Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Диляна Вичева Андонова
  Гл. ас. д-р Диляна Вичева Андонова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 306 А

  Телефон: 0899112280

  Email: d.andonova@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни за провеждане на консултации със студенти: всеки четвъртък и петък - от 08.00 до 16.00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\" 2006г. висше образование степен бакалавър; специалност - Специална педагогика /Логопедия/ - редовно обучение

  2010г. висше образование степен магистър; специалност - Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост /задочно обучение/

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Регионален център - гр.Шумен

  Придобити научни степени

  2021г. образователна и научна степен доктор по Теория на възпитанието и дидактика (социална педагогика)

  Водени лекции и/или упражнения

  Лятна практика

  Текуща педагогическа практика

  Преддипломна педагогическа практика

  Стажантска практика

  Основи на логопедията

  Корекционни подходи при специфични езикови нарушения при деца

  Практикум по формиране на комуникативни умения

  Нарушения на звукопроизношението при деца със специални образователни потребности - корекционни техники

  Особености на логопедичната работа при различни отклонения в развитието

  Диагностика и корекция на комуникативни нарушения при деца с ИН

  Социализация и речево развитие

  Комуникативни умения в образователна среда

  Методика на обучението по БЕЛ за деца със СОП

  Области на научни интереси

  В областта на специалната педагогика

  Логопедия - теория и методи на корекция

  Специализации

  "Групова терапия при деца с комуникативни нарушения" - 07.04.2011г.

  "Монтесори педагогика и приложението й в работата с деца" - 31.10.2011г.

  "Иновации в работата на деца с увреждания Методи на корекционно въздействие" - 20.04.2012г.

  "Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст" - 12.05.2012г.

  "Арт техники за развитие на индивидуалността" - 27.10.2012г.

  "Насоки и съдържание на работата по преодоляване на езиково-речевите нарушения при децата и учениците в предучилищна и начална училищна възраст" - 11.04.2013г.

  "Дислексия" - 23.05.2013г.

  "Професионален стрес и съхранение на ресурсния учител"

  "Подходи за работа с деца с разтройство на вниманието и хиперактивност" - 08.11.2014г.

  "Съвременни педагогически модели на обучение и интегриране на деца смножество увреждания" - 24.04.2015г.

  "Работа с родители на деца със специални образователни потребности" - 16.06.2015г.

  "Методи и практики, подпомагащи обучението и общуването с проблемни деца" - 05.12.2015г.

  Участия в проекти

  Университетски проект „Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности“, катедра „Специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-87/03.02.2017г.

  Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставяне на социални услуги“, катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-157/05.02.2020 г.

  Университетски проект "Традиции и иновации в предоставяне на социални услуги" II част (2020-2021), катедра "Социална и специална педагогика" при Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", РД-08-119/03.02.2021

  Университетски проект РД-08-153/04.03.2022 г. „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга“ – част III , катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“