Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Чавдар Николаев Стойчев
  Доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Спортен комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 214 К2

  Email: ch.stoychev@shu.bg

  Приемно време: сряда: 08.30 - 16.30 часа; четвъртък: 08.30 - 16.30 часа - Kорпус 2


  2010 "Ефективност на двигателното обучение на учениците от прогимназиален етап на основна образователна степен в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация". Автореферат. С. 2010, 43с.
  2016 THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS IN BULGARIA (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Petkov., P.) ISBN 978-619 -201-137-6
  2015 Stoychev, Ch. State of the manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in schools and in sports clubs (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., and Petkov. P.), online ISBN 978-619-201-139-0, 110 стр.
  2016 METHODOLOGY AND INSTRUMENTS FOR CONDUCTING STUDY - STATE OF THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS ( co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Petkov, P.) ISBN 978-619-201-138-3
  2015 Stoychev, Ch. Training Need and Methodology Report - Innovative learning resources to foster equal participation in grassroots sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents. (Co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Petkov, P.), ISBN 978-619-201-141-3 (47 стр.)
  2020 Стойчев, Ч., Н. Йорданова. Анализ на новите тестове за оценка на физическата дееспособност на учениците в България, (Analysis of the new tests for assessment of the physical capacity of students in Bulgaria), SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online, ISSUE 75, NOVEMBER 2020, p.95-104
  2019 Стойчев, Ч. Сравнителен анализ на тестовете за оценка на физическата дееспособност в България и Русия, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.20189) “Иновации в образованието”, ISBN 978-619-00-0996-2, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, гр. Велико Търново, с. 461-469
  2018 Стойчев, Ч. Проучване мнението на начални учители за новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018., с. 441-447 ISBN:978-619-00-0783-8; SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 15-19, ISSN 2367-5721
  2018 Стойчев, Ч., П. Кожухарова, Н. Йорданова, Т. Симеонова. Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, сп. Педагогика, година XC, книжка 1, 2018. (стр. 81-90), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)
  2017 World record in athletics. SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 329-336, ISSN 2367-5721
  2017 Stoychev, Ch., Nadezhda Yordanova, Penka Kozhuharova, , Plamen Petkov, Valeria Ivanova, Prevention of Discrimination and Violence in Grassroot Sport in School and Sports Clubs, European Journal of Training and Development Studies (EJTDS), Vol 3, Issue 5, р.p. 14-25. APS Impact Factor: 7.01 – ISSN 2057-5238(t), ISSN 2057-5246 (Online)
  2017 Stoychev, Ch., Simeonova, T., Kozhuharova, P., Open learning resours for prevention of discrimination in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs, Second International Scientific Conference „Sport, Recreation, Health“, Beograd, ISBN: 978-86-83687-23-7, pp. 418-425, 2017
  2017 Stoychev, Ch., Т. Simeonova, Y. Yankov, Dynamics of physical capabilites and technical preparedness of cadets (U16) from “Shumen” basketball club. Second International Scientific Conference „Sport, Recreation, Health“ Belgrade, Serbia ISBN: 978-86-83687-23-7 pp 185 – 192, 12-13. 05. 2017
  2016 Проучване мнението на начални учители за спортно-педагогическия процес на обучение по предмета "Физическо възпитание и спорт". Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016., с. 399-405
  2015 Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията. Годишник на ШУ Т.XIXD ПФ, Шумен, 2015. с.1053-1064. в съавт. с Г.Колев, Н. Йорданова П.Кожухарова, Т.Симеонова и Пл.Петков
  2015 "Световните рекорди в спорта Freediving", Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015., с. 397-401.
  2014 „Сравнителен анализ на тестовете за оценка на физическата дееспособност в България и развитите европейски страни“, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014., с. 433-414.
  2013 "Проучване на мнението на родители и ученици за отношението им към спорта и учебния процес по физическо възпитание и спорт", Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013.
  2013 „Проучване мнението на ученици от IX клас относно обучението по хандбал“ Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ – том XVII D, Шумен 2013.
  2012 “Проучване мнението и отношението на родителите към спорта и учебния процес по физическо възпитание и спорт в V – VIII клас”, Сборник научни трудове Образователни технологии, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012.
  2012 „Оценяване на студенти в групи по спорт – волейбол в Шуменски университет„ Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” том XVI D, Шумен, 2012.
  2010 „Примерно поурочно разпределение на модул – „Туризъм“ за прогимназиален етап на основна образователна степен“, Спортно-състезателна дейност и модулнообучение в средните и висши училища, Шумен, 2010.
  2008 „Практическа реализация и ефективност на модулното обучение в училищното физическо възпитание“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ Том XVII F Следдипломна квалификация, Шумен, 2008.
  2007 „Примерно поурочно разпределение на модул „Спортни игри“ – тенис на маса, за прогимназиален етап на основна образователна степен”, Спорт & Наука, изв.бр.3, С. 2007.
  2006 „Ефективност на двигателното обучение на учениците от V - VI клас в зависимост от спортните им интереси и мотивация”, Съвременни тенденции на физическотовъзпитание и спорт в училище, НСА „Васил Левски“, С. 2006.
  2019 Стойчев, Ч., Т. Симеонова. Мотивация за физическа активност на студенти участници в адаптирани спортни занятия за хора с наднормено тегло и затлъстяване. Годишник на ШУ Т.XXIII D, ПФ, Шумен, 2018, с. 1003-1015
  2018 Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка за средна образователна степен по „Физическо възпитание и спорт", Годишник на ШУ Т.XXII D, ПФ, Шумен, 2018, с. 835-842
  2017 Stoychev, Ch, P. Kozhuharova, N. Yordanova, T. Simeonova., P. Petkov. Inovative Learning Resourses for Foster Equal Participation Grassroot Sports Dealing with Discrimination and violence incidents. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017
  2017 Stoychev, Ch, P. Kozhuharova, N. Yordanova, T. Simeonova., P. Petkov, Prevention of Discrimination, Rasisme and Violence in Grassroots Sport in Bulgaria. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017
  2017 Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“ в прогимназиален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ Т.XXI D, ПФ, Шумен, 2017. с. 789-796
  2016 Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“ в начален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ Т. XXD ПФ, Шумен, 2016, с.1027-1033
  2015 "Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния спорт". Годишник на ШУ Т.XIX D ПФ, Шумен,2015. с.1046-1052 .в съавт. с Г.Колев,Н. Йорданова, П.Кожухарова, Т.Симеонова,и Пл.Петков
  2011 „Учителите по „Физическо възпитание и спорт“ – важен фактор за изграждане на интерес към спорта у подрастващите”, Кинезиология 2011, Велико Търново, 2011.
  2006 „Спортни интереси и активност на учениците от V – VI клас в VI ОУ “Еньо Марковски” – гр. Шумен”, Сборник научни доклади – ШУ „Епископ КонстантинПреславски“, Шумен, 2006.
  2006 „Примерно поурочно разпределение на модул спортни игри - футбол за прогимназиален етап на Основна образователна степен”, IV Националнанаучнопрактическа конференция „ Физическо възпитание и спорт в училище“ сборник доклади и съобщения, Варна, 2006.
  2020 Stoychev, Ch. GUIDING MODELS FOR PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES - INTERVENTION USER GUIDE PART 1, ISBN 978 619-201-360-8, Shumen, 2019, pp132, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors N. Yordanova, Ch. Stoychev, T. Ignatova, M. Baselkov, P. Petkov
  2020 Stoychev, Ch. GUIDING MODELS FOR PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES (OVERWEIGHT AND OBESITY) - INTERVENTION USER GUIDE PART 2, ISBN 978 619-201-359-2, Shumen, 2019, pp145, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors N. Yordanova, Т. Simeonova, , T. Ignatova, M. Baselkov
  2020 Stoychev, Ch. STRATEGIES, PLANS AND GOOD PRACTICES TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY AND REDUSE SEDENTARY WAY OF LIVING THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES(OVERWEIGHT AND OBESITY)ISBN 978 619-201-361-5, Shumen, 2020, pp133, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors N. Yordanova, P. Kozhuharova, Т. Simeonova
  2015 Водни спортове. "Фабер",2015 ( 142с.) ISBN 978 619-00-0244-4,в съавторство с Н.Йорданова, Кр. Минев, М.Базелков и С.Акерски
  2013 Подвижни игри - ръководство по семинарни упражнения. онлайн, сайта на ШУ, Център за електронно обучение (http://cdo.shu.bg)
  2021 Стойчев, Ч., Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „физическо възпитание и спорт“ в начален етап на основна образователна степен. Годишник на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, том XX D, ПФ, с. 1027-1033, 2016, ISSN 1314-6769 цитиран от Н. Николова на стр.564 в статия Проучване мнението на учителите по физическо възпитание и спорт относно задължителното обучение по народни хора и танци // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 561-572, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същият е посочена в списъка с литература на стр. 570
  2021 Stoychev, Ch. Аnalysis of new curricula for the secondary general education for physical education and sport. Sociobrains - International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 51, 2018, ISSN 2367-5721 цитиран от Н. Николова на стр.564 в статия Проучване мнението на учителите по физическо възпитание и спорт относно задължителното обучение по народни хора и танци // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 561-572, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същият е посочена в списъка с литература на стр. 570
  2021 Стойчев, Ч. (2006), Ефективност на двигателното обучение на учениците от V – VI клас в зависимост от спортните им интереси и мотивация“, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт в училище, НСА „Васил Левски“, С. 2006, ISSN 1314–2275 цитиран от П. Стоянова на стр. 603 в статия Преподаване и оценяване по физическо възпитание и спорт на ученици от 6 клас - анкетно проучване на учители. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 602-613, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същият е посочена в списъка с литература на стр. 610
  2020 Стойчев, Ч. Мотивация за физическа активност на студенти участници в адаптирани спортни занятия за хора с наднормено тегло и затлъстяване, в съавторство с Т. Симеонова, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2019, с. 1003-1015, Цитирано в: Йорданов, В. Спорт и здравословно хранене - мотивационни аспекти, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Национален военен университет \"Васил Левски\", 2020, издателски комплекс, ISSN 2367-7481, стр.265, същият е посочен в литературата на стр. 270
  2020 Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт“ в начален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ Т. XXD, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, с.1027-1033, Цитирано в: Николова, Н. Physical capability of pupils in the 4th grade, after applying specialized programme in folk dances, SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSN 2367-5721 Journal, ISSUE 71, July 2020, с. 177, същият е посочен в литературата на стр. 184
  2019 Стойчев, Ч. Мотивцiя фiзичноi активностi студентiв учсникiв адаптованих спортивних занять для людей iз зайвою вагою та ожирiнням. //Збрник Шуменського унiверситету „Епископ Костянтин Преславський” т. XXIII D. Педагопчний факультет. Шумен: Унiверситетське видавництво „Епископ Костянтин Преславський”. 2019, с. 1003-1015, в съавторство с Т. Симеонова Цитирано в: Георгiева, С. Д. Мотивацiя навчальних суб ектiв i проектiв бажаного, очiкуваного i досягнутого в: Професiйна успiсшнiсть педагогiчного працiвника як основа менеджменту якосi освiтнього процесу. Четверi всеукраiнськi педагогiчнi читания, присвяченi 80-рiччю з дня народження Лiдii Кондрашовоi. 21 – 22 листопада 2019 року Черкаси: Мiнiстерство освiти i науки Украiни, 2019, стр.68,същият е посочен в литературата на стр.79
  2018 Стойчев, Ч., "Проучване на мнението на родители и ученици за отношението им към спорта и учебния процес по физическо възпитание и спорт", Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2013, стр. 331-337 Цитирано в Базелков, М., Проучване отношението на родители относно и физическото възпитание и спорта в училище, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018, стр.217
  2017 Стойчев, Ч. цитиран от В. Йорданов в доклад – „Проучване мнението на учители от СОУ „Христо Ботев“ от гр. Русе относно обучнието по физическо възпитание, с. 62 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 69
  2017 Стойчев, Ч. цитиран от Т. Симеонова в доклад – „Тестове за контрол и оценка на ученици от 5. клас по тенис на маса“ , с. 762 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 766
  2017 Стойчев, Ч. цитиран от Й. Жечева, Т. Симеонова в доклад – „Нов прочит на общообразователната подготовка по „Физическо възпитание и спорт““ , с. 40 академично списание „Управление и образование“, 2017, кн. 3, том 13, ISSN 13126121, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.43
  2017 Стойчев, Ч. цитиран от Й. Жечева, Т. Симеонова в доклад – “Оценяване на задължителната област на учебното съдържание Спортни игри – Баскетбол, на ученици в 5. клас” с. 301, публикуван в списание SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL, ISSN 2367-5721 JOURNAL, ISSUE 34, JUNE 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 306
  2017 Стойчев, Ч. Сравнителен анализ на тестовете за оценка на физическата дееспособност в България и развитите европейски страни“, Сборник научни трудове Иновации в образованието, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014., с. 433-414 Цитиран от Т. Симеонова, П. Стоянова в доклад „Анкетно проучване на ученици в 5. клас относно обучението по тенис на маса“ с. 307, публикуван в списание SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSN 2367-5721 Journal, Issue 34, June 2017, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 312
  2017 Стойчев, Ч. Ефективност на двигателното обучение на учениците от прогимназиален етап на основна образователна степен в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация. Дисертация, София, 2009. Цитиран в K. Минев в дисертационен труд на тема „Актуални проблеми и тенденции на училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион” 2017, с. 55-56, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 169
  2017 Стойчев, Ч. Анализ на новите учебни програми за общообразователна подготовка по „физическо възпитание и спорт“ в прогимназиален етап на основна образователна степен. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том XХI D ПФ, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2017. Цитиран в K. Минев в дисертационен труд на тема „Актуални проблеми и тенденции на училищното физическо възпитание и спорт в Шуменски регион” 2017, с. 28, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с. 169