Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Станислава Спасова Теофилова
  Гл. ас. д-р Станислава Спасова Теофилова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 110 A

  Телефон: 054 830495 вътр. 207 К2

  Email: st.teofilova@shu.bg

  Приемно време: І и II седм.: четвъртък и петък 8.30 - 16.30 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология

  Заемани академични длъжности

  август 2017 г. - асистент

  юли 2022 г. - главен асистент

  Придобити научни степени

  януари 2019 г. - придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Български език (Съвременен български език – Синтаксис)

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и семинарни упражнения по съвременен български език I и II част, ЛУ-Х по методика на обучението по български език и литература в началното училище.

  Области на научни интереси

  Съвременен български език; разговорна реч; езикова култура; методика на обучението по български език и литература.

  Участия в проекти

  Национални

  Проект № КП-06-ПН-40/8 на тема „Писмовниците на Българското възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език“. Финансираща програма: Фонд „Научни изследвания“, МОН. Базова организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“. Период за изпълнение: 2019 – 2022 г. Ръководител: проф. д-р Мийрям Салим-Ахмед

  Университетски

  Проект № РД-08-136/ 01.03.2022 г. на тема „Отговорността пред езика – 8“. Проект, финансиран през 2022 г. от бюджетната субсидия на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Анета Тихова

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на 1. курс НУПЧЕ (випуск 2022/2023 г.).

  Членства в научни организации

  Член на СУБ - клон Шумен.