Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова
  Проф. д-р Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 301A

  Телефон: 054 830495 вътр. 261 К2

  Email: alinder@shu.bg

  Приемно време: понеделник - петък: 10-14 ч., К 1


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", магистърска програма Лингвистика и превод, специалност Английска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Организатор във Функционален деканат „Чуждестранни студенти, специализанти и докторанти” към ТУ - Варна - 2003-2008

  Преподавател по английски език в Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” - гр. Велики Преслав - 2001-2002

  Заемани академични длъжности

  2020 г. - доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика (интеркултурно и чуждоезиково обучение)

  2022 г. - професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2 Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност)

  Придобити научни степени

  2018 г. - ОНС Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език I част

  Практически английски език II част

  Практически английски език III част

  Практически английски език IV част

  ФД Английски език I част (за неспециалисти)

  ФД Английски език II част (за неспециалисти)

  Езикова култура

  Европейска езикова рамка

  Лингвистични особености при усвояване на чужд език

  Интердисциплинарни връзки в ранното чуждоезиково обучение

  Области на научни интереси

  Интеркултурно образование

  Превод

  Методика на обучението по английски език в началния етап на основната образователна степен

  Специализации

  Тракийски университет, Одрин, Турция - 2015 г.

  Анкарски университет, Анкара, Турция - 2012 г.

  Тренинг на представители на студентските организации от ЕС – Букурещ`2007

  Участие в европейски младежки семинар, организиран от Галатасарай университета, Истанбул, Турция – 2006 г.

  Европейски тренинг за млади лидери „Лидерство и лидерски качества” – Истанбул 2006 г.

  Стаж в Университет Зийген, Германия (август – октомври 2005 г.)

  Европейски семинар – Дебрецен, Унгария (2004 г.)

  Участия в проекти

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, водеща организация: Икономически университет – Варна

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, водеща организация: Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”

  Проект BG05M2ОP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, водеща организация: Софийски университет “Св. Климент Охридски”

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu, водеща организация: Лесотехнически университет – гр. София

  Общоуниверситетски проект: Адаптиране на научния и практико-приложния потенциал на Центъра за кариерно развитие чрез оптимизиране на междуинституционалните връзки (РД-08-130/28.02.2022 г.), ръководител проф. д-р Милен Пенерлиев

  Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век (РД-08-150/04.03.2022 г .), ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет на Шуменския университет

  Общоуниверситетски проект: Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет (РД-08-115/03.02.2021 г.), ръководител проф. д-р Милен Пенерлиев

  Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации (РД-08-120/03.02.2021 г.), ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет на Шуменския университет

  Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование (РД-08-153/05.02.2020 г .), ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет на Шуменския университет

  Съвременни аспекти на педагогическата комуникация (РД-08-81/31.02.2019 г.) с ръководител доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева, Педагогически факултет на Шуменския университет

  “Football3 for Respect!” (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, Project Number 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP

  Equal Sport For All (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events. Project Number 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP Международен проект с координатор Университета в Патра, Гърция

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Епископ Константин Преславски"