Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Росица Петрова Михайлова
  Доц. д-р Росица Петрова Михайлова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Кабинет: Корпус 2, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 220 K2

  Email: r.mihaylova@shu.bg

  Приемно време: сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Социална педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1. Частен професионален Колеж по туризъм "Шумен", зам. директор

  2. "Младежка помощ Шумен" ЕООД, социален педагог

  Заемани академични длъжности

  - хоноруван асистент - от 2005 г.

  - главен асистент - от 2015 г.

  - доцент - от 2017 г.

  Придобити научни степени

  доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална работа) - 2010 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална работа с група

  Социална работа с деца и младежи от рискови групи

  Социално включване

  Тренинг "Водене на интервю"

  Тренинг "Работа на терен"

  Тренинг - работа с деца и семейства

  Управление на социално-педагогически институции

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  1. Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в университет "Казимир Велики", Битгошч, Полша - Април'2017

  2. Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в Университет Кордоба, Педагогически факултет, Кордоба, Испания, Април‘2018

  3.Мобилност с цел преподаване по програмата "Еразъм+" в Университет "Гоце Делчев", Педагогически факултет, Щип, Македония, Март'2019

  Области на научни интереси

  деца в риск, деца с девиантно поведение, институционална грижа за деца и нейните алтернативи, социална работа с група, ненасилствена комуникация

  Специализации

  1. Методи и подходи на автопоетичната социална работа, обучител: проф. д-р Хорст Роли, Шумен, Септември’2005 г.

  2. Училище на Каритас – първо ниво, Пловдив, учебна 2006 г.

  3. Мобилна социална работа. Квалификация за социална работа с деца и юноши в риск, обучители от Германия: Щефани Ерлих и Марсел Каров , Варна, Юли’ 2010 г.

  4. „АЗ и НИЕ” Използване на арт-терапевтични техники в терапията на двойката, Обучител: Женя Георгиева (преподавател към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Варна, Ноември’2011 г.

  5. Деескалационен тренинг, обучители от Германия: Райнер Боярцин и Кристиян Швитал , Шумен, Октомври’2012 г.

  6. Методи на социалната педагогика (ориентирано към клиента водене на интервю според Роджърс, ресурсноориентирана биографична работа, медиация, системно консултиране), обучители от Германия: Райнер Боярцин и Кристиян Швитал, Шумен, Април’2014 г.

  7.Обучение по “Tеория на ограниченията за образованието“,обучители от Полша, Шумен, 09.09.2019 – 12.09.2019 г.

  Участия в проекти

  Вътрешноуниверситетски проекти

  1. Михайлова, Р, .участие в проект ”Нагласи, компетенции и възможности за реализация на студентите от специалност Социална педагогика и Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”, 2006 г.

  2. Михайлова, Р., участие в Проект РД-05-449/07.05.2008 – “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” (на опита на Дом “Детелина” гр. Шумен), 2008 г.

  3. Михайлова, Р., участие в организация и провеждането на проект № РД-05-245 на ШУ \\\"Еп.К.Преславски\\\" \\\"Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие\\\" /съвместно с екип от Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г.

  4. Михайлова, Р., участие в организация и провеждането на проект № РД -08-135/08.02.2016 на ШУ \\\"Еп.К.Преславски \\\", \\\"Изследователска дейност свързана с приложната социална работа\\\" Шумен, 2016 г.

  5. Михайлова, Р., ръководител на проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ \\\"Еп.К.Преславски \\\", \\\"Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници\\\" Шумен, 2017 г.

  6. Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

  7. Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД - 08- 140/08.02.2018 Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика\\\", 2018 г.

  8.Михайлова, Р., участие в организацията и провеждането на проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

  9.Михайлова, Р. участие в Проект № РД-08-91/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2019 г.

  10. Михахлова, Р. участие в Проект № РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, 2020 г.

  11. Михайлова, Р. ръководител на Проект №РД-21-182/05.03.2020 на ШУ “Еп. К. Преславски“, Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020), 2020 г.

  12. Михайлова, Р. ръководител Проект №РД-21-099/04.03.2021 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част, 2021 г.

  13. Михайлова, Р. участие в Проект№ РД-08 -117/03.02.2021 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, Съвременни предизвикателства пред социалната работа, 2021 г.

  14. Михайлова, Р. Ръководител Проект № РД-08-159/04.03.2022 г. „Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства“, 2022 г.

  15. Михайлова, Р. участие в Проект № РД-08-152/04.03.2022 г. „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ , 2022 г.

  16. Михайлова, Р. Ръководител Проект № РД-08-154/01.03.2023 г. „Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование“, 2023 г.

  17. Михайлова, Р. участие в Проект № РД-08-159/02.03.2023 г. „Традиции и иновации в социалната работа“ , 2023 г.

  18. Михайлова, Р. участие в Проект № РД-08-96/30.01.2024 г. „Традиции и иновации в социалната работа – II част“, 2024 г.

  Национални проекти, 2021 г.

  1. Михайлова, Р., консултант - преподавател в Проект: “Социално включване на незаети млади хора” - 2007 г., съвместно с Фондация “Перспективи” – гр. Шумен, ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева, участници доц.д-р Соня Илиева и докторант Росица Михайлова

  2. Михайлова, Р., консултант – преподавател в Проект: “Н П О реализиране на социални услуги в контекста на Европейската практика” / по програма “Развитие на гражданското общество”/, 2008 г., съвместно с Фондация “Перспективи” гр. Шумен; ръководител на проекта доц. д-р Богдана Георгиева, участници – доц. д-р Соня Илиева и докторант Росица Михайлова

  3. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, уч. 2016/2017 г.; уч. 2017/2018 г.

  4. Проект BG05M2OP001-2.013-0001„Студентски практики – Фаза II“, Министерство на образованието и науката, академичен наставник на студенти от специалност Социални дейности и Социална педагогика, 2020/2021 г.

  Международни проекти

  1. Михайлова, Р., участие в международен проект “Randzonen” – 2007 г., инициран и проведено от катедра Немска филология на ШУ»Еп. К. Преславски» във връзка с периферните зони на Шумен и по-конкретно ромския квартал “Бялата пръст”.

  2. Educational project:

  Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia /June – August’2015/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции.

  3. Educational project:

  Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at RC Mission St. Michael, Outjo, Namibia /June – August’2016/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции

  4.Educational project:

  Intensive Training Program in Hostel Management “A Child Centered Hostel” – at Okongo, Namibia /June – August’2019/ - координатор на проекта; участие в планирането и изнасяне на лекции

  Заемани ръководни позиции

  - Заместник декан по акредитация на Педагогически факултет, 2017 - 2021 г.

  - Председател на Университетската комисия по качество, от 2019 г.

  - Декан на Педагогически факултет, от 2021 г.

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България