Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р  Антоанета Димитрова Тодоранова
  Преп. д-р Антоанета Димитрова Тодоранова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 314

  Телефон: 054 830495 вътр. 219 К2

  Email: a.todoranova@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни за провеждане на консултации със студенти: всеки четвъртък и петък от 13.00 до 17.00 часа


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски" - Начална училищна педагогика - магистър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Шумен

  Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, гр. Шумен

  Помощно училище "Васил Друмев", гр. Шумен

  ЕСПУ "Васил Левски", гр. Шумен

  Придобити научни степени

  2022 г. - доктор по Социална педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Интеграция на деца със специални образователни потребности

  Специална педагогика

  Приобщаващо образование

  Текуща педагогическа практика в специалност Специална педагогика

  Стажантска практика в специалност Специална педагогика

  Теория и методика на обучението по математика

  Трудотерапия при деца със специални образователни потребности

  Области на научни интереси

  Специална педагогика, приобщаващо образование, сензорна интеграция, ерготерапия

  Специализации

  Специална педагогика

  Помощни средства и технологии за деца със специални образователни потребности;

  Дислексия;

  Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст;

  Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител;

  Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност;

  Работа с родители на деца със специални образователни потребности.

  Приложение и мениджмънт на сензорно - итеративната терапия

  Участия в проекти

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

  Университетски проект \\\"Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности\\\", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

  Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

  Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-157/05.02.2020 г.

  Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – период на изпълнение: 2020-2023 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част II“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-119/03.02.2021 г.

  Организационна дейност

  Член на Методическия съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски"