Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Камен Мариус Теофилов
  Доц. д-р Камен Мариус Теофилов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 2, стая 201

  Телефон: 054 830495 вътр. 234 К2

  Email: k.teofilov@shu.bg

  Приемно време: I, II и III седмица - четвъртък и петък от 9.00 до 17.00 часа


  Завършен университет, специалност

  2002 г. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски",

  магистър в специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  16.08.2010 – 18.10.2011 - Бертони ООД, Индустриална зона – гр.Шумен - Реклама– дизайн и фотография

  12.09.2004 – 30.06.2005 год.СУ „Йоан Екзарх Български”, Шумен - преподавател по ИИ

  20.10.2002 – 10.09.2003 - ІІ основно училище „Д-р Петър Берон”, Шумен - преподавател по ИИ

  10.10.2002 – 10.09.2003 - ПГ по телекомуникации, ПГ по строителство и VІ основно училище-преподавател ИИ

  Заемани академични длъжности

  2022 г. „доцент“ в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство)

  Придобити научни степени

  2018 г. „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…., докторска програма (Методика на обучението по изобразително изкуство)

  Водени лекции и/или упражнения

  В ОКС „БАКАЛАВЪР“

  1. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство

  2. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство за деца с интелектуална недостатъчност

  3. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в началното училище

  4. Диагностика на детската изобразителна дейност

  5. Психологически аспекти в изобразителната дейност при деца със специални образователни потребности

  6. Методика на обучението по изобразително изкуство

  7. Нетрадиционни и алтернативни форми на изобразителна дейност

  8. Хоспитиране

  9. Текуща педагогическа практика

  10. Текуща педагогическа практика в началното училище

  11. Преддипломна педагогическа практика

  12. Стажантска практика по изобразително изкуство

  13. Фотография

  14. Избираема дисциплина: Диагностика и диагностични процедури на изобразителната дейност

  В ОКС „МАГИСТЪР“

  1. Графичен дизайн

  2. Стажантска практика по изобразително изкуство

  3. Текуща педагогическа практика по изобразително изкуство

  4. Текуща педагогическа практика в детската градина и НЕО

  5. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство в НЕО

  6. Съвременни тенденции и подходи в обучението по изобразително изкуство в НЕО

  7. Съвременни тенденции и подходи в обучението и възпитанието по ИИ в ДГ и НЕО

  8. Съвременни технологии в обучението по ИИ в НЕО

  9. Съвременни аспекти на обучението по изобразително изкуство – 1 част

  10. Съвременни аспекти на обучението по изобразително изкуство – 2 част

  11. Факултативна дисциплина: Художествена фотография

  12. Избираема дисциплина 1: Дигитална компетентност и дигитална креативност

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Национален унивреситет по изкуства, гр. Букурещ, Румъния/

  National University of Arts Bucharest, Romania

  За периода: от 11.11.2021 до 24.11.2021 г.

  Области на научни интереси

  Методика

  Визуални изкуства

  Фотография

  Живопис

  Графика

  Участия в проекти

  2015 - „Студио-АРТ” №РД-08-292/12.03.2015 г. – ръководител: Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

  2016 - „АРТ-ателие” №РД-108-139/08.02.2016 г. – ръководител: Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

  2017 - „Изкуство-традиции-иновации“ №РД-08-84/03.02.2017 г. – ръководител: проф. Валери Христов Чакалов

  2017 - "Формат А 4 +", №РД-08-84/03.02.2017 г. – ръководител: проф. Валери Христов Чакалов

  2019 - “Визуални изследвания, форми на сетивност“, Договор № РД - 08 - 85/31. 01. 2019. р-л проект проф. Валери Чакалов

  2020 - “Пътят/Изкуство“. Финансиран от ШУ “Епископ К. Преславски“, р-л проект проф. Валери Чакалов

  2021 - Студентски практики - Фаза 2. Проект финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник

  2021 – проект „Арт структури“, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски“

  Организационна дейност

  1. Член на комисии към Педагогически факултет на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ за провеждане на изпитни процедури - защита на дипломни работи (спец. ПОИИ - ОКС бакалавър, магистър, 3 ПКС)

  2. Член на Университетската комисия по качество

  3. Член на ФС НА ПФ НА ШУ

  4. Отговорник по качеството на катедра ВИТМ

  5. Отговорник по НИХТД

  6. Член на комисия за изготвяне на документи по акредитация на докторска програма област на висшето образование: 1. Педагогически науки професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… към катедра ВИТМ

  7. Член на комисия по КСК към катедра ВИТМ

  8. Член на комисия по вътрешно-университетски одит към ПФ на ШУ

  Членства в научни организации

  Дружество на шуменските художници