Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р  Христина Коларова-Василева
  Преп. д-р Христина Коларова-Василева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 220

  Телефон: 054 830495 вътр. 260 К2

  Email: h.vasileva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 10.00-14.00ч.


  Завършен университет, специалност

  2000 – 2004г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Бакалавър – Социална педагогика

  2004 - 2006г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър – Социална работа с бежанци

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1. "Надзор Консулт" - технически сътрудник

  2. ДЦДВХУ “Слънчев лъч” гр.Шумен, Предоставяне на социални услуги на деца и лица с увреждания - Социален работник. Арт терапевт

  Придобити научни степени

  Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика - Септември 2018г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Летен практически модул

  Професионален практикум - I част

  Професионален практикум - II част

  Преддипломен стаж

  Практикум в регионалните социални институции

  Социална рехабилитация

  Работа по проект

  Методология на социалната работа

  Области на научни интереси

  Управление на социалните услуги

  Трудотерапия

  Прилагане на техники и умения в Арт терапията

  Практикум в регионалните социални институции

  Участия в проекти

  1. Коларова - Василева.Х.,участие в Проект BG 051РО001-6.2.13 “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“

  2.Коларова - Василева.Х., участие в Международна конференция по аутизъм 2014г.

  3. Коларова - Василева.Х.участие в Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”,

  4. Коларова - Василева.Х., участие в Международна конференция март 2016 г. “Моделиране на нови услуги за деца с увреждания в България“.

  5. Коларова - Василева.Х., Проект № РД – 08135 от 2016 “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа“.

  6. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 3 май – 11 май 2016 г.

  7. Научна конференция на тема: „Иновации в образованието“, 30 септември до 02 октомври 2016 г

  8. Коларова - Василева.Х., Технически изпълнител в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  9.Коларова - Василева.Х.,участие в Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ “Еп.К.Преславски“, “Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници“ , Ръководител на проекта Доц.д-р Р.Михаилова,Шумен, 2017 г.

  10. Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, 29 април – 7 май 2017г.

  11. Коларова - Василева.Х., Участие в Научна конференция на Педагогически факултет, 27.10. – 29.10.2017 г.

  12.Коларова - Василева.Х., участие в Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

  13. Коларова - Василева.Х., Функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  14.Коларова - Василева.Х., участие в Мобилност с цел обучение по програмата “Еразъм+“ в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018

  15.Коларова - Василева.Х., участие в Мобилност с цел обучение по програмата “Еразъм+“ в Университет Истанбул, Педагогически факултет, Истанбул, Турция, Април‘2016

  16.Вътрешноуниверситетски проекти

  17.Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

  18.Коларова - Василева.Х., участие в Проект № РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, 2020 г.

  19.Коларова - Василева.Х., Функционален експерт на Педагогически факултет за период № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  20.Коларова - Василева.Х., участие в Проект „ Съвременни предизвикателства пред социалната работа“ РД-08-117/03.02.2021 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – ръководител: доц. д-р Павлина Иванова Лазарова, период на изпълнение: 03.02.2021 – 10.12.2021

  21.Коларова - Василева.Х., участие в Проект № РД-08-152/04.03.2022 г.„Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ ръководител на проекта Доц. д-р Веселина Илиева

  22. Коларова - Василева.Х.,участие в Национален форум със международно участие," Социално отговорните работодатели на Социалните услуги" 15-16 юни 2022

  23.Коларова - Василева.Х.,участие в обучение по проект на ШУ" Педагогически практики и продължаващо образование - актуални проблеми и предизвикателства" № РД-08-159 от 04.03.2022 г., Ръководител на проекта, Доц.д-р Р.Михайлова.

  Организационна дейност

  1. Мероприятия на катедрата и студенти от специалността с други социални институции.

  2. Коларова - Василева.Х., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

  3. Коларова - Василева.Х., участие в Проект № РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, 2020 г.

  4. Член на ОС на ШУ „Епископ Константин Преславски“.