, Austria)

  International Musicological Society (Basle, Switzerland)

  International Society for Orthodox Church Music (Joensuu, Finland)