Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р  Николай Янков Николов
  Преп. д-р Николай Янков Николов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 1, стая 102

  Телефон: 054 830495 вътр. 389 К1

  Email: n.j.nikolov@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 9:00 ч. до 11:00 ч., Корпус 1/Присъствено време за консултации със студенти: всеки вторник и сряда, Корпус 1


  2018 Николов, Н., Социално-педагогически функции на спорта, дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор" в професионално направление: 1.2 Педагогика, докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), 2018
  2021 Николов,Н. \" Социализацията в контекста на спорта\" -монография, първо издание, 2021, издателство: Еп.К.Преславски\", ISBN 978-619-201-515-2
  2022 Koynova T, Marinova P, Nikolov N, Kaschieva M, Chernikov C, Velkova V, Natchev N. 2021. Citizen Science Assisted Monitoring Provides New Data Concerning the Distribution of the Bulgarian Bent-toed Gecko, Mediodactylus danilewskii (Gekkonidae, Squamata), in North-East Bulgaria. Zoodiversity, 55(5):381-386. DOI:10.15407/zoo2021.05.381
  2018 Николов, Н. Социализация чрез спорт в детско-юношеска възраст. Педагогическото образование - традиции и съвременност [Електронен ресурс]: Сборник с доклади на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2018, Ай анд Би ISSN 2534-9317.
  2018 Nikolov, N. Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език).
  2018 Nikolov, N. Then New Pedagogical Area in Training in Fencing. SocioBrains, Issue 45, May 2018, pp. 155-157, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език).
  2017 Nikolov, N. Polyfunctionality of Music in Physical Education. (co - authored by B.Takvoryan-Solakyan). SocioBrains, Issue 34, June 2017, pp. 5-10, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria.
  2017 Николов, Н. Социални функции на фехтовката в детско-юношеска възраст. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (27 – 29 октомври 2017 г.), Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Том XXI D, 2017, с. 518-523, ISSN 1314-6769.
  2016 Николов, Н. Развитие на фехтовката в гр. Шумен в периода 1951 – 1997 г. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Научни трудове от конференция “Иновации в образованието” (30 септември – 2 октомври 2016 г.), Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Том XX D, 2016, с. 691-695, ISSN 1314-6769.
  2017 Николов, Н., Участие с доклад: Социални функции на фехтовката в детско-юношеска възраст в Докторантска конференция "Иновации в образованието", Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (2709.2017 - 29.10.2017 г.), Шумен, 2017.
  2016 Николов, Н., Участие с доклад: Развитие на фехтовката в гр. Шумен в периода 1951 – 1997 г. в Докторантска конференция "Иновации в образованието", Педагогически факултет, Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (30.09.2016 - 02.10.2016г.), Шумен, 2016.
  2020 Nikolov, N. Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2018; Цитирано в: Mincheva, R. Social Work with Children with Deviant Behavior - SocioBrains, Issue 73, September 2020, pp. 58-71, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, p. 221, 2020, ISSN 2367-5721 (online).
  2020 Nikolov, N. Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2018; Цитирано в: Mincheva, R. Social Work with Children at Risk - SocioBrains, Issue 70, June 2020, pp. 145-150, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, p. 145, 2020, ISSN 2367-5721 (online).
  2020 Nikolov, N. Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език), ISSN 2367-5721 (online), 2018; Цитирано в: Илиева, В. Социална адаптация и социализация. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Фабер, Велико Търново, Том XXIV D, с. 135-148, 2020, с. 141, ISSN 1314-6769.
  2020 Nikolov, N. Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език), ISSN 2367-5721 (online), 2018; Цитирано в: Иванова, В. Незаконната миграция – влияние върху националната сигурност. Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Фабер, Велико Търново, Том XXIV D, с. 149-159, 2020, с. 154, ISSN 1314-6769.
  2020 Nikolov, N., Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език), ISSN 2367-5721 (online), 2018; Цитирано в: Ефраимова, Г., А. Донев. Организационна култура и социална работа. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2020 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 103 с., 2020, с. 13 – 20, с. 18, ISSN 2367-5764.
  2020 Nikolov, N., Interactive Innovative Methods in Social Activities. SocioBrains, Issue 42, February 2018, pp. 383-385, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) – (български език), ISSN 2367-5721 (online), 2018; Цитирано в: Ганева, Т., Н. Хасан. Социалното подпомагане като подсистема на социална работа в България. Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2020 г., Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 103 с., 2020, с. 98 – 103, с. 102, ISSN 2367-5764.