Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Чавдар Лучиянов Милков
  Гл. ас. д-р Чавдар Лучиянов Милков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 309

  Телефон: 054 830495 вътр. 218 К2

  Email: ch.milkov@shu.bg

  Приемно време: петък – първа седмица от 14,00–15,00


  Завършен университет, специалност

  1996 - ШУ “Епископ К. Преславски“, специалност „Социална педагогика“

  ШУ “Епископ К. Преславски“, Магистърска програма „Социални дейности“

  ШУ “Епископ К. Преславски“, Магистърска програма „Социална педагогика“

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Община Търък, Англия, главен специалист в Дирекция "Социално подпомагане"

  Заемани академични длъжности

  2017 - главен асистент

  Придобити научни степени

  2012 - образователната и научна степен „доктор“. Област на висше образование: 1. Педагогически науки. Професионално направление: 1. 2. Педагогика. Научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ (Социална работа с мигранти)

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална работа с бежанци и мигранти със специалности Социални дейности и Социална педагогика

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Лекционни курсове пред мигрантски общности в Англия по проблемите на социалната интеграция и гражданската адаптация

  Области на научни интереси

  Мениджмънт; Социални проблеми на миграцията и бежанците; Педагогическа проблематика

  Специализации

  2010-2011 Университет Норич, Англия - двугодишна следдипломна специализация на тема: "Социална работа с бежанци и мигранти"

  Заемани ръководни позиции

  Главен експерт в Дирекция "Социално подпомагане", община Търък - Англия

  Членства в научни организации

  Общност на социалните работници в Англия