Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р Сюзан Сейфетинова Алиосманова
  Преп. д-р Сюзан Сейфетинова Алиосманова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 403

  Телефон: 054 830495

  Email: s.aliosmanova@shu.bg

  Приемно време: Петък


  Завършен университет, специалност

  Софийски университет Свети Климент Охридски, образователна и научна степен: Доктор по Организационна психология

  Технически университет - Варна, образователно-квалификационна степен: Магистър, специалност: Социален мениджмънт

  Шуменски университет Епископ Константин Преславски, образователно-квалификационна степен: Бакалавър, специалност: Психология

  Шуменски университет Епископ Константин Преславски, образователно-квалификационна степен: Бакалавър, специалност: Социални дейности

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Комплекс за социално развитие – гр. Търговище, Управител

  Национален алианс за социална отговорност - гр. Варна, Експерт социални услуги

  Агенция за социално подпомагане, Областен координатор

  Международна социална служба - България, Социален работник

  Общинска администрация - Търговище, Социален работник по проект

  Общинска администрация - Антоново /психолог, супервайзор, социален работник по проекти/

  Заемани академични длъжности

  Преподавател в катедра Социална работа, Педагогически факултет, Шуменски университет Епископ Константин Преславски

  Придобити научни степени

  Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Организационна психология)

  Водени лекции и/или упражнения

  Психология, Превенция на агресивното поведение

  Области на научни интереси

  психология, социални услуги, социална работа, деца и лица в неравностойно положение

  Участия в проекти

  1. проект DTP3-048-1.2. D-CARE Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството, финансиран по третата покана за набиране на проектни предложения на програма INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL 2014-2020, Експерт

  2. проект Красиво утре по време на COVID- 19, Фондация Работилница за граждански инициативи, по програма ИРИС

  3. проект Патронажна грижа + в Община Антоново по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

  4. проект Топъл обяд в условията на пандемията от COVID- 19 по Оперативна програма за храни

  5. проект Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане

  6. проект Социално- икономическа интеграция на маргинализирани общности и подобряване достъпа до образование- Антоново по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж

  7. проект Нови хоризонти, процедура Независим живот по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

  8. проект Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване – Община Антоново, процедура Независим живот по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

  9. проект Има ни и можем, Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

  10. проект Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище

  11. проект Светлина и за нас, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси