Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа
  Доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 405a

  Телефон: 054 830495 вътр. 221 К2

  Email: z.mustafa@shu.bg

  Приемно време: понеделник 8-16ч., сряда 8-16ч.


  Завършен университет, специалност

  2000г - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Специална педагогика

  2002г. - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Социална педагогика

  2003г. - ШУ "Еп. Константин Преславски" - Психология

  2006г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"- Счетоводство и контрол

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2001 - 2003 - ДОВДЛРГ "Детелина" Шумен

  Заемани академични длъжности

  2003 г. - асистент

  2006 г. - старши асистент

  2010 г. - главен асистент

  2012г. - доцент

  Придобити научни степени

  2010 г. - доктор по Социална педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Социална педагогика

  Социална рехабилитация

  Организация и управление на социалните дейности

  Формиране на социално-педагогически умения

  Въвеждане в специалността

  Рехабилитация в социалната сфера

  Организация и упревление на социалната работа

  Социална политика на ЕС

  Консултиране на семейства с деца със СОП

  Деонтологични аспекти на социалното общуване

  Работа по проект

  Социална администрация

  Участия в проекти

  Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики”, 2013г.

  Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013г.

  Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013 г.

  Вътрешноуниверситетски проект № 05- 405/2010г.- Тема „Социално- педагогически професионален практикум на студенти в Домове за деца лишени от родителски грижи”- ръководител на проекта, 2010 г.

  Вътрешноуниверситетски проект № РД- 196/2011г.- Тема „Социално- педагогически професионален практикум на студенти с изключени групи”

  Вътрешноуниверситетски проект № 05-293 /2012 г. Тема “Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище интернат /ВУИ/”

  Вътрешноуниверситетски проект № 08-293 /2013 г. „Иновационни практики в Домове за стари хора”-2013г.

  Вътрешно университетски проект "Иновационни практики в социално- педагогическата работа", Договор N РД- 08-260/14.03.2014г.

  Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", 2015г., Договор N РД 08-299/13.03.2015г.

  Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г.

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

  Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- N РД- 08-862/03.02.2017г.

  Вътрешно-университетски проект "Социално-педагогическа превенция на престъпността" РД-08-129/07.02.2018 г.

  Вътрешно- университетски проект "Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда", РД- 08-082/31.01.2019г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-157/05.02.2020 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга - част II“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-119/03.02.2021 г.

  Университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част III“, Катедра „Социална и специална педагогика“ при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, РД-08-153/04.03.2022 г.