Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Станислава Величкова Тодорова
  Доц. д-р Станислава Величкова Тодорова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 304 А

  Телефон: 054 830495 вътр. 263 К2

  Email: s.todorova@shu.bg

  Приемно време: ВСЕКИ ДЕН от 8:30ч. до 12:30ч. Присъствени дни: от понеделник до петък


  Завършен университет, специалност

  • 2021 - ШУ Епископ Константин Преславски, специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО; ОКС : "магистър"

  • 2014 - ШУ Епископ Константин Преславски, специалност: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА; ОКС "магистър"

  • 2013 - ШУ Епископ Константин Преславски, специалност: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА; ОКС "бакалавър"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  • 2019/2021 - учител, ДГ "Щурче", гр. Шумен

  • 2018/2019 - младши експерт "Обсерватория", Астрономическа обсерватория, гр. Шумен

  • 2013/2017 - учител, ОДЗ "Светулка", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  • 2022/ - Академична длъжност: ДОЦЕНТ; Област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ; Професионално направление: 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО... (ПЕДАГОГИКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО "ДЕТЕ - ОКОЛЕН СВЯТ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА"); Първично звено: катедра ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА; Факултет: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ; Висше училище: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Епископ Константин Преславски" - 21.11.2022 г.

  • 2021/ 2022 - Академична длъжност: ГЛАВЕН АСИСТЕНТ; Област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ; Професионално направление: 1.2. ПЕДАГОГИКА; Първично звено: катедра ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА; Факултет: ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ; Висше училище: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Епископ Константин Преславски" - 01.10.2021 г.

  • 2020/2021 - преподавател, ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

  • 2018/2020 - хоноруван асистент, ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

  Придобити научни степени

  • 2021 - ОНС "доктор", ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен; Докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП); Професионално направление: 1.2. Педагогика; Област на висше образование: 1. Педагогически науки; Дата на защита: 07.07.2021

  Водени лекции и/или упражнения

  • Природознание

  • Теория на възпитанието

  • Предучилищна педагогика

  • Педагогика на ранното детство

  • Педагогика на взаимодействието /дете - околен свят/

  • Методика на играта

  • Методика на обучението по български език и литература в детската градина

  • Методика на обучението по родинознание, човекът и природата и човекът и обществото в начален етап на образование

  • Съвременни технологии в обучението по родинознание, човекът и природата и човекът и обществото в начален етап на образование

  • Учебното съдържание по родинознание, човекът и природата и човекът и обществото в начален етап на образование

  • Текуща педагогическа практика по родинознание, човекът и природата, човекът и обществото

  • Текуща педагогическа практика по Дете-среда

  • Стажантска практика в детската градина и началното училище

  • Хоспитиране в детската градина и началното училище

  Области на научни интереси

  • Природни науки /Науки за Земята, Астрономия

  • Социални науки /Педагогика, Психология,

  Теория на възпитанието

  Участия в проекти

  • 2022 – 2023

  РД-08-150/04.03.2022г., „Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век”, проект на ПФ на ШУ, финансиран със средства, целево отпуснати от държавния бюджет за научноизследвателска и художественотворческа дейност, ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева.

  • 2017 – 2022

  Д01-157/28.08.2018 с МОН, Консорциум РАЦИО на НПКНИ, Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО) – проект от Националната пътна карта на научната инфраструктура, финансиран от ФНИ на МОН, с участието на Астрономическа обсерватория на Шуменския университет „Еп. К. Преславски” и катедра Астрономия и Астрономическа обсерватория на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, координатор: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАНАО).

  • 2021 – 2022

  РД-08-120/03.02.2021г., „Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации”, проект на ПФ на ШУ, финансиран от държавната субсидия за НИХТД за научно изследване, ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева.

  • 2020 – 2021

  РД-08-153/05.02.2020г., „Предизвикателства пред компетентностно ориентирано образование”, проект на ПФ на ШУ, финансиран от държавната субсидия за НИХТД за научно изседване, ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева.

  • 2019 – 2020

  РД-08-81/31.01.2019г., „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация”, проект на ПФ на ШУ, финансиран за научно изседване от държавната субсидия за НИХТД, ръководител: доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева.

  • 2018 – 2019

  РД-08-130/07.02.2018г., „Съвременни аспекти на образователния дискурс”, проект на ПФ на ШУ, финансиран от бюджетната субсидия на ШУ за научно изследване, ръководител: доц. д-р Светла Христова Петкова.

  2013-2014 г.

  ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - участник "практикант"

  • 2012 – 2013

  РД-05-295/15.03.12г., „Образователни технологии в детската градина и начален етап на основна образователна степен”, проект на ПФ на ШУ, финансиран със средства отпуснати целево от държавния бюджет за научна и художествено-творческа дейност, ръководител: доц. д-р Снежана Въчева.