Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Чавдар Георгиев Сотиров
  Проф. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 1, стая 109

  Телефон: 054 830350

  Email: ch.sotirov@shu.bg

  Приемно време: Четвъртък: 10 – 16 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. К. Преславски" Предучилищна педагогика – 1986 -1990

  НСА “Васил Левски” – преквалификация – физическо възпитание -1994

  ШУ „Епископ Константин Преславски” ОКС - магистър (2007) - Спортна педагогика

  ШУ „Епископ Константин Преславски” ОКС - магистър (2010)– Социална педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен – учител

  Заемани академични длъжности

  2005 - 2011г. хоноруван асистент

  2011 г. - главен асистент

  2015 г. - доцент по педагогика - 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (рекреация и социализация)

  2021 г. - професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физическо възпитание в детската градина и училище)

  Придобити научни степени

  Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Предучилищна педагогика) 22.12.2010 год.

  Водени лекции и/или упражнения

  Предучилищна педагогика

  Теория на възпитанието

  Дидактика

  Хигиена и здравно възпитание

  Педагогика на физическата култура

  Туристическо ориентиране

  Туризъм, алпинизъм, ориентиране

  Области на научни интереси

  Социалнo-педагогическа работа с деца и възрастни;

  Теория и методика на физическото възпитание

  Участия в проекти

  2008 г. – Проект: „Програма за проучване на психофизическата подготовка на учениците“ – 2008 година - финансиран от Държавна агенция за младежта и спорта с участието на НСА „Васил Левски“.

  2009 г. BG051PO00 1-4.2.-1010 “НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ В СВОЕТО БЪДЕЩЕ” КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007- 2013 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013”

  2010 г. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ШУ

  2011 г. ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ШУ

  2012 г. Вътрешноуниверситетски проект №05-293 /2012 г., “Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат“

  2013 г. Вътрешноуниверситетски проект № 08-293 /2013 г., “Иновационни практики в Домове за стари хора“

  2013 г.Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., “Студентски практики“

  2013 г.Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 /2013г., „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

  2013 г.Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката“

  2014 г. Вътрешноуниверситетски проект № 08-260 /2014 г., “Иновационни практики в социално-педагогическата работа“

  2014 г. Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“.

  2015 г. Вътрешно университетски проект Договор N РД 08-299/13.03.2015г., “Иновационни практики с деца в риск“

  2016 г. Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. “Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности“;

  2016 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

  2016/2018 - Студентски практики – академичен наставник в проект № BG05M2OP001-2.002-0001 – Фаза I по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове, доп. споразумение № СП-АН-003/28.09.2016 и доп. споразумение № СП-АН-163/02.01.2018.

  2020 - Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  2020 - Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2021 г. - ”Компетентностният подход в образованието - традиции и иновации”, РД-08-120/03.02.2021 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-ректор от 2019г.

  Декан на ПФ - 2017/19г.

  Заместник-декан по НИД- 2016 -2017;

  Ръководител катедра ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА в ПФ (2016 - 2019г.)

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски";

  Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски

  Член на ФС на ПФ, член на АС на ШУ "Еп. Константин Преславски"

  Член на АС на ШУ "Еп. Константин Преславски"

  Член на КС на колеж гр. Добрич;

  Член на съвета ДИКПО - Варна

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България