Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Снежанка Добрева Георгиева
  Проф. д-р Снежанка Добрева Георгиева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

  Кабинет: Корпус 2, стая 212

  Телефон: +359 899 952 526

  Email: s.dobreva@shu.bg

  Приемно време: Петък: I и II седмица 12 - 13 ч.; Кабинет 212


  Завършен университет, специалност

  Висш педаготически институт – гр. Шумен, степен магистър, специалност Българска филология

  Втора специалност – Руски език

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Регионално управление на образованието – Шумен

  Старши експерт по български език и литература

  Заемани академични длъжности

  2017 г. - главен асистент

  2018 г. - доцент (Решение на Факултетския съвет - протокол № ФД-02-010/25.06.2018 г.)

  2022 г. - професор (Решение на факултетния съвет - протокол № ФД-02-12/20.06.2022 г.)

  Придобити научни степени

  Доктор Диплома № Д-086, издадена на 18 ноември 2015 г.

  Област на висше образование: 1. Педагогически науки

  Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...

  Научна специалност: Методика на обучението по български език

  Водени лекции и/или упражнения

  Семинари по Методика на обучението по български език и литература в начален етап на образование

  Лекции и семинари по Култура на общуване и невербално поведение

  Лекции и семинари по Компетентностен подход и иновации в образованието

  Лекции по литературознание

  Семинари по Методика на обучението по български език

  Семинари по Методика на обучението по литература

  Лекции по избираема учебна дисциплина ”Ученическите писмени текстове в прогимназиален етап на основно образование”

  Лекции по избираема учебна дисциплина "Преразказът и съчинението в обучението по български език в начален образователен етап"

  Лекции по факултативна учебна дисциплина "Академично писане"

  Лекции и семинари по Съвременен български език

  Лекции и семинари по дисциплината ”Интерактивни методи в обучението по български език и литература в начален образователен етап”

  Лекции и семинари по Комуникативна компетентност на бъдещите учители

  Лекции и семинари по Компетентностен подход в образованието и управлението

  Лекции и семинари по Мениджмънд на качесвото на образованието

  Лекции и лабораторни упражнения по Комуникативни умения в образователна среда

  Професионално-практическа подготовка (хоспитиране, ТПП и ППП) по МОБЕЛ

  Лабораторни упражнения по ТПП по български език

  Лабораторни упражнения по Хоспитиране по български език

  Лабораторни упражнения по Комуникативни умения в образователна среда

  Лабораторни упражнения по Хоспитиране по литература

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Мобилност с цел преподаване в Университет „Гоце Делчев“, Щип, Македония, 23.05. – 27.05.2022 г.

  Области на научни интереси

  Качество на образованието

  Компетентностен подход в образованието

  Текстолингвистика, синтаксис

  Комуникация, комуникативни стратегии, култура на общуване

  Ключови компетентности и обучението по български език

  Интерактивност в образователния процес по български език и литература

  Специализации

  Септември 2020 г. - Обучение за обучител на учители, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

  Юни 2020 г. - Проект ” Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” РД - 08-113/03.02.2020 г.; Сертификат за владеене на руски език, ниво В 1+/01.10.2020 г.

  Януари 2018 г. – Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, МОН и ”ПСИТ България” ООД (18 часа); Сертификат № 2018-БЕЛ-005

  21.05. - 27.05. 2018 г. – ”Практический курс РКИ” в ”Государственый институт русского языка им. А.С. Пушкина”, Москва (24 часа); Свидетелсдтво № 2031/27.05.2018 г.

  Юни 2018 г. – Проект ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г.

  Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертифакта за участие 18.10.2018 г.

  Февруари 2010 г. – Обучение за оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература. Център за контрол и оценка на качеството на образованието, гр. Добрич.

  Юни 2010 г. – Обучение за съставители на тестови задачи по български език и литература. Център за контрол и оценка на качеството на образованието, гр. София.

  Участия в проекти

  2022 г. - BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (академичен наставник). Координатор за ШУ доц. д-р Екатерина Люцканова.

  2022 г. - Проект РД-08-150/04.03.2022 г., „Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век”. Ръководител: доц. д-р Сн. Добрева до юни 2022 г.; доц. д-р К Алексиева след юни 2022 г.

  2021 г. - ”Компетентностният подход в образованието - традиции и иновации”, РД-08-120/03.02.2021 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  2021 г. Обучител на педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа по национален проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – дейност 2, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.“

  2021 г. - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП (академичен наставник).

  2020 г. - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР (академичен наставник).

  2020 г. - ”Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование”, РД-08-153/05.02.2020 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  2019 г. - ”Съвременни аспекти на педагогическата комуникация”, РД-08-81/31.01.2019 г. Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  2018 г. - ”Съвременни аспекти на образователния дискурс”. Ръководител: доц. д-р Светла Христова Петкова, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  2015 г. – Първи етап на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“; Проект № 554834-ЕРР-1-BG-EPPKA3-AL-Agenda (семинар „Ролята на областните координатори за образование и обучение на възрастни в България“ и обучение за придобиване на презентационни умения за популяризиране на публична политика“ и работна среща за директорите от област Шумен), Министерство на образованието и науката, С подкрепата на Програма Еразъм + на Европейския съюз.

  2014 г. – Езици на учебния дискурс. Ръководител: доц. д-р Теменуга Тенева, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  2013 г. – Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  2007 г. – Обучител по проект „Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинствени групи със специално внимание към ромите“, компонент 2 (Образование на тема: „Организация на позитивна класна стая“, „Включване на семейството“, „Философия на образованието без предразсъдъци“). Програма Фар – Проект BG 2003/004-937.01.03.

  Организационна дейност

  2021 г. - Член на Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението на академичния състав. Заповед № РД-10-244/13.05.2021 г. на ректора на ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2021 г. - Председател на Методическия съвет на Шуменския университет, заповед № РД-10-082/01.02.2021 г. на ректора на ШУ \"Еп. К. Преславски\"

  2020 - 2021 г. Комисия за проверка на съответствието на заеманата академична длъжност на академичния състав на Педагогическия факултет с минималните национални изисквания по показатели съгласно ППЗРАС на република България. Заповед № ФД-03-982/06.10.2020 г. на Декана на ПФ.

  2020 - 2021 г. - Член на Атестационна комисия към ПФ - Заповед № ФД-03-961/18.09.2020 г. на Декана на ПФ.

  2018 - 2021 г. Член на Комисия към МОН за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

  Членства в научни организации

  Съюз на учените - България

  Асоциация на професорите от славянските страни