Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Силвия Димитрова Салтирова-Радкова
  Доц. д-р Силвия Димитрова Салтирова-Радкова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 400А

  Телефон:

  Email: s.radkova@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни за консултации: на 01.10.2020 - от 10:00 до 12:00 часа и на 28.11.2020 - от 10:00 до 12:00 часа


  Завършен университет, специалност

  Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по специалност "Право"

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по специалност "Социални дейности"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Агенция по заетостта, главен юрисконсулт

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент - 2016 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по право (Административно право и процес) - 2013 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Социално законодателство и социална защита

  2. Трудово и осигурително право

  3. Основи на държавата и правото

  4. Държавно и местно управление

  5. Наказателно право

  Области на научни интереси

  административно право, наказателно право, социална защита на деца, социална защита на рискови групи

  Специализации

  1. Управление на проектния цикъл - 2012 г.

  2. Търговска медиация - 2013 г.

  3. Възлагане на обществени поръчки - 2014 г.

  Участия в проекти

  Национални проекти:

  1. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 2.1.11 „Аз мога”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2009-2013

  2. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001-1.1.01 „Ш@нс за реализация на младежите в България“. 2011-2012

  3. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 2.2.01 „По-близо до работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 2011-2014

  4. Национален проект на Агенция по заетостта, Проект BG051PO001 – 1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 2012-2014

  Вътрешноуниверситетски проекти:

  Проект на Катедра Социални дейности № РД-08-117/03.02.2021 г. на тема "Съвременни предизвикателства пред социалната работа"

  Проект на Катедра Социални дейности № РД-08-131 за 2018 г. на тема "Стимулиране към научно творчество на студенти и докторанти от специалност "Социални дейности"

  Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници”

  „Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи „Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, № РД05-174/25.02.2011, Ръководител: доц. Радослав Узунов, кат. УСС, ФТН при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2011 г.

  Членства в научни организации

  Член на съюза на учените в България