Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р Даяна Цанкова Бошнакова
  Преп. д-р Даяна Цанкова Бошнакова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

  Кабинет: Корпус 1, стая

  Телефон: 0884884988

  Email: d.boshnakova@shu.bg

  Приемно време: От понеделник до петък: 08:00 часа - 16:30 часа


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет Епископ Константин Преславски, специалност Социална педагогика, магистърска програма Социално консултиране, ОКС магистър

  Шуменски университет Епископ Константин Преславски, специалност Социални дейности, ОКС бакалавър

  Придобити научни степени

  ОНС доктор по Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление: 3.4. Социални дейности, Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) 2022 г.

  Области на научни интереси

  Социално консултиране

  Социални услуги

  Участия в проекти

  Проект Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности (№ РД-08-86/31.01.2019 г.) с ръководител доц. д-р Милослава Русинова Янкова

  Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, вх. № РД-08-156/05.02.2020 г.

  Проект "Съвременни предизвикателства пред социалната работа" (РД-08-117/03.02.2021 г.), ръководител доц. д-р Павлина Иванова Лазарова

  Общоуниверситетски проект: Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет (РД-08-115/03.02.2021 г.), ръководител проф. д-р Милен Пенерлиев

  Проект "Сравнителен анализ на обучението в специалност Социални дейности на фона на националния пазар на образователни услуги" ( РД-08-152/04.03.2022 г.), ръководител доц. д-р Веселина Илиева

  Проект "Адаптиране на научния и практико-приложния потенциал на Центъра за кариерно развитие чрез оптимизиране на междуинституционалните връзки" (РД-08-130/28.02.2022 г.), ръководител проф. д-р Милен Пенерлиев