Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Веселина Радева Иванова
  Проф. д-р Веселина Радева Иванова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 400А

  Телефон: 054 830495 вътр. 206 К2

  Email: v.ivanova@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 9:00 ч. до 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "Публична администрация", образователно-квалификационна степен "магистър"

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност "География и биология", образователно-квалификационна степен "бакалавър"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  .

  Заемани академични длъжности

  Преподавател в катедра ”Социална и специална педагогика”, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”.

  Доцент в катедра ”Социална и специална педагогика” в: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.4. Социални дейности (Демографски и социално-екологични аспекти) - октомври 2020 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика - април 2019 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Тренинг-комуникативни нагласи и умения

  Социално-демографски проблеми

  Социална екология

  Демография

  Участия в проекти

  2022 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част III - № РД-08-153/04.03.2022 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Радева Иванова

  2021 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част II - № РД-08-119/03.02.2021 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Асенова Игнатовска

  2020 г. - Иванова, В. Функционален експерт в Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев, период на изпълнение: 2020-2023

  2020 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” - № РД-08-157/05.02.2020 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  2019 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда”- № РД-08-82/31.01.2019 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян

  2018 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Социално-педагогическа превенция на престъпността” - № РД-08-129/07.02.2018 г. - участник, Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Енчева Военкинова

  2018 г. - Иванова, В. Функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  2017 г. - Иванова, В. Технически изпълнител и функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  2017 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Иновации в социалната педагогика” - № РД-08-86/03.02.2017 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

  2016 г. - Иванова, В. Общоуниверситетски проект ”Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина”, № РД-08-065/01.02.2016 г. участник (обучаем), Ръководител на проекта: доц. д-р Снежанка Петрова Бойчева.

  2016 г. - Иванова, В. Вътрешно-университетски проект ”Социално-педагогически практики с деца със специални образователни потребности” - № РД-08-132/08.02.2016 г. - участник, Ръководител на проекта: доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова.

  2016 г. - Иванова, В. Технически изпълнител и функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  2015 г. - Иванова, В. Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2014 г. - Иванова, В. Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2013 г. - Иванова, В. Технически изпълнител в Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Организационна дейност

  2021 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 12 до 13 ноември 2021 г.

  2021 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Научна конференция с международно участие ”Съвременният дискурс в науката“, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 22 до 23 октомври 2021 г.

  2019 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Научна конференция с международно участие ”Съвременният дискурс в науката” в чест на 35 години Педагогически факултет, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 18 до 20 октомври 2019 г.

  2018 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

  2018 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Научна конференция с международно участие ”Съвременният дискурс в науката”, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 26 до 28 октомври 2018 г.

  2017 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Докторантска конференция, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

  2017 г. - Иванова, В. Участие в организацията на Научна конференция с международно участие ”Иновации в образованието”, организирана от Педагогически факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, проведена от 27 до 29 октомври 2017 г.

  Членства в научни организации

  Иванова, В. Член на Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Иванова, В. Член на Съюз на учените в България - Секция ”Социологически науки”.