Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мая Димитрова Конова
  Гл. ас. д-р Мая Димитрова Конова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Кабинет: Корпус 2, стая 403

  Телефон: 0889 969 001

  Email: m.konova@shu.bg

  Приемно време: сряда, от 10 до 12 часа, кабинет 403, Корпус 2. Присъствени дни: от понеделник до петък, от 8 до 16:30 часа - кабинет 115, Корпус 1


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Магистър", специалност Българска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Офис на обществения посредник в община Шумен - технически сътрудник

  в. "24 часа" - кореспондент

  в. "Труд" - кореспондент

  Телевизия Шумен - главен редактор

  "Север Изток" ООД - репортер

  Заемани академични длъжности

  главен асистент в катедра "Социални дейности", Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Придобити научни степени

  ОНС "доктор" - по област на висше образование 1. Педагогически науки,

  Професионално направление 1.2 Педагогика,

  Докторска програма: Теория на възпитанието и дидактиката (Социална педагогика), 2016 г.

  .

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална комуникация

  Социална работа с медии

  Области на научни интереси

  Социална работа

  Социална комуникация

  Участия в проекти

  2013 г. - Иновационни практики в домове за стари хора, № РД-08-293/15.03.2013 г., (университетски)

  2014 г. - Иновационни практики в социално-педагогическата работа, № РД-08-260/14.03.2014 г., (университетски)

  2015 г. - Иновационни практики с деца в риск, № РД-08-299/12.03.2015 г., (университетски)

  2016 г. - Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности., № РД-08-132/08.02.2016 г., (университетски)

  2016 - 2017 - Проект № BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  2018 г. - Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, № на договора: BG05M2OP001-1.001-0004, Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  2018 г. - Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“

  2019 г. - Проект № РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Епископ Константин Преславски", Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2019 г.

  2019 г. - Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, № на договора: BG05M2OP001-1.001-0004, Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  2020 г. - Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, № на договора: BG05M2OP001-1.001-0004, Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  2020 г. - Проект РД-21-182/05.03.2020 на ШУ "Епископ Константин Преславски", Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)

  2020 г. - Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори“ РД-08-156/05.02.2020 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 05.02.2020 – 10.12.2020

  2021 г. - Проект РД-21-099/04.03.2021 на ШУ "Епископ Константин Преславски", Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020) - 2 част

  2021 г. - Проект „Съвременни предизвикателства пред социалната работа“ РД-08-117/03.02.2021 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект), период на изпълнение: 03.02.2021 – 10.12.2021 г.

  2021 г. - Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, № на договора: BG05M2OP001-1.001-0004, Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  2022 г. - Проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: доц. д-р Веселина Николаева Илиева

  2022 г. - Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, № на договора: BG05M2OP001-1.001-0004, Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  2023 г. - Проект № РД-08-159/02.03.2023 г. "Традиции и иновации в социалната работа" - участник, ръководител: доц. д-р Лора Миткова Рашкова

  2023 г. - Проект № РД-08-52/24.01.2023 "Повишаване квалификацията по информационни технологии" – участник, обучаем, ръководител на проекта: гл. ас. д-р Боряна Христова Узунова - Димитрова

  2023 г. - Проект „Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование", РД-08-154 от 01.03.2023 г. - участник, ръководител: доц. д-р Росица Михайлова

  2023 г. - Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, № на договора: BG05M2OP001-1.001-0004, Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)

  2024 г. - Проект № РД-21-316/29.02.2024 г. "Традиции и иновации в социалната работа" - II част, ръководител: Мая Д. Конова