Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д.н.  Божена Левон Такворян-Солакян
  Доц. д.н. Божена Левон Такворян-Солакян

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 220

  Телефон: 054 830495 вътр. 224 К2

  Email: b.takvorian@shu.bg

  Приемно време: четвъртък 10:00ч. - 12:00ч.


  Завършен университет, специалност

  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Социална педагогика"

  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Музикална педагогика"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Директор - Общински детски комплекс- гр.Шумен

  Заемани академични длъжности

  2013г.- х. асистент

  2015г.- главен асистент

  2016г.- доцент по област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика)

  Придобити научни степени

  2010г.- доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика),(Висша атестационна комисия)

  2022г.- доктор на науките

  Водени лекции и/или упражнения

  Основи на социалната работа;

  Социална работа с индивиди и семейства;

  Методология на социалната работа;

  Иновационни образователни технологии и подходи за социализация;

  Неформално образование;

  Социализация чрез музика;

  Консултиране на професионалното и кариерно развитие

  Области на научни интереси

  Психосоциално менажиране; социално-педагогическо консултиране; музика и социализация на личността; педагогически иновации за социализация в образователната сфера; неформално образование; социализация и творчество.

  Участия в проекти

  2013г. Национален проект №BG051PO001-3.3.07-0002/2013г.,”Студентски практики” -участник

  2014г. Б.Такворян-Солакян: Вътрешно- университетски проект ”Иновационни практики в социално- педагогическата работа”, Договор N РД- 08-260/14.03.2014г

  2015г. Б.Такворян-Солакян: Вътрешно - университетски проект № РД 08-299/ 13.03.2015г. ”Иновационни практики с деца в риск” - участник

  2016г. Б.Такворян-Солакян: Вътрешно- университетски проект ”Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности” - N РД- 08-132/08.02.2016г.

  2017г. Б.Такворян-Солакян: Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. -участник

  2017г. Б.Такворян-Солакян: Вътрешно- университетски проект: ”Иновации в социалната педагогика” - N РД- 08-862/03.02.2017г

  2017г. Б.Такворян-Солакян: Проект РД-08-94/06.02.2017 Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет - практикоприложни аспекти- 01.06.2017г.- 15.06.2017г

  2018г. Б.Такворян-Солакян:Проект РД-08-94/06.02.2017 Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет - практикоприложни аспекти- 01.06.2018г.- 15.06.2018г.

  2018г. Б.Такворян-Солакян: Вътрешно -университетски проект - РД-10-411/28.02.2018г. ”Социално- педагогическа превенция на престъпността“

  2019г.-Б.Такворян-Солакян: Ръководител на вътрешно-университетски проект - , РД- 08-082/31.01.2019г : Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда

  2020 г. - Б.Такворян-Солакян : участие в Националната дискусия на тема: “Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с „КОВИД-19“, онлайн дискусия 15 декември 2020 г. и в зала 4, ФНТС София, организирана от клуб „Сребърна икономика“ на СИБ и СУБ

  2020 г. - Б. Такворян-Солакян: Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  2020 г. - Б.Такворян-Солакян: Вътрешно -университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” - № РД-08-157/05.02.2020 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  2021г. - Б.Такворян-Солакян: Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част II - № РД-08-119/03.02.2021 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  2022 Б.Такворян - Солакян. Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  2022 Б.Такворян-Солакян. Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част III - № РД-08-153/04.03.2022 г. Ръководител на проекта: проф. Веселина Иванова

  Заемани ръководни позиции

  в.и.д. Ръководител катедра "Социална и специална педагогика " (2022)

  Организационна дейност

  Член на ОС на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Член на ФС на ПФ при ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Отговорник по качеството на обучение - катедра "Социална и специална педагогика" 2017-2020г.

  Членства в научни организации

  • Член на НБС „Висше образование и наука“-КНСБ при ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  • Член на Съюз на учените в България