Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Факултет:

  Катедра:

  Кабинет: Корпус , стая

  Телефон:

  Email:

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  2011 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски“ - магистър по специалността „Връзки с обществеността“, МП „PR на публичната администрация“

  1996 г. – НСА, София – квалификация „Учител по физическо възпитание“

  1994 г. – ВПИ „Константин Преславски“ - ПУП

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2016 г. – 2020 г. – учител детска градина

  2007 г. – 2016 г. – гл. експерт в дирекция „Образование, наука и култура“, Община Шумен

  2003 г. – 2007 г. – „Консулт груп“ ООД – технически секретар

  1994 г. - 2003 г. - учител детска градина, директор детска градина

  Заемани академични длъжности

  2018 г. - 2020 г. - хоноруван преподавател, д-р

  2020 г. - преподавател, д-р

  2022 г. - доцент

  Придобити научни степени

  2018 г. - ОНС „Доктор“, по Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) - ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и семинарни упражнения по дисциплините:

  - Педагогика на взаимодействието „дете-изкуство;

  - Театрално-игровата дейност в началния етап на образованието;

  - Стратегии за образователен театър в ДГ;

  - Организация и управление на анимационната дейност в детската градина;

  Семинарни и лабораторни упражнения:

  - Педагогика на физическата култура в детската градина;

  - Текуща педагогическа практика по Педагогика на физическата култура в детската градина;

  - Хоспитиране по Педагогика на физическата култура в детската градина;

  - Стажантска практика по Педагогика на физическата култура в детската градина;

  - Теория и методика на формиране на елементарни математически представи и понятия в ДГ;

  - Текуща педагогическа практика по Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия в ДГ;

  - Стажантска практика по Методика на формиране на елементарни математически представи и понятия в ДГ

  - Актуални проблеми на обучението по математика в ДГ;

  - Основи на театралната култура.

  Области на научни интереси

  Предучилищна педагогика, Теория и методика на физическото възпитание, Теория и методика на ФЕМПП в детската градина, Социализация на деца в предучилищна възраст, Словесно творчество

  Участия в проекти

  Университетски проект „Образователни технологии” РД-08-88/03.02.2017 г.

  Национален проект КЛаДА-БГ (Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH – Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.

  Университетски проект „Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“, №РД-08-153/05.02.2020 г.

  Проект №РД-08-120/03.02.2021 на ШУ “Еп. К. Преславски“, „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации“, 2021 г. от фонд „Научни изследвания“ на ШУ “Еп. К. Преславски“

  Проект РД-08-88/01.02.2021 Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ПФ на ШУ „Епископ Константин Преславски”

  Член на Общото събрание на НЧ „Добри Войников-1856”, Шумен