Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Преп. д-р Владимир Росенов Василев
  Преп. д-р Владимир Росенов Василев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 304

  Телефон:

  Email: vl.vasilev@shu.bg

  Приемно време: четвъртък 09:30-11:30


  Завършен университет, специалност

  (2007) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”: Журналистика - бакалавър.

  (2010) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”: Връзки с обществеността - магистър.

  (2016) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”: Научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма Журналистика.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Журналист на свободна практика в областта на информационните технологии (фрийлансър)

  Заемани академични длъжности

  (2017) Асистент по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Журналистика и масови комуникации” към Факултета по хуманитарни науки на ШУ.

  (2020) Преподавател“ по Базови и дигитални компетентности от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки в катедра “Социална работа” към Педагогическия факултет на ШУ.

  Придобити научни степени

  (2016) Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”: Научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма Журналистика.

  Водени лекции и/или упражнения

  Настоящи: Информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (ИКТОРДС), Практикум по комуникации и технологии в социалната сфера (ПКТСС), Интернет технологии.

  Предишни години: Репортерство (СУ), Основи на рекламата (СУ), Теория и история на рекламата (СУ), Нови информационни технологии (Л) (ЛУ), Нови медии (СУ), АВИТО (ЛУ), Информационни и компютърни технологии (ЛУ), Интернет реклама и СМ (СУ).

  Области на научни интереси

  Информационни технологии в обучението

  Интернет технологии

  Онлайн реклама

  Участия в проекти

  (2019) Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ) , ДО1-272/16.12.2019

  (2018) Вътрешноуниверситетски проект “Личността в историята“ - РД-08-156/9.02. 2018, научен р-л проф. д-р Росица Йорданова.

  (2017) Вътрешноуниверситетски научен проект на тема: ”ГРАДЪТ: ПАМЕТ И МЕДИИ“. Договор № РД-10-585/27.02.2017 г. (вх. № РД-08-117/06.02.2017). Катедра Журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Елка Добрева

  (2015) Вътрешноуниверситетски научен проект на КЖМК “КРИМИНАЛНОТО - ФАКТИ И ФИКЦИИ“. Договор РД-10-669 - 04.2015 (Вх.№ РД-08-323). Ръководител на проекта: доц. д-р Пламен Шуликов

  (2014 )Вътрешноуниверситетски научен проект на КЖМК “НОВИ МЕДИИ, АУДИТОРИИ, БИЗНЕСМОДЕЛИ“. Договор РД -10-613-04.2014 (Вх.№ РД-08-276) . Ръководител на проекта: доц. д-р Юрий Проданов

  (2012) ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

  Организационна дейност

  Технически отговорник на Лабораторията по приложна лингвистика към ФХН.

  Уебмастър на сайтовете: https://www.shu.bg/, http://labling.shu.bg/, http://kbe.shu.bg/, http://conference-pf.shu.bg/, http://silc.shu.bg/ и др.

  Държавни и/или научни награди

  Поощрителна награда за успешна научна разработка и достойно представяне на XV Научна конференция за студентско научно творчество от Бургаския свободен университет (БСУ). 26.03.2014 г. Тема на наградения доклад: "Виралната реклама в интернет".