Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Лора Миткова Рашкова
  Доц. д-р Лора Миткова Рашкова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 2, стая 215

  Телефон: 054 830495 вътр. 265 К2

  Email: l.rashkova@shu.bg

  Приемно време: Присъствен ден за провеждане на консултации със студенти: всеки вторник и сряда от 8:30ч. до 16:30ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование, свидетелство за професионална квалификация № 4900/2013г., серия ШУ-2013,професионална квалификация Учител

  Стопанска академия “Димитър Ценов” гр.Свищов, диплома № 047053/2008г, завършена степен - Висше образование, Магистър по Икономика

  Икономически университет гр.Варна, диплома № 014138/22.01.2001г.,завършена степен - Висше образование, Бакалавър, специалност “Счетоводство и контрол”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОБЩИНА ГР. ШУМЕН

  Заемани академични длъжности

  Рашкова, Л. - академична длъжност Доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалните дейности) с решение на ФС от 21 март 2022 г.

  Придобити научни степени

  Рашкова, Л. - Образователна и научна степен Доктор по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика), придобита на 30.11.2018г., област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Статистика в социалната сфера

  2. Методология на социалната работа

  3. Социално планиране

  4. История на социалната работа

  5. Политики в социалната сфера

  6. Основи на социалната работа

  7. Социални дейности в регионалната защита

  8. Организация и управление на социалните дейности

  9. Социална политика

  10. Практикум в регионални социални институции

  Области на научни интереси

  1. Статистика в социалната сфера

  2. Социално планиране

  3. Организация и управление на социалните дейности

  4. Финансиране на социалните дейности

  5. Социално законодателство

  6. Икономика в социалната сфера

  7. Политики в социалната сфера

  8. Теория и методология на социалната работа

  Участия в проекти

  2019 г. - Рашкова, Л. , Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – РД-08-86/31.01.2019 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, за финансиране на научно изследване - участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 31.01.2019 - 10.12.2019

  2020 г. - Рашкова, Л. , Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, за финансиране на научно изследване - участник, ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 05.02.2020 - 10.12.2020

  2020 г. - Рашкова, Л. , Общоуниверситетски проект № РД-08-113/03.02.2020 г. на ШУ “Еп. К. Преславски“, „Чуждоезиково обучение за повишаване на квалификацията на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“ - участник (обучаем) - английски език - ниво В1, Ръководител на проекта: доц. д. ф. н. Снежана Петрова Бойчева

  2021 г. - Рашкова, Л., Проект „Съвременни предизвикателства пред социалната работа“ РД-08-117/03.02.2021 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект)- участник, ръководител: доц. д-р Павлина Иванова Лазарова, период на изпълнение: 03.02.2021 - 10.12.2021

  2021 г. - Рашкова, Л., Проект на Шуменски университет „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част“, вх. № РД-08-81/29.01.2021 г. – участник, ръководител: доц. д-р Росица Михайлова

  2022 г. - Рашкова, Л., Проект „Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги“ РД-08-152/04.03.2022 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник, ръководител: проф. д-р Веселина Николева Илиева

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството на обучението в катедра Социална работа от м. 09.2021 г.

  Членства в научни организации

  1. Рашкова, Л. - Член на Съюз на учените в България - Секция Социологически науки

  2. Рашкова, Л., член на НБС „Висше образование и наука“ - КНСБ при ШУ „Епископ Константин Преславски“