Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Теодора Николаева Симеонова
  Проф. д-р Теодора Николаева Симеонова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 2, стая Спортен комплекс

  Телефон: 054 830495 вътр. 214 К2

  Email: t.simeonova@shu.bg

  Приемно време: вторник 8- 16 ч корпус 2, сряда 8-16 ч Корпус 2


  2012 Модели и методика за усъвършенстване техниката на стрелба в баскетбола на основата на способността на учениците за антиципация.
  2022 Симеонова, Т. Техника и антиципация в баскетбола на ученици 8. – 10. клас. Шумен, 2022 УИ „Епископ К. Преславски”. с.302 ISBN: 978-619-201-679-1
  2020 Simeonova, T. STRATEGIES, PLANS AND GOOD PRACTICES TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY AND REDUSE SEDENTARY WAY OF LIVING THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES(OVERWEIGHT AND OBESITY)ISBN 978 619-201-361-5, Shumen, 2020, pp133, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors N. Yordanova, P. Kozhuharova, Ch. Stoychev
  2016 Simeonova, T. The manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in school and in sport clubs in Bulgaria (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Stoychev, Ch., Petkov. P.) ISBN 978-619-201-137-6, online ISBN 978-619-201-140-6. (158стр.)
  2015 КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2015, ISBN 978-619-201-038-6, 131 СТР. COBISS.BG-ID - 1275463652
  2015 Simeonova T.. State of the manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in schools and in sports clubs - State of the Art & Needs Analysis Synthesis Report. (Co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P.,Stoychev, Ch , Petkov. P.), ISBN 978-619-201-139-0.(110 стр.)
  2019 2019г. - Simeonova T.. Policies, strategies and good practices for prevention of overweight and obesity through physical activity and sports, ISBN 978-619-201-271-7 co-authors Nadezhda Yordanova, Chavdar Stoychev,.Penka Kozhuharova
  2016 Simeonova, T. Methodology and instruments for conducting study - State of the manifestations of violence and discrimination in grassroots sport in school and in sport clubs (co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Stoychev, Ch, Petkov, P.), ISBN 978-619-201-138-3; online ISBN 978-619-201-142-0 (78 стр.)
  2015 Simeonova, T. Training Need and Methodology Report - Innovative learning resources to foster equal participation in grassroots sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents. (Co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P.,Stoychev, Ch ., Petkov, P.), ISBN 978-619-201-141-3. (47 стр.)
  2023 Y. Yankov, T. Simeonova. ADAPTED MODELS OF OBESITY PREVENTION IN 18-40-YEAR-OLDS. Trakia Journal of Sciences, Vol. 21, Suppl. 1, pp 335-338, 2023 Copyright © 2023 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2023.s.01.054
  2023 Теодора Н. Симеонова, Янко В. Янков. БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ”ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – РАЗВИТИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVII D, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, , ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL) с. 774 - 783
  2022 Симеонова,Т. , Л. Петров, М. Алексиева, Д. Киров, М. Борукова, С. Ставрев, ОТНОСНО ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА СПОРТА „3Х3 БАСКЕТБОЛ“, АЙ АНД БИ, 2022, ISSN 2534 - 9317, В. Търново, с. 342-348
  2022 Симеонова,Т. , Х. Драганова, Н. Йорданова,СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ , АЙ АНД БИ, 2022, ISSN 2534 - 9317, В. Търново, с. 399-405
  2022 Симеонова, Т., П. Цолов АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС НА МАСА. // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 769-777, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2021 Simeonova,T. , Radmila R. Sapundzhieva FORMS OF TOURISM ORGANIZATION AND ORIENTATION OF STUDENTS 8.-10. CLASS ISSN 2367-5721 (online), JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria ISSUE 80, APRIL 2021, pp 70-78
  2021 Симеонова, Т., В. Ковчазова – “ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ”, Тринадесета международна научна конференция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ноември 2021 г., София, ISSN 1314 – 2275, с. 102-108, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
  2021 Симеонова, Т. Развитие и постижения на отборите по тенис намаса на Шуменски университет . // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 850-863, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2020 Симеонова, Т., К. Минев. “ Желание за физическа активност на студенти с наднормено тегло в заниманията със спортни игри“, Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища, издателски комплекс - УНСС, 2020, С., ISBN 978-619-232-280-9, с.175-188
  2020 Симеонова, Т. – “Физическа дееспособност на момичета от 4. клас, в зависимост от обучението по народни хора и танци”, Дванадесета международна научна конференция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 6 ноември 2020 г., София, ISSN 1314 – 2275, с. 135-143, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
  2020 Simeonova, T. MOTIVATION OF OVERWEIGHT STUDENTS FOR PHYSICAL ACTIVITY WITH ATHLETICS EXERCISES, Research in Kinesiology 2020, Vol. 48 No. 1-2, pp. 42-46, ISSN 1857-7679, Macedinia
  2020 Симеонова, Т – “Оценяване на спортно-техническите действия на ученици от 6. клас”, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.965-971 . ISSN 1314 – 6769
  2019 Simeonova, T. BASKETBALL FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 56, APRIL 2019
  2019 Симеонова, Т. "ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЧКИ ОТ 6. КЛАС В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПЕЦИАЛНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ” , СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 с.411-421
  2019 Симеонова, Т. „ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ ПО БАСКЕТБОЛ И ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС“ Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2019, с.1016-1022
  2019 Симеонова, Т. „МОТИВАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ УЧАСТНИЦИ В АДАПТИРАНИ СПОРТНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ХОРА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“, в съавторство с Ч. Стойчев, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, с.1003-1015
  2019 Симеонова, Т., МОТОРИКА-САМООЦЕНКА НА СТУДЕНТИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ОТ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, в съавсторство с М. Базелков, сборник Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство" Св. Климент Охридски", София, 2019, с. 167-175
  2018 Simeonova, T. THE AGGRESSION LEVEL FOR SPORTING AND NOT-SPORTING STUDENTS, ISSN 2367-5721, SOCIO BRAINS,Issue 45, May 2018
  2018 Симеонова, T., Ч. Стойчев,, П. Кожухарова, Н. Йорданова, Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спортните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, сп. Педагогика, година XC, книжка 1, 2018. (стр. 81-90), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online)
  2018 Симеонова, Т. „КОРЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ НА ФИЗИЧЕСКА И ПСИХИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИ ТРЕНИРАЩИ СПОРТНА СТРЕЛБА” ,сборник Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", София, 2018, с.350-358
  2018 Симеонова, Т., „ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6. КЛАС В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ” Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, с. 808-818
  2017 Simeonova, T. PREVENTION OF DISCRIMINATION AND VIOLENCE IN GRASSROOT SPORT IN SCHOOL AND SPORTS CLUBS and Nadezhda Yordanova, Penka Kozhuharova, Chavdar Stoychev, Plamen Petkov, Valeria Ivanova European Journal of Training and Development Studies Vol.3, No.5, pp.14-25, December 2016 ___Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) 14 ISSN 2057-5238(Print), ISSN 2057-5246(Online)
  2017 Симеонова, Т. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОБЛАСТ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ – БАСКЕТБОЛ, НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС, в съавторство с Й. Жечева, ASSESSMENT OF MANDATORY TRAINING AREA THE CONTENT SPORTS GAMES - BASKETBALL OF STUDENTS IN 5. CLASS - SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017
  2017 Симеонова, Т. АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС НА МАСА в съавт. с Пенка Стоянова, INVESTIGATION OF STUDENTS IN CLASS 5. ON TRAINING TABLE TENNIS SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017 307-312
  2017 Симеонова,Т. НОВ ПРОЧИТ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“ в съавт. с Й. Жечева, академично списание "Управление и образование", кн.3, том 13 ISSN 13126121
  2017 Simeonova, T. OPEN LEARNING RESOURCE FOR PREVENTION OF DISCRIMINATION IN GRASSROOT SPORTS IN SCHOOL AND SPORT CLUBS and Chavdar Stoychev Penka Kozhuharova SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE„SPORT, RECREATION, HEALTH“ BELGRADE, SERBIA ISBN: 978-86-83687-23-7 pp 418 - 425
  2017 Simeonova, T. DYNAMICS OF PHYSICAL CAPABILITIES AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF CADETS (U16) FROM “SHUMEN” BASKETBALL CLUB and Yanko Yankov, Chavdar Stoychev Динамика на физически качества и техническа подготвеност на кадети от Баскетболен клуб "Шумен“ SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE„SPORT, RECREATION, HEALTH“ BELGRADE, SERBIA ISBN: 978-86-83687-23-7 pp 185 - 192
  2017 Симеонова, Т. Тестове за контрол и оценка на ученици от 5. клас по тенис на маса, с. 760 - 767, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 ISSN 1314 – 6769
  2017 Simeonova, T.,Kozhuharova, P., Yordanova, N., Stoychev Ch. Petkov P.Inovative Learning Resourses for Foster Equal Participation Grassroot Sports Dealing with Discrimination and violence incidents. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017.
  2017 Simeonova, T., Kozhuharova, P. Yordanova, Stoychev Ch., N., Petkov P., Prevention of Discrimination, Rasisme and Violence in Grassroots Sport in Bulgaria. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017.
  2017 Симеонова,Т., Й. Жечева, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА МОМИЧЕТА ОТ 5. КЛАС НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЛАСТ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ - БАСКЕТБОЛ, Спорт и наука, изв. брой 2 , 2017, с.114 ISSN 1310-3393
  2017 Симеонова,Т., Контрол и оценка на избираема област от учебното съдържание по тенис на маса на ученици от 5. клас, CONTROL AND EVALUATION OF AN ELECTIVE PART OF THE TABLE TENNIS CURRICULUM FOR FIFTH GRADERS ,YEARBOOK of the FACULTY of EDUCATION - Volume ХІV, 2017, pp 228, TRAKIA UNIVERSITY - STARA ZAGORA ISSN 2535-1125
  2017 Simeonova T., Y. Yankov Physical and technical readiness of 12 year old boys from Basketball Club Shumen, International Scientific Congress “Applied Sports Sciences” 1-2 december, Sofia, Publisher: NSA Press ISBN (Print): 978-954-718-489-3 ISBN (Online): 978-954-718-490-9, pp 91
  2016 Симеонова, Т. Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас, Сборник научни трудове Иновации в образованието, ШУ, Издателство "Фабер", 2016 ISBN: 978-619-00-0477-6, с.371 - 377
  2016 Симеонова, Т. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ И ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ПРИ УЧЕНИЦИ 8. КЛАС ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ , „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISSN 1314-2275, с. 116-121, 2016
  2016 Simeonova, T.,Yanko Yankov, DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF BOYS 3. GRADE, PRACTICING BASKETBALL, Research in Kinesiology(2016), Vol 44, No 2 ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ НА МОМЧЕТА 3. КЛАС, ПРИ ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ Теодора Симеонова Янко Янков ISSN 1857-7679
  2016 Teodora Simeonova and Yanko Yankov EVALUATION OF THE COLLECTIVE AND EGO ORIENTATON OF THE ATHLETES FROM THE “SHUMEN” BASKETBALL CLUB (99-101), APES(2016) Vol.6, No.1, Симеонова, Т. Я. Янков ОЦЕНКА НА КОЛЕКТИВНАТА И ЕГО ОРИЕНТАЦИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ОТ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ШУМЕН“ APES(2016) Vol.6, No.1 UDC: 796 ISSN: 1857-7687
  2016 Симеонова, Т. МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА МОМИЧЕТА ОТ 3. КЛАС, с. 988 - 996, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХ D ПФ Шумен 2016 ISSN 1314 – 6769
  2015 Симеонова, Т. КОРЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТОЧНОСТ И КАЧЕСТВА НА ВНИМАНИЕТО ПРИ УЧЕНИЦИ ТРЕНИРАЩИ СПОРТНА СТРЕЛБА,списание "Спорт и наука", брой , 2015, в съавт. с Д.Асенова и А. Бонева
  2015 Симеонова, Т, Диагностика на агресивността при състезатели на баскетболен клуб "Шумен", „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISSN 1314-2275, с. 267
  2015 Симеонова, Т. ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9. – 12. КЛАС ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ, ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ , Спорт и наука извн. брой 5, С. 2015
  2015 Simeonova, T. Training Need and Methodology Report - Innovative learning resources to foster equal participation in grassroots sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents. (Co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P.,Stoychev, Ch ., Petkov, P.), ISBN 978-619-201-141-3. (47 стр.)
  2014 Симеонова, Т. Г. Цанева, Организация на модулното обучение по туризъм и туристически практики в шуменските училища, списание Спорт и наука, изв. брой 2, 2014, с.90
  2014 Simeonova, T., Bachvarova D., Petkova, P., Vasilev, P., Mustafa, M. THE BASKET BALL GAME AND THE PHYSICAL EXPERI MENT, s .935, 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS „SPORT, STRESS, ADAPTATION”, 2014, Sofia, SPORT, STRESS, ADAPTATION SCIENTIFIC JOURNAL,Extra issue, 2014,ISSN 2367 – 458X
  2014 Симеонова, Т., Р. Алексиев, Я. Янков, .” Сравнителен анализ на психически качества на момичета и момчета от 9 клас в занимания по баскетбол” "Личност. Мотивация.Спорт." том 19, с 199, София , 2014
  2013 Симеонова, Т., М. Петева, Д. Обрешков "Качествата на вниманието на ученици от 9 клас в часовете по хандбал" Международна научна конференция по спорт „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" СУ "Св. Климент Охридски"
  2013 Симеонова, Т., Я. Георгиева, Кр. Йорданов "Сравнителен анализ на психологическа подготовка на профилирани групи по баскетбол на ШУ и ТУ – Варна",списание "Спорт и наука" извн. брой 3, с.210
  2013 Симеонова, Т., Корелационни зависимости между показателите за физическа , техническа и психическа подготовка в баскетбола при момичета 9 – 12 клас в съавсторство с Р.Алексиев и М. Петева, София 2013, „Личност, Мотивация, Спорт”, том 18, с. 184, Издателство НСА ПРЕС
  2012 Симеонова, Т., Динамика на физическа дееспособност на ученици ІХ – ХІІ клас, занимаващи се с баскетбол, Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012
  2012 Симеонова, Т., Н. Йорданова, Sports woodball – route to improve environmental health and culture of students from university of Shumen, “Sport & Science” Magazine ,2012, 185
  2012 Симеонова, Т.,“Зависимост между признаците на физическа деспособност, техническа подготвеност, психични качества и антиципация при ученици іх – хіі клас в часове по баскетбол“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d
  2012 Симеонова, Т., Я. Банчева, П. Клечков, „Сравнителен анализ на физическа и техническа подготвеност по баскетбол на студенти от различни висши училища“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d
  2012 Симеонова, Т., Я. Банчева, Модел Баскетбол за физическа дееспособност на ученички ІХ – ХІІ клас, Варна 2012 ИУ МНК „Съвременни методи и технологии в научните изследвания“
  2012 Симеонова, Т., Модел за оценяване на ядро „Спортни игри“ – Баскетбол – ХІІ клас в съавсторство с Р.Алексиев, Русе 2012 Научни трудове РУ „А. Кънчев”
  2012 Симеонова, Т., Модел баскетбол и качествата на вниманието при ученици ІХ - ХІІ клас, Научно- приложни аспекти на физическото възпитание и спорта, Велико Търново 2012 с. 63
  2012 Симеонова, Т., Д. Обрешков, Тhe effect six-month training in gymnatsics on the flexibility, speed and the ability to jump among 10- year-old girls, ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT Vol. 2 1/2012 Skopie 29-31
  2012 Симеонова, Т., Д. Обрешков, Опит за оптимизиране и анализ на тренировъчни натоварвания, характеризиращи се с абсолютна силова издръжливост, An attempt for optimization and analysis of the training load, characterized by absolute pawer endurance RESEARCH IN KINESIOLOGY Vol. 40 2/2012 Skopie 185-190
  2012 Simeonova, T. Accuracy and anticipation of shooting in basketball with 9th – 12th grade girls, APES 2 (2012) 2: 216-219, ACTIVITIES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Skopie, Macedonia
  2012 Симеонова, Т., Изследване вариативността на качествата на вниманието при ученички IX – XII клас в часовете по баскетбол, София 2012, „Личност, Мотивация, Спорт”, том 17, с. 170-174, Издателство НСА ПРЕС
  2012 Simeonova, T., Damyanova, S. Model for a complex effect on motorics capability of preschool children, Sport & Science” Magazine ,2012, 182 - 185ISSN 1310-3393
  2011 Симеонова, Т., Вариативност на прогнозите и точността на стрелбата в баскетбола на ученици ІХ – ХІІклас, Спорт и наука. С. 2011 извн. брой 2 с.107
  2011 Симеонова, Т., Я. Банчева, Оценката по физическо възпитание и спорт – проучване мнението на ученици ІХ – ХІІ клас, Годишник на ТУ , Варна, 2011 с.134
  2011 Симеонова, Т., Д. Обрешков, Оценяване в спортните игри – модел баскетбол за 11 клас, 40 години ШУ 2011
  2011 Симеонова, Т., Д. Обрешков, Н. Василева, Спортното ориентиране път за повишаване физическата и психическа подготовка, 40 години ШУ 2011
  2011 Симеонова, Т., Сн. Дамянова, Ефективност на методите за комплексно възпитаване на двигателните качества в предучилищна възраст, Научни трудове РУ „А. Кънчев” 2011 НК Русе
  2010 Симеонова, Т., Педагогическа оценка на ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт в ІХ - ХІІ клас в зависимост от държавните образователни изисквания и стандарти, Спорт и наука бр №2 2010, София
  2010 Симеонова, Т., С. Дамянова Превенция на стреса и агресивното поведение на 3-7 годишни деца със занимания сред природата, Спорт, стрес, адаптация, София, 2010 Спорт и наука, изв. брой част І
  2010 Симеонова, Т., Н. Йорданова, В. Маргаритова, К. Минев, Физическите упражнения- надеждно средство за борба с гръбначните деформации при 6-7 годишни деца сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010
  2010 Симеонова, Т., Качествата на вниманието в зависимост от стрелбата в баскетбола, Сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К.Преславски”2010
  2010 Симеонова, Т., Реализация на спортно-рекреативните потребности на студентите от специалност Физическо възпитание чрез изнесени курсове за обучение. НПК с межд. участие „Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008 в съавторство с Н. Карадочева, И. Тодорова Спорт и наука. С. 2010 извн. брой 1
  2010 Симеонова, Т., Нетрадиционни форми на физическата култура в детската градина. НПК с межд. участие „Актуални проблеми на физическата култура”, НСА, С., 2008 в съавторство с Н. Йорданова, С. Дамянова Спорт и наука. С. 2010 извн. Брой 1
  2010 Симеонова, Т., Зависимост между темперамент, антиципация и стрелба в баскетбола при ученици 9-12 клас 2010 Конференция ДИПКУ Варна Иновации в образованието
  2010 Симеонова, Т. Изследване на зависимостта между точността при стрелбатав баскетбола и темперамента с въпросника на Д. Кейрси в съавсторство с П. Лазарова2010 Иновации в образованието
  2010 Симеонова, Т., Тестове за оценка в баскетбола, в съавторство с Й. Жечева VІ НПК ФВ и спорт в училище ,2010 Сандански
  2010 Симеонова, Т., Модел – баскетбол в модулното обучение в съавст. с И. Желязкова и Ж. Желязков VІ НПК ФВ и спорт в училище ,2010 Сандански
  2010 Симеонова, Т., Модели за усъвършенстване и оценяване на баскетбола на ученици от IX клас , Русе 2010 Научни трудове РУ „А. Кънчев”
  2010 Симеонова, Т., Темперамент и антиципация при стрелбата в баскетбола,в съавт. с П. Лазарова с. 86-93, Шумен, сборник «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010 ISBN: 978-954-577-548-2
  2010 Симеонова, Т., Модел за организиране на трети учебен час – модул туризъм – спртно ориентиране,в съавт с Н. йорданова и Н. Василева, с. 72-80, Шумен, сборник «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010 ISBN: 978-954-577-548-2
  2009 Симеонова, Т., Усъвършенстване на техниката на стрелба в баскетбола, съобразно способността на учениците за антиципация. НПК „ спортни игри” НСА, С., 2009 Спорт и наука. С. 2009 извн. Брой 4
  2009 Симеонова, Т., Модели за усвършенстване на модулното обучение НПК „ Спортни игри” НСА, С., 2009 в съавс. К. Минев ,Спорт и наука. С. 2009 извн. Брой 4
  2009 Симеонова, Т., Психични особености в спортната дейност при студентите в съавт. с Илина Желязкова и Живко Желязков. Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен
  2009 Симеонова, Т., Състояние на физическата годност на новоприети студенти в ШУ през уч. 2008/20009г. в съавт. с Н. Йорданова, Н. Карадочева и К. Минев, Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен
  2009 Симеонова, Т., Здраве и начин на живот на студентите от Шуменски университет, в съавт. с Н. Йорданова, Н. Карадочева Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен
  2009 Симеонова, Т., Няколко стратегии за борба със стреса в съавт. с Н. Йорданова, Сн. Дамянова Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен
  2009 Симеонова, Т., Антиципацията в спорта Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен
  2009 Симеонова, Т., Свободните удари във футбола Методически аспекти на физическото възпитание и спорта УИ „Еп. К. Преславски” 2009 Шумен
  2008 Симеонова, Т., Спортните игри в модулното обучение НПК „ Спортни игри” НСА, С., 2008 Спорт и наука. С. 2008 извн. Брой 4
  2008 Симеонова, Т., Спортната злоба – агресия или път към победата НК Разград 06.12.2008
  2007 Симеонова, Т., Квалификация на спортни педагози. Спорт и наука. С. 2007. в съавт. с В. Маргаритова.извн. брой 3
  2007 Симеонова, Т., За някои бедствени ситуации в живота на педагозите. Спорт и наука. С. 2007. в съавт. С Р. Алексиев извн. брой 3
  2007 Симеонова, Т., Аеробиката в часовете по спорт в ШУ “Еп. К. Преславски“. Спорт и наука. С. 2007 извн. брой 3
  2007 Симеонова, Т., Повишаване ефективността на обучението по спортни игри в третия учебен час по физическо възпитание и спорт, Кинезиология, В. Търново, 2007. в съавт. с Н. Йорданова и Кр. Минев.
  2007 Симеонова, Т., Патологични психични особености в спортната дейност, Кинезиология, В. Търново, 2007. в съавт. с Илина Желязкова и Живко Желязков.
  2007 Симеонова, Т., Семейството и ФВС в училище - основни фактори за успешната социализация и за преодоляване на агресивното поведение на подрастващите. НПК “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“. Шумен, 31.05. - 1.06.2007 г. Шумен. В съавт. с И. Желязкова и Ж. Желязков
  2007 Симеонова, Т., Повишаване квалификацията на учителите-фактор за ефективност на учебно-възпитателния процес. Научен семинар “Европейски стандарти в спортното образование“, 15-16.03.2007, Враца.
  2006 Симеонова, Т., Реализация на модулното обучение, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт в училище, НСА “Васил Левски“, София, 2006.
  2006 Симеонова, Т., Реализация на третия учебен час по ФВ и спорт. Физическо възпитание, спорт и туризъм. Спортологични изследвани. НСА “Васил Левски“, ЦСДК, София, 2006.
  2005 Симеонова, Т., Антиципацията в хандбала. “Спорт и наука” – 3/2005.
  2005 Симеонова, Т., Н. Василева, Н. Йорданова, Модел за организиране на трети учебен час - Модул Туризъм - спортно ориентиране, Сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010
  2005 Симеонова, Т., П. Лазарова, Темперамент и антиципация при стрелбата в баскетбола, Сборник Шумен «Спортно-състезателната дейност и модулното обучение в средните и висшите училища” УИ”Еп. К. Преславски”2010
  2003 Симеонова, Т., Антиципацията в баскетбола – физическа култура, физическо възпитание, спорт – ШУ “Епископ К. Преславски”, гр. Шумен, 2003.
  2001 Симеонова, Т., Оптимизиране на силовата подготовка на ученици III клас - “Спорт и наука” – 1/2001 г., C
  2000 Симеонова, Т., Точността на стрелбата от наказателната линия в баскетбола, в зависимост от концентрацията на вниманието при ученици от IX клас. – “Спорт и наука” – 4/2000 г., C
  2018 Симеонова, Т. Н. Йорданова, П. Кожухарова, ПИЛОТИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ” В ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Велико Търново, ISSN 2534-9317, МНК Педагогическото образование-традиции и съвременност, Ай анд Би, В. Търново, 2018, с. 62-64
  2018 Simeonova, T. N. Yordanova, “FORMS OF AGRESSION IN STUDENTS FROM KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN”, Доклад в 10th International Conference for Theory and Practice in Education, Hungariy
  2015 Симеонова, Т. СТЕПЕН НА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ НА БК „ШУМЕН“, пътуващ семинар ПФ, 2015
  2015 Симеонова, Т. Спортна активност и обучение по спорт в Шуменски университет и македонски университет в град Щип, с. 942 - 947, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XIХ D ПФ Шумен 2015, в съав. с Биляна Попеска
  2015 Симеонова, Т. Проучване проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, с. 1046 - 1052, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XIХ D ПФ Шумен 2015, в съав. с Г. Колев, Н. Йорданова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков
  2015 Симеонова, Т. Мониторинг върху прилагането на принципа на равенство на половете и превенция на дискриминацията, с. 1053 - 1064, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XIХ D ПФ Шумен 2015, в съав. с Г. Колев, Н. Йорданова, Ч. Стойчев, П. Кожухарова, П. Петков
  2014 Симеонова, Т. Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен, сборник научни трудове от пътуващ семинар, ПФ, ШУ "Еп. К. Преславски", с.404 в съавторство с Я.Янков и И. Стойчев
  2014 Симеонова, Т., В. Колев, Популяризиране и развитие на ръгби спорта сред подрастващите във Варна, с. 728 - 732, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XVIII D ПФ Шумен 2014
  2014 Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Application of Physics in Volleyball , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne
  2014 Teodora SIMEONOVA,Petya PETKOVA, Petko VASILEV, Mustafa MUSTAFA, Darina BACHVAROVA, Nadezhda YORDANOVA and Yanko YANKOV, Physical Capability and Coordination of Students in grades 5 - 8 , 2014,9th International Balkans Education and Science Congress - Edirne
  2013 Симеонова, Т., М. Петева, М. Петкова "Физическа дееспособност на ученици от 9 клас в зависимост от спортно-подготвителните упражнения и игри в хандбала" пътуващ семинар, ПФ, Шумен, 2013
  2013 Проучване мнението на ученици от IX клас относно обучението по хандбал, с.626-632, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XVII ПФ Шумен 2013 в съавсторство с Ч. Стойчев и М. Петева
  2011 Симеонова, Т., И. Желязкова и Ж. Желязков, Спортът удбол – реализация в модулното обучение, VІІ НПК” ФВ и спорт в училище” , Сливен 2011
  2010 Симеонова, Т., Тестове за оценка в баскетбола, в съавторство с Й. Жечева VІ НПК ФВ и спорт в училище ,2010 Сандански
  2009 Симеонова, Т., Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научни трудове РУ „А. Кънчев” 2009 НК Русе в съавторство с Н. Йорданова, Н. Карадочева том 48, серия 8.2
  2009 Симеонова, Т., „Сравнителен анализ на успеваемостта на студентите от ШУ “Еп. К. Преславски“ по дисциплината “Спорт“. НК В.Търново 2009 в съавторство с Н. Йорданова и Кр. Минев
  2008 Симеонова, Т., Здравето и физическите качества на децата от предучилищна възраст, в зависимост от заниманията със спорт. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 47, серия 5.4 2008 НК Русе в съавторство с Н. Йорданова, С. Дамянова
  2008 Симеонова, Т., Функциите на физическото възпитание и спорт и значимостта им при пълноценното формиране на подрастващата личност. НПК “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието“. Шумен, 31.10.2008г. Шумен. В съавт. с И. Желязкова и Ж. Желязков
  2007 Симеонова, Т., Ролята на физическото възпитание и спортът за преодоляване на агресивното поведение у подрастващите и възможност за здравословен начин на живот. V НПК по физическо възпитание и спорт, 4 - 6.04.2007, В. Търново. В съавт. с И. Желязкова и Ж. Желязков
  2007 Симеонова, Т., Спорт, общество, интернет. Научен семинар “Европейски стандарти в спортното образование“, 15-16.03.2007, Враца. В съавт. с Н. Карадочева.
  2007 Симеонова, Т., Училищен спортен клуб. V НПК по физическо възпитание и спорт, 4 - 6.04.2007, В. Търново. В съавт. с М. Петева.
  2007 Симеонова, Т., Физическата дееспособност на студентите от педагогически и хуманитарен факултет на ШУ “Еп. Константин Преславски“. 11 симпозуим за спорт и физическо образование на младите. Охрид. 2007 г. в съавт. с Р. Атанасова
  2007 Симеонова, Т., Антиципацията в спортните игри. 11 симпозуим за спорт и физическо образование на младите. Охрид. 2007 г.
  2007 Симеонова, Т., Влияние на антиципацията върху стрелбата в баскетбола. НК с меж.участие “Физическото възпитание и спортът в образователната система“, Благоевград, 2007.
  2007 Симеонова, Т., Р. Алексиев, К. Минев, „Оценка за качеството на обучение на магистърска програма –„Физическо възпитание и спорт в училище”в ШУ „Еп. К.Преславски” София, 2010, Конференция УНСС
  2006 Симеонова, Т., Повишаване ефективността на обучението по волейбол в третия учебен час (в съавторство с Р. Сапунджиева). Варна. 2006. Четвърта научно-практична конференция по ФВС.
  2006 Симеонова, Т., Какви възможности предоставя аеробиката в гимназиалния етап на обучението по ФВС(в съавторство с Е. Димитрова). Варна. 2006. Четвърта научно-практична конференция по ФВС.
  2006 Симеонова, Т., Ролята на спортно-подготвителните упражнения за подобряване точността на стрелбата в баскетбола в училище. Сборник доклади от международен симпозиум на “40 години ТУ - Варна“., с. 65-69. в съавторство с Н. Цветкова и Н. Йорданова
  2006 Симеонова, Т., Влияние на концентрацията на вниманието върху точността на стрелбата от наказателната линия в хандбала. Епископ-Константинови четения, том 11, УИ “Еп. К. Преславски“, 2006.
  2006 Симеонова, Т., Ролята на физическото възпитание и спорт за овладяване на агресивното поведение у подрастващите. Епископ-Константинови четения, том 11, УИ “Еп. К. Преславски“, 2006.
  2005 Симеонова, Т., Реализация на трети час по физическо възпитание и спорт – модул “Туризъм” – “Физическо възпитание и спорт в училище” – гр. Търговище, 2005 г
  2023 Симеонова, Т. Баскетбол и методика, УИ”Епископ Константин Преславски”, 2023, ISBN 978-619-201-692-0 с.1 – 244
  2023 Симеонова, Т. Я. Янков Баскетбол и правилознание, УИ”Епископ Константин Преславски”, 2023, ISBN 978-618-201-693-7 с.1 – 242
  2020 GUIDING MODELS FOR PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES(OVERWEIGHT AND OBESITY) - INTERVENTION USER GUIDE PART 2, ISBN 978 619-201-359-2, Shumen, 2020, pp145, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors N. Yordanova, Ch. Stoychev, T. Ignatova, M. Baselkov
  2020 GUIDING MODELS FOR PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SPORTS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES - INTERVENTION USER GUIDE PART 1, ISBN 978 619-201-360-8, Shumen, 2020, pp132, Konstantin Preslavski University Publishing Hause, co-authors N. Yordanova, Ch. Stoychev, T. Ignatova, M. Baselkov, P. Petkov
  2019 2019г Simeonova, T. Guiding models for promotion of physical activity through sports, for students with special needs (obese, disabled persons etc.) - ISBN 978-619-201-272-4 Co -authors: Nadezhda Yordanova, Chavdar Stoychev, Teodora Ignatova, Martin Baselkov
  2014 Работна тетрадка – ППП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2014
  2014 Работна тетрадка – ТПП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2014
  2012 Работна тетрадка – Хоспетиране в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2012
  2011 Работна тетрадка – ТПП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2011
  2011 Работна тетрадка – ППП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2011
  2008 Детски баскетбол, Книга. В.Търново,”Фабер”, 2008 в съавторство с Р. Алексиев
  2008 Работна тетрадка – хоспетиране в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2008
  2008 Работна тетрадка – ТПП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2008
  2008 Работна тетрадка – ППП в съавторство с Н. Йарданова УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2008
  2006 Баскетбол,Книга. ”,УИ "Еп. К. Преславски" Шумен 2006 в съавторство с Н. Цветкова
  2023 Член на научното жури с рецензия за участие в конкурс за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на Христиана Иванова Драганова дисертационен труд на тема: “Обучението по хандбал в средното училище в зависимост от соматотипа на учениците”
  2023 Член на научното жури със становище за участие в конкурс за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на Светла Венциславова Жечева-Тупанкова дисертационен труд на тема: “ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО БАСКЕТБОЛ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ДВИГАТЕЛНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИ”
  2023 Член на научното жури със становище за участие в конкурс за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ дисертационен труд „СПОРТНА ПОДГОТВЕНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПОДРАСТВАЩИ БАСКЕТБОЛИСТИ»
  2023 Член на научното жури със становище за участие в конкурс за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на Анелия Григорова Козлева дисертационен труд „ “Здравно-профилактични функции на двигателната активност при ученици от гимназиален етап на образование“
  2023 Рецензия на монография „Мястото на народните хора и танци в задължителна област по физическо възпитание и спорт за 9. клас“ 2023 с автор Валери Йорданов ISBN 978-954-712-912-2 Академично издателство „Русенски университет „, Русе с.1-128
  2022 Становище за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ - гл. ас. д-р Мартин Веселинов Маргаритов.
  2022 РЕЦЕНЗИЯ НА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИИЯ на Стефани Йорданова
  2021 СТАНОВИЩЕ за присъждане на образователната и научна степен \"доктор\" на Милчо Узунов, с дисертационен труд на тема ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
  2021 СТАНОВИЩЕ за присъждане на образователната и научна степен \"доктор\" на Юсуф Горелски с дисертационен труд \"ЕФЕКТИВНОСТ НА МОДЕЛ ПО ФУТБОЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИ ДО 11 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ\"
  2021 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Физическо възпитание и спорт“ , кандидат – старши преподавател д-р Жулиета Георгиева Виденова
  2021 Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ на Шуменски университет „Еп. К. Преславски” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Физическо възпитание и спорт“ , кандидат – гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова
  2021 Рецензия на дипломант :Христина Христова маг. ФВСУ ф.№ 1942451046 Стимулиране на двигателната активност на децата от предучилищна възраст в детската градина чрез елементи на спорта ръгби
  2021 Рецензия на дипломант : Наско Динков маг. ФВСУ ф.№ 1942451025 Динамика на Физическата дееспособност във Военновъздушни сили в зависимост от възрастовите особености на военнослужещите
  2021 Рецензия на Писмена разработка за III ПКС „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА“, Борислав Бориславов ДИКРО – ВАРНА
  2021 Рецензия на дипломант : Невен Димов маг. ФВСУ ф.№ 2042451081 ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС
  2021 Рецензия на Писмена разработка за I ПКС „ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗЪМ И ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ 8.-10. КЛАС“, Радмила Сапунджиева, ДИКРО – ВАРНА
  2020 Рецензия на монография Ирен Пелтекова. Оценяване на техническите умения по баскетбол. Професионална подготовка на учители по физическо възпитание и спорт. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2020; ISBN 978-954-07-4992-1.
  2020 Рецензия на дипломант Мая Тодорова Лазарова, ФВСУ фак. № 1842451011 - тема „ВЛИЯНИЕ НА ФУТБОЛНАТА ИГРА ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ КЛАС В УРОЧНАТА РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ” ШУ„Еп. К. Преславски”
  2020 Рецензия на Писмена разработка за III ПКС „НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН” – ВАНЯ ДИМИТРОВА ЦОНЕВА, ДИКРО – ВАРНА
  2020 Рецензия на Писмена разработка за II ПКС Георги Атанасов Георгиев, вх. № 20082, „ФУТГОЛФ, ГОЛФ, БЕЙЗБОЛ, ДАРТС ЗА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА СПОРТА “ ДИКРО – ВАРНА
  2020 Становище на докторант Мартин Стефанов Базелков - Член на научно жури за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема „МОДЕЛ ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6. КЛАС „ ШУ „Еп. К. Преславски”
  2018 Становище на Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Милена Григорова на тема "Кондиционна подготовка на студенти от РУ "Ангел Кънчев" с лекоатлетически средства"
  2018 Рецензия за придобиване на 3ПКС на тема "МОДЕЛ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЛАСТ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ“ - специализант Радмила Сапунджиева, ДИКПО -ВАРНА, 2018
  2018 Рецензия за придобиване на 3 ПКС на тема "ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА И НАСИЛИЕТО В ЕЖЕДНЕВНИТЕ УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ОТРИЦАТЕЛЕН ДЕМОГРАФСКИ ПРИРАСТ И ВЛОШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО" - специализант Даниела Петкова, ДИКПО - Варна, 2018
  2018 СТАНОВИЩЕ по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ - Чавдар Николаев Стойчев - заповед РД-16-172/14.10.2016 г., ШУ “Епископ Константин Преславски“ Педагогически факултет, катедра ТМФВ
  2018 Рецензия на дипломна работа на Адиле Хюсеин Юмер ф. №14400200032, сп. ПУНУП, ШУ, на тема "Актуални проблеми на обучението по физическо възпитание и спорт в начален етап на основна образователна система"
  2023 1. Симеонова, Т. Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 5.-8. клас. УИ „Еп. К. Преславски, Шумен, 2015. Цитирана от Валери Йорданов на стр. 11 в монография „Мястото на народните хора и танци в задължителна област по физическо възпитание и спорт за 9. клас“ 2023 с автор Валери Йорданов ISBN 978-954-712-912-2 Академично издателство „Русенски университет „, Русе с.1-128, същата е посочена в литературата на стр. 111
  2023 2. Simeonova, T. (2020). Motivation of overweight students for physical activity with athletics exercises. Research in Kinesiology, 48 (1-2), 42-46. Цитирана от Gergana Despotova на стр. 21 в статия „EFFECTIVENESS OF APPLIED COMPLEX KINESITHERAPY FOR CORRECTION OF WAIST AND HIP CIRCUMFERENCES”, Research in Kinesiology 2022, Vol. 50 No. 2, pp. 21-25, същата е посочена в литературата на стр.25
  2023 4. Simeonova, T. (2015). Control and assessment of the technical training in basketball of students 5.-8. class. Shumen University Publishing House. Цитирана от Julian Vasilev , Ilko Iliev на стр.446 в статия „Digital Competences, Dependencies Between Mental Indicators and Defensive Tactical Performance Indicators for Students Playing Basketball”, TEM Journal. Volume 12, Issue 1, pages 445-451, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM121-54, February 2023 същата е посочена в литературата на стр.450
  2023 5. Симеонова, Т. Оценяване на спортно-техническите действия на ученици от 6. клас, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.965-971 . ISSN 1314 – 6769 Цитирана от М. Борукова, С. Жечева – Тупанкова на стр. 128 в статия „Сравнителен анализ на физическата дееспособност и специфичните умения по минибаскетбол в училище при 8-годишни деца, Педагогически алманах, брой 1 2021г. В. Търново ISSN 2367-9360 Onlline същата е посочена в литературата на стр.133
  2023 6. Симеонова, Т. Н. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗБИРАЕМА ОБЛАСТ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ТЕНИС НА МАСА НА УЧЕНИЦИ ОТ 5. КЛАС“ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ (2017) 229. // Simeonova, T. N. KONTROL I OTsENKA NA IZBIRAEMA OBLAST OT UChEBNOTO SADARZhANIE PO TENIS NA MASA NA UChENITsI OT 5. KLAS“ TRAKIYSKI UNIVERSITET (2017) 229. Цитирана от П. Цолов в статия „ ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТРЕНЬОР И СЪСТЕЗАТЕЛ ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКА И СЪСТЕЗАНИЕ” , Десета международна научна конференция, 2023 Педагогически факултет Велико Търново, 17-18.11.2023 стр. 545-551 ISSN 2534-9317
  2023 Симеонова, Теодора Н., Павел К. Цолов. Анкетно проучване на студенти относно обучението по тенис на маса. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет, Т. ХXVI D. Шумен, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2022. 769- 777 стр. ISSN 1314-6769. godishnik-pf-2022.pdf (shu.bg) Цитирана от Мина Ил. Антонова на стр.553 в статия ДВИГАТЕЛНА ГОДНОСТ РАЗВИВАНА ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ВОЛЕЙБОЛНАТА ИГРА НА СТУДЕНТИ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVII D, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, , ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL) с.553 – 557
  2023 8. Симеонова, Т. Техника и антиципация в баскетбола на ученици 8.-10. клас. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2022. с. 1-302 ISBN: 978-619-201-679-1 Цитирана от Христиана Драганова в статия ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХАНДБАЛ В 5. И 6. КЛАС, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVII D, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, , ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL) с. 793 - 805
  2022 Симеонова, Т. Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 5.-8. клас. УИ „Еп. К. Преславски, Шумен, 2015.-116 цитирана от М. Базелков на стр. 412 в статия ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЧКИ ОТ 6. КЛАС В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ, АЙ АНД БИ, 2022, ISSN 2534 - 9317, същата е посочена в литературата на стр. 413
  2022 3. Симеонова, Т., Я. Банчева, П. Клечков, „Сравнителен анализ на физическа и техническа подготвеност по баскетбол на студенти от различни висши училища“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, годишник на ШУ том XVI D, ISSN 1314 – 6769 Цитирана от М. Недкова на стр. 68 в доклад „Отношевието на студенти от Софийския университет и Медицинския университет – София, към физическото възпитание и спорта и нетрадиционните спортове”, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство\" Св. Климент Охридски\", София, 2022, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 74
  2021 Симеонова, Т., Н. Йорданова, Н. Карадочева. Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 48, серия 8.2. Русе. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2009. с. 93-97 цитирана от П. Стоянова на стр. 603 в статия ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС - АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧИТЕЛИ// Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 602-613, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 610
  2021 Симеонова, Т. Физическата дееспособност на момичета от 4. клас, в зависимост от обучението по народни хора и танци, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2020 цитирана от Н. Николова на стр.562 в статия ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 561-572, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 570
  2021 Симеонова, Т., Й. Жечева. Нов прочит на учебната програма за образователна подготовка по „Физическо възпитание и спорт”, академично списание „Управление и образование” том 131 2017, кн.3 ISSN 13126121 цитирана от Н. Стойкова на стр.581 в статия „ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ”, // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 580-585, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 585
  2021 Симеонова, Т. (2020). Оценяване на спортно-техническите действия на ученици от 6 клас. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Том ХХIVD, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 965- 971. Цитирана от В. Йорданов на стр. 73 в статия СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПСИХОФИЗИЧЕСКОТО ТЕСТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – АНАЛИЗ ПО КРИТЕРИЙ ПОЛ – МОМИЧЕТА Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 73-79, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), същата е посочена в списъка с литература на стр. 78
  2020 Симеонова, Т., Тестове за контрол и оценка на ученици от 5. клас по тенис на маса, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том XXI D, УИ, Шумен, 2017 с. 760-766, цитирана от Monika Tsaneva на стр. 246 в доклад „TABLE TENNIS FOR CHILDREN”, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев” BSc, MSc and PhD Students & Young Scientists Студенти, докторанти и млади учени PROCEEDINGS Volume 58, book 8.4. Health Promotion and Social Work, Health care НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 58, серия 8.4. Промоция на здравето и социални дейности, Здравни грижи, Русе, 2019, ISSN 1311-3321 (print) ISSN 2535-1028 (CD-ROM) ISSN 2603-4123 (on-line), същата е посочена в литературата на стр. 249
  2020 Симеонова, Т., Квалификация на спортни педагози Спорт и наука. С. 2007. в съавт. с В. Маргаритова.извн. брой 3, с 46-51, ISSN:1310-3393; COBISS.BG- ID1121090276 цитирана от Kalinka Sheytanova на стр. 19 в статия TEACHER’S REVIEW AS A TEXT AND EVALUATION EDUCATION TECHNIQUE, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 69 MAY 2020, същата е посочена в литературата на стр. 31
  2020 Симеонова, Т., Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас, Сборник научни трудове Иновации в образованието, ШУ, Издателство „Фабер”, 2016, с.371-377 , цитирана от Н. Николова в “PHYSICAL CAPABILITY OF PUPILS IN THE 4TH GRADE, AFTER APPLYING SPECIALIZED PROGRAMME IN FOLK DANCES“, SocioBrains ISSN 2367-5721 (online), JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria ISSUE 71, JULY 2020 на стр. 178, същата е посочена в списъка с литература на стр. 184
  2020 Симеонова, Т., Мотивация за физическа активност на студенти участници в адаптирани спортни занятия за хора с наднормено тегло и затлъстяване, в съавторство с Ч. Стойчев, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2019, с. 1003-1015, цитирана от В. Йорданов на стр.265 в статия “Спорт и здравословно хранене - мотивационни аспекти“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на Национален военен университет “Васил Левски“, 2020, издателски комплекс, ISSN 2367-7481, същата е посочена в литературата на стр. 270
  2020 Симеонова, Т. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2015, ISBN 978-619-201-038-6, Цитирана на стр. 53 от Ирен Пелтекова в монография „Оценяване на техническите умения по баскетбол. Професионална подготовка на учители по физическо възпитание и спорт”. УИ „Св. Климент Охридски“, С. 2020; ISBN 978-954-07-4992-1., същата е посочена в литературата на стр.158
  2020 Симеонова, Т. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2015, ISBN 978-619-201-038-6, Цитирана на стр. 211 от Илко Илиев в статия „Взаимозависимости при показателите, характеризиращи психическите качества на студентите, спортуващи баскетбол”, Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища, издателски комплекс - УНСС, 2020, С., ISBN 978-619-232-280-9, с. 210-216, същата е посочена в литературата на стр.216
  2020 Сiмеонова, Т., Ч. Стойчeв, Мотивцiя фiзичноi активностi студентiв учсникiв адаптованих спортивних занять для людей iз зайвою вагою та ожирiнням. Збрник Шуменського унiверситету „Епископ Костянтин Преславський” т. XXIII D. Педагопчний факультет. Шумен: Унiверситетське видавництво „Епископ Костянтин Преславський”. 2019, с. 1003-1015 Цитирана от С. Д. Георгiева на стр.68 в статия Мотивацiя навчальних суб ектiв i проектiв бажаного, очiкуваного i досягнутого в: Професiйна успiсшнiсть педагогiчного працiвника як основа менеджменту якосi освiтнього процесу. Четверi всеукраiнськi педагогiчнi читания, присвяченi 80-рiччю з дня народження Лiдii Кондрашовоi. 21 – 22 листопада 2019 року Черкаси: Мiнiстерство освiти i науки Украiни, 2019, с. 67 -79,същата е посочена в литературата на стр.79
  2020 Симеонова, Т., С. Дамянова, Д. Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст, Научни трудове РУ „А. Кънчев” , том 50, серия 8.2. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2011. с. 130-134 ISSN 1311-3321 Цитирана от В. Цветкова на стр. 145 в статия „Проучване мнението сред родителите на участващи деца в занимания по тенис на маса в детската градина”, Дванадесета международна научна конференция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 6 ноември 2020 г., София, ISSN 1314 – 2275, с. 144-151, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, същата е посочена в списъка в библиография на стр. 151
  2020 Симеонова, Т., С. Дамянова, Д. Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст, Научни трудове РУ „А. Кънчев” , том 50, серия 8.2. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2011. с. 130-134 ISSN 1311-3321 Цитирана от В. Ковчазова на стр. 388 в статия „Двигателната активност при деца от предучилищна възраст в условията на извънредно положение”, Дванадесета международна научна конференция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 6 ноември 2020 г., София, ISSN 1314 – 2275, с. 387-393, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, същата е посочена в списъка в библиография на стр. 393
  2020 Simeonova, T. (2019): Tehnicheskata podgotovka po voleibol na uchenici ot 6. Klas v zavisimost ot specialnopodgotvitelnite uprazhneniya i igri(The technical preparation of volleyball for 6th grade students depending on special preparatory exercises and games ) , sbornik Nauchni trudove ot patuvasht seminar(collection of scientific papers from a traveling seminar) Istambul – Kushadasa – Izmir, 30.04.2019-07.05.2019, “ Inovacii v obrazovanieto”(“ Innovations in education”) Shumenski universitet( Shumen university) “Episkop Konstantin Preslavski”, Pedagogicheski fakultet(Faculty of Pedagogy), Shumen, 9. 411-421, ISBN: 978-619-00-0996-2 Цитирана от Янко Янков на стр.229 в статия „CONTROL AND ASSESSMENT OF TECHNICAL SKILLS IN VOLLEYBALL OF 7 TH GRADE STUDENTS”, ISSN 2367-5721 (online), JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria ISSUE 73, SEPTEMBER 2020, същата е посочена в списъка с литература на стр. 232
  2020 Симеонова, Т. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ 5. - 8. КЛАС, УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2015, ISBN 978-619-201-038-6, Цитирана от М. Базелков на стр. 583 във „ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ КАТО ФУНКЦИЯ НА ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИE ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6-ТИ КЛАС”, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.577-585, . ISSN 1314 – 6769, същата е посочена в литературата на стр. 585
  2020 Симеонова, Т., Н. Йорданова, Н. Карадочева. Проучване мнението на учениците от ІХ клас относно ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт във връзка с ДОИ и стандарти. Научни трудове РУ „А. Кънчев” том 48, серия 8.2. Русе. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2009. с. 93–97. Цитирана от Н. Стойкова на стр. 700 в „АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ 10. КЛАС ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.577-585, . ISSN 599 – 705, същата е посочена в литературата на стр. 703
  2020 Симеонова, Т. и др. 2014 ”Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен”, Сборник научни трудове „ Иновации в образованието“, Шумен 2014, с. 404. Издателство „Фабер”, ISBN078-619-00-0092-1 Цитирана от Я. Янков на стр. 1016 в „ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА 14 – 16-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТ ГРАД РУСЕ И ГРАД ШУМЕН, ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА СПОРТНИЯ ПЕДАГОГ – ТРЕНЬОР”, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.1016-1023 . ISSN 1314 – 6769 същата е посочена в литературата на стр. 1023
  2020 Симеонова, Т., С. Дамянова, Д. Обрешков. Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст, Научни трудове РУ „А. Кънчев” , том 50, серия 8.2. Изд. център при Русенски университет “Ангел Кънчев”. 2011. с. 130-134 ISSN 1311-3321 Цитирана от Габриела Кънчева на стр. 217 в статия „МНЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 1 – 4 . КЛАС ОТНОСНО АКТИВНОСТТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”, Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2020, с.216-222. ISSN 1314 – 6769, същата е посочена в литературата на стр. 221
  2019 Симеонова, Т. цитирана от Узунов, М., в статия – „"EXPLORING THE INTERESTS, OPINION AND ATTITUDE TOWARDS THE SPORT OF THE STUDENTS FROM THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA." стр. 29, публикувана в SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 56, APRIL 2019, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 35
  2019 Симеонова, Т. Динамика на физическа дееспособност на ученици ІХ – ХІІ клас, занимаващи се с баскетбол, цитирана от Ч. Сойчев в "СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ В БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ от Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012.СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр.469
  2019 Симеонова, Т. Янков Я. Стойчев И. 2014; Състояние и перспективи на детско-юношеския спорт в община Шумен, Сборник научни трудове „ Иновации в образованието“, Шумен 2014, с. 404. цитирана от Я.Янков, Н. Йорданова в ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯТ БАСКЕТБОЛ В КОНТЕКСТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ– ОЦЕНКА НА УЧИТЕЛИТЕ от Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012.СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр.489
  2019 Симеонова, Т. (2018), „Обучение по волейбол на ученици от 6. клас в зависимост от спортно-подготвителни упражнения и игри“ Годишник ШУ „Еп. К. Преславски“ том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, Шумен 2018, с. 808-818 цитирана М. Базелков в "ПРОУЧВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО ЗА ЗАНИМАНИЯ С ВОЛЕЙБОЛ от Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012.СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ – КУШАДАСЪ – ИЗМИР, 30.04.2019 г. – 07.05.2019 г., ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр.243
  2019 Симеонова, Т. Обучение по волейбол на ученици от 6. клас в зависимост от спортно-подготвителни упражнения и игри“ Годишник ШУ „Еп. К. Преславски“ том XXII D ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Еп. К. Преславски“, Шумен 2018, с. 808-818 цитирана от Д. Филипова в "ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ НЯКОИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДВИГАТЕЛНА ГОДНОСТ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА 9 КЛАС В СУ , с.290“, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXII D ISSN 1314-6769 Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр. 293
  2019 Симеонова, Т. „Нов прочит на учебната програма за общообразователна подготовка по „физическо възпитание и спорт“ в съавт. с Й. Жечева, академично списание „Управление и образование“, кн.3, том 13 ISSN 13126121 цитирана от В. Йорданов в СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МОМЧЕТА ОТ 5 КЛАС, с. 138 “, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769 Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр. 143
  2019 Симеонова, Т. „Алексиев, Р., Т. Симеонова. Детски баскетбол. УИ „Епископ Константин Преславски“ Шумен. ISBN 978-954-577-483-6. с.9, 2008 цитирана от И. Пелтекова в КОНЦЕПЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СЪС СРЕДСТВАТА НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА “, с. 451, Годишник ШУ „Еп. К. Преславски” том XXIII D ISSN 1314-6769 Педагогически факултет, Шумен 2019 същата е посочена в литературата на стр. 456
  2019 Simeonova, T., Bancheva Y. and Klechkov, P., Comparative analysis of the physical and technical preparation of basketball for students from different universities. Scientific conference with international participation "Educational Technologies" (300 years since the birth of Jean Jacques Rousseau). Published in the yearbook of ShU. ISSN 1314-6769, Vol. XVI d, 2012 Цитирана от И. Пелтекова в TARGETING DEVELOPMENT OF THE SPECIFIC CONDITIONAL QUALITIES OF THE BASKETBALL STUDENTS I публикувана в на стр. 737 в Trakia Journal of Sciences, Vol. 17, Suppl. 1, pp 736-741, 2019 Trakia University Available online at: http://www.uni-sz.bg ISSN 1313-7069 (print) ISSN 1313-3551 (online) doi:10.15547/tjs.2019.s.01.120 същата е посочена в литературата на с.741
  2019 Симеонова, Т., С. Дамянова,., Д. Обрешков Комплексно възпитаване на двигателни качества в предучилищна възраст, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011 том 50, серия 8.2, с.130-134 цитирана от Виктория Ковчазова в „УТРИННОТО РАЗДВИЖВАНЕ И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ КАЧЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ” стр. 39, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, ISSN 1314-2275, Университетско издателство" Св. Климент Охридски", София, 2019, същата е посочена в литературата на с. 43
  2019 Симеонова, Т. Точността на стрелбата от наказателната линия в баскетбола в зависимост от концентрацията на вниманието при ученициот IХ клас. Спорт и наука, №4, 2000. цитирана на стр.16 от П. Делев в дисертация „ОБУЧЕНИЕ В ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ В БАСКЕТБОЛА СЪОБРАЗНО БАЗОВИТЕ ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА НА СТУДЕНТИТЕ“, същата е посочена в списъка с литература на стр.102
  2019 Симеонова, Т., Я. Банчева, П. Клечков, „Сравнителен анализ на физическа и техническа подготвеност по баскетбол на студенти от различни висши училища“ Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d цитирана от М. Бурева в дисертация МОДЕЛ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА на стр. 39
  2019 Kozhuharova, P. Yordanova, N., Stoychev Ch., Simeonova T., (2018) Policies, strategies and good practices for prevention of overweight and obesity through physical activity and sports. Konstantin Preslavsky University Publishing House, Shumen. Цитирано в: Атанасов И. А. Рискови и предпазващи фактори, свързани с двигателната активност и наднорменото тегло в юношеска възраст. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019, с. 48.
  2018 Симеонова, Т. цитирана от Пелтекова, И., в доклад – „Технически грешки, допускани от студенти при стрелба в движение". стр. 173, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 5, 2017, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 177
  2018 Симеонова, Т. - Симеонова, Алексиев 2012: Модел за оценяване на ядро „Спортни игри” – Баскетбол – XII клас. Русе: Научни трудове РУ А. Кънчев, 2012, т.51, сер. 8.2. цитирана от М. Григорова в дисертация „КОНДИЦИОННА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ОТ РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” С ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СРЕДСТВА“ 2018, ШУ , стр. 55 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 138
  2018 Симеонова, Т. - Динамика на физическа дееспособност на ученици ІХ – ХІІ клас, занимаващи се с баскетбол, Сборник научни трудове, ШУ, ПФ, 2012, цитирана от Д. Филипова в статия „Изследване на двигателната дееспособност на ученици от девети клас, изучаващи волейбол, в часовете по физическо възпитание и спорт“ 2018, ШУ ,Годишник на ШУ" Еп. К. Преславски" том XXII D, на стр. 227 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 230
  2017 Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков, Н. Йорданова в статия "КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ В ДЕТСКО ЮНОШЕСКИ СПОРТ - БАСКЕТБОЛ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ" същата е публикувана в списание SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSN 2367-5721 JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 34, JUNE 2017 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.347
  2017 Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков в доклад – „Баскетфест - път за изява на 8 -10 годишни деца, трениращи баскетбол, с. 826 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 830
  2017 Симеонова, Т. цитирана от К. Минев в доклад – „Проблемът за агресивността на състезателите по футбол", с. 374 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 378
  2017 Симеонова, Т. цитирана от В. Йорданов в доклад – „Проучване мнението на учители от СОУ"Христо Ботев" от гр. Русе относно обчението по физическо възпитание и спорт", с. 62 публикуван в Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" том XХI D ПФ Шумен 2017 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 69
  2016 Симеонова, Т. цитирана от С. Иванова в дисертация „Формиране на готовност за самоотбрана у студенти във висше училище с неспортна насоченост чрез обучение по джудо“ 2016, ШУ "Еп. К. Преславски" - Шумен , стр. 21 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 169
  2016 Симеонова, Т. цитирана от Кр. Станков на стр.46 в дисертация "КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХАНДБАЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН",ШУ, 2016 същата е посочена в използваната литература на стр.154
  2016 Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков, Н. Йорданова в доклад "АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, ЗА ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА ИМ С БАСКЕТБОЛ", „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта" , Университетско издателство "Св. Климент Охридски" ISSN 1314-2275, 2016 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 133
  2016 Симеонова, Т., Контрол и оценка на техническата подготовка по баскетбол на ученици 5. – 8. клас, монография, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2015 Цитирана от: Д. Делчев в дипломна работа „ЕФЕКТИВНОСТ НА СТРЕЛБАТА В БАСКЕТБОЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС“ 2016, стр.15 същата е посочена в списъка на използваната литература на с. 81
  2016 Симеонова, Т. Баскетбол - учебно помагало, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2006 Цитирана от: Я. Янков в статия DYNAMICS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS 5-8 GRADE PRACTICING BASKETBALL Yanko Yankov стр.14 същата е посочена в списъка на използваната литература на с. 18 Research in Kinesiology 2016, Vol. 44, No. 1, pp. 14-18
  2015 Симеонова, Т. цитирана от Д. Христова в дисертация „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло“ 2014, МУ - Варна , стр. 27 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 132
  2015 Симеонова, Т. цитирана от М. Рохлева в доклад"Влияние на психомоторната подготовка върху преодоляването на проблемни ситуации в хандбалната игра", публикуван в списание "Спорт и наука", брой 6, 2015г. същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.
  2015 Симеонова, Т. цитирана от И. Илиев в доклад – „Сравнение на интелектуалните качества при хора с двигателни увреждания, спортуващи баскетбол на колички". стр. 83, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 5, 2015, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 87
  2015 Симеонова, Т., Изследване вариативността на качествата на вниманието при ученички IX – XII клас в часовете по баскетбол, София 2012, „Личност, Мотивация, Спорт”, том 17, с. 170-174, Издателство НСА ПРЕС, цитирана от Илко Илиев на стр. 24 от монография Развиване на психически качества на хора с двигателни увреждания чрез баскетбол на колички, София 2015, ISBN 978-619-160-508-8 същата е посочена в списъка с литература на стр.168
  2014 Симеонова, Т. цитирана от Кр. Минев в доклад – „Оценяването на студенти в групи по спорт - футбол в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"". стр. 173, публикуван в Сборник научни трудове от пътуващ семинар, "Иновации в образованието" ПФ, ШУ, 2014, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 177
  2014 Симеонова, Т. цитирана от Р. Алексиев в „Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина“ 2014, УИ "Еп. К. Преславски" , стр. 24 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 192
  2014 Симеонова, Т. цитирана от Я. Янков, георгиев. В, в доклад – „Анализ на състезателната активност на БК"Шумен" - сезон 13/14 година - А група мъже". стр. 142, публикуван в СПОРТ И НАУКА изв. брой 3, 2014, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 146
  2013 Симеонова, Т. цитирана от Цанков, Ц., Ж. Цанкова в доклад – „Връзка между спортната подготвеност и игровата реализация на национален отбор - кадетки". стр. 163, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 3, 2013, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 169
  2013 Симеонова, Т. цитирана от И. Илиев в доклад – „Характеристика на вниманието и качеството на мисленето при хора с двигателни увреждания, занимаващи се с баскетбол на колички". стр. 16, публикуван в "Спорт и наука" извънреден брой 3, 2013, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 20
  2013 Симеонова, Т. цитирана от Петева, М., Я. Янков, Д. Обрешков в доклад – „Зависимост между признаците на физическа дееспособност и психични качества на ученици от 9клас в часове по хандбал". стр. 165, публикуван в НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2013, том 52. серия 8.2 , същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 169
  2013 Симеонова, Т. цитирана от Р. Алексиев, Т. Койчева в „Проучване на въздействието на двигателната дейност върху психофункционалното състояние на 18-19 годишни ученици“ 2013, Сборник Иновации в образованието, УИ "Еп. К. Преславски", ПФ , стр. 216 същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 220
  2012 Симеонова, Т. цитирана от К.Минев, Ч. Стойчев и А. Божкова в доклад „Оценяване на студенти в групи по спорт волейбол в ШУ „Еп. К. Преславски“ от Научна конференция с международно участие „Образователни технологии” (300 години от родението на Жан Жак Русо) 2012, публикуван в годишник на ШУ том XVI d стр. 267същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 268
  2012 Симеонова, Т. цитирана от Я. Банчева в доклад „Еvaluation of basketball in groups of sportin technical university _ varna“ на стр.371 от VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 публикуван в © “Sport & Science” Magazine същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 373
  2012 Симеонова, Т. цитирана от А . Божкова и Г. Дякова в доклад Bozhkova, A., Dyakova, G. – „Comparative analysis of motor abilities of female students from various higher schools“. стр. 178 от VI International Scientifi c Congress „Sport, Stress, Adaptation” 17–19 May 2012 публикуван в © “Sport & Science” Magazine същата е посочена и в списъка на използваната литература на с. 182
  2023 1. 30.08 – 02.09. 2023, организиран от Департамент по спорт на СУ Спортен форум на преподавателите по спорт – 3 място в комплексно класиране; - 1 място белот; - 2 място плажен волейбол - жени,; - 3 място тенис с Борислав Пелтеков СУ
  2023 2. Летни университетски спортни игри - 02 - 07.09. 2022г. Кранево – организатор АУС”Академик” ЛУСИ Кранево - турнир за преподаватели по тенис на маса - 3 място Теодора Симеонова
  2022 Спортен форум на преподавателите по спорт - 2 място в комплексно класиране, 2 място плажен волейбол - жени, 3 място тенис с Чавдар Стойчев
  2022 ЛУСИ Кранево - турнир за преподаватели по плажен тенис - 2 място с Чавдар Стойчев
  2021 2021г. - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 3 място 3х3 баскетбол; 1 място плажен волейбол жени; 3 място тенис - смесени двойки; комплексно класиране 2 място.
  2019 2019г. - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 1 място 3х3 баскетбол; 2 място белот;1 място плажен волейбол жени; 3 място плажен тенис - смесени двойки; комплексно класиране 2 място.
  2018 2018 - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 1 място 3х3 баскетбол; 3 място белот; 3 място тенис на корт - смесени двойки; 6 място плажен волейбол;
  2017 Втори зимни университетски игри за преподаватели по спорт - Малъовица 2017, белот 2 място
  2017 2017 - Спортен форум на преподавателите па спорт в България - Лозенец 1 място 3х3 баскетбол; 2 място белот; 2 място стрелба от наказателната линия; 3 място тенис на корт - смесени двойки; 3 място плажен тенис - смесени двойки; 3 място плажен волейбол; 2017 - Плакет за феърплей състезател на спортния форум
  2016 2016 Втори летни университетски игри за преподаватели по спорт - 1 място баскетбол 3х3, 1 брич, 3 място тенис на корт двойки, 3 място стрелба, 5 място плажен тенис
  2016 2016 СПОРТ ФЕСТ ИСТАНБУЛ - ИНДИВИДУАЛНО - 8 МЯСТО - ТЕНИС НА МАСА ЖЕНИ
  2015 2015 Университетски игри за преподаватели - Лозенец 1 място баскетбол 3 х3, 3 място брич