Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов
  Гл. ас. д-р инж. Тасин Юкселов Тасинов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 2, стая 405А

  Телефон: 054 830495 вътр. 238; 0899118203

  Email: t.tasinov@shu.bg

  Приемно време: вторник от 12:00 - 13:00; консултации: всяка седмица - вторник от 08:00-16:00; четвъртък от 08:00-16:00


  Завършен университет, специалност

  ОКС „Магистър“ – специалност „Комуникационни и информационни системи“, Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“

  ОКС „Бакалавър“ – специалност „Информатика“, Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“

  Заемани академични длъжности

  гл. ас.

  Придобити научни степени

  ОНС "доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  • Практикум по комуникации и технологии в социалната сфера

  • Образователни технологии,

  • Методика на компютърното проектиране и моделиране в технологичното обучение,

  • Технически практикум ''Кулинарни технологии'',

  • Поливалентни технологии,

  • Технически практикум ''Проектиране и конструиране на изделия от метални материали‘‘,

  • Дидактическо прогнозиране и моделиране,

  • Техническа естетика,

  • Диагностика на резултатите в технологичното обучение,

  • Функционална грамотност на личността в технологичното обучение,

  • Педагогическа дейност в технологичното обучение

  • Техники за обработване на материалите

  Области на научни интереси

  Разработка и поддръжка на уеб базирани приложения в сферата на висшето образование и мултимедийните технологии.

  Участия в проекти

  2012 - "Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат" - Вътрешно университетски проект

  2012 - ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ - Национален проект

  2013 - "Иновационни практики в Домове за стари хора" - Вътрешно университетски проект

  2014 - Вътрешно университетски проект №08-260/14.03.2014г., "Иновационни практики в социално- педагогическата работа"

  2014 - Секторна програма "ЕРАЗЪМ" - участие в преподавателска мобилност с цел обучение.

  2014 - Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., "Студентски практики"

  2014 - 2015 ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ - Национален проект

  2015 - Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016)

  2016 - Project Number 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP - Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, (2015-2016)

  Заемани ръководни позиции

  2017 - Ръководител на Център "Компютри и комуникационни мрежи"

  2016- зам. директор "Център за дистанционно обучение" на ШУ

  Организационна дейност

  2015 - Секторна програма "ЕРАЗЪМ" - посрещане на гост лектори.

  2016 - Млад икономист 2016