Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Теодора Николаева Симеонова
  Проф. д-р Теодора Николаева Симеонова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Спортен комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 214 К2

  Email: t.simeonova@shu.bg

  Приемно време: вторник 8- 16 ч корпус 2, сряда 8-16 ч Корпус 2


  Завършен университет, специалност

  1987 – ВПИ, гр. Шумен, Химия,Физика

  1994 - НСА „Васил Левски”, център СДК, София „Физическото възпитание „

  2007 - ШУ “Епископ Константин Преславски”„Спортна педагогика” магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1987 - 1988 ОУ „Митко Палаузов”, с. Тервел, Шуменска област

  1988 - 1996 СОУ „ Свети свети Кирил и Методий” гр. Смядово

  1996 - 2004 ПГХП „ Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  2017 - Доцент

  2023 - Професор по: 1.3. Педагогика на обучението по…

  Придобити научни степени

  2012 -образователната и научна степен "доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  баскетбол, методика на обучението по баскетбол, ТПП, ПДПП, хоспетиране, спорт, ТМСП,

  Области на научни интереси

  спорт, спортна психология, методика

  Участия в проекти

  Проект ”Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно-състезателна дейност дейност и модулно обучение съобразно ДОИ и стандарти” - 2009

  Участие в международен проект JLS/2008/FRAG/AG/124130-CE-0306237/00-05 - 2010 „Училища без дискриминация” с партнъорството на Института по правата на човека – Кралство Дания

  Участие в университетски проект №РД-07-1000/29.03.2010 г. - „Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ „Еп. К. Преславски”

  Проект „Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание” РД-05-284/15.03.2012 г.

  Проект “Оптимизиране на извънаудиторни спортни дейности“ №РД - 08 - 297/15.03.2013

  Проект “Студентски практики“ 2013

  Проект BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки, ”Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  Проект “Студентски практики“ 2014

  Проект “Проблеми на обучението по водни спортове“ 2014 РД - 08-255/14.-3.2014

  Проект “Организация и управление на спорта в детската градина и училище“ 2015гРД- 08- 296-12.03.2015г

  Международен проект, 2015 Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents

  No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP

  2015 - Проект “Организация и управление на спорта в детската градина и училище“ 2015гРД- 08- 296-12.03.2015г

  Проект РД-08-136/08.02.2016г. - „Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“

  2016 – Проект повишаване чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ № РД -08-065/ 2016

  Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001

  2016 - Международен проект, Project: Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP

  2017 - Международен проект “Equal Sport For All“ (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP

  2016 -Проект повишаване чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ „Епископ Константин Преславски“ № РД -08-065/ 2016

  2017 - “Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта“ вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

  2017 - Международен проект “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  2017 - Студентски практики - Фаза 1 - BG05M2OP001-2.002-0001

  2017 - Проект РД-08-94/06.02.2017 Повишаване на чуждоезиковата подготовка на преподавателите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”- практикоприложни аспекти

  2018 -Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP “Equal Sport For All“ (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)

  2018 - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001

  “Студентски практики – Фаза I“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, (2016 – 2018 г.)

  2018 - Проект РД-08-134/07.02.2018 г.

  Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“, (2018 г.)

  2018 - Проект РД-08-157/09.02.2018

  Проект РД-08-157/09.02.2018

  Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  2019 - Проект „Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло “ № РД-08-83/31.01.2019 г. - ръководител

  2019 Проект РД-08-97/01.02.2019

  Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  2020 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”

  Финансиран от ОП НОИР – академичен наставник

  2020 - Проект РД-08-155/05.02.2020г. Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитаниe и спорт

  2020 - Проект РД-08-113/03.02.2020 г.

  Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  2021 - 50 години спорт в Шуменски университет - РД-08-118/03.02.2021г.

  2021 - Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  РД-08-88/01.02.2021 г.

  2021 - Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2”

  Финансиран от ОП НОИР – академичен наставник

  Международни

  2021-2022 Проект: BSB-998, Да направим обиколка на Черно море/ Let‘s Cycle At The Black Sea/, LetsCYCLE – Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн – 2014 – 2020, ЕК

  Национални

  2020 - 2022 Проект BG05M2OP001- 2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” Финансиран от ОП НОИР – академичен наставник

  Университетски

  2022 Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет

  РД-08-155/04.03.2022

  2022 Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменски университет РД-08-54/01.02.2022г.

  2022 ПРОЕКТ дог. № КП-06-МНФ/8 от 20.07.2022 г. към ФНИ

  на тема: Международна научна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”

  2023 «Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование»

  РД – 08 – 154/01.03.2023г

  2023 проект „Спорт за всички” РД-08-164/02.03.2023

  2023 – Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  РД-08-130/23.02.2023 г

  Заемани ръководни позиции

  2023 - зам.-декан на ПФ, качество и акредитация

  Организационна дейност

  Организира и провежда ежегодно турнир по стрийтбол “Наташа Цветкова“, турнир по тенис на маса в ШУ

  Спортно-състезателна дейност:

  2011 г. – 4 място тенис на маса индивидуално мъже Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2011;

  Държавното студентско първенство по тенис на маса – 4 място

  2012 г. - Държавното студентско първенство по тенис на маса

  2 място отборно, 3 място двойки мъже;

  4 място тенис на маса индивидуално мъже Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2012;

  2013 г. - ЛЯТНА УНИВЕРСИАДА на АУС „Академик“ - КАМЧИЯ 2013

  ТЕНИС НА МАСА - ОТБОРНО - ЖЕНИ - 3 МЯСТО , ДВОЙКИ - ЖЕНИ - 1 МЯСТО, 3 МЯСТО, 4 МЯСТО, СМЕСЕНИ ДВОЙКИ - 3 МЯСТО, 5, 6, 7, 8 МЯСТО, ИНДИВИДУАЛНО ЖЕНИ - 2, 7, 8, 9 МЯСТО; ДВОЙКИ МЪЖЕ - 5 МЯСТО, ИНДИВИДУАЛНО - МЪЖЕ 9 МЯСТО

  БАСКЕТБОЛ 3Х3 – 5 МЯСТО

  Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2013. ТЕНИС НА МАСА ИНДИВИДУАЛНО – МЪЖЕ 2, 4 , 9 МЯСТО;

  Спортувай с “Eacy kredit“ - първо място по баскетбол 3Х3

  Есенен кръг – АУС Тенис на маса – организатор АУС „Академик - ноември 2013 Благоевград

  Купа на Ректора на ЮЗУ ноември 2013 Благоевград 2 място

  Организиране и провеждане на първи университетски шампионат по тенис на маса отборно на АУС “Академик“ 2014 в гр. Шумен.

  Отборно - 4 място мъже, 7 място жени на първи университетски шампионат по тенис на маса отборно на АУС “Академик“ 2014 в гр. Шумен.

  Международен Спортен Фестивал – Истанбул 2014 - индивидуално тенис на маса - 3 място жени, 5 място мъже.

  Баскетбол 3х3 на АУС “Академик“ 2014, 1 място за стрелба от линията за 3 точки на Веселин Георгиев.

  Национална универсиада на АУС - 2014 - 5 място отборно

  ДЖУДО - 1 място индивидуално, 3 място отборно - жени, 3 място индивидуално, 7 отборно - мъже;

  КИКБОКС - 2 първи места, 2 трети места индивидуално, 3 място отборно мъже.

  Баскетбол 3х3 - Летни университетски игри Камчия 2014 - 6 място

  Тенис на маса - Летни университетски игри Камчия 2014, 5 място - 2 жени, 5 място - смесени двойки, 6 място индивидуално - жени

  Тенис на маса - 2014 есенен кръг на АУС “Академик“ - Свищов отборно мъже - първо място

  Ориентиране - 49-ият индивидуален студентски шампионат, първи места - мъже и жени

  Тенис на маса - спорт фест Истанбул 2015, златен медал - жени индивидуално, сребърен и бронзов медал мъже инивидуално

  Тенис на маса 2015 Универсиада Пловдив, отборно мъже - 3 място, индивидуално мъже - 3 място, смесени двойки - 3 и 7 място, двойки мъже - 3 място, индивидуално жени - 8 място

  Баскетбол 3х3 2015 , Благоевград 5 място мъже, 5 място жени

  2015 Универсиада Пловдив, жени индивидуално джудо - 1 и 2 място, отборно 3 място

  2015 Лятна универсиада Камчия баскетбол 3х3 - мъже 2, 8 място, жени - 5 място, тенис на маса - двойки жени - 3 място

  2015 Университетски игри за преподаватели - Лозенец 1 място баскетбол 3 х3, 3 място брич

  2015 НУШ ТЕНИС НА МАСА, СОФИЯ - МЪЖЕ И ЖЕНИ - ОТБОРНО

  2015 ТУРНИР “НАТАША ЦВЕТКОВА“ 3Х3 - ШУ

  2015 ТУРНИР ТЕНИС НА МАСА - ШУ

  2016 ВЪТРЕШНО ПЪРВЕНСТВО ПО УДБОЛ НА ШУ

  2016 5 -ти НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ БАСКЕТБОЛ 3Х3 НА АУС, 3 МЯСТО ЖЕНИ, 9 МЯСТО МЪЖЕ

  2016 ПЪРВИ БАЛКАНСКИ ИГРИ ОДРИН 1 МЯСТО МЪЖЕ ИНДИВИДУАЛНО, 3 МЯСТО ЖЕНИ ИНДИВИДУАЛНО И 2 МЯСТО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ - ТЕНИС НА МАСА

  2016 СПОРТ ФЕСТ ИСТАНБУЛ - З МЯСТО ИНДИВИДУАЛНО ЖЕНИ И 8 МЯСТО/ЛИЧНО/ - ТЕНИС НА МАСА ЖЕНИ

  2016 Лятна универсиада Камчия - 3 място отборно жени Тенис на маса, 3 място отборно мъже Тенис на маса, 3 място двойки жени Тенис на маса, 3 място индивидуално жени Тенис на маса, 3 място жени 3х3 баскетбол, 4 място мъже 3х3 баскетбол, 6 място комплексно класиране

  2016 Втори летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 брич, 3 място тенис на корт двойки, 3 място стрелба, 5 място плажен тенис

  2016 - тенис на маса - мъже и жени - АУС АКАДЕМИК

  2017 Домакинство на 6 национален шампионат баскетбол 3х3.

  2017 2 място мъже, 4 място жени на 3х3баскетбол на АУС “Академик“

  2017 Национална универсиада 2017 Стара Загора 2 място мъже индивидуално, 3 място двойки мъже, 7 място жени индивидуално, 6 място отборно мъже, 7 място отборно жени

  2017 Летни университетски игри Камчия - първо място отборно жени – Пенка Стоянова, Деяна Асенова, първо място отборно мъже – Денислав Денев, Николай Кънев, Георги Василев, Делян Делчев, първо място индивидуално жени – Пенка Стоянова, първо място индивидуално мъже – Денислав Денев, двойки жени –отново златни медали, и двойки мъже –второ място.

  2017 - Европейско първенство баскетбол 3х3 Сплит - 13 място, конкурс по забивки - Андрей Иванов - второ място.

  2017 - Moskow games - 9 място тенис на маса - индивидуално мъже – Денислав Денев

  2017 - НУШ по тенис на маса, Пловдив, отборно - мъже и жени

  2017 - Организира и провежда турнир по баскетбол “Наташа Цветкова“, турнир по тенис на маса в ШУ

  2018 Национална универсиада София 2018 Тенис на маса Денислав Денев - 1 място двойки, 2 индивидуално 2 смесени двойки, отборно мъже и жени

  2018 Летни университетски игри на АУС Академик - Камчия - 1 и 6 място баскетбол 3х3 мъже, 2 място баскетбол 3х3 жени, 2 място отборно тенис на маса мъже, 3 място отборно тенис на маса жени, 1 и 2 място индивидуално мъже - Денислав Денев, Атанас Росенов, трето място индивидуално жени - Пенка Стоянова, 2 място двойки мъже и 3 място двойки жени.

  2019 Национална Универсиада Варна 2019 Баскетбол - мъже - 2 място

  2019 Национална Универсиада Варна 2019 Тенис на маса - мъже отборно - 3 място, индивидуално Денислав Денев, Атанас Росенов - 3 място

  2019 НУШ Баскетбол 3х3 Пловдив - мъже - 3 място, жени - 6 място

  2020 - НУШ Тенис на маса

  Отборно мъже – първо място: Денислав Денев, Атанас Атанасов, Павел Цолов, Ивелин Добрев.

  Индивидуално мъже – първо място: Денислав Денев.

  Индивидуално мъже – трето място: Атанас Атанасов.

  Двойки мъже – първо място: Атанас Атанасов и Павел Цолов.

  Отборно жени – трето място: Златина Андреева и Меги Стоянова.

  Двойки жени – трето място: Златина Андреева и Меги Стоянова.

  2021- НУШ Тенис на маса - мъже отборно - 3 място, жени отборно - 4 място, двойки мъже - 3 място, Баскетбол 3 х 3 - жени - 4 място, плуване - мъже, 4, 6 и 7 място.

  2021 - ЛУСИ 21 Кранево - мъже отборно - 1 място, жени отборно - 1 място, двойки жини - 1 място; смесени двойки - 3 място, лично- мъже - 2 място, лично жени - 3 място; Баскетбол 3 х 3 - жени - 4 място, плуване - мъже, 1, 2 и 3 място

  2022 - НУШ Баскетбол 3х3 мъже .1 място, жени - 5 място

  2022 НУ София Баскетбол мъже 1 място, Тенис на маса - мъже 4 място, жени 3 място, 3 място, дввойки мъже, 3 място двойки жени 3 място смесени двойки

  2022 - Европейски университетски игри - гр. Лодз - Полша - тенис на маса , мъже, 15 място отборно, 9 място двойки

  2022 -ЛУСИ - 3 място комплексно класиране, 1 място Баскетбол 3х3 - мъже, Тенис на маса - мъже, плажен волейбол - жени, 2 и 4 място плажен волейбол - мъже, 3 място отборно тенис на маса - жени.

  3. Национален университетски шампионат по Баскетбол 3х3 гр. Велико Търново - 24 - 26 март 2023г, организатор АУС”Академик”

  Мъже - 1 място

  Смесени отбори - 3 място

  Жени - 5 място

  4. Национална универсиада Стара Загора 14 – 19 май 2023, организатор АУС”Академик”

  1 място НУШ по Баскетбол МVP: Георги Герганов

  НУШ – тенис на маса

  3 място отборно жени - Женя Тодорова, Пенка Стоянова

  3 място двойки мъже - Павал Цолов и Огнян Тодоров от РУ

  7 място отборно – мъже

  Европейско първенство гр. Дебрецен , Унгария , организирани от EUSA, 14 – 21. 07. 2023г

  Отборно – мъже - 17 място

  Летни университетски спортни игри - 02 - 07.09. 2022г. Кранево – организатор АУС”Академик”

  3 място Комплексно класиране за Шуменски университет

  Тенис на маса – мъже и жени

  Отборно мъже – 3 място

  Отборно жени – 3 място

  Двойки - мъже - 1 място - Павел Цолов с Огнян Тодоров от РУ

  Двойки - жени - 1 място Дамла Хасанова с М. Андронова от МУ

  Смесени двойки - 1 място - Павел Цолов и Дамла Хасанова,

  Индивидуално – жени 3 място – Пенка Стоянова

  Баскетбол 3х3

  1 място – мъже

  4 място - жени

  1 място стрелба от далечно разстояние мъже – Симеон Георгиев

  НУШ Тенис на маса 2023г Полски Тръмбеш 26-28 октомври

  3 място - жени

  Държавни и/или научни награди

  Наградата на Шумен в системата на образованието и науката - 24 май 2022

  студентска формация

  Отбор по тенис на маса на ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Наградата на Шумен в системата на образованието и науката - 24 май 2023

  студентска формация

  Отбор по баскетбол на ШУ „Епископ Константин Преславски”