Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Янна Павлова Рускова
  Проф. д-р Янна Павлова Рускова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 0878887947

  Email: ruskova@shu.bg

  Приемно време: сряда 10.00 - 12.00 ч.


  2013 Професионално самоопределение на студентите - бъдещи учители по музика
  2022 Компетентностен модел на учителя по музика. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2022. 118 с. ISBN: 978-619-201-549-7.
  2021 Съвременна музикална педагогика. Теоретико-аналитични аспекти. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2021, 209 с. ISBN 978-619-201-547-3.
  2020 Професионално-личностно развитие на студентите - бъдещи учители по музика. Професионално самоопределение. УИ Епископ Константин Преславски, 2020. 210 с. ISBN 978-619-201-463-6.
  2015 Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015. 159 с. ISBN: 978-954-8665-88-9
  2023 Рускова, Я., С. Русков. Музикално-изпълнителска дейност – терминологични уточнения, историческо развитие. // Technics. Technologies. Education. Safety. 2023, year VII, ISSUE 1 (16), p. 85 – 88. ISSN 2535-0323.
  2023 Рускова, Я. За вербалната интерпретация на музикалните творби. // Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, Педагогически факултет, том XXVII, с. 751 – 756. ISSN 1314-6769. (съавт. със С. Русков). Индексирано в CEOL.
  2022 Ruskova, Y., S. Ruskov. Reflection of emotions in music - psychological and pedagogical aspects. // Technics. Technologies. Education. Safety. 2022, year VI, ISSUE 1 (14), p. 47 - 50. ISSN 2535-0315.
  2022 Рускова, Я., С. Русков. Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност - традиции, норми, свобода. // Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата. Сборник с доклади от международна научна конференция, Русе, 2022, с. 24 - 37. ISBN 978-619-7404-32-6.
  2021 За песенния репертоар в учебниците по музика. Възрожденски песни. // Годишник на Педагогическия факултет, ШУ „Еп. К. Преславски“, 2021, том D XXV, с. 933 – 939. ISNN 1314 – 6769.
  2020 Рускова, Я., С. Русков. Онтогенеза на музикално-изпълнителската дейност. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXVIII, 2020, с. 112-114. ISSN: 1310 – 3946.
  2019 За новите учебници по музика в началния етап на образование. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 157-160. ISSN 2535-0323.
  2019 Електронните учебници в обучението по музика в общообразователното училище. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 161-162. ISSN 2535-0323.
  2019 Мислене и музикалноизпълнителска дейност. B: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 163-166. ISSN 2535-0323.
  2019 Ruskova, Y., S. Ruskov. Competencies and electronic musical instruments. В: International scientific refereed online journal with Impact factor SocioBrains, Issue 59, Jully 2019, s. 71-77, ISSN 2367-5721.
  2019 Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност - психологически аспекти. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 490 - 500. ISBN: 978-619-00-0996-2.
  2019 Етапите в музикално-изпълнителския процес - психологически аспекти. В: Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", T XXIII D, 2019, с. 1068-1075. ISSN 1314 – 6769.
  2019 Български възрожденски песни в съвременни учебници по музика. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 2019, с. 320-327. ISBN 978-619-201-344-8.
  2019 Рускова, Я. За комуникативната функция на музикално-изпълнителската дейност // Известия на Съюза на учените, Сливен, том 34 (1), 2019, с. 137 – 141. ISSN 1311-2864.
  2018 Урокът по музика - съвременни теоретични аспекти. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове. Фабер, 2018, с. 463 - 472. ISBN: 978-619-00-0783-8
  2018 The lesson of music - contemporary theoretical aspects. В: SocioBrains, ISSUE 45, MAY 2018, s. 309-315. ISSN 2367-5721
  2017 Рускова, Я. Успешна стратегия за обучението по музика в училище. В: SocioBrains, ISSUE 34, JUNE 2017. ISSN 2367-5721, с. 348-352.
  2017 Рускова, Я. Psichological foundation of musical-performing activity. В: SocioBrains, Issue 39, 2017. ISSN 2367-5721, с. 482-489 – (български език).
  2017 Рускова, Я. Психологически основи на музикално-изпълнителската дейност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 831 - 841, ISSN 1314-6769.
  2016 За професионализма на бъдещия учител по музика. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 10 (196), Volume 3, 2016, с. 80-82. ISSN: 1310 – 3946.
  2016 За компетентностния модел на бъдещия учител по музика. В: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Year XXIV, ISSUE 10 (196), Volume 3, 2016, с. 83-86. ISSN: 1310 – 3946.
  2016 Основни функции на музикално-педагогическата дейност на учителя по музика. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, София, УИ "Св. Кл. Охфридски", 2015, с. 514-517
  2016 Учителят по музика и неговият професионализъм. Теоретични основи. В: Естетически ценности и възпитание. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 93-100.
  2015 За социално-педагогическата компетентност на учителя по музика. Научни известия Scientific technical union of mechanical enginering, year XXIII, ISSUE 8 (171), mai 2015, с. 9-12. ISSN: 1310-3946
  2015 Музикално-педагогическата система Yamaha. Научни известия Scientific technical union of mechanical enginering, year XXIII, ISSUE 8 (171), mai 2015, с. 13-15 (в съавт. със Ст. Русков). ISSN: 1310-3946
  2015 Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. 2015
  2015 Отношението на бъдещите музикални педагози към към основни музикалнопедагогически дейности. В: Изкуство и образование, Пловдив, 2015, с. 244-252. ISBN: 978-954-2963-12-7
  2015 За компетентностите на съвременния педагог-музикант. В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XIX D, 2015, с.1038-1045
  2015 За комуникативната компетентност на учителя по музика. В: International Scientific Refereed Online Journal Socio Brains, Issue 16, 2015. ISSN: 2367-5721
  2015 Рускова, Я. Основни функции на музикално-педагогическата дейност на учителя по музика. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, София, УИ Св. Кл. Охридски, 2015, с. 514-517. ISBN 978-954-07-3937-3.
  2015 Рускова, Я. Музикалният педагог като субект на музикално-педагогическа дейност: професионален портрет. // Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция 50 години Великотърновски университет, 1963 – 2013. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, Секция Педагогически факултет, с. 469 – 472. ISBN 978-619-208-001-3.
  2014 Музикално-педагогическо професионално образование и аудио-визуална култура на студентите. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, ISSN: 1310-3946, year XXII, ISSUE 3(152), mai 2014, , с. 44-46
  2014 За усъвършенстване на професионалната подготовка на бъдещите учители по музика. Научни известия, Scientific technical union of mechanical enginering, ISSN: 1310-3946, year XXII, ISSUE 3(152), mai 2014, , с. 39-41
  2014 За музикално-педагогическите дейности на бъдещите учители по музика. Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар, 2014, с. 442-448
  2014 Отношението на бъдещите учители по музика към музикално-изпълнителската дейност. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 316-324
  2014 Отношението на бъдещите учители по музика към диригентската дейност. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 324-329
  2014 За мотивацията на бъдещите учители по музика. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен 2014, с. 330-338
  2014 Отношението на бъдещите музикални педагози към композиторската дейност. Сборник научни доклади "Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетско образование", АППС, 2014, том първи, с. 414-420
  2014 За професионалната подготовка на бъдещите учители по музика и отношението им към музикално-педагогическата дейност. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XVIII D, 2014, с. 795-803
  2014 За самооценката на личностно значими качества на студентите – бъдещи музикални педагози. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", том XVIII D, 2014, с. 804-810
  2014 Профессиональное самоопределение будущих учителей музыки. Материалы всероссийской научной конференции с международном участием. Самара, ПГСГА, 2014, с. 300-308
  2014 Професионално обучение и професионална идентичност на бъдещите учители по музика. Science & Technologies, Volume IV, Number 8, 2014, с. 123-127
  2014 Основни типове професионално самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен, октомври 2014, с. 149-155
  2014 За педагогическото осигуряване на формирането на личностни професионално-значими качества на студентите - бъдещи учители по музика. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен, октомври 2014, с. 142-148
  2014 Основни функции на музикално-педагогическата дейност на учителя по музика. Сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски“, Шумен, октомври 2014, с. 139-142
  2013 За художествено-творческото саморазвитие на музикалния педагог. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с.659-665
  2013 Структуроопределящи понятия и категории за професионалното самоопределение на музикалните педагози. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с. 666-675
  2013 За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 171-176
  2013 Основни теоретични подходи към проблема за професионалното самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 188-196
  2013 Теоретични основи на професионалното самоопределение на студентите – бъдещи музикални педагози: структура, етапи, форми. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2013, с. 183-187
  2013 Конкурсното начало за личностно-професионалното самоопределение на бъдещите музикални педагози. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Колеж - Добрич, т. VI, 2013, с. 203-208
  2013 Конкурсното начало за личностно-професионалното самоопределение на бъдещите професионални педагози. Научни трудове, Шуменски университет, Колеж Добрич, ISSN 1312-2347, 2013, том VI, с. 203-208
  2013 Проблемът за оценяването във висшето образование. Научни известия на НТСМ, ISSN: 1310 – 394, 2013, XXI, 9 (146), vol. 3, с. 73-79
  2013 Музикално-изпълнителски способности на учителя по музика. НВУ „В. Левски“, Велико Търново, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 1, Педагогически и хуманитарни науки, 2013, с. 69-77
  2013 Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, Велико Търново, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 1, Педагогически и хуманитарни науки, 2013, с. 78-84
  2012 За структурата на музикално-изпълнителската компетентност на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, част II. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, 2012, с. 328-330
  2012 За професионалната идентичност на бъдещите учители по музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 287-492
  2012 За музикално-изпълнителската компетентност на бъдещия учител по музика. Научни трудове от конференция „Образователни технологии“ 28-30 септември 2012. Педагогически факултет. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Том XVI D, Шумен, 2012, с. 643-646
  2012 Обучението по електронни музикални инструменти и професионалните компетентности на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 493-498
  2010 Изследване на често използвани в музикалната практика аудиокодеци, базирани на психоакустичния модел, "Иновации в образованието", Шумен, 2010, с. 647-652
  2006 Обучението по музикален инструмент и музикалния съпрод. // Система за повишаване на качеството на практическото обучение на студентите от специалност“Педагогика на обучението по музика”. Шумен, 2006, с.58
  2003 Клавирните ансамбли в обучението по музикален инструмент. // Сб. Юбилейна научна канференция, Добрич, 2003, с. 123
  2003 Една парадигма за органичната сплав на музикално-педагогическата традиция с предизвикателствата на новото време. // 150 години от рождението на Р. М. Рачев,Шумен, 2003
  2003 За органичната сплав на музикално-педагогическата традиция с предизвикателствата на новото време. // СУБ, Ст. Загора, 2003, с. 298
  2002 Съвременната музикална култура и обучението по музика в българското училище. // The Teacher of the 21.st.c., Битоля, 2002
  2002 Обучението по музикален инструмент и музикалния съпровод. // Съюз на учените, Стара Загора, 2002, с. 312
  2001 За ескизната форма на работа над музикалното произведение. //Шумен, 2001
  1996 За музикалния съпровод и обучението по акордеон. // Шумен, 1996 (съавт. със С. Русков)
  1992 Клавирните ансамбли в обучението по музикален инструмент на студентите-специализанти в ПФ. // Проблеми на обучението по музика в педагогическитеинститути, Шумен, 1992, с. 12 - 13
  1991 Към въпроса за оптимизиране на учебния процес в ПФ на ВУЗ. // Проблеми и задачи на обучението по акордеон във висшите и средни учебни заведения, АМТИ -Пловдив, 1991, с. 1
  1991 За формите на работа над музикалните произведения. // Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Силистра, 1991, с. 212 - 216
  2022 Рускова, Я., С. Русков. Интерпретацията в музикално-изпълнителската дейност - традиции, норми, свобода. Пленарен доклад в IX международна научна конференция \"Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата\", 28 - 29 април 2022 г., Регионална библиотека \"Л. Каравелов\", Русе.
  2022 Ruskova, Y., S. Ruskov. Reflection of emotions in music - psychological and pedagogical aspects. // International scientific conference Technics. Technologies. Education. Safety. Borovets, Bulgariya, 6-9.06.2022.
  2013 Отношението на бъдещите учители по музика към професионално-музикални дейности. 12-та Международна научно-практическа конференция «Современное музыкальное образование - 2013», Санкт-Петербург, Росийски държавен педагогически университет „А.И. Херцен“ и Санкт-Петербургска държавна консерватория „Н.А. Римски-Корсаков, 4-6 декември 2013
  2024 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 8. клас. Клет България ООД, 2024. ISBN: ISBN 978-619-215-667-1.
  2024 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 9. клас. Клет България ООД, 2024. ISBN: ISBN 978-619-215-694-7.
  2024 Рускова, Я., С. Русков, колектив. IZZI Mузика за 9. клас. Клет България ООД, 2024. ISBN: 9786192156947F.
  2024 Рускова, Я., С. Русков, колектив. IZZI Музика за 8. клас. Клет България ООД, 2024. ISBN: ISBN 9786192156671F.
  2023 Рускова, Я. Учебник по музика за 10. клас (в съавторство със С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2023. ISBN: 978-619-215-706-7.
  2023 Рускова, Я., колектив. IZZI Музика за 10. клас. Клет България ООД, 2023. ISBN 978-619-215-706-7F.
  2019 Рускова, Я. Учебник по музика за 4. клас (в съавторство със С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-406-6.
  2019 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 4. клас (в съавторство със С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: е-978-619-215-406-6.
  2019 Рускова, Я. Учебник по музика за 10. клас (в съавторство със С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-434-9.
  2019 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 10. клас (в съавторство със С. Хърков, С. Русков, Ю. Близнакова). Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN:е- 978-619-215-434-9.
  2018 Рускова, Я. Учебник по музика за 3. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Учебник по музика за 7. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Учебник по музика за 9. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 3. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 7. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 9. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2017 Рускова, Я. Учебник по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Учебник по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Учебник по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2016 Рускова, Я. Учебник по музика за 1. клас. ИК Анубис, Авт. колектив. 2016.
  2016 Рускова, Я. Учебник по музика за 5. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.
  2016 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 1. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.
  2016 Рускова, Я. Електронен учебник по музика за 5. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.
  2014 Психология на изпълнителската дейност. В: Музикална психология, А. Атанасова-Вукова, УИ "Еп. К. Преславски", 2014, с. 202-250
  2007 Учебник по музика за VІ клас, авт. колектив. Булвест, 2007
  2007 Учебник по музика за VІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2007
  2006 Учебник по музика за V клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2006
  2005 Учебник по музика за ІV клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2005
  2004 Учебник по музика за ІІІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2004
  2003 Учебник по музика за ІІ клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2003
  2002 Учебник по музика за І клас – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения). Булвест, 2002
  1994 Учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за деца от начална степен на СОУ, одобрена от МОН. София, 1994
  2023 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 2. клас. Клет България ООД, 2023, 96 с. ISBN 978-619-215-611-4.
  2022 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. Клет България ООД, 2022, 120 с. ISBN: 978-619-215-601-5.
  2022 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 4. клас. Клет България ООД, 2022, 90 с. ISBN: 978-619-215-595-7.
  2021 Рускова, Я., С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева. Книга за учителя по музика за 3. клас. Клет България ООД, 2021. ISBN: 978-619-215-549-0.
  2021 Рускова, Я., С. Русков, М. Лобутова, Ю. Близнакова. Книга за учителя по музика за 7. клас. Клет България ООД, 2021. ISBN: 978-619-215-560-5.
  2020 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 5. клас. Издателство "Клетт" ООД, 2020. ISBN 9786192155025.
  2020 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 6. клас. Издателство "Клетт" ООД, 2020. ISBN 9786192155117.
  2020 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 2. клас. Издателство "Клетт" ООД, 2020. ISBN 978-619-215-492-9.
  2020 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. Издателство "Клет България" ООД, 2020. ISBN 978-619-215-486-8.
  2019 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 4. клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-404-2.
  2019 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 10. клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-457-8.
  2019 Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 4. клас. Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019. ISBN: 978-619-215-419-6.
  2018 Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 3. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 7. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 9. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 3. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 7. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 9. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2018.
  2018 Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 3. клас. ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-316-8.
  2018 Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 7. клас. ИК "Анубис", 2018. ISBN: 978-619-215-323-6.
  2017 Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 2. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я., С. Русков. Учебник по музика за 6. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 8. клас – комплект звуконосители. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 2. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 6. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2017 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 8. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2017.
  2016 Рускова, Я., С. Русков. Комплект звуконосители – учебник по музика за 1. клас, ИК Анубис, 2016.
  2016 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК Анубис, Авт. колектив. 2016.
  2016 Рускова, Я., С. Русков. Комплект звуконосители – учебник по музика за 5. клас, ИК Анубис, 2016.
  2016 Рускова, Я. Книга за учителя по музика за 5. клас. Авт. колектив. ИК Анубис, 2016.
  2016 Рускова, Я., колектив. Табло по музика за 1. клас "Музикален речник". ИК "Анубис", 2016. ISBN: 9786192153335.
  2016 Рускова, Я., колектив. Табло по музика ца 1. клас "Празничен музикален празничен календар". ИК "Анубис", 2016. SBN: 9786192153342.
  2008 Ансамблови пиеси за акордеон. Антос, 2008
  2007 Книга за учителя по музика за VI клас. Авт. колектив. Булвест, 2007
  2004 Шарена музика. Учебно помагало за подготвителните групи на детската градина и училище – Комплект звуконосители (аранжименти и вокални изпълнения).Булвест, 2004
  1998 Сборник училищни песни със съпровод на акордеон. Шумен, Университетско издателство “Еп. Константин Преславски”, 1998
  1998 We wish you a Merry Christmas – сборник коледни песни и стихотворения. “Антос”, 1998
  1996 Музикални съпроводи за І, ІІ, ІІІ и ІV клас на СОУ - 4 аудиокасети. Учебно помагало, одобрено от МОН, 1996
  1994 Учебна програма и художествен материал по електронни инструменти за деца от начална степен на СОУ, одобрени от МОН. София, 1994 (в съавт. със Ст. Русков)
  2023 Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност. В: Музикална психология. А. Атанасова-Вукова, УИ “Епископ Константин Преславски“, Ш., 2014. , с. 207, 212, 238. Цитирано в: Панчева-Георгиева, А. Музикално-изпълнителската компетентност на бъдещите учители по музика. // Technics. Technologies. Education. Safety. 2023, year VII, ISSUE 1 (16), p. 79. ISSN 2535-0315.
  2023 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Ш., 2015., с. 132, 133-134. ISBN: 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Панчева-Георгиева, А. Музикално-изпълнителската компетентност на бъдещите учители по музика. // Technics. Technologies. Education. Safety. 2023, year VII, ISSUE 1 (16), p. 79. ISSN 2535-0315.
  2023 Рускова, Я. Професионално-личностно развитие на студентите – бъдещи учители по музика. Професионално самоопределение. УИ „Еп. К. Преславски”, Ш., 2020., с. 27. ISBN 978-619-201-463-6. Цитирано в: Панчева-Георгиева, А. Музикално-изпълнителската компетентност на бъдещите учители по музика. // Technics. Technologies. Education. Safety. 2023, year VII, ISSUE 1 (16), p. 80. ISSN 2535-0315.
  2023 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 7. клас. ИК Анубис, 2018 г., с. 17-19. Цитирано в: Мангова, Б. Епохата на Барока, представен в учебниците по музика за средния и горния курс на българското общообразователно училище. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, КНИГА ИЗКУСТВА, Том 115, Година III, 2022, с. 91. ISSN 2738-7062.
  2023 Рускова, Я, колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК Анубис, 2017., с. 28. Цитирано в: Мангова, Б. Епохата на Барока, представен в учебниците по музика за средния и горния курс на българското общообразователно училище. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, КНИГА ИЗКУСТВА, Том 115, Година III, 2022, с. 91. ISSN 2738-7062.
  2023 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 8. клас. ИК Анубис, 2017. с. 31. Цитирано в: Мангова, Б. Епохата на Барока, представен в учебниците по музика за средния и горния курс на българското общообразователно училище. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, КНИГА ИЗКУСТВА, Том 115, Година III, 2022, с. 91. ISSN 2738-7062.
  2023 Рускова, Я., колектив. Музика за 8. клас. ИК Анубис, 2017. с. 31. Цитирано в: Мангова, Б. Епохата на Барока, представен в учебниците по музика за средния и горния курс на българското общообразователно училище. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, КНИГА ИЗКУСТВА, Том 115, Година III, 2022, с. 95. ISSN 2738-7062.
  2023 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Ш., 2015., с. 86-93. Цитирано в: Панчева-Георгиева, А. Музикално-педагогическата компетентност на бъдещите учители по музика. // Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, Педагогически факултет, том XXVII, с. 40. ISSN 1314-6769.
  2023 Рускова, Я. Професионално-личностно развитие на студентите – бъдещи учители по музика. Професионално самоопределение. УИ „Еп. К. Преславски”, Ш., 2020., с. 23-25. Цитирано в: Панчева-Георгиева, А. Музикално-педагогическата компетентност на бъдещите учители по музика. // Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, Педагогически факултет, том XXVII, с. 40-41. ISSN 1314-6769.
  2022 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещият учител по музика. Шумен, Антос, 2015., с. 6. Цитирано в: Михайлов, А. Методи за изграждане на устойчива мотивация при обучението по музикален инструмент. Дисертация, ЮЗУ \"Неофит Рилски\", 2022, с. 79.
  2022 Рускова, Я. Успешна стратегия за обучението по музика в училище. //SocioBrains// Issue 34, С. 349 [онлайн] http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/348_352. Цитирано в: Михайлов, А. Методи за изграждане на устойчива мотивация при обучението по музикален инструмент. Дисертация, ЮЗУ \"Неофит Рилски\", 2022, с. 79.
  2022 Рускова, Я. За художествено-творческото саморазвитие на музикалния педагог. В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, T.XVII D, 2013. Цитирано в: Спасова, Н. Съвременни процеси и технологии в музикалното и танцово образование в българското общообразователно училище. Дисертация, ШУ \"Еп. К. Преславски\", 2022, с. 194.
  2022 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015, с. 6. Цитирано в: В: Спасова, Н. Съвременни процеси и технологии в музикалното и танцово образование в българското общообразователно училище. Дисертация, ШУ \"Еп. К. Преславски\", 2022, с. 194.
  2022 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за втори клас. София, Анубис, 2017, с. 6. Цитирано в: Попова, Цв. Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище. Дисертация, Благоевград, 2022, с. 33, 38, 39, 41.
  2022 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за първи клас. Анубис, 2016, с. 22. Попова, Цв. Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище. Дисертация, Благоевград, 2022, с. 33, 104.
  2022 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за четвърти клас. София, Анубис, Клет България, 2019, с. 22-23. Цитирано в: Попова, Цв. Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище. Дисертация, Благоевград, 2022, с. 58.
  2022 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за трети клас. Анубис, 2018. Цитирано в: Попова, Цв. Методически подход за усвояване на нотно-символни модели от ученици в начален етап на средното училище. Дисертация, Благоевград, 2022, с. 178.
  2022 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за седми клас. Анубис, 2019. Цитирано в: Байчев, А. Музикално-педагогическа технология за създаване на алгоритмична композиция. Дисертация, с. 50. Шумен, 2022.
  2022 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Книга за учителя по музика за пети клас. София, Анубис, 2016. Цитирано в: Потеров, Р., В. Василев. Методически насоки за разработване на акордеонен съпровод към фолклорно песенния репертоар в училище. (Равноделни метруми). Учебник. УИ „Н. Рилски“, Благоевград., 2022, с. 74.
  2022 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за четвърти клас. София, Анубис, Клет България, 2019. Цитирано в: Потеров, Р., В. Василев. Методически насоки за разработване на акордеонен съпровод към фолклорно песенния репертоар в училище. (Равноделни метруми). Учебник. УИ „Н. Рилски“, Благоевград., 2022, с. 74.
  2022 Рускова, Я., С. Русков. Оценяването във висшето образование. // SCIENTIFIC PROCEEDINGS XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE \"trans &MOTAUTO ’13\" YEAR XXI, Vol. 3. 2013. с. 73, 74, 75, 76. ISSN 1310-3946. Цитирано в: Бонев, Ц. Методи за оценяване на студентите по екранни изкуства. // Образование и изкуства: традиции и перспективи. 2022, с. 771, 772, 773, 774. ISSN 2738-8999.
  2022 Ruskova, Ya. Urokat po muzika. // Inovatsii v obrazovanieto. Sbornik nauchni trudove. Faber, 2018, p. 463 - 472. ISBN: 978-619-00-0783-8. Цитирано в: Paskaleva, R. Opportunities for Application of Kahoot digital technology in Music education 1.-4. Class. // SocioBrains, ISSUE 96, AUGUST 2022, p. 42. ISSN 2367-5721 (online).
  2022 Ruskov, S., Y. Ruskova. Reflection of emotions in music - psychological and pedagogical aspects. // Technics. Technologies. Education. Safety. 2022, year VI, ISSUE 1 (14), p. 47 - 50. ISSN 2535-0315. Цитирано в: Paskaleva, R. Opportunities for Application of Kahoot digital technology in Music education 1.-4. Class. // SocioBrains, ISSUE 96, AUGUST 2022, p. 42. ISSN 2367-5721 (online).
  2021 Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност. // Музикална психология, ШУ, 2014. ISBN:978-954-577-999-2. Цитирано в: Панова, Ю. Функциите на диригента в музикално-изпълнителския процес. Годишник на Педагогическия факултет на ШУ „Еп. К. Преславски“, том XXV D, с. 912. ISSN 1314 – 6769.
  2021 Рускова, Я. Успешна стратегия за обучението по музика в училище. SocioBrains, ISSN 2367-5721, ISSUE 34, JUNE 2017, p. 348-352. Цитирано в: Паскалева, Р. For Envision in elementary school music lessons. SocioBrains, ISSN 2367-5721, ISSUE 84, AUGUST 2021, p. 63.
  2021 Рускова, Я. Музикална психология. УИ \"Епископ Константин Преславски. Шумен. 2014. ISBN: 978-954-577-999-2. с. 180. В: Панова, Ю. Моделиране и управление на музикално-изпълнителския процес. УИ \"Епископ Константин Преславски. Шумен. 2021. ISBN: 978-619-201-510-7. с. 13.
  2021 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика.. УИ \"Епископ Константин Преславски. Шумен. 2015. ISBN: 978-954-866588-9. с. 159. В: Панова, Ю. Моделиране и управление на музикално-изпълнителския процес. УИ \"Епископ Константин Преславски. Шумен. 2021. ISBN:978-619-201-510-7.
  2021 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 103. ISBN: 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Пелтеков, Д. Формиране на дигитални компетентности в обучението по музика на учениците от VI клас чрез кампанията „Деца рисуват за деца“ с участието на музикална училищна телевизия. // Седма докторантска научна сесия, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2021, с. 142. ISSN: 2603–0367.
  2021 Рускова, Я., Ст. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева. Книга за учителя по музика за 4. клас. Клет България ООД, 2019, с. 5. ISBN: 978-619-215-404-2. Цитирано в: Байчев, А. Приложение на генератора Woframtones обучението по музика в общообразователното училище. // Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021, с. 9. ISSN: 2367-5764.
  2020 Рускова, Я. За музикално-педагогическите дейности на бъдещите учители по музика. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. 2014, с. 442-448. ISBN: 978-619-00-0092-1 Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020. ISBN 978-619-7364-16-3, с. 149.
  2020 Рускова, Я. За компетентностите на съвременния педагог-музикант. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том ХIХ D, Шумен, 2015, с.1038-1045. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков, Социализация на личността чрез музика, Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 152.
  2020 Рускова, Я. Структурата на музикално-изпълнителската компетентност на бъдещия учител по музика. В: Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том ХVI D, Шумен, 2012, с. 643-647. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020. ISBN 978-619-7364-16-3, с. 155.
  2020 Рускова, Я. За художествено-творческото развитие на музикалния педагог. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVII D, Шумен, 2013, с. с.659-665. ISSN1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков, Социализация на личността чрез музика, Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 175.
  2020 Рускова, Я. Структуроопределящи понятия и категории за професионалното самоопределение на музикалните педагози. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVII D, Шумен, 2013, с. 666-675. ISSN1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 181.
  2020 Рускова, Я. За професионалната подготовка на бъдещите учители по музика и отношението им към музикално-педагогическата дейност. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVIII D, Шумен, 2014, с. 795-803. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 187.
  2020 Рускова, Я. За самооценката на личностно значими качества на студентите бъдещи музикални педагози. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски, Том ХVIII D, Шумен, 2014, с. 804-810. ISSN 1314-6769. Цитирано в: Военкинова, Ж., Д. Желязков. Социализация на личността чрез музика. Изд. Антос, Шумен, 2020, ISBN 978-619-7364-16-3, с. 187.
  2020 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. Издателство „Клет България“ ООД, 2020. ISBN 9786192154868. Цитирано в: Будакова, С. Българският музикален фолклор в обучението по музика в начален етап на образование. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, том XXIII D, Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 960. ISSN 1314-6769.
  2020 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК Анубис, 2016. В: Панчева, А. За същността на музикалното изкуство – исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, том XXIII D, Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 94. ISSN 1314-6769.
  2020 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК Анубис, 2017. В: Панчева, А. За същността на музикалното изкуство – исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, том XXIII D, Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 96. ISSN 1314-6769.
  2020 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5. Цитирано в: Спасова, Н. Музика и движение. Ефекти на въздействие на музика и танц. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, том XXIII D, Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 743. ISSN 1314-6769.
  2020 Рускова, Я. Успешна стратегия за обучението по музика в училище. В: SocioBrains, ISSUE 34, june 2017, ISSN 2367-5721, с. 348-352. Цитирано в: Спасова, В. Интерактивните методи в урока по музика – реалност и перспектива. В: Knowledge International Journal, Vol.42(2), 2020, p. 452. ISSN: 2545-4439.
  2020 Рускова, колектив. Учебник по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2015. Цитирано в: Панова, Ю. Основни аспекти при формиране и развитие на комуникативните умения на бъдещите учители по музика. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, том XXIII D, Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 1057. ISSN 1314-6769.
  2020 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК Анубис, 2016. Цитирано в: Зипова, М. Ролята на неравноделните метруми в развитието на метроритмичния усет в началния етап на основната образователна степен. // Пролетни научни четения, АМТИИ, 2020, с. 43, 46. ISSN 1314-7005.
  2019 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я. За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“. София, 2013, с. 171. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Рускова, колектив. Книга за учителя по музика за 1. клас. ИК „Анубис“, 2016. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 178. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК Анубис, 2018. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК Анубис, 2017. В: Панчева-Георгиева, А. Образователният потенциал на музикалното изкуство за формиране на музикално-теоретична компетентност у бъдещите учители по музика. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 176. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 5. клас. ИК Анубис, 2016. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК Анубис, 2017. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков, колектив. Учебник по музика за 10. клас. ИК Анубис, 2019. В: Будакова, С. Предмодерният фолклор в Дивдядово. International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 170. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков и колектив. Книга за учителя по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017. В: Василев, Д. Китарен съпровод - особености и възможности. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 168. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков и колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017, с. 14. В: Василев, Д. Китарен съпровод - особености и възможности. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 167. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков и колектив. Книга за учителя по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017, с. 33. В: Знания, умения и компетентности, необходими за създаване на дигитален аранжимент с инструментариума на Caustic. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 151. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков и колектив. Учебник по музика за 4. клас. ИК „Анубис“, 2019, с. 15; 28. В: Русков, С. Знания, умения и компетентности, необходими за създаване на дигитален аранжимент с инструментариума на Caustic. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 151. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков и др. Учебник по музика за 7. клас. ИК Анубис, 2018, с. 13. В: Синтезиране на тестова система за оценяване на дигитален аранжимент, реализиран с инструментариума на Caustic 3. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s.156. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я., С. Русков и др. Учебник по музика за 4. клас. ИК Анубис, 2019, с. 15; 28. В: Русков, С. Синтезиране на тестова система за оценяване на дигитален аранжимент, реализиран с инструментариума на Caustic 3. В: International Scientific ConferenceTechnics.Technologies. Education. Year III, Yssue 2 (8), Volume 2 Educational Public Sciences. 2019, s. 156. ISSN 2535-0323.
  2019 Рускова, Я. Рускова, Я. Психологически основи на музикално-изпълнителската дейност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 831 - 841, ISSN 1314-6769. Цитирано в: Djambazova, V. Piano training of students of specialty "Pedagogy of music education" (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 57, mai 2019, ISSN 2367-5721, s. 53-55.
  2019 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 6. Цитирано в: Djambazova, V. Piano training of students of specialty "Pedagogy of music education" (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 57, mai 2019, ISSN 2367-5721, s. 53-55.
  2019 Рускова, Я. За художествено-творческото саморазвитие на музикалния педагог. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII, 2013, с.661. Цитирано в: Djambazova, V. Piano training of students of specialty "Pedagogy of music education" (psychological, pedagogical and aesthetic aspects). International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 57, mai 2019, ISSN 2367-5721, s. 53-55.
  2019 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 7. клас. ИК "Анубис", 2018. Цитирано в: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.
  2019 Ruskova, Y. The lesson of music - contemporary theoretical aspects. В: SocioBrains, ISSUE 45, MAY 2018, s. 313. ISSN: 2367-5721. Цитирано в: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. В: Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.
  2019 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5, 13, 141, 142. ISBN: 978-954-8665-88-9. В: Спасова, Н. Възприятие, музика, движение. Имеон, 2019, с. 58-59-60 . ISBN: 978-619-7416-60-2.
  2019 Я. Рускова, С. Русков. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. НВУ „В. Левски“, В. Търново, Сборник доклади, Педагогически и хуманитарни науки, том 1, 2013, с. 78-84. ISNN: 1314-1937. В: Спасова, Н. Възприятие, музика, движение. Имеон, 2019, с. 59. ISBN: 978-619-7416-60-2.
  2019 Рускова, Я., колектив. Книга за учителя по музика за 7. клас. ИК „Анубис“, 2018. В: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.
  2019 Рускова, Я. Урокът по музика – съвременни теоретични аспекти. International Journal SocioBrains, Issue 45, Mai 2018, p. 309-315. ISSN: 2367-5721. В: Русков, С. Определяне на ниво на проявени знания, умения и компетентности като резултат от обективизацията на оценяването на Caustic-проект. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет. 2019, с. 403. ISBN: 978-619-00-0996-2.
  2019 Рускова, Я. Психологически основи на музикално-изпълнителската дейност. В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 831 - 841, ISSN 1314-6769. В: Vasileva, D. Live of artistic work. Sociological and socio-psychological aspects. International Scientific refereed online Journal SocioBrains, ISSUE 60, avgust 2019, ISSN 2367-5721, p. 1-5.
  2019 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 8. клас. ИК "Анубис", 2016. В: Панчева-Георгиева, А. За същността на музикалното изкуство - исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 91, 94. ISSN 1314 – 6769.
  2019 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 9. клас. ИК "Анубис", 2017. В: Панчева-Георгиева, А. За същността на музикалното изкуство - исторически поглед и съвременна концепция. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 96. ISSN 1314 – 6769.
  2019 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Шумен, 2015, с. 5. В: Спасова, Н. Музика и движение. Ефекти на въздействие на музика и танц. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 743.
  2019 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 5 клас. „Анубис“, ISBN:978-619-215-063-1. В: Панова, Ю. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", т. XXIII, с. 1057, ISSN 1314 – 6769.
  2019 Рускова, Я. и колектив: Учебник по музика за 5. клас, ИК „Анубис“, 2016. В: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8.
  2019 Рускова, Я. и колектив: Учебник по музика за 8. клас, ИК „Анубис“, 2017. В: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8.
  2019 Рускова, Я. и колектив. Учебник по музика за 6. клас. ИК „Анубис“, 2017. Цитирано в: Будакова, С. Народната песен „Мар’ Димитро льо“ в творчеството на Панчо Владигеров. В: Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 и 14 март 2019 г. в Шумен. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 83–98. ISBN 978-619-201-298-4.
  2019 Рускова, Я. Успешна стратегия за обучението по музика в училище. В: SocioBrains, ISSUE 34, june 2017, ISSN 2367-5721, с.348-352. В: Смилкова, С. Връзка между образователните ядра възприемане и елементи на музикалната изразност в началното обучение по музика. В: Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art, 2019, с. 622. ISSN 1313 – 5236.
  2019 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5. ISBN: 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Спасова, Н. Образователни методики, свързани с музикално-танцови, двигателни обучителни практики. // Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, 2019, с. 182. ISBN: 978-954-2963-56-1.
  2018 Рускова, Я., С. Русков. Сборник училищни песни със съпровод на акордеон. УИ „Еп. К. Преславски, 1996. ISBN 954-577-058-9. Цитирано в: Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент. УИ „Еп. К. Преславски, 2018, с. 61. ISBN 978-619-201-230-4.
  2018 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 132-133. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Байчев, Ц. Иновационни технологии в обучението по музикален инструмент. УИ „Еп. К. Преславски, 2018, с. 109. ISBN 978-619-201-230-4.
  2018 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Русков, С. Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018, с. 163. ISBN 978-619-201-248-9.
  2018 Рускова, Я. Обучението по електронни музикални инструменти и професионалните компетентности на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, част ІІ, НВУ “В. Левски”, Шумен, 2012, с. 493-496. ISSN: 1313-7433. Цитирано в: Русков, С. Създаване на дигитален аранжимент със смартфон и таблет. УИ „Еп. К. Преславски“, 2018, с. 162. ISBN 978-619-201-248-9.
  2018 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015. Цитирано в: Ruskov, S.The possibilities of the mobile application Caustic 3 for the implementation of the digital arrangement. International Journal SocioBrains, Issue 45, Mai 2018, p. 218-220. ISSN: 2367-5721 218-220.
  2018 Рускова, Я., Русков, Ст., Лобутова, М., Паскалева, Р. Книга за учителя по музика за трети клас. 2018, София, ИК Анубис. ISBN: 978-619-215-238-3. Цитирано в: Попова, Ц., Н. Кротева. Новата образователна парадигма и държавните стандарти за обучение по музика в начален етап. В: KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 28.3, December, 2018, с. 1043-1050. ISSN: 2545-4439. Попова, Ц., Н. Кротева
  2018 Рускова, Я., Русков, Ст., Лобутова, М., Паскалева, Р. Учебник по музика за трети клас. София, 2018, ИК Анубис. ISBN: 978-619-215-193-5. Цитирано в: Попова, Ц., Н. Кротева. Новата образователна парадигма и държавните стандарти за обучение по музика в начален етап. В: KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 28.3, December, 2018, с. 1047. ISSN: 2545-4439.
  2018 Рускова, Я., колектив. Учебник по музика за 7. клас. ИК Анубис, 2018. ISBN: 978-619-215-208-6. Цитирано в: Попова, Д. Учителят по музика и дигиталните технологии – работа с програмата Karafun studio. В: Образование и технологии, vol. 9/2018, с. 308. ISSN 1314-1791.
  2017 Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност. В: Музикална психология, ШУ, 2014, с. 238. ISBN:978-954-577-999-2. Цитирано в: Панчева, А. За изпълнителската култура на бъдещия учител по музика. SocioBrainst, Issue 39, 2017, с.4. ISSN: 2367-5721.
  2017 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2017, с. 133. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Панчева, А. За изпълнителската култура на бъдещия учител по музика. SocioBrainst, Issue 39, 2017, 1-5. ISSN: 2367-5721.
  2017 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5-6. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Маджарян, Е. Теоретични и методически аспекти на използването на инструмента пиано за музикално-слуховото развитие на студентите в обучението по солфеж. В: Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, том XXI D, 2017, с. 248. ISSN 1314 – 6769.
  2016 Рускова Я. Психология на музикално-изпълнителската дейност. В: Музикална психология. Шумен, Университетско издателство “Еп. Константин Преславски", 2014. Цитирано в: Панова, Ю. Управленската компетентност на студентите, бъдещи учители по музика - решаващ фактор за организирането и провеждането на музикално-изпълнителски дейности. Лидерство и организационно развитие, СУ “Климент Охридски”, Китен, 16-19 юни 2016, с. 526. ISBN 978-954-07-4129-1.
  2016 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 5-6. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Маджарян, Е. Аспекти на музикално-теоретичната подготовка на студентите при обучението по солфеж. професионални компетентности у музикалния педагог чрез музикално-теоретични и музикално-изпълнителски дисциплини. Сборник научни трудове „Иновации в образованието“ от пътуващ семинар. Педагогически факултет, ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016, с. 91. ISBN: 978-619-00-0477-6.
  2016 Рускова, Я. За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда“, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 171. Цитирано в: Джамбазова, В. Формиране на професионални компетентности у музикалния педагог чрез музикално-теоретични и музикално-изпълнителски дисциплини. Сборник научни трудове „Иновации в образованието“ от пътуващ семинар. Педагогически факултет, ШУ „Еп. К. Преславски“, 2016, с. 24. ISBN: 978-619-00-0477-6.
  2015 Рускова, Я. Психология на музикално-изпълнителската дейност. В: Атанасова-Вукова, А. Музикална психология, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 215. В: Василева, Д. Музикалното изкуство и неговата публика. Проблеми на взаимодействието. Шумен, 2015, с. 78
  2015 Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар. Шумен, Педагогически факултет, 2015. В: Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 15.
  2015 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 4-6. В: Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 6.
  2015 Рускова, Я. Музикално-изпълнителска дейност и електронни музикални инструменти. Иновации в образованието, Пътуващ семинар, Шумен, 2015. В: Русков, С. Придобиване и формиране на знания, умения и компетентности за реализиране на дигитален аранжимент чрез интерактивно мултимедийно обучение. В: International Scientific Refereed Online Journal Socio Brains, Issue 16, 2015. ISSN: 2367-5721
  2015 Рускова, Я. Обучението по електронни музикални инструменти и професионалната компетентност на музикалния педагог. Сборник научни трудове, НВУ, Шумен, 2011. В: Русков, С. Музикалният педагог в съвременното информационно общество. Изкуство и образование, Пловдив, 2015, с. 222. ISBN: 978-954-2963-12-7
  2015 Рускова, Я. Обучението по електронни музикални инструменти и професионалните компетентности на бъдещия учител по музика. Сборник научни трудове, ВНУ „В. Левски”, 2012, с. 493-498. В: Русков, С. Аудио и MIDI-технологии за създаване на дигитален аранжимент. Антос, 2015, с. 15, 175.
  2015 Рускова, Я. Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, 2015, с. 6-7. ISBN 978-954-8665-88-9. Цитирано в: Байчева, Б., Ц. Байчев. Подготовката на студентите за музикално-образователния процес в началното училище. Научни трудове на Русенския университет. 2015, т. 54, серия 6-2, с. 106-110. ISSN:1311-3321.
  2015 Рускова Я. За професионалната компетентност на учителя по музика. Четвърта национална конференция с международно участие Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда. 17-18 май 2013, София. Цитирано в: Василева-Иванова, Р. Интерактивни методи на обучение за формиране на преподавателски компетентности у бъдещите учители по математика. Дисертация. РУ „Ангел Кънчев“, Русе, 2015.
  2013 Русков, С. Теоретични основи на дигиталния аранжимент като основна творческа дейност в обучението на студентите от специалност ПОМ. НВУ В. Левски, Сборник научни трудове, 2013, с. 174
  2013 Русков, С. Дигиталният аранжимент и информационната култура на музикалния педагог. Сборник научни трудове "Иновации в образованието". ШУ „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Пътуващ семинар, май 2013, с. 295
  2013 Русков, С. Теоретични основи на проблема за реализирането на дигитален аранжимент. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, том XVII D, 2013, с. 579
  2013 Русков, С. Оценяване на MIDI-проект на студентите от специалност "Педагогика на обучението по музика". Дисертация, с. 16
  2012 Златева, П. Читалището - стожер на българския дух. Фабер, В. Търново, 2012
  2016 Участие във Втора международна конференция „Създаване на качествено учебно съдържание в условията на новия Закон за предучилищното и училищното образование“, 09.11.2016 г., София
  2015 Участие в международна конференция "Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности", София, 21 октомври
  2022 Член на организационен комитет и на жури на Национален конкурс за акордеонисти „Танцуващи клавиши“, 2012 – 2022
  2016 Самостоятелни концерти като ръководител на ВС "Доминанта": 2 март 2016 г. – Концерт-спектакъл за 3 март 19 май 2016 г. – Годишен концерт на ВС „Доминанта“ и клас електронни инструменти
  2016 Участие в концерти: като р-л на ВС "Доминанта" - 7 март 2016, 17 май 2016, 24 май 2016; като корепетитор на ВГ "Чар" - 7 март 2016
  2015 Самостоятелни концерти като р-л на ВС "Доминанта": 28.02.2015, 18.05.2015, 21.12.2015
  2015 Участия в концерти, 2015 г.: като р-л на ВС „Доминанта“ - 3 март, 6 март, 24 май, 29 май, 1 октомври, 9 октомври, 22 декември; като корепетитор на ВГ "Чар" - 6 март, 25 септември, 22 декември
  2014 Участие и награди като ръководител на ВС "Доминанта" от Международен конкурс "Прекрасное далеко", Република Татарстан - две лауреатски звания I степен
  2014 Самостоятелни концерти като р-л на ВС "Доминанта": 19.05.2014, 19.12.2014
  2014 Участия в концерти: като р-л на ВС „Доминанта“ - 3 март, 7 март, 24 май, 29 май, 1 октомври, 14 октомври, 13 декември, 22 декември; като корепетитор - 27.09, 7.03, 1.10, 22.12 - НЧ "Христо Ботев"
  2014 Студентски конкурс „Аccordeon forever“ – 16.12.2014
  2013 Участие и награди (Лауреат III степен и Дипломант I степен) като ръководител на ВС "Доминанта" от Международен конкурс "Национальное достояние", Чебоксари, Чувашка република
  2013 Самостоятелни концерти като ръководител на ВС "Доминанта" - 1 юни 2013, 19 декември 2013, НЧ "Христо Ботев - 1872"
  2013 10 национални концерта: 3.03.2013, 7.03.2013, 12.04.2013, 8.05.2013, 24.05.2013, 2.06.2013, 4.10.2013, 11.10.2013, 19.12.2013, 20.12.2013 - ръководител на ВС "Доминанта", НЧ "Христо Ботев - 1872"
  2013 Студентски конкурс „Accordion forever“, 17 декември 2013
  2012 2012 Участие и награди (лична и на възпитаници) от Международен конкурс „Созвездие“, Чебоксари, Чувашка република
  2010 2010 CD "Празник с песен"