Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Севджихан Ахмедова Еюбова
  Проф. д-р Севджихан Ахмедова Еюбова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 304 A

  Телефон: 054 830495 вътр. 263 К2

  Email: s.eyubova@shu.bg

  Приемно време: понеделник 09:00 - 17:00 часа и вторник 09:00 - 17:00 часа


  Завършен университет, специалност

  2018 - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна, ОНС "доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"

  2017 - Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна, магистър по "Управление на здравните грижи"

  2006 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по "Психология"

  2004 - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", бакалавър по "Социални дейности"

  2002 - Медицински университет-Варна / Медицински колеж - Шумен, специалист "Медицинска сестра"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2017 - Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов"-Варна, Филиал Шумен, Заместник-директор

  2015 - Многопрофилна болница за активно лечение -Шумен АД, Психолог

  Заемани академични длъжности

  2022 - професор по "Психология на развитието в детска и юношеска възраст"

  2020 - доцент по "Възрастова и педагогическа психология"

  Придобити научни степени

  2018 - ОНС "Доктор" по "Социална, организационна и консултативна психология"

  Водени лекции и/или упражнения

  Психология

  Обща и възрастова психология

  Педагогическа психология

  Социална психология

  Психология на управлението

  Специална психология

  Невропсихология и патопсихология

  Клиника на умствената изостаналост

  Психодиагностика на ДИН

  Диагностика и терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Riga Stradins University, Riga, Latvia

  Области на научни интереси

  Клинична психология; Детска психология; Социална психология; Развитие на емоционалната интелигентност в детска възраст; Нарушения в детското развитие; Нарушения от аутистичния спектър; Емоционално-поведенчески проблеми в детството; Приложен поведенчески анализ; Психодиагностика; Интегрирани модели за консултиране; Здравни грижи

  Специализации

  2016 - National University of Ireland, Galway / Center for Disability Law and Policy - Civil Society Impacting Change, The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

  2014 - Functional ABA: Pyramid Approach to Education Basic Training, Skopje/Macedonia

  2014 - Picture Exchange Communication System (PECS), Level1, Skopje/Macedonia

  2013 - ВСУ "Черноризец Храбър", майсторски клас при проф. д-р Марко Джанини "Психодиагностика на личностови разстройства"

  2013 / 2012 - ALGI Terapi Merkezi, Istanbul / Turkey, Applied Behavioral Analyses (АВА), Специализация по приложен поведенчески анализ

  2008 / 2007 - The University of Nottingham, Management and Care of Children with CLP

  2007 / 2006 - Софийски университет "Св.Климент Охридски", Специализация по клинична и консултативна психология

  2007- Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие

  2006 / 2005 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно и групово консултиране"

  Участия в проекти

  УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, на тема: „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

  Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект РД-08-161/02.03.2023г.: "Дидактико-методически технологии в обучението в контекста на компетентностния подход – част първа", ръководител - проф. д-р Севджихан Еюбова, Педагогически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Членства в научни организации

  Дружество на психолозите в Република България (ДПБ)

  Българска асоциация на специалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

  Eurlyaid – The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI)

  International Society on Early Intervention (ISEI)

  Тhe European Association for Physician Health

  Тhe Association for Contextual Behavioral Science

  The European Network for Mental Health Promotion

  Държавни и/или научни награди

  2017 - Грамота "Благородно сърце" от Национален алианс на хората с редки болести

  2014 - Грамота от Фондация "Карин дом"-Варна за активно участие в обученията на медицински специалисти по проект "Социално влключване" на МТСП

  2007 - Грамота от Министерство на държавната политика при бедствия и аварии на Република България за висок професионализъм и себеотрицание при ликвидиране на последиците от катастрофалното наводнение в община Цар Калоян