Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Гергана Кирилова Събева
  Доц. д-р Гергана Кирилова Събева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 314

  Телефон: 054 830 495 вътр. 219, К2

  Email: g.sabeva@shu.bg

  Приемно време: сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ „Епископ Константин Преславски” – Специална педагогика - Олигофренопедагогика - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” – Специална педагогика - Логопедия - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” – ПУНУП - Училищна администрация - магистър

  ШУ „Епископ Константин Преславски” – Социални дейности - Социална администрация - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Тракийски университет - Педагогически факултет

  РЦПИОВДУСОП - гр. Шумен

  ДОВДЛРГ „Детелина” - гр. Шумен

  ПУ „В. Друмев” - гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  2016 г. – доцент

  2015 г. – главен асистент

  2000 г. – 2015 г. - хоноруван асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Придобити научни степени

  2010 г. – доктор по Специална педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Приобщаващо образование;

  Увод в специалността;

  Методика на обучението по родинознание, човекът и природата, човекът и обществото за деца със специални образователни потребности;

  Предучилищна педагогика при деца със специални образователни потребности;

  Педагогика на зрително затруднените деца;

  Педагогика на деца със сензорни нарушения;

  Педагогика на деца с умствена изостаналост;

  Педагогика на деца с нарушения на способността за учене;

  Включващо обучение на лица със зрителни затруднения;

  Съвременни аспекти на интегрираното обучение;

  Сравнително специално образование;

  Методика на обучението по български език и литература за деца с интелектуална недостатъчност;

  Теория на логопедията;

  Основи на логопедията;

  Педагогика на специалните потребности;

  Корекционни и терапевтични методи за въздействие при деца със специални образователни потребности;

  Текуща педагогическа практика;

  Лятна практика;

  Стажантска практика.

  Области на научни интереси

  Специална педагогика и психология; приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности; методика на обучението по човекът, природата и обществото при деца със специални образователни потребности.

  Специализации

  Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности;

  Дислексия;

  Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст;

  Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител;

  Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност;

  Работа с родители на деца със специални образователни потребности;

  Педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане;

  Практически насоки към учителите за работа с деца или ученици със СОП;

  Компоненти на дигиталната реалност като предпоставка за иновационни образователни технологии;

  Арт-терапията като метод за развитие на емоционална интелигентност при децата и учениците;

  Развитие на уменията за общуване чрез игра при деца и ученици със специални образователни потребности;

  Социални умения в педагогическата практика. Приложение на видовете социални умения при взаимодействието с ученици, родители и колеги.

  Участия в проекти

  Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

  Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

  Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” – Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, № РД-08-132/08.02.2016 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2018 г.

  Университетски проект „Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Гергана Кирилова Събева

  Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-157/05.02.2020 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – период на изпълнение: 2020-2023 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част II“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-119/03.02.2021 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  Проект „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част III“, Катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, РД-08-153/04.03.2022 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Радева Иванова

  Университетски проект „Създаване на условия за самоактуализация и стимулиране на адаптивните ресурси при лица в риск и с нарушения“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-163/02.03.2023 г. Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Стефанов Петков

  Заемани ръководни позиции

  -

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ „Еп. Константин Преславски“;

  Член на Общото събрание на Педагогически факултет;

  Член на Методическия съвет на ШУ „Еп. Константин Преславски“ от октомври 2016 г. до 01.09.2018 г.

  Член на комисията за САНК към ПФ;

  Организатор на учебните практики – текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика в специално и общообразователно училище за специалност Специална педагогика - ПДИН - от октомври 2016 г. до 01.09.2018 г.

  Ръководител на Университетски проект „Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

  Отговорник по качеството на обучение – катедра „Социална и специална педагогика” от 16.09.2020 г. до 16.05.2022 г.

  Член на Университетската комисия по качеството на обучение на Шуменски университет за учебните 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

  Член на факултетна комисия за разработване на доклад самооценка за акредитация на специалностите в Педагогически факултет от професионално направление 1.2. Педагогика, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – 20.07.2022.

  Отговорник по качеството на обучение – катедра „Специална педагогика” от 02.05.2023 г.