Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р Владимир Росенов Василев
  Преп. д-р Владимир Росенов Василев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Кабинет: Корпус 2, стая 400A

  Телефон:

  Email: vl.vasilev@shu.bg

  Приемно време: сряда 09:00-11:00, К2-400


  Завършен университет, специалност

  (2007) Специалност Журналистика, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Шуменски университет Епископ Константин Преславски, гр. Шумен

  (2010) Специалност Връзки с обществеността, образователно-квалификационна степен „магистър“ в Шуменски университет Епископ Константин Преславски, гр. Шумен

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Журналист на свободна практика в областта на информационните технологии (фрийлансър)

  Заемани академични длъжности

  (2017-2020) Асистент по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Журналистика и масови комуникации” към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет.

  (2020-2022) Преподавател по Базови и дигитални компетентности от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет на Шуменския университет.

  (2022-2023) Преподавател в катедра "Инженерна логистика" към Факултета по технически науки на Шуменския университет.

  (2023-) Преподавател в катедра "Социални дейности" към Педагогическия факултет на Шуменския университет.

  Придобити научни степени

  (2016) Василев, В. - Образователна и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма Журналистика.

  Водени лекции и/или упражнения

  Настоящи:

  1. Информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (ИКТОРДС)

  2. Практикум по комуникации и технологии в социалната сфера (ПКТСС)

  3. Интернет технологии

  4. Маркетинг и реклама

  5. Дидактическа анимация

  Предишни години: Репортерство (СУ), Основи на рекламата (СУ), Теория и история на рекламата (СУ), Нови информационни технологии (Л) (ЛУ), Нови медии (СУ), АВИТО (ЛУ), Информационни и компютърни технологии (ЛУ), Интернет реклама и СМ (СУ).

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  (IX.2023) Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република. Преподаване и разработка на учебни програми.

  Области на научни интереси

  Изкуствен интелект

  Информационни технологии в обучението

  Интернет технологии

  Онлайн реклама

  Участия в проекти

  (2024) Проект № BGCULTURE-1.002-0010-С01 „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“. Координатор за ШУ: проф. д-р Росица Давидова [https://www.shu.bg/projects/esf/bgculture-10020010s01/]

  (2024) Проект № РД-08-96/30.01.2024 г. „Традиции и иновации в социалната работа – II част“, с ръководител гл. ас. д-р Мая Конова

  (2023, 2024) Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), ДО1-272/16.12.2019. Локален координатор за ШУ: проф. д-р Димитър Попов

  (2022, 2023, 2024) Национален проект ННП „Развитие на българистиката в чужбина” (Договор за партньорство № ДСД-8/16.08.2022 г.) - участник, техническо лице. Локален координатор за ШУ: проф. д-р Велка Попова

  (2022) Проект „Адаптиране на научният и практико-приложният потенциал на Центъра за кариерно развитие чрез оптимизиране на междуинституционалните връзки“ РД-08-130 / 28.02.2022 г. - участник. Ръководител на проекта: проф. д-р Милен Пенерлиев

  (2022) Проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Веселина Николева Илиева

  (2022) Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), ДО1-272/16.12.2019

  (2021) Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), ДО1-272/16.12.2019

  (2020) Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) , ДО1-272/16.12.2019

  (2019) Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) , ДО1-272/16.12.2019

  (2018) Вътрешноуниверситетски проект “Личността в историята“ - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

  (2017) Вътрешноуниверситетски научен проект на тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

  (2015) Вътрешноуниверситетски научен проект на КЖМК “КРИМИНАЛНОТО - ФАКТИ И ФИКЦИИ“. Договор РД-10-669 - 04.2015 (Вх.№ РД-08-323). Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Шуликов

  (2014 )Вътрешноуниверситетски научен проект на КЖМК “НОВИ МЕДИИ, АУДИТОРИИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ“. Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276) . Ръководител на проекта: доц. д-р Юрий Проданов

  (2012) ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  Организационна дейност

  Технически отговорник на Лабораторията по приложна лингвистика към ФХН.

  Уебмастър на сайтовете: http://labling.shu.bg/, http://kbe.shu.bg/, http://conference-pf.shu.bg/, http://silc.shu.bg/, http://sas.fhn-shu.com/

  Държавни и/или научни награди

  Поощрителна награда за успешна научна разработка и достойно представяне на XV Научна конференция за студентско научно творчество от Бургаския свободен университет (БСУ). 26.03.2014 г. Тема на наградения доклад: "Виралната реклама в интернет".