Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Снежана Лазарова Борисова
  Доц. д-р Снежана Лазарова Борисова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 302

  Телефон: 054 830495 вътр. 222 Корпус 2

  Email: s.lazarova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 8.30 - 16.30 ч., сряда 10.30 - 12.30 ч. и петък 8.30 - 14.30 ч.


  Завършен университет, специалност

  2001 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", бакалавър, Начална училищна педагогика и чужд език:

  първа специалност – Начална училищна педагогика и руски език

  втора специалност – Начална училищна педагогика и немски език

  2002 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", магистър, Управление на образованието

  Заемани академични длъжности

  2004 г. – асистент

  2011 г. – главен асистент

  2017 г. - доцент по педагогика - 1.2. Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

  Придобити научни степени

  2013 г. - доктор по теория на възпитанието и дидактика (предучилищна и начална училищна педагогика)

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото

  Природознание

  Учебното съдържание по родинознание, човекът и природата, човекът и обществото в НЕО

  Съвременни технологии в обучението по родинознание, човекът и природата, човекът и обществото в НЕО

  Хигиена и здравно възпитание

  ФД – Гражданско образование в началното училище

  Области на научни интереси

  методика на обучението по природознание и родинознание

  гражданско образование

  Специализации

  2021 - Проект "Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет" РД-08-88/01.02.2021 г. Сертификат за владеене на руски език ниво А2

  2009 - Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", едногодишна следдипломна специализация по интеркултурно образование

  Участия в проекти

  2022 - Национален проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 на ЕС и МОН

  2022 - Университетски проект ”Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век”, РД-21-325/06.04.2022 г. (вх. № РД-08-150/04.03.2022 г.), финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ръководител доц. д-р Калина Иванова Алексиева, Педагогически факултет, ШУ ”Епископ Константин Преславски”

  2021 - Национален проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 на ЕС и МОН

  2021 г. - ”Компетентностният подход в образованието - традиции и иновации”, РД-08-120/03.02.2021 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

  2020 - Национален проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на ЕС и МНО

  2020 г. - ”Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование”, РД-08-153/05.02.2020 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ К. Преславски”

  2019 г. - ”Съвременни аспекти на педагогическата комуникация”, РД-08-81/31.01.2019 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ К. Преславски”

  2018 - Проект № РД- 08-130/07.02.2018 г. на катедра „ТОПО и ПНУП – „Съвременни аспекти на образователния дискурс””. Ръководител: доц. д-р Светла Христова Петкова, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ К. Преславски”

  2018 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове

  2017 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове

  2017 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра \\\\\\\\\\\\\\\"ТОПО и ПУНУП\\\\\\\\\\\\\\\" - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г.

  2016 - Проект „Студентски практики“ – фаза 1, BG05M2OP001-2.002-0001, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  2016 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра ТОПО и ПУНУП „Иновации в образователните технологии”, РД-08-131/08.02.2016 г.

  2014 - Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по договор Д01-3995/08.05.2013

  2013 - Национален проект \\\\\\\\\\\\\\\"Студентски практики\\\\\\\\\\\\\\\" – технически изпълнител и академичен наставник в проект № BG051PO001-3.3.07-0002 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд.

  2013 - Квалификация на педагогически специалисти - обучител на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности . - Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 на Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ със съдействието на Европейски социален фонд.

  2009 - Национален проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование”

  2008-2009 - Междууниверситетски проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”

  Организационна дейност

  член на Общото събрание на ШУ "Епископ К. Преславски"

  член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Епископ К. Преславски"

  член на ФС на ПФ

  Членства в научни организации

  -