Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Калина Иванова Алексиева
  Проф. д-р Калина Иванова Алексиева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 305а

  Телефон: 054 830495 вътр. 264 К2

  Email: k.aleksieva@shu.bg

  Приемно време: понеделник и вторник I-ва и II-ра седмица: 9 - 17 часа


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски"

  специалност - математика

  ШУ "Епископ Константин Преславски"

  ОКС магистър "Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1986 - учител

  1988 - експерт, инспектор студентски въпроси

  Заемани академични длъжности

  2020 - доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в НЕО)

  2023 - професор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика в началните класове)

  Придобити научни степени

  ОНС "доктор" по Методика на обучението по математика и информатика, 2018

  Водени лекции и/или упражнения

  Методика на обучението по математика в НУ

  Диагностика на математическите знания в ДГ

  Методика за формиране на елементарни математически понятия и представи

  Избираемата подготовка по математика в НЕО

  Актуални проблеми на обучението по математика в НЕО

  Извънкласната работа по математика в НЕО

  Теория и методика на обучението по математика за деца с интелектуална недостатъчност

  Практикум по иновационни технологии и комуникации

  Стажантска практика в ДГ и НУ по МФЕМПП и МОМ

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по математика в НУ

  Методика за формиране на математически понятия и представи в детската градина

  Методика на обучението по математика за деца с интелектуална недостатъчност

  Информационни технологии и комуникации

  Участия в проекти

  Проект BG051PO001-4.2.03-1010 „Ние инвестираме в своето бъдеще”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Функционален експерт в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - участник, Ръководител: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

  Усъвършенстване процеса на формиране на елементарни математически представи у децата от 5 до 7 годишна възраст, 2009 г., Катедра „Методика на обучението по математика и информатика“, ФМИ. Ръководител на проекта: доц. д-р Русанка Петрова

  Социално-педагогически практикум на студенти в домове за деца, лишени от родителски грижи, РД-5405/02.12.2010 г., Катедра „Социална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Военкинова

  Социално-педагогически практикум на студентите с изключени групи, РД-05-196/07.03.2011 г., Катедра „Социална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Военкинова

  Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри, РД-07-748/05.04.2012 г., Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на проекта: проф. дпн Иван Карагьозов

  Проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договор BG051PO001-4.1.04-0027 - Община Казанлък и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Национален проект BG051PO001-4.1.04 – 0131 \\\\\\\"Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП\\\\\\\" – Община Велико Търново и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  Национален проект \\\\\\\"Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич\\\\\\\" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 \\\\\\\"Ела в моя свят\\\\\\\", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

  \\\\\\\"Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности\\\\\\\", РД-10-746/05.04.2013 г., Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”Ръководител на проекта: доц. д-р Светлана Игнатовска

  ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - 2013-2014 г.

  Национален Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ на тема: «Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности» - 2013 г.

  \\\\\\\"Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности\\\\\\\", РД-10-581/04.04.2014 г. Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Ръководител на проекта: проф. дпн Иван Карагьозов

  Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015

  Университетски проект \\\\\\\"Иновации в образователните технологии\\\\\\\" - катедра ТОПО и ПНУП; РД-08.131/08.02.2016 г.

  Университетски проект „Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии\\\\\\\" - РД-08-105/06.02.2017

  Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013–2014 г., технически изпълнител и академичен наставник

  Изследователски проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; 2018 г.

  Университетски проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ РД-08-153/05.02.2020 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - Функционален експерт, период на изпълнение: 2020-2023

  Университетски проект „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Университетски проект \\\"Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век, РД-08-150/04.03.2022 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра ПУНУП (2020)

  Организационна дейност

  Организатор на учебните практики - хоспитиране, текуща педагогическа и стажантска практика в детска градина и начално училище на студентите от специалност ПУП, ПНУП и НУПЧЕ, обучавани в ОКС бакалавър и ОКС магистър

  Членства в научни организации

  Член на Методическия съвет на ШУ ”Епископ Константин Преславски”

  Член на ФС на ПФ

  Член на Общото събрание на ПФ

  Член на Общото събрание на ШУ ”Епископ Константин Преславски”

  Член на Общото събрание на ДИКПО

  Член на Съвета на ДИКПО