Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Донка Руменова Коева
  Преп. Донка Руменова Коева

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 215

  Телефон: 054 830 495 вътр. 265 К2

  Email: d.koeva@shu.bg

  Приемно време: всяка сряда: от 09:00 ч. до 11:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ , образователно – квалификационна степен „бакалавър“

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Публична администрация“ , образователно – квалификационна степен „магистър“

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Защитено жилище, Община Шумен

  Център за социална рехабилитация и интеграция, Община Шумен

  Заемани академични длъжности

  Преподавател в катедра „Социална и специална педагогика”, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

  Водени лекции и/или упражнения

  Лятна практика

  Преддипломен педагогически тренинг и практикум - I част

  Преддипломен педагогически тренинг и практикум - II част

  Участия в проекти

  2019 г. - Коева, Д. Общоуниверситетски проект „Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите от Шуменския университет” - № РД- 08-97/01.02.2019 г. – участник (обучаем), ръководител на проекта: доц. д.ф.н. Снежанка Петрова Бойчева

  2019 г. - Коева, Д. Участие в проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ РД-08-86/31.01.2019 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник (докторант), ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 31.01.2019 г. – 10.12.2019 г.

  2020 г. - Коева, Д. Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори“ РД-08-156/05.02.2020 г. за финансиране на научно изследване (университетски проект) – участник (докторант), ръководител: доц. д-р Милослава Русинова Янкова, период на изпълнение: 05.02.2020 г. – 10.12.2020 г.

  2020 г. - Коева, Д. Обучение по проект на ШУ „Епископ Константин Преславски“, „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)“, РД-21-182/05.03.2020 г.– (докторант), ръководител: доц. д-р Росица Петрова Михайлова

  2021 г. - Коева, Д. Обучение по проект на ШУ „Епископ Константин Преславски”, „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част“, вх. № РД-08-81/29.01.2021 г. – (докторант), ръководител: доц. д-р Росица Петрова Михайлова

  2022 г. - Коева, Д. Вътрешно-университетски проект „Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга” – част III - № РД-08-153/04.03.2022 г. - участник, ръководител на проекта: доц. д-р Веселина Радева Иванова