Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Веселина Николаева Илиева
  Проф. д-р Веселина Николаева Илиева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 400

  Телефон: 054 830495 вътр. 222 K2

  Email: v.ilieva@shu.bg

  Приемно време: Понеделник от 9:00 ч. до 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1. Специалност Регулиране и контрол в системата на социалните дейности, образователно-квалификационна степен „магистър“ в Шуменски университет Епископ Константин Преславски, гр. Шумен

  2. Специалност Социални дейности, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Шуменски университет Епископ Константин Преславски, гр. Шумен

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1. Дневен център за възрастни хора с ментални уврежания "Света Марина", гр. София - социален работник

  2. Столичен инспекторат, гр. София - старши инспектор

  3. www.SocioBrains.com - Научно реферирано онлайн списание с импакт фактор, издател

  Заемани академични длъжности

  Илиева, В. - академична длъжност Доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти на социално-педагогическата дейност) - май 2020 г.

  Придобити научни степени

  Илиева, В. - Образователна и научна степен Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), придобита на 26.01.2018 г., Професионално направление 1.2. Педагогика, Област на висше образование 1. Педагогически науки

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Социология

  2. Социална работа с мигранти и бежанци

  3. Пропедевтика на социалната работа

  4. Управление на социално-педагогическите институции

  5. Социално-педагогически тренинг

  6. Социално-педагогическа работа с деца в риск

  7. Лятна практика

  8. Преддипломен педагогически тренинг и практикум - I част

  9. Преддипломен педагогически тренинг и практикум - II част

  10. Футурология

  11. Практикум в социално-педагогически институции

  12. Социология на образованието

  13. Организация и управление на социалните дейности

  Области на научни интереси

  Социална работа, Социални изследвания, Социология, Социална работа с бежанци и мигранти, Футурология

  Участия в проекти

  1. Илиева, В. - Проект № BG05M9OP001-2.002.0154-C0001, “Център за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014-2020, участник (социален работник), Период на изпълнение: 2016 г.

  2. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Иновационни практики с деца в риск” - № РД-08-299/13.03.2015г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова.

  3. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Социално-педагогически практики с деца със специални образователни потребности” - № РД-08-132/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова.

  4. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Иновации в социалната педагогика” - № РД-08-86/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа.

  5. Илиева, В. - Общоуниверситетски проект ”Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет – практикоприложни аспекти”, № РД-08-94/06.02.2017 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева.

  6. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Социално-педагогическа превенция на престъпността” - № РД-08-129/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова.

  7. Илиева, В. - Общоуниверситетски проект ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” - № РД- 08-157/09.02.2018 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева.

  8. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда”\\\" - № РД-08-82/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян.

  9. Илиева, В. - Общоуниверситетски проект ”Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите от Шуменския университет” - № РД- 08-97/01.02.2019 г. – участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева.

  10. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” - № РД-08-157/05.02.2020 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  11. Илиева, В. - Технически изпълнител в Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  12. Илиева, В. - Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет - № РД-08-113/03.02.2020 г. - участник (обучаем), Ръководител: Доц. дфн Снежана Бойчева

  13. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част II - № РД-08-119/03.02.2021 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  14. Илиева, В. - Вътрешно-университетски проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване – ръководител

  Заемани ръководни позиции

  От септември 2021 г. до момента - ръководител на катедра \\\"Социална работа\\\", Педагогически факултет

  Организационна дейност

  1. Илиева, В. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

  2. Илиева, В. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие Иновации в образованието, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

  3. Илиева, В. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

  4. Илиева, В. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие Съвременният дискурс в науката, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

  5. Илиева, В. - Участие в организацията на Докторантска конференция в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

  6. Илиева, В. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие Съвременният дискурс в науката в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

  7. Илиева, В. - Участие в организацията на Виртуална научна конференция с международно участие Съвременният дискурс в науката, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена на 23 октомври 2020 г.

  8. Илиева, В. - Участие в организацията на Виртуална Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена на 23 октомври 2020 г.

  9. Илиева, В. - Участие в организацията на Научна конференция с международно участие Съвременният дискурс в науката, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена на 22 октомври 2021 г.

  10. Илиева, В. - Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет Епископ Константин Преславски, проведена на 12 ноември 2021 г.

  Членства в научни организации

  1. Илиева, В. - Член на Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  2. Илиева, В. - Член на Съюз на учените в България - Секция "Социологически науки"