Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р Анна Веселинова Ласкарова-Иванова
  Преп. д-р Анна Веселинова Ласкарова-Иванова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 101

  Телефон: 0893/ 352 214

  Email: a.laskarova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник - петък от 8:30ч. до 12:00ч.


  Завършен университет, специалност

  2012 г. - Магистър по специалност Изобразителни изкуства, магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства ( Графичен дизайн), ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2003г. - Магистър по специалност Педагогика, магистърска програма Педагогика на обучението по пластични изкуства, ШУ “Епископ Константин Преславски”

  2002г. - Бакалавър по специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство (Живопис), ШУ “Епископ Константин Преславски”

  Заемани академични длъжности

  2019 - Преподавател, доктор

  2018-2019 - Хоноруван преподавател, доктор

  2017-2018 - Хоноруван преподавател

  2004-2005 - Хоноруван преподавател

  Придобити научни степени

  2018 - „доктор“ по Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика). Област на висше образование 1. Педагогически науки. Професионално направление 1.2. Педагогика.

  Водени лекции и/или упражнения

  Декоративно-приложни изкуства

  Рисуване

  Живопис

  Иконопис

  Изобразителна дейност в детската градина

  Текуща педагогическа практика по Изобразителна дейност в детската градина

  Стажантска практика по Изобразителна дейност в детската градина

  Съвременни образователни аспекти на изобразителната дейност в детската градина

  Области на научни интереси

  История на изкуството, история на религиите, християнско изкуство, православна иконография, консервация и реставрация.

  Творческа дейност в областта на иконописта, графиката и живописта.

  Специализации

  2022 - Обучение по иновативни образователни технологии към Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, в периода 20.06. – 24.06.2022 г.;

  2022 - Деветото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД-08-54/01.02.2022). Преподаватели: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева, доц. д-р Светлана Неделчева. Английски език, ниво А1

  2022 - Сертификат за участие в онлайн международен научен форум - "Детето в дигиталния свят", Москва, проведен в периода 1- 2 юни 2022;

  Участия в проекти

  2022 - Участие в Проект на тема: „Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век“, с № РД-08-150/04.03.2022 г ., ръководител доц. д-р Снежанка Георгиева;

  2021 - Проект „Пътят /изкуство“ Договор №РД-08-154/05.02.2020 г. Ръководител: проф. Валери Чакалов

  2021 - Проект "Арт структури" с ръководител проф. Валери Чакалов, РД-08-116/03.02.2021 г.. Педагогически факултет, при Шуменски университет.

  2020 - Проект с ръководител проф. Валери Чакалов на тема Пътят / изкуство, РД-08-154/05.02.2020 г.. Педагогически факултет, при Шуменски университет.

  2020 - Участие в регионален проект: Кауза ''Природа'', Проект на СНЦ \"АлДоРа\": Информационен център "Европа директно" - Шумен към Европейската комисия с Рамково споразумение № 30-CE-0904374/00-35 с ръководител Росица Василева;

  2018 - Код: Визуално, РД-07.09. 2018 – 409, финансираща програма Общински фонд „Култура“ на Община Шумен, с ръководител проф. д-р Благомир Папазов;

  2017 - Проект на доц.д-р Зейнур Мустафа, катедра Социална педагогика на тема „Иновации в социалната педагогика“ № РД-10-568/27.02.2017г., Педагогически факултет, при Шуменски университет.

  2016 - Участие във Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. \"Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности\". Ръководител на проекта доц.д-р Екатерина Люцканова

  2016 - Проект на катедра „Педагогика на изобразителните изкуства“ за на научно изследване финансиран от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Номер или акроним на проекта: входящ № РД-08-133/08.02.2016г. Tема: Студентско иконографско ателие „Никола Василев и Шуменска иконописна школа“. Ръководител на проекта: доц. д-р Ростислава Тодорова

  2015 - Проект на катедра „Педагогика на изобразителните изкуства“ за на научно изследване финансиран от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Тип на конкурса и година: проект на катедра „Педагогика на изобразителните изкуства“ за финансиране на научно изследване. Номер или акроним на проекта: входящ № РД-08-291/12.03.2015г. Тема: Студентско иконографско ателие „Пилигрими и зографи“. Ръководител на проекта: доц. д-р Ростислава Тодорова.

  2015 - Проект на катедра „Социална педагогика“за на научно изследване финансиран от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Тип на конкурса и година: вътрешно университетски проект на катедра „Социална педагогика“. Номер или акроним на проекта: входящ № РД-08-2981/13.03.2015 година. Тема: Иновационни практики с деца в риск. Ръководител на проекта: проф. д-р Живка Военкинова

  2015 - Проект на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ за на научно изследване финансиран от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Номер или акроним на проекта: входящ РД-08-298/12.03.2015 година. Тема: Иновации в предучилищното и началното образование. Ръководител на проекта: проф. д.ик.н. Маргарита Бонева

  2014 - Проект на катедра „Педагогика на изобразителните изкуства“ за на научно изследване финансиран от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Номер или акроним на проекта: входящ № РД-08-253/14.03.2014 година. Тема: Студентско иконографско ателие: „Шуменските зографи през Възраждането”. Ръководител на проекта: доц. д-р Ростислава Тодорова

  2011 - Проект на катедра „Педагогика на изобразителните изкуства“ за финансиране на научно изследване на студентско иконографско ателие: “Книги, образи, символи – евангелските изображения в контекста на каноничната изобразителна система на православната миниатюра и кавалентна живопис”. Номер или акроним на проекта: РД-05-187/07.03.2011

  2006 - Проект “Изложба – икони” финансиран от Общински фонд “Култура”, гр. Шумен

  Организационна дейност

  Главен специалист /контрол и обслужване на учебния процес/

  Отговорник на първи курс за учебната 2022/2023 година, специалност "Предучилищна педагогика"

  Членства в научни организации

  2005 - Представителство на СБХ – Шумен

  2004 - Сдружение “Международно биенале за съвременно изкуство”

  Държавни и/или научни награди

  2020 - Колективна наградата на Шумен за изкуство и култура 2020, раздел \"Изобразително изкуство\"– за Дружеството на шуменските художници]

  2015 - Колективна наградата за изкуство и култура, в раздел "Изобразително изкуство", гр. Шумен присъдена на Студентско иконографско ателие към катедра „Педагогика на изобразителните изкуства“, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен с ръководител доц. д-р Ростислава Тодорова