Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. д-р Сюзан Сейфетинова Алиосманова
  Преп. д-р Сюзан Сейфетинова Алиосманова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

  Кабинет: Корпус 2, стая 403

  Телефон: 054 830495

  Email: s.aliosmanova@shu.bg

  Приемно време: Петък


  2019 Стрес и трудово изпълнение при служители в социалната сфера. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ,,доктор” по професионално направление 3.2. Психология (Трудова, организационна и икономическа психология – Организационна психология).
  2019 Сейфетинова, С. (2019). Различия във възприетия стрес, бърнаут и стратегиите за справяне със стреса при служители от помагащите професии според демографските фактори. фактори. В: „Лидерство и развитие на човешките ресурси”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  2019 Сейфетинова, С. (2019). Професионален стрес в практиката на социалните работници. В: Пета международна студентска научна конференция „Приложни аспекти на психологията”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
  2017 Сейфетинова, С. (2017). Показатели за трудово изпълнение на служители в социалните услуги. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Приложната психология - възможности и перспективи`2017“, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.
  2017 Сейфетинова, С. (2017). Предиктори на трудовото изпълнение. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, стр. 579- 584, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
  2016 Сейфетинова, С. (2016). Фактори за повишаване на трудово изпълнение при служители в социалната сфера. В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“, стр. 623- 629, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.