Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Юлияна Георгиева Панова
  Доц. д-р Юлияна Георгиева Панова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 054 830495 вътр. 233 К2

  Email: j.panova@shu.bg

  Приемно време: Сряда и четвъртък от 9.00 - 17.00 часа


  2013 Музикално-педагогически проблеми на обучението по "Дирижиране от клавир" на студентите от специалност педагогика на обучението по музика
  2021 Моделиране и управление на музикално-изпълнителски процес. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 182 с. ISBN: 978-619-201-510-7
  2022 Формиране компетентността на бъдещите учители по музика за моделиране и управление на музикално-изпълнителски процес. Годишно научно-методическо списание VOL. 13/2022, ISSUE 1, ISSN 1314-1791 (PRINT), ISSN 2535-1214 (ONLINE), с. 109-114
  2022 Управление на качеството и ефективността на музикално-изпълнителсси процес. Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\" T XXVI D. Университетско издателство. Шумен. 2022. с. 815-821. ISSN - 1314 - 6769
  2021 Концептуални виждания относно вокално-педагогическа компетентност на студентите – бъдещи учители по музика. В: SocioBrains Issue 2021. ISSN 2367-5721.
  2021 Хоровото пеене и дирижиране като интерактивна образователна среда в обучението на студентите - бъдещи учители по музика. SocioBrains Issue 2021. ISSN 2367-5721
  2021 Ситуационният подход при моделиране на работен музикално-изпълнителски процес. SocioBrains Issue 2021. ISSN 2367-5721
  2021 Смесеното обучение – иновативна технология при обучението на студентите по хорово пеене и дирижиране в електронна среда. SocioBrains Issue 2021. ISSN 2367-5721
  2021 Функциите на диригента при управление на музикално-изпълнителския процес // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, Велико Търново, Фабер, Шумен. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, 85-89, ISSN 1314-6769 (indexed in CEEOL)
  2020 Социалната функция на хоровото пеене в общообразователното училище. VIІ Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и новите решения“. Русе. 2020.
  2019 Процесуално-динамичния аспект на музикалното изпълнение. Сборник от научни трудове от пътуващ семинар Истамбул-Кушадъсъ-Измир (30.04.2019 - 07.05. 2019) \"Иновации в образованието\". Faber. Велико Търново. ISBN 978-619-00-0996-2.с.470-479
  2019 Основни аспекти при формиране и развитие на комуникативните умения на бъдещите учители по музика. Годишник на Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\". Педагогически факултет. Том ХIII D. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\". ISSN 1314-6769. с.1056-1063
  2019 Градската песенна култура в Шумен през втората половина на XIX век. Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019. ISBN 978-619-201-344-8
  2018 "Пространствено-времева организация на диригентския жест", сборник научни трудове "Иновации в образованието", пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим, Faber, В. Търново, ISBN:078-619-00-0783-81, 2018
  2018 Основни методи на работа с детски и училищни състави, Годишник на Педагогически факултет "Иновации в образованието, Том ХХІІ, УИ "Еп. Константин Преславски, Шумен, ISSN 1314-6769, 2018, с. 843-851
  2017 Организиращата функция на управлението на музикално-изпълнителския процес при промяната на нагласите на и съгласуване на взаимодействието между диригент и изпълнители, Сборник научни трудове, пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет,Шумен, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, с. 237-343
  2017 Същност и измерение на диригентското общуване, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XXI D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 804 - 813, ISSN 1314-6769
  2017 Потановка на оперетата "Кармозинела" със студенти от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Юбилеен сборник "100 години от началото на българското оперетно изкуство (1914-2014)". София: И Съюз на българските композитори, 2017, с. 333-336, ISBN: 978-619-202-299-0
  2016 Дирижирането като музикално-художествена дейност, Кръгла маса посветена на 85 години от рождението на проф. Венета Вичева, ШУ “Епископ К. Преславски”, 2016, с.145-149
  2016 Формиране на управленска компетентност на студентите бъдещи учители по музика в процеса на обучението им по дирижиране, ,,Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016) “Иновации в образованието”, , Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Велико Търново: И „Фабер“, 2016, с.406-412, ISBN 978-619-00-0477-6
  2016 Готовност на студентите бъдещи учители по музика за управление на музикално-изпълнителски процес, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XX D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, с. 1034-1039, ISSN 1314-6769
  2016 Управленската компетентност на студентите бъдещи учители по музика решаващ фактор за организирането и провеждането на музикално-изпълнителски дейности, Сборник научни трудове “Лидерство и организационно развитие”, Китен, СУ “Климент Охридски”, София, 2016, с. 523-529, SBN 978-954-07-4129-1
  2016 Готовност на студентите бъдещи учители по музика за управление на музикално-изпълнителски процес, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том XX D, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, с. 1034-1039, ISSN 1314-6769
  2015 Основни методи на работа със студентите бъдещи учители по музика в процеса на обучението им по дирижиране. Иновации в обрзованието. Сборник научни трудове от пътуващ семинар, 2015
  2015 Теоретичен музикално–педагогически модел на обучението по дирижиране, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, том XIX D, 2015
  2015 Дидактически подходи и принципи на оргонизация на учебния процес по дирижиране, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, том XIX D, 2015
  2015 Същност и организация на учебното съдържание при обучението по дирижиране, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, том XIX D, 2015
  2015 Методи и контрол на овладяните знания, умения и компетентности на студентите в процеса на обучението им по дирижиране, Сборник на Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, Свищов
  2015 Педагогическото взаимодействие в процеса на обучението по дирижиране, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, том XIX D, 2015
  2014 Ролята на диригентските компетентности за организиране на художествено-творческото пространство на учителя по музика, Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, том XVIII D, 2014
  2013 Хоровото изкуство в съвременното образоватлено пространство; научна конференция “Съвременното студентско и младежко хорово изкуство – проблеми, достижения, тенденции”, Американски университет в България, 18.04.2013 г., Благоеврград
  2013 Разбиране и прилагане на компетентностния подход при изучаване дисциплината „Дирижиране от клавир”, Доклад, Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда, 17 – 18 май 2013, София
  2013 Мястото на дисциплината Дирижиране от клавир при обучението на учителя по музика”, Доклад, Конференция „Образователни технологии”, Педагогически факултет на Шуменски университет1` 27-29. 09. 2013 г., 1 т.
  2012 Ролята на хоровия диригент в мотивацията на хоровите групи: концептуален преглед, предположения и переспективи за студентите специалност ПОМ, 2012, Пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция
  2011 Създаване и поддържане на когнитивен дисонанс чрез прилагане на точкова система на оценяване работата на студентите по дисциплината дирижиране от клавир, 2011
  2009 Механизми за поддържане на устойчиво изпълнителско ниво при висока динамика на хоровия състав",научна котференция в Американски университет -Благоевград, 2009
  2009 Модел за устойчиво приложение на рефлексивния подход в учебния процес на дисциплината„Дирижиране от клавир”,2009
  2009 Администриране, управление и финансиране на дейността на хоров колектив като юридическо лице с несторанска дейност”, 2009
  2008 Точкова система за оценяване знанията и уменията на студентите от специалността „Педагогика на обучението по музика” – важен фактор за повишаване ефективността на работата импо дисциплината „Дирижиране от клавир”, 2008
  2006 Междудисциплинарния синтез – основен подход при изучаване на дисциплината дирижиране от клавир, 2006
  2004 “Процеси в развитието на църковната ни музика след Освобождението като част от изграждането на съвременна музикална култура от европейски тип”, 2004
  2001 “Влияние на музикалния фолклор върху хоровото изкуство”,научна конференция, посветена на 10 години от основаването на Американски университет,Благоевград, 22.04.2001
  2001 “За някои проблеми на артикулацията и дикцията при усвояване на песен в детска възраст”,Юбилейна конференция на Шуменския университет “ЕпископКонстантин Преславски”,30.10. 2001
  2022 Панова, Ю. Формиране на компетентността на бъдещите учители по музика за моделиране и управление на музикално-изпълнителски процес - Доклад. XIII Научно-практически форум \"Иновации в обучението и познавателното развитие\". 17-19 август гр. Бургас. 2022 г.
  2022 Панова, Ю. Доклад Управление на качеството и ефективността на музикалноизпълнителския процес. Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 21-22 октомври 2022
  2021 Панова, Ю. – Функциите на диригента при управление на музикално-изпълнителския процес – Доклад. Научна конференция с международно участие, Октомври 22-23, Шумен, 2021
  2018 "Градската битова песенна култура в Шумен през втората половина на ХIХ век", Доклад, Научна конференция с международно участие „Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833- 1878)”, Шумен, 21-22.11.2108
  2017 „Управление на качеството и ефективността на музикално-изпълнителките процеси„, на сборник със статии от кръглата маса "Художественотворческата дейност за формиране на бъдещия музикален педагог", 28-29 октомври 2017
  2015 Музикалната процесуалност като обукт на научните изследвания, Доклад в международна конференция “Интегрална музикална теория”Академичен форум, НМА “Проф. Панчо Владигеров”, 12 – 13. 11. 2015
  2014 Ролята ня диригентските компетентности за организиране на художествено-творческото пространство на учителя по музика, Доклад, Конференция „Образователни технологии”, Педагогически факултет на Шуменски университет1` 27-29. 09. 2014 г.
  2022 Панова, Ю. Моделиране и управление на музикално изпълнителски процес. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2021, с. 182 ISBN: 978-619-201-510-7. Цитирано в: Рускова, Я. Съвременна музикална педагогика. Теоретико-аналитични аспекти, УИ „Епископ К. Преславски, Шумен, 2022, с.162
  2022 Панова, Ю. Разбиране а прилагане на компетентностния подход при изучаването на дисциплината „Дирижиране от клавир“. Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна и извънучилищна среда. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 148-151. ISSN 1314-4324. Цитирано в: Рускова, Я. Съвременна музикална педагогика. Теоретико-аналитични аспекти, УИ „Епископ К. Преславски, Шумен, 2022, с.162
  2022 Панова, Ю. Моделиране и управление на музикално изпълнителски процес. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2021, с. 182 ISBN: 978-619-201-510-7. Цитирано в: Рускова, Я. Компетентностен модел на бъдещия учител по музика. УИ „Епископ К. Преславски“, 2022
  2022 Панова, Ю. Разбиране а прилагане на компетентностния подход при изучаването на дисциплината „Дирижиране от клавир“. Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна и извънучилищна среда. УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2013, с. 148-151. ISSN 1314-4324. Цитирано в: Рускова, Я. Компетентностен модел на бъдещия учител по музика. УИ „Епископ К. Преславски“, 2022
  2021 Панова, Ю. (2013) Разбиране и прилагане на компетентностния подход при изучаването на дисциплината „Дирижиране от клавир”. Сборник научни трудове от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”. София. 2013. с.148 – 151. ISSN 1314 – 4324. Цитирано в: Рускова, Я. Професионално-личностно развитие на студентите – бъдещи учители по музика. Професионално самоопределение. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, с 28.
  2019 2019 - Панова Ю. Пространствено-времева организация на диригентския жест. Сборник научни трудове "Иновации в образованието" от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим. Faber. В. Търново. 2018. ISBN:078-619-00-0783. с. 49 В: Атанасов Хр. Пространство на взаимодействие с музикалното изкуство. Международна научна конференция Engeneering. Technologies. Education. Security. Vl. 2. 2019. с. 51.ISSN: 2535-0315
  2019 2019 - Панова Ю. Пространствено-времева организация на диригентския жест. Сборник научни трудове "Иновации в образованието" от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим. Faber. В. Търново. 2018. ISBN:078-619-00-0783. с. 50 В: Атанасов Хр. Пространство на взаимодействие с музикалното изкуство. Международна научна конференция Engeneering. Technologies. Education. Security. Vl. 2. 2019. с. 51.ISSN: 2535-0315
  2019 Панова, Ю. Постановка на оперетата „Кармозинела“ със студенти от специалност „Педагогика на обучението по музика“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Сто години от началото на българското оперетно изкуство. Юбилеен сборник, София: Съюз на българските композитори, 2018, с. 333–336. - В: Будакова, Ст. Народната песен „Мар’ Димитро льо“ в творчеството на Панчо Владигеров. Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще. Сборник с доклади от кръгла маса, проведена на 13 и 14 март 2019 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 83–98. ISBN 978-619-201-298-4. с. 95
  2019 Панова, Ю. Градската песенна култура в Шумен през втората половина на XIX век. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 188–194. ISBN 978-619-201-344-8 - В: Будакова, Стефка (2019): Български народни песни, нотирани от Добри Войников. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257. ISBN 978-619-201-344-8
  2017 Панова, Ю. (2013) Разбиране и прилагане на компетентностния подход при изучаването на дисциплината „Дирижиране от клавир”. Сборник научни трудове от Четвърта национална конференция с международно участие „Музикално-образователни стратегии и практики в предучилищна, училищна и извънучилищна среда”. София. 2013. с.148 – 151. ISSN 1314 – 4324 Цитирано в: Стефанова, Евдокия. Гражданска и социална компетентност при възприемане на света в начална училищна възраст. Педагогически новости. Годишно научнотеоретично списание. Русенски университет. Година VI. Брой 1/2017. с. 40. ISSN 1314-7714
  2015 Панова Ю. Музикално-педагогически проблеми на обучението по дисциплината „Дирижиране от клавир” на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика, Дисертация, Шумен, 2013,В: Професионализмът на бъдещия учител по музика. Антос, Шумен, 2015. 159 с. ISBN: 978-954-8665-88-9
  2013 Панова, Ю. Музикално-педагогически проблеми на обучението по дисциплината „Дирижиране от клавир” на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика, Дисертация, Шумен, 2013, с. 236 В: Рускова Я. Професионално самоопределение на студентите - бъдещи учители по музика, Дисертация, Шуменски университет, 2013
  2018 Участие в концерт като ръководител на вокална формация „Божур“ в „Гергьовденски люлки“, Шумен, 06.05.2018
  2013 Участие в проект „Шумен – живият град” – Проект на Община Шумен по Програма „Регионално развитие”
  2022 Като диригент на Колегиум за камерна музика \"Арсмузика Шумен\" - реализиран концерт - Музикален ескиз \"Арсмузика след 20 години\", 07.11.2022, Шумен
  2022 Като ръководител на ВФ \"Божур\" при ОЧ \"Стилиян Чилингиров 1963\" гр. Шумен - Юбилеен концерт 30 години с песните на вокална формация \"Божур\", 22.11.2022
  2022 Като ръководител на ВФ \"Божур\" при ОЧ \"Стилиян Чилингиров\" гр. Шумен - участие в концерт посветен на 120 години от създаването на Читалище Йордан Н. Миндов с. Алваново, община Търговище, 8.11.2022
  2022 Като ръководител на Вокална формация \"Божур\" при ОЧ \"Стилиян Чилингиров 1963\" гр. Шумен - участие в ХIV Национален събор на читалищата 21-25 юни 2022 г. гр. Бяла обл. Варна
  2022 Като ръководител на Вокална формация \"Божур\" при ОЧ \"Стилиян Чилингиров 1963\" гр. Шумен - участие в концерт на ОНЧ „Напредък – 1864“ гр. Търгонище, 8.06.2022
  2022 Академична хорова формация \"Проф. Венета Вичева\" Участие в \"50 години заедно пишем историята! Елате ни на гости!\" Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", Катедра Мзикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство. 14 декември 2022.
  2021 Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски 2021
  2021 Като ръководител на ВИС „Божур“ при ОЧ „Стилияна Чилингиров“ гр. Шумен - участие в Националeн фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“, 17 и 18 юни 2021 година, гр. Созопол, Първа награда
  2020 Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020
  2020 Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020
  2019 Модератор на Дискусионно студио "Хоровото дело на Добри Войников". Съвместна инициатива на преподаватели и студенти от специалност Педагогика на обучението по музика при ШУ "Еп. Константин Преславски" и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" 13.11.2019 г. гр. шШумен
  2019 Участие на Академична хорова формация "Проф. Венета Вичева" в откриване на Научна конференция с международно участие "Съвременния дискурс в науката" в чест на 35 години Педагогически факултет на ШУ "Еп. Константин Преславски", 18-20 октомври 2019 г.
  2019 Участие на Академична хорова формация "Проф. Венета Вичева" в откриването на учебната 2019-2020 година на Педагогически факултет на ШУ "Еп. Константин Преславски", 09 септември2019 г.
  2019 Участие на Академична хорова формация "Проф. Венета Вичева" в концерт на студенти от специалност "Педагогика на обучението по музика" в рамките на Епископ-Константиновите дни и откриване на Изложба на Държавен архив – Шумен по случай 120 години от рождението на Панчо Владигеров, ПФ, Галерия „Университетска“, 15 май 2019
  2019 Участие на Академична хорова формация "Проф. Венета Вичева" в откриването на учебната 2019-2020 година на Педагогически факултет на ШУ "Еп. Константин Преславски", 09 септември2019 г.
  2019 Председател на жури на Вокален конкурс „Златното петле“, Шумен, 17 април 2019
  2019 Член на жури на Международен православен фестивал „Св. Св. Кирил и Методи“, Медовина, 4.05.2019
  2019 Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019
  2019 Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019
  2019 Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019
  2018 Участие на Смесен хор „Касиана Доместика“ в Международен хоров фестивал „Августа Траяна“, Стара Загора, 26-29 април 2018
  2018 Участие на Смесен хор „Касиана Доместика“ в Национален православен фестивал „Св. Св. Кирил и Методи“, Медовина – 2018, 12 май 2018
  2018 Участие на вокална формация „Божур“ в национален фестивал „Подари ми море“ Крапец – 2018, 2.06.2018
  2018 Участие в концерт като ръководител на вокална формация „Божур“ – „Пролет, здравей“, Търговище, 21.03. 2018
  2018 Самостоятелен концерт като ръководител на вокална формация „Божур“ - „Името ти е жена“, Шумен, 7.03.2018
  2018 Участие на Смесен хор „Касиана Доместика“ в Света литургия в храм „Св. Иван Рилски“ в Истамбул, 7.10.2018
  2018 Самостоятелен концерт на смесен хор „Касиана Доместика” в Българската екзархия в гр. Истамбул, Турция, 7.10.2018
  2018 Флашмоб – български църковни песнопения, смесен хор „Касиана Доместика” в църквата „Св.Св. Константин и Елена” гр. Одрин, Турция, 17.11.2018
  2018 Участие на Смесен хор „Касиана Доместика“ в Света литургия в храм „Св. Георги” в Одрин, 18.11.2018
  2018 Участие на Академична хорова формация „Венета Вичева” в концерт посветен на 185– годишнината от рождението на Добри Войников, Шумен, 21.11.2018
  2018 Участие в концерт като ръководител на вокална формация „Божур“ в „Гергьовденски люлки“, Шумен, 06.05.2018
  2017 Самостоятелен концерт „Твоето възкресение, Христе“, като диригента на Смесен хор „Касиана Доместика“, Шумен, 17.04. 2017
  2017 Участие на 4-ма студенти от специалност ПОМ в на V национален студентски конкурс за диригенти „Златната палка“, Шуменски университет, 12-13 май 2017
  2017 Участие на смесен хор „Касиана Доместика“ в ХІV международен фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно есть, Поморие, 7-11 юни 2017
  2017 Самостоятелен концерт посветен на 25 години ръководител на ВФ „Божур“, Шумен, 22.11.2017
  2017 Участие като ръководител на ВФ „Божур“ в Национален фестивал за стара градска песен „Красив роман е любовта“, Созопол, 17 юни 2017
  2017 Участие като диригент на смесен хор „Касиана Доместика“ в Национален музикален фестивал „Петко Стайнов“, Казанлък, 2-3 декември 2017
  2017 Участие в Майсторски клас за хорови диригенти със студенти от специалност ПОМ, АМТИИ, Пловдив, 22-28 юли 2017
  2017 Самостоятелен пролетен концерт като ръководител на ВФ „Божур“, Шумен, 22.03. 2017
  2016 Самостоятелни концерти като ръководител на вокална формация "Божур": 21.03.2016, 21.06. 2016, 25.06.2016, 22. 11. 2016 г.
  2016 Участие на хор “Касиана Доместика” в Национална инициатива на Българския хоров съюз “България пее”, Шумен, 16. 04. 2016
  2016 Участие като диригента на хор “Касиана Доместика” в V Национална хорова среща, Русе, 30. 10. 2016 г.
  2016 Участие на Академична хорова формация “Проф. Венета Вичева” в ІV Студентски конкурс за диригенти “Златната палка”, ШУ “Епископ К. Преславски, 7-9 април 2016
  2016 Участие на смесен хор „Касиана Доместика“ в Второто издание на Национална хорова инициатива „България пее“, Шумен 21 април 2017
  2015 Самостоятелен концерт “За възхвала на любовта” на Вокална формация Шумен, 13.02.2015
  2015 Самостоятелен концерт на хор “Касиана Доместика”, Шумен, 21. 03. 2015
  2015 Самостоятелен концерт по на хор “Касиана Доместика” посветен на Св.Св. Кирил и Методи, 10.05. 2015 г.
  2015 Участие на Вокална формация "Божур" в XV Национален фестивал "С песните на Ари", Хасково, 6.07.2015
  2015 Участие на Смесен хор "Касиана Доместика" в XII Международен хоров фестивал за православна музика, Поморие, 14.07.2015
  2015 Участие на Академична хорова формация "Проф. Венета Вичева" в XII Международен хоров фестивал "Маестро Медникаров", Албена, 28. 07. 2015 г.
  2015 Участие на Смесен хор "Касиана Доместика" в концерт посветен на 140 години от рождението на Добри Христов, Варна, 01.11. 2015
  2015 Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности 2015
  2014 Участие във Втори международен фестивал "Есенни шуменски вечери", Щумен, 27.09.2014,
  2014 Участие в концерт “Откровенията на Маестрото”, гр. Шумен, 21.11.2014
  2014 Тържествен водосвет и концерт за именуването на хор “Касиана Доместика”, гр Шумен, 29.11. 2014
  2014 2014 – Участие в Пети международен фестивал “Да приветстваме Алпите”, гр. Залцбург, Австрия,
  2014 Рождественски концерт на Смесен хор "Касиана Соместника", Шумен, 20.12.2014
  2014 Участие на Академична хорова формация “Проф. Венета Вичева” и студенти от специалност Педагогика на обучението по музика в Трети студентски конкурс за диригенти “Златната палка”, Шумен, 3.12.2014
  2014 Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности 2014
  2013 17-18. 04. 2013 г. - Участие на Академична хорова формация в Осми международен фестивал "Среща на студентските хорове" в Американски университет в България, гр. Благоевград
  2013 21.05.2013 Тържествено честване на Деня на Шуменския университет, Академична хорова формация,
  2013 22.05. 2013 Концерт на специалност ПОМ, Академична хорова формация
  2013 16. 09. 2013 Откриване на учебната 2013 – 2014 година на Педагогически факултет, ШУ „Еп. Константин Преславски”, Академична хорова формация,
  2013 17.12.2013 Концерт на специалност Педагогика на обучението по музика, Академична хорова формация, зала „Панчо Владигеров”, Педагогически факултет
  2013 13.02.2013 Самостоятелен концерт „За любовта и виното”, Вокална формация „Божур”, Дом на народната армия, Шумен,
  2013 04.06.2013 Самостоятелен концерт „С песните на Йосиф Цанков”, Вокална формация „Божур”, Къща–музей Панчо Владигеров, Шумен,
  2013 22.11 .2013 Самостоятелен концерт „Откровенията на Маестрото”, Вокална формация „Божур”, Дом на народната а армия, Шумен,
  2013 30. 08. 2013г Лауреатско звание „Световен шампион”, първа награда и златен медал от Трети Световен шампионат по фолклор, гр. Несебър,
  2013 18.04.2013 Осми международен фестивал „Среща на студентските хорове”, гр Благоевград, Американски университет,
  2013 18.12.2013 Новогодишен концерт на съставите от НЧ „Стилиян Чилингиров 1963”, Зала Общината, Шумен,
  2013 3.12. 2012 Подготовка и участие на студенти от специалност ПОМ (7 студента) във Втори студентски конкурс за диригенти „Златната палка” – 3.12.2012 г., Шуменски университет, Педагогически факултет
  2013 18.042013 Участие в Международна среща на студентските хорове в Американски университет, Благоевград
  2012 23.03.2012 - „Защото пак е пролет”, концерт спектакъл – зала Общината гр. Шумен
  2012 15. 05. 2012 – Самостоятелен концерт „I like to be in America” – НЧ „Напредък” гр. Търговище
  2012 07.06. 2012 – Самостоятелен концерт на вокална формация "Божур"– зала Общината, Шумен
  2012 28.11. 2012 – Концерт-спектакъл „Двадесет години с песнтие на вокална формация „Божур” – зала „Младежки дом” гр. Шумен
  2012 15.12. 2012 – Концерт на „Арсмузика Шумен” по случай десет години от създаването на състава
  2012 29.11.2012 - Конкурс „Златната палка”, Педагогически факултет, Шуменски университет
  2012 18 - 20. 05. 2012 – Участие в Пети Международен шампионат за фолклор гр. Римини, Италия
  2012 Откриване на учебната 2012 – 2013 година на ШУ „Еп. Константин Преславски” и Педагогически факултет с Академична хорова формация
  2012 07. 09. 2012 – Съвместен концерт на Колегиум за камерна музика "Арсмузика Шумен" с хор „Фауске” от гр. Фауске, Норвегия – Къща-музей Панчо Владигеров гр. Шумен
  2012 13. 12. 2012 – Участие на Академична хорова формация в концерт на специалност Педагогика на обучението по музика
  2012 28. 12. 2012 – Участие в Коледен концерт на съставите от НЧ „Стилиян Чилингиров”
  2012 Обучения и уоркшопове 11.04. – 09.05. 2012 – Обучение за студенти от специалност Педагогика на обучението по музика „Как да планираме и проведем публично събитите” по проект на Информационен център на Европейската комисия „Европа директно” гр. Шумен 6–9. 07. 2012 – Уоркшоп за църковна музика и произведението на Христо Атанасов, студент ІV курс специалност Педагогика на обучението по музика, „Достойно есть” с хоровете „Lavirint”, „Sveti Srefan Kralj Decanski” – Сърбия 3-4. 09. 2012 – Уоркшоп „За интерпретацията на българските хорови песни” с хор „Фауске”, Норвегия – Курортен комплекс „Албена”
  2011 14 февруари „Вечна тайна” – Военен клуб гр. Шумен 20 април 2011 „Музикална разходка из Европа” – НЧ „ Развитие” гр. Велики Преслав 11 май 2011 „Музикална разходка из Европа” – НЧ „ Напредък” гр. Търговище 01 ноември 2011 „I Like to be in America” - Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – гр. Шумен Вокална формация „Божур” 25 ноември 2011 „Отковенията на Маестрото” - Военен клуб гр. Шумен Академина хорова формация 20 май 2011 Ден на ШУ „Еп. Константин Преславски” 04 юни 2011 Концерт на специалност ПОМ – НЧ „Добри Войников” гр. Шумен Конкурси 15 – 18 юли 2011 Голямата награда „Златен орфей”, Първо място и златен медал, награда за най-добър ръководител и званието „Маестро” в Европейски шампионат „Еврофолк 2011” гр. Несебър Уоркшоп 13-15 май 2010 Уоркшоп „Как да пеем немскоезичните романтици”
  2010 12 февруари 2010 Концерт „Любовта - от романтизма до рока”. Зала „Общината” 08 март 2010 Концерт „Магия тайнствена”. Зала „Общината” 23 април 2010 Вечер на унгарската кухня и музика. Хотел „Нирвана” 30 Април 2010 Концерт “Stairway to heaven”. Зала на Народно читалище „Напредък” – Търговище 12 май 2010 Концерт „Музикална разходка из Европа”. Открита сцена на 233 панаир Търговище’2010. 16 май 2010 Заключителен концерт на уоркшоп „Немскоезичен романтизъм”. Евангелска методистка епископална църква – гр.Шумен. 21 май 2010 Участие в Тържествено честване на Деня на Шуменския университет. 05 юни 2010 Вечер на италианската музика. Хотел „Нирвана” 18 юни 2010 Концерт „Популярни български поп и рок балади”. Мадарска пещера. 09 юли 2010 Вечер на австрийската музика и кухня. Хотел „Нирвана” 11 юли 2010 „Благослови душе моя. Църква „Свети Три Светители” 01 октомври2010 „Музикална разходка из Европа”. Гимназия с преподаване на чужди езици – Шумен 10 ноември 2010 „What a Wonderful World” - Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – гр. Шумен 13 декември 2010 „Одем е безкрайно чискло” - Евангелска методистка епископална църква – гр.Шумен.
  2009 16. 07. 06. 2009 Концерт „Европейските корени на вокалната музика в България”. Хотел „Хеннекенс хоф”, Бад Бентхайм, Германия. 18 януари 2009 Участие на Пролет Пенчева, Димитър Димитров и Юлияна Панова в концерт пред Национално Сдружение на Регионите и Общините в България. Хотел Шумен. 58. 24 януари 2009 Участие на дует „Откровение” към ККМ „АРСМУЗИКА ШУМЕН” и Юлияна Панова в предаването „Ако зажалиш...”. Телевизия „СКАТ” – София 59. 19 февруари 2009 Панахида за Апостола и Благотворителен концерт „Благослови душе моя Господа”.Църква „Света Троица” – с.Овчарово 60. 07 март 2009 Концерт „С откровението на миналия век”. Художествана галерия „Елена Карамихайлова” 61. 06 април 2009 Участие на Весела Цанкова, Димитър Димитров и Анна Панчева в концерт по повод регионална среща на държавните културни институти. Механа на хотел „Шумен”. 62. 23 април 2009 Участие в откриването на Националната онкологична конференция. Зала „Форум” – гр.Шумен 63. 24 април 2009 Участие в Шести международен фестивал „Среща на студентските хорове” – Откриване на фестивал с изпълнение на „Missa Brevis G dur”. Зала „Аудиторията” на Американски университет в България, гр.Благоевград. 64. 07 май 2009 Премиера на оперетата „Кармозинела”. Драматично-куклен театър „Васил Друмев” 65. 08 май 2009 „Дай гласа си!”. Изпълнение на песента „Моят град”. Специално събитие за повишаване на избирателната активност по време на изборите за Европейски парламент. Пристранство пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев” – Шумен 67. 09 май 2009 Дай гласа си!”. Изпълнение на песента „Моят град”. Специално събитие за повишаване на избирателната активност по време на изборите за Европейски парламент. Пристранство пред Община Велики Преслав 69. 21 май 2009 Участие в патронния празник на Шуменския университет. 70. 22 май 2009 „Европейската музика в ехото на Мадарската пещера” – концерт, посветен на 30 години от обявяването на Мадарския конник за световно историческо и културно наследство. 71. 01 юни 2009 Участие в концерт по повод откриването на бюст на Пушкин в Педагогическия факултет. 72. 09 юли 2009 Концерт „Лятна музика”. Народно читалище „Стилиян Чилингиров” – Шумен 73. 25 август 2009 Тържествен водосвет и благотворителен концерт „Благослови душе моя” – църква „Свето Вознесение”- Шумен. 74. 03. 10.2009 – „Стълба към небесата” – поп и рок концерт – Шумен 75. 08. 10. 2009 – Участие в Четвърти международен Тракийски фестивал гр. Ямбол 76. 09.10. 2009 – Изнесено информационно събитие „Ден на Шуменски университет в твоето училище” в СОУ „Васил Левски” гр. Ямбол
  2008 Задгранични концерти 11. 8. 06. 2008 Самостоятелен концерт в гр.Бад Бентхайм, Германия. 12. 12. 09. 2008 Концерт „Благослови душе моя Господа” – музей „Дери” – гр.Дебрецен, Унгария 13. 14. 09. 2008 Концерт „Благослови душе моя Господа” – църква „Св.Св.Кирил и Методий” – Будапеща, Унгария 15. 14. 09. 2008 Концерт „Градската песен в Шумен” – театър „Барка” – Будапеща, Унгария 19 февруари 2008 Тържествен концерт, посветен на 135 години от обесването на Васил Левски и 35 години от основаването на СОУ „В.Левски”. Младежки дом – Шумен. 36. 8 март 2008 Концерт „Магия тайнствена”. Зала на художествена галерия „Елена Карамихайлова” 37. 25 март 2008 Откриване на информационния офис на „Europe direct” 38. 22 април 2008 Концерт „На крилете на музиката” , посветен на 150 години от рождението на Джакомо Пучини и 3 години от подписването на договора за присъединяване на България към ЕС. 39. 31 май 2008 Презентационно матине - концерт „Градската песен в Шумен – една прекъсната културна традиция”. Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен 40. 15 юни 2008 Участие в Света литургия по случай храмовия празник на църква „Света Троица” – с.Дибич 41. 21 юни 2008 Участие във Втория национален фестивал „Живо наследство”. Южен парк – гр.София 42. 23 юни 2008 Участие във Втория фестивал „Зелени слънца”. Комплекс „Основатели на Българската държава” – Шумен. 43. 15 август 2008 Участие в Света литургия по случай храмовия празник на църква „Света Богородица” – с.Васил Друмев 44. 01 октомври 2008 Участие в откриването на учебната година в Шуменския университет и церемония по удостояване на Иван Станчов с титлата „Doctor honoris causa” на Шуменския университет 45. 01 октомври 2008 Концерт „Градската песен в „Шумен” – музей „Добри Войников” – Шумен. 46. 13 октомври 2008 Концерт с православни песнопения в рамките на Шестите празници на духовната музика в гр.Габрово – църква „Света Троица” 47. 14 октомври 2008 Изпълнение на “Missa Brevis G dur” от Волфганг Амадеус Моцарт с Габровския камерен оркестър в рамките на Шестите празници на духовната музика в гр.Габрово Диригент Иван Стоянов. Зала „Проф.Минчо Минчев” на художествена галерия „Христо Цокев” – Габрово. 48. 19 октомври 2008 Участие в Света литургия по случай храмовия празник на църква „Света Богородица” – с.Радко Димитриево. 49. 26 октомври 2008 в Света литургия по случай храмовия празник на църква „Света Богородица” – с.Вехтово 50. 31 октомври 2008 Участие в церемония по провъзгласяване на Светлин Русев за „Доктор Хонорис Кауза”. Зала „Общината” – гр.Шумен 51. 4 ноември 2008 Участие в концерта „Теодора пее за Вас” – регионална библиотека – Шумен. 52. 13 ноември 2008 Участие в честването на 175 години от рождението на Добри Войников. Къща-музей „Добри Войников”. 53. 23 ноември 2008 Видеозапис на “Gaudeamus Igitur”. Фоайе на Шуменски университет. 54. 24 ноември 2008 Войникова музикална вечер по случай 175 години от рождението на Добри Войников. Къща – музей „Добри Войников” 55. 13 декември 2008 Концерт Шест от първите седем..”, посветен на 6 години от основаването на колегиума за камерна музика АРСМУЗИКА ШУМЕН”. Зала Общината – гр.Шумен. 56.22 декември 2008 Концерт „На крилете на музиката”, посветен на 150 години от рождението на Джакомо Пучини. Зала Общината.
  2007 Участие в международни кункурси и фестивали 17. 05. 2007 г. - ХХІХ-ти Международен хоров конкурс „Проф.Георги Димитров” – гр. Варна. Трета награда в категория „Камерни хорове” 10. 04.2007 г. Фестивален концерт в рамките на Третия ДАМ фестивал в град Прищина, Косово 4. 20. 07. 2007 г. - Благотворителен концерт „Благослови душе моя, Господа”. Църква „Свети пророк Илия” – Букурещ, Румъния Задгранични концерти 5. 13. 10. 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа” – български православен храм „Св.пророк Илия” –Букурещ, Румъния 6.15. 10. 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа” – катедрала „Дева Мария – покровителка на унгарците” – Будапеща, Унгария 7. 16. 10. 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа” – йезуитска катедрала – Братислава, Словакия. 8. 17. 10. 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа” – православна катедрала „Св.Св.Кирил и Методий” – Прага, Чехия 9. 18.10. 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа” – концертна зала на Дом на социалните служби – Млада Болеслав, Чехия. 10. 19. 10. 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа – концертна зала на Дом Витгенщайн, Виена, Австрия
  2007 2007 15 януари 2007 г. Вокален уоркшоп за сакрална музика. Зала „АРСМУЗИКА ШУМЕН” 15. 29 януари 2007 г. Концерт “Сакралният Моцарт” – Зала №1 на Община Горна Оряховица 16. 09 март 2007 г. Съвместен концерт с квартет „Абагар” – музикални четения „Ново звучене на фолклорните мотиви” – Зала на художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен 17. 19 март 2007 г. Концерт „Сакралният Моцарт” – зала на Художествената галерия – гр.Добрич 18. 12 април 2007 г. Концерт „Музика без граници”, Младежки дом – гр.Белоградчик 19.24 април 2007 г. Участие във водосвет за откриване на изложба на доц.Валентин Кулев 20. 25 април 2007 г. Концерт „Даманти в снега” с творби на Ян Сибелиус. Художествена галерия „Елена Карамихайлова” - Шумен 21. 4 май 2007 г. Концерт „Даманти в снега” с творби на Ян Сибелиус. Огледален салон на Драматичен театър – гр.Добрич. 22. 9 май 2007 г. Концерт „Музикален албум на обединена Европа”. Концертна зала на Национално училище по фолклорни изкуства – гр.Котел. 23. 9 май 2007 г. Концерт „Музикален албум на обединена Европа”. Концертна зала на Народно читалище „Свети Свети Кирил и Методий”- гр.Попово. 24. 20 май 2007 г. Концерт „Сакралният Моцарт” – Евангелска методистка епископална църква – гр.Варна 25. 09 юни 2007 г. Концерт на официалното закриване на Фолклорните празници „От Тимок до Искър” – гр.Белоградчик 26. 17 юни 2007 г. Благотворителен концерт „Благослови душе моя, Господа” в с.Овчарово. 27. 18 юли 2007 г. Концерт на родовата среща на Илия Блъсков. Местност „Илчов баир” 28. 9 септември 2007 г. Праазничен концерт, организиран от съюза на антифашистите. Паметника в градинката до Община –Шумен 29. 01 октомври 2007 Концерт „Благослови душе моя Господа” – първи концерт от проекта „Гласът на България в Европа от древността и днес” – зала на художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен. 30. 31 октомври 2007 Концерт на Пролет Пенчева, Димитър Димитров и Станислава Марчева – участници в Петия и Шестия международен конкурс за млади изпълнители на сакрална музика в Рим – зала на Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен. 31. 15 наември 2007 - Участие на Пролет Пенчева, Димитър Димитров и Юлияна Панова в откриването на централния офис на ПИБ в Шумен 32. 28 ноември 2007 Участие на „АРСМУЗИКА ШУМЕН” в откриването на изложбата „Съкровищата на средновековна България” в Регионалния исторически музей. 33. 13 декември 2007 Годишно парти, посветено на 5 години от основаването на колегиума за камерна мезука „АРСМУЗИКА ШУМЕН” в Паркетния салон на Военен клуб – гр.Шумен. 34. 22 декември 2007 Коледен концерт – матине „И изгря Витлеемска звезда – Ave Maria” – Художествена галерия „Елена Карамихайлова” – Шумен.
  2006 Задгранични концерти 1. 23. 07. 2006 г. - Концерт “Европейска сакрална музика”. Църква “Санта Мария дел Орационе е морте” – Виа Джулия – Рим, Италия. 2. 24. 07. 2006 г. - Концерт “Европейска сакрална музика”. Църква “Санта Катерина ди Сиена” – Виа Джулия – Рим, Италия. 3. 27. 07. 2006 г. - Концерт “Лятна музика”. Църква “Свети кръст” – Кастел Сан Пиетро Терми, близо до Болоня.