Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Лилия Цветанова Лозанова
  Доц. д-р Лилия Цветанова Лозанова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 210

  Телефон: 054 8308495 вътр.116

  Email: l.lozanova@shu.bg

  Приемно време: първа седмица, вторник - 10 и 30 ч.-15 ч.; сряда- 10 и 20 ч. -12 ч.,първа седмица.


  Завършен университет, специалност

  Великотърновски университет ”СВ. СВ. Кирил и Методий”. Специалности „Начална училищна педагогика” -1994, „Европейска интеграция” -2007 г.

  Втори специалности „Психология”, „Журналистика” , „Издателска и полиграфическа дейност”.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  • Журналист в областните всекидневници за В.Търново „Янтра Днес” (1998 -2007 г.); «Борба» (2007 – 2009 г);

  • Редактор и журналист на великотърновското издание на вестник «Анонс» на белгийската медийна група «Россел Медия България» ЕАД. (2007 – 2009 );

  • кореспондент на «Агровестник» - 2009 г.

  • докторант в катедра «Педагогика» на ВТУ «Св.Св. Кирил и Методий» (02.2010 – 02. 2013 ).

  - Журналист и кореспондент за области В. Търново и Шумен на Националният седмичник „Строителство имоти” - 2013 г.

  Заемани академични длъжности

  - Доцент в ДИКПО- Варна, Катедра „Науки за образованието” ,на ШУ „Епископ Константин Преславски” - август 2020 г.

  - Доцент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 13.11.2017 г.

  - Главен асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски” - 01.01.2015 г.

  - Асистент в катедра „Педагогика и управление на образованието” на ШУ „Епископ Константин Преславски”- март 2012 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по "Теория на възпитанието и дидактика", февруари 2014.

  Водени лекции и/или упражнения

  - Упражнения

  Увод в педагогиката;

  - Теория на възпитанието;

  - Педагогическа риторика;

  - Педагогика.

  Лекции

  - Виртуално образование;

  - Теория на възпитанието;

  - Медийна педагогика;

  - Училищна хигиена.

  Области на научни интереси

  -Медийна педагогика;

  - Теория на възпитанието;

  - Педагогика.

  Участия в проекти

  2013 г. Проект на ВТУ ”СВ. СВ. Кирил и Методий” - „ Развитие на академичния състав на ВТУ„Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”.

  2013 г.. Проект на ШУ „Епископ Константин Преславски“ - „Мениджмънт на приобщаващото образование“, 2013

  2014 г..Проект „Студентски практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2013

  4.2014 г. – 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението

  5. Проект RD 10 656 / 2015 г.

  6. Проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” , експерт „Връзки с обществеността”.

  на възрастни.

  -Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител).

  2015 г. Университетски проект № РД 08 295.

  2015 г. Проект №РД - 08- 295/ 12.03.2015 г. от параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  2016 г. Студентски практики.

  2016 г. № РД -08-138 / 08. 02. 2016 г. „ Мениджмънт на качеството на образование“.

  2017 г. „Проблеми на българското образование в контекста на новата нормативна уредба“

  2017 Проект № РД -08-82/03.02.2017 от параграф на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2018 г.Вътрешноуниверситетски проект № РД-08-135/07.02.2018 г. на ШУ

  2018 г. Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект „Усъвършенстване на компетенциите на обучителите за днешния и утрешния пазар на труда” - „SkillsUp“ (2016-2018), обучаем.

  2018 г.Сдружение „Българска агенция за развитие” - Проект “Осведоменост и здравна грамотност за здрава Европа” - „HealEU“ (2016-2018),обучаем.

  2019 - Университетски проект „Актуални въпроси на мениджмънта на класа” РД-08-87/31.01.2019

  2020 г. Проект РД-08-158/05.02.2020 г.

  2021 г. Проект „Обсерватория за медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ („MELIA OBSERVATORY .Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy„ -2020-2022), INTERREG ( Danube Transnational Programme), експертно интервю.

  :2021 г. Семинар „ОБСЕРВАТОРИЯ МЕЛИЯ - РАБОТИЛНИЦА ПО МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ И РУМЪНИЯ" (14 май 2021 г.). Проект „Обсерватория за медийна грамотност за активно гражданство и устойчива демокрация“ („MELIA OBSERVATORY .Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy„ -2020-2022), INTERREG ( Danube Transnational Programme) Линк към събитието : https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6396

  2021 г. Обучение за ментори по медийна грамотност на възрастни хора, по проект проект “SMART – регионални общности”, в рамките на инициатива на мрежовата организация TechSoup Europe със съдействието на Funky Citizens и Коалиция за медийна грамотност (КМГ). Сертификат.

  2021 г. Серия онлайнсеминари „Журналистическо писане за деца“ на „К-медия“ , Книговище.бг.

  2021 г.Обучение „Онлайн медийна грамотност“, предназначен за учители - проект “SMART – регионални общности”, с подкрепата на програмата за малки грантове Alumni TIES на Държавния департамент на САЩ, и на кампанията “Дни на медийна грамотност 2021”.

  2021 г.Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет,

  вх. номер: РД-08-115/3.02.2021 год../ Договор РД-21-098/303.2021 г. (Optimization of the applied and analytical functions of the Center for Career Development of the University of Shumen ),

  2021: Проект на ДИКПО № РД 08 - 132/ 04.02.2021 г., тема: „Експериментиране на иновативни образователни технологии - II част”

  2022: проект "Facts4All " на European Schoolnet Academy - участие в курс "Facts4All - TacklingDisinformation"(14 .03-20.04.2022 г.) (линк към курса - https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Facts4All+TacklingDisinformation+2022/course/) . Сертификат за успешно завършен курс.

  2022 : Проект \"Ефективни образователни технологии\" на ДИКПО - Варна.

  Членства в научни организации

  Коалиция за медийна грамотност :https://gramoten.li/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/