Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Чавдар Николаев Стойчев
  Доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Спортен комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 214 К2

  Email: ch.stoychev@shu.bg

  Приемно време: сряда: 08.30 - 16.30 часа; четвъртък: 08.30 - 16.30 часа - Kорпус 2


  Завършен университет, специалност

  Магистър по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика – 2001г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.

  Бакалавър по специалност Начална училищна педагогика – 1999г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.

  Професионална квалификация Учител по физическо възпитание – 1999г. ШУ „Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2003 – 2010г. – хонорован асистент в ШУ „Еп. Константин Преславски” гр. Шумен към катедра ТМФВ и спорт.

  2003 – 2007г. - Учител по физическо възпитание и спорт в VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен.

  2002 – 2003г. – охранител в VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен.

  2000 – 2002г. - Учител по физическо възпитание и спорт в Частно ОУ „Добри Войников”, гр. Шумен.

  1994 – 1995г. – Професионален състезател по лека атлетика към СКЛА гр. Нови Пазар

  Заемани академични длъжности

  2004 - 2010 г. - хоноруван асистент към катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт

  2011 г. - главен асистент, д-р по научната специалност Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка (вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

  2018 г. - „доцент”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Педагогика на обучението по Физическо възпитание)

  Придобити научни степени

  2010 г.- "доктор" в научното направление Педагогически науки по научната специалност " Теория и методика на физическото възпитание, спортната тренировка ( вкл. лечебна физкултура ), шифър 05.07.05

  2018 г. - „доцент” по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Педагогика на обучението по Физическо възпитание)

  Водени лекции и/или упражнения

  Основи на научноизследователската работа, Теория и методика на физическото възпитание, Лека атлетика, Методика на обучението по физическо възпитание в началното училище, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Съвременни тенденции и подходи в обучението по ФВ в НЕО.

  Области на научни интереси

  Физическо възпитание и спорт в училище, Лека атлетика, ОНИР.

  Специализации

  Завършен курс за воден спасител – 2004г., гр. Шумен

  Завършен курс на обучение „Базови и специфични компютърни умения“ – 2006г. гр. Шумен.

  Завършен курс за начално обучение по крикет - 2017г. гр. Правец.

  Участия в проекти

  2010 г.

  "Спортно усъвършенстване на състезателната дейност на студентите от ШУ "Епископ Константин Преславски"

  2011 г.

  „Методически аспекти на обучението по Ритмика и танци на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски” – участник, Договор № Вх.№.05189

  2012г.

  „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” – участник, Договор №РД-05-284/15.03.2012 г.

  2013 г.

  1. “Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности” № РД- 08- 297/15.03.2013г.

  2. "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование" BG 051РО001-4.3.04-0020/ 2013 г.

  2014 г.

  "Проблеми на обучението по водни спортове" Вх. №РД-08-255/14.03.2014 г.

  2015 г.

  1."Организация и управление на спорта в детската градина и училище" № РД-08-296 /12.03.2015"

  2. Международен проект „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109-ЕРР-1-2014-1- ЕL-SPO-SPS/2015г.

  2016 г.

  1.„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ № РД-08-136/08.02.2016г.

  2. Международен проект „Иновативни учебни ресурси за насърчаване на равно участие в масовия спорт и превенция на дискриминацията, расизма и насилието" проект № 557109-ЕРР-1-2014-1- ЕL-SPO-SPS/2015г.

  2017 г.

  1. "Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

  2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

  3. Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  2018 г.

  1. "Превенция на агресията чрез спорт" РД-08-134/07.02.2018г.

  2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017-2019) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

  3. Международен проект “Football3 for Respect!” (2017-2018) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  2019 г.

  1. Върешноуниверситетски проект "Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет". РД-08-91/31.01.2019 г.

  2. Международен проект "Equal Sport For All" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017-2019) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

  Заемани ръководни позиции

  няма

  Организационна дейност

  Ръководител на отбора по Лека атлетика към ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Членства в научни организации

  няма

  Държавни и/или научни награди

  няма