Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Музикална педагогика

  Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Предучилищна и начална училищна педагогика

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Икономика и управление на бизнеса

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ДГ "Слънце" - гр. Павликени - музикален ръководител

  ДГ "Ален мак" - гр. Велико Търново - музикален ръководинел

  ДГ "Космонавт" - гр. Шумен - детски учител

  ДГ "Латинка" - гр. Шумен - детски учител

  СУ "Панайот Волов" - гр. Шумен - старши учител

  CУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен - старши учител

  Заемани академични длъжности

  преподавател - 2016 г.

  Доцент по: Теория и управление на образованието (Организация и управление в предучилищното образование) – 2022г.

  Придобити научни степени

  доктор по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) - 2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Семинарни упражнения по Предучилищна педагогика

  Лекции и Семинарни упражнения по Педагогика на ранното детство

  Лекции и Семинарни упражнения по Предучилищно образование - актуални проблеми

  Семинарни упражнения по Организация и управление на предучилищното образование

  Лекции и Семинарни упражнения по Педагогика на взаимодействието ”дете – околен свят”

  Лекции и Семинарни упражнения по История на предучилищното образование в България

  Лекции и Семинарни упражнения по Играта в живота на детето

  Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и стажантска практика в детската градина

  Области на научни интереси

  Предучилищна и начална училищна педагогика, Околен свят, Педагогика на ранното детство, Предучилищно и училищно образование

  Специализации

  2022 – Проект Повишаване на чуждозиковата компетентност на преподаватели и докторанти в Шуменския университет РД - 08-54/01.02.2022 г. Сертификат за владеене на руски език, ниво B2/02.09.2022 г.

  2022 – Курс по Иновативни образователни технологии проведен в рамките на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ – МОН, София, Сертификат за завършен курс, юни, 2022г.

  2022 – Участие в Семинар на тема: Авторско и патентно право, ШУ "Епископ Константин Преславски", 20.05.2022 г.

  2021 - проект "Да направим обиколка на Черно море/LETSCYCLE, BSB-998; Сертификат за обучение по "1-ва секторна програма за обучение: Обучение за комуникация, инструменти на социалните медии и техники за преговори"/17.102021 г. - 23.10.2021 г.

  2021 - Проект ”Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет” РД - 08-88/01.02.2021 г. Сертификат за владеене на руски език, ниво В2.1./20.09.2021г.

  2020 - Проект ”Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” РД - 08-113/03.02.2020 г. Сертификат за владеене на руски език, ниво В1+/01.10.2020г.

  2019 -Проект ”Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” РД - 08-97/01.02.2019 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2+/12.10.2019 г.

  Юни 2018 г. – Проект ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” РД - 08-157/09.02.2018 г.; Сертификат за владеене на английски език, ниво В2/10.10.2018 г.

  Октомври 2018 г. - Обучителен семинар за базите данни - Scopus, ScienceDirect и Mendeley; Сертификат за участие 18.10.2018 г.

  Участия в проекти

  2017 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра ”ТОПО и ПУНУП” - „Образователни технологии”, РД-08-88/03.02.2017 г.

  2018 - Изследователски проект ”Съвременни аспекти на образователния дискурс” № РД- 08-130/07.02.2018 г. финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”

  2019 г. - Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2020г. - Международен проект „Еrasmus+ project “Lets Share Our Games”, Project Number: 2019-1-BG01-KA201-062605

  2020г. – Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2021г. – Университетски проект "Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации" РД-08-120/03.02.2021г. финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  2021г. – Национален проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. (Академичен наставник)

  2022 – Национален проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. (Академичен наставник)

  2022г. – Университетски проект РД-08-150/04.03.2022 г., „Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век” РД-08-150/04.03.2022г. финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Организационна дейност

  член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България