Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Росица Петрова Михайлова
  Доц. д-р Росица Петрова Михайлова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Кабинет: Корпус 2, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 220 K2

  Email: r.mihaylova@shu.bg

  Приемно време: сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.


  2010 Автореферат за получаване на образователна и научна степен „Доктор” по Теория на възпитанието и дидактика (Социална работа) на тема: Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформиране институциите за деца, лишени от родителска грижа”/на германския опит/, Шумен, 2010
  2009 Михайлова, Р. „Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформиране институциите за деца, лишени от родителска грижа”/на германския опит/
  2016 Михайлова, Р. Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще, бъдеще, Шумен, 2016, Издателство „Фабер”, ISBN 978-619-00-0534-6
  2015 Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-074-4
  2015 Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7
  2018 Mihaylova, R., Kyurkchiyska, V. Quality of education in the Faculty of Education of Shumen univeristy “Episkop Konstantin Preslavski " from the view point of the students, рр.1-25, Issue 52, December 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)
  2023 1. Михайлова, Р., Гeoргиева, Сн. Мотивация на студентите с педагогически профил като предпоставка за качество на университетското образование, Десета международна научна конференция, Велико Търново, с.15-24, ISSN 2534-9317
  2023 1. Михайлова, Р. Социалното предприемачество – традиции, възможности и перспективи, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXVII D, Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2023, с. 647-654, ISSN 1314 – 6769, (indexed in CEEOL)
  2023 Михайлова, Р., Павлова, М. Измерения на стандартите за качество във висшето образование в международен контекст, сп. Кариери, том 3, бр. 4, 2023, с.45-50, ISSN 2815-3111, (indexed in CEEOL)
  2022 Mihaylova, R., Mincheva, R., Taneva. K. Dynamics of the territorial profile of accepted and trained students at University of Shumen \"Bishop Konstantin Preslavski”, рр. 22-27, Issue 89, January 2022, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2021, (SJIF = 5.985)
  2022 Михайлова, Р. Аз съм, защото сме – измерения на убунту философията в социалната работа, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXVI D, Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2022, с. 668-673 ISSN 1314 – 6769, (indexed in CEEOL)
  2021 Михайлова, Р. Динамика на конкурентната среда в обучението по социална работа на фона на международния пазар на образователни услуги, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXV D, Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2021, с. 703-710, ISSN 1314 – 6769, (indexed in CEEOL)
  2021 Mihaylova, R. Dynamics of the competitive environment in social work education on the background of the national market of educational services, , рр. 77-81, Issue 77, January 2021, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2021, (SJIF = 5.985)
  2020 Михайлова, Р. Измерения на академичната мобилност през призмата на „Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование” (ESG) и опитът на Шуменския университет (в съавт. с М. Конова), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIV D, Педагогически факултет, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2020, с.775-781, ISSN 1314 – 6769, (indexed in CEEOL)
  2019 Михайлова, Р. Студентската мобилност – възможности и предизвикателства за студентите от специалност Социални дейности в Шуменски университет, Сборник Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Истанбул-Кушадъсъ-Измир), ПФ, Ш., 2019, с. 314-321, ISBN 978-619-00-0996-2
  2019 1. Mihaylova, R. Alternative possibilities for student’s mobility – students traveling seminar, рр. 62-67, Issue 63, November 2019, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985)
  2019 Mihaylova, R. Lyutskanova, E. Konstantin Preslavski university of Shumen information resources for the benefit of users, partners and the society, рр. 92-98, Issue 64, December 2019, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2019, (SJIF = 5.985)
  2018 Mihaylova, R. International dimensions of standards for social work whit a group, рр. 162-166, Issue 45, May 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)
  2018 Mihaylova, R., Lyutskanova, E., “Familyboard” – creative method for biography work whit children, рр. 108-112, Issue 51, November 2018, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)
  2017 Mihaylova, R. Creativity and effectiveness in the planing proces of the social work whit a group - in Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology, 2017, pp. 74-77, ISBN 978-9934-8675-4-5
  2017 Михайлова, Р. Измерения на социалната работа с група в практико-приложната социална реалност /анкетно изследване за област Шумен/– в: Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.”, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 79-92, ISBN 978-619-201-199-4
  2017 Михайлова, Р. Холистичният подход като актуална практика в социалната работа с деца в риск, Научно списание «Педагогика», книжка 4, София, 2017, с. 538-545, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), (Web of Science)
  2017 Mihaylova, R. Dimensions and standards of social services for children in Namibia, рр.346-350, November 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )
  2017 Mihaylova, R. Practical-applied aspects of social work whit a group, рр. 222-226, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )
  2017 Mihaylova, R. The nature of the project - Intensive training program in hostel management “A child-centered hostel”, рр.1-10, Issue 30, February 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )
  2017 Mihaylova, R. The social work of the catholic church, рр. 44-48, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922 )
  2017 Mihaylova, R. The social-pedagogical challenges in the Hostel system in Kavango Region, Namibia, рр. 49-55, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017, (SJIF = 4.922)
  2016 Михайлова, Р. "Зад границите"- приложната география през призмата на социално-педагогическия доброволен опит, в: Информационни ресурси по приложна география, том 2, Ш., 2016.
  2016 Михайлова, Р. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Люнляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016
  2016 Михайлова, Р., Василева, Х. Македонският опит в социалните услуги за деца в риск, . Годишник на ШУ, том XX D, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, с. 997-1002
  2016 Михайлова, Р., Интервенция и превенция в работата на терен на базата на германската концепция за мобилна социална работа, Годишник на ШУ, том XX D, УИ „Епископ К. Преславски, Ш., 2016, с.782-790
  2016 Михайлова Р., Такворян Б. Технологии на проблемно - развиващото обучение, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет на ШУ “Еп. К. Преславски”, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2016
  2016 Михайлова, Р. Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата, Сборник катедра „Социална работа”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 94-122, ISBN 978-619-201-154-3
  2016 Михайлова, Р. Интернатната система в Намибия – минало и настояще, годишно научно списание Педагогически новости, с.119-128, Русе, 2016, ISSN 1314-7714
  2016 Mihaylova, R. Structual features of the workflow in the places of nurturing in the system of residentional children care in Germany, рр. 88-94, Issue 28, December 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R. The work whit the parents in the places of nurturing in the system of residentional children care in Germany, рр. 95-100, Issue 28, Decеmber 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R. Children and childhood in Namibia - traditions and law, рр. 18-33, Issue 27, November 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R. The places of Nurturing as a form of professional family care in the system of residentional children care in Germany , рр. 33-39, Issue 27, November 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R. A variety of forms for Residential social Services for children and youths in Germany, рр. 52-61, Issue 26, October 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R. Historical development of education in Residential social Services for children in Germany, рр. 62-70, Issue 26, October 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R., Vasileva H. Realization of graduates in specialty Social Activities at Konstantin Preslavsky – University of Shumen. Monitoring. , рр. 60-66, Issue 22, June 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2016 Mihaylova, R. Residential social services for children in European context, рр. 66-70, Issue 21, May 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016, (SJIF = 4.308)
  2015 Mihaylova, R. Nature And Distribution And Consumption Of The Socio-Cultural Wealth In The Society, рр 62-65, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)
  2015 Mihaylova, R. The diverse aspects of the socialization, 64-70, Issue 14, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)
  2015 Mihaylova, R. Current social services for children in Bulgaria, рр. 60-66, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)
  2015 Mihaylova, R. Deinstitutionalisation of Social Services for Children With Special Needs in Bulgaria. Project "Childhood for Everyone", рр 67-72, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, (SJIF = 3.32)
  2023 Михайлова. Р. Доклад: Социалното предприемачество – традиции, възможности и перспективи, Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шумен, 20-21.10.2023 г.
  2023 Михайлова, Р. Доклад: Мотивация на студентите с педагогически профил като предпоставка за качество на университетското образование, Десета международна научна конференция, Велико Търново, 17-18.11.2023 г.
  2022 Михайлова. Р. Доклад: Аз съм, защото сме - измерения на убунту философията в социалната работа , Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шумен, 21-22.10.2022 г.
  2021 Михайлова. Р. Доклад: Динамика на конкурентната среда в обучението по социална работа на фона на международния пазар на образователни услуги , Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шумен, 22 – 23.10.2021 г.
  2020 Михайлова. Р. Доклад: Измерения на академичната мобилност през призмата на „Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование” (ESG) и опитът на Шуменския университет , Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шумен, 23 – 24.01.2020 г.
  2019 Михайлова, Р. Доклад: Студентската мобилност – възможности и предизвикателства за студентите от специалност Социални дейности в Шуменски университет, Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Истанбул-Кушадъсъ-Измир), 30.04. – 07.05.2019 г.
  2018 Михайлова, Р. Доклад: Международни измерения на стандартите в социална работа с група, Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Одрин – Чанаккале – Дидим), 27.04. – 04.05.2018 г.
  2018 Михайлова. Р., Люцканова, Е. Доклад: „Семейната дъска“ – творчески инструмент за биографична работа с деца, Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шумен, 26-28.10.2018 г.
  2017 Михайлова, Р. Измерения и стандарти на социалните услуги за деца в Намибия, Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието, Шумен, 27-29.10.2017 г.
  2017 Mihaylova, R. Creativity and effectiveness in the planing proces of the social work whit a group - International scientific-practical conference “Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology” : Conference Proceedings, Shumen–Kherson : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Kherson State University Faculty of Psychology, June 16–17, 2017.
  2010 Михайлова, Р. Профил на германската практика за алтернативна социална услуга „места за възпитание”, Иновации в образованието, ШУ „Еп. К. Преславски” Педагогически факултет, Изд. „Фабер”, Ш., 2010.
  2010 Михайлова, Р. Възможности и граници на възпитанието в домовете и деинституционализацията и децентрализацията – промяна в политиката за развитие на детските институции в България и в Германия, Иновации в образованието, ШУ „Еп. К. Преславски” Педагогически факултет, Изд. „Фабер”, Ш., 2010.
  2008 Михайлова, Р. Добри практики за модели и форми на обгрижване в домовете за деца и младежи в Германия, СНТ (оптичен носител), Съюз на учените – Стара Загора, Международна научна конференция, 2008.
  2008 Михайлова, Р. Място на грижата за децата и юношите в полетата на дейност на социалната работа в Германия, Научни трудове том 47, серия 5.2 Педагогика и психология/История, Етнология и Фолклор, Русе. 2008., с. 46-50
  2008 Михайлова, Р., Измерения на социалното консултиране и приложението му в българската практика. СНТ, Проблеми на социалната и специалната педагогика, изд. на ШУ, 2008., с. 171-184.
  2007 Михайлова, Р., Добрите практики в социалните услуги в Германия, Проблеми на социалната работа – образование, практика, научни изследвания - Сборник на БАОСАР, С., 2007., с.181-193
  2022 Михайлова, Р. член на жури по конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ (обявен в ДВ бр. 27/05.04.2022 г.) в професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност Социални дейности, Русенски университет „Ангел Кънчев, 01.07.2022 г.
  2022 Михайлова, Р. Становище по конкурс за академична длъжност „доцент“ ( обявен в ДВ бр. 41/03.06.2022 г.) на гл. ас. д-р Ирина Костадинова в професионално направление 3.4. Социални дейности, специалност Социални дейности, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 20.10.2022 г.
  2023 Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 5. Цитирано в: Рашкова, Л. Анализ на семейството и домакинството като елементи в структурата на населението, Академично списание „Управление и образование” от Международна научна конференция „Образование, наука, икономика и технологии” (22 – 23.06.2023 г.) на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Vol. 19 (4) 2023, с. 63-70, ISSN 1312-6121 (indexed in EBSCO), 2023. с. 64.
  2023 Mihaylova, R. (2021). Dynamics of the competitive environment in social work education on the background of the national market of educational services, рр. 77-81, Issue 77, January 2021, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2021, (SJIF = 5.985) Цитирано в: Doncheva, J., Hussein, F., Al-Obaydi, L. A comprehensive philosophy of inclusive education, Proceedings of University of Ruse - 2023, volume 62, book 6.2., pp.70-81, ISSN 2603-4123, с.78
  2022 Михайлова, Р. Dynamics of the competitive environment in social work education on the background of the national market of educational services, , рр. 77-81, Issue 77, January 2021, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2021, (SJIF = 5.985), (български език) Цитирано в: Георгиева, Сн. Управление на качеството н образование в контекста на компетентностния подход, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.116, ISBN 978-619-201-556-5, Шумен, 2022
  2022 Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 72-73, ISBN 978-619-201-073-7, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л., Социална работа и професионална дейност на социалния работник в сферата на закрила на детето, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, В. Търново, Издателство Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 845 с., 432-439, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), с. 437.
  2022 Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в българските условия, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, с. 5, ISBN 978-619-201-074-4, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л., Социална работа и професионална дейност на социалния работник в сферата на закрила на детето, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXVI D, В. Търново, Издателство Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 845 с., 432-439, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL), с. 437.
  2020 Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в българските условия, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.64, ISBN 978-619-201-074-4, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л. Теоретични аспекти на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.118, ISBN 978-619-201-345-5, Шумен, 2020.
  2020 Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.10-11, ISBN 978-619-201-073-7, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л. Сравнителен анализ на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система на България и Европа, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.80, ISBN 978-619-201-346-2, Шумен, 2020.
  2020 Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца в българските условия, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.7, ISBN 978-619-201-074-4, Шумен, 2015. Цитирано в: Рашкова, Л. Сравнителен анализ на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система на България и Европа, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.82, ISBN 978-619-201-346-2, Шумен, 2020.
  2020 Михайлова, Р. Възможности за приложение на добрите практики от Германия в българския опит по социална работа, Сборник : Проблеми на социалната работа-Образование, практика, научни изследвания, с. 186-187, ISBN 978-954-305-232-5, София, 2007. Цитирано в: Рашкова, Л. Сравнителен анализ на социално-педагогическата дейност в базите от социалната система на България и Европа, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, с.86, ISBN 978-619-201-346-2, Шумен, 2020
  2019 Михайлова, Р. Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще, бъдеще, Шумен, 2016, Издателство „Фабер”, ISBN 978-619-00-0534-6 Цитирано в: Пенерлиев, М., Владев, Д., Станкова, Св., Владев, И., Стоянова, М. По стълбицата на успеха, издателство „Инкома”, Шумен, 2019, с.71, ISBN 978-954-452-054-0
  2018 Михайлова, Р. Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата в: Сборник „социални дейности. Теоретико-практически аспекти“ Шумен, 2016, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-154-3 Цитирано в: Неджиб, Г. Развитие на социалната работа в САЩ и Западна Европа през вековете, Шумен, 2018, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", с. 114-115, ISBN 978-619-201-268-7
  2017 Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7, с.19 Цитирано в: Ilieva, S. Deinstitutionalisation or segregation?, р.11, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.
  2017 Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7, с.25 Цитирано в: Ilieva, S. Deinstitutionalisation or segregation?, р.12, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.
  2017 Михайлова, Р. Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-074-4, с.58-75 Цитирано в: Ilieva, S. Deinstitutionalisation or segregation?, р.13, Issue 29, January 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.
  2017 1. Михайлова, Р. Германският опит с детските институции, Шумен, 2015, Издателство на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-073-7, с.37 Цитирано в: Vasileva, H., Social work whit groups in practical training of social workers, р.318, Issue 34, June 2017, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.
  2017 Михайлова, Р. Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система в област Каванго – минало, настояще, бъдеще, Шумен, 2016, Издателство „Фабер”, ISBN 978-619-00-0534-6 Цитирано в: Пенерлиев, М. Петков, В. Културна география, сборник учебни материали, издателство „Инкома”, Шумен, 2017, с.39, ISBN 978-954-4520047-2
  2016 Михайлова, Р. Място на грижата за деца и юноши в полетата на дейност на социалната работа в Германия, Р. 2008 Цитирано в: Василева, Х., Такворян, Б.:Наблюдението и експериментът като основни методи на изследователската дейност в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Люнляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016, с. 385
  2016 Михайлова, Р., Такворян Б. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016 Цитирано в: Иванов, П., Сотирова, Т., Взаимодействието между децата, педагогическия персонал в детската градина и родителите на децата за превенция на агресията в детската градина, Сборникът с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.”, Шумен, 2016, с. 58, ISBN 978-619-201-154-3
  2016 Михайлова, Р., Такворян, Б. Ненасилствената комуникация като иновационен метод в приложната социална работа, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград-Любляна-Италианската ривиера-Загреб, ПФ, Ш., 2016 Цитирано в: Крумова, Д., Влияние на компонентите на бърнаут върху работата на социалните работници, Сборникът с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти.”, Шумен, 2016, с. 124 , ISBN 978-619-201-154-3