Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Живко Величков Жечев
  Проф. д-р Живко Величков Жечев

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  Кабинет: Корпус 2, стая 400

  Телефон: 054 830495 вътр. 222 К2

  Email: zh.zhechev@shu.bg

  Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00, ст. 400/ Присъствени дни за провеждане на консултации със студенти: понеделник и сряда от 12:00 ч. до 16:00 ч., вторник, четвъртък и петък от 8:00 ч. до 12 ч.


  Завършен университет, специалност

  1976-1980– ШУ “Еп. К. Преславски”, специалност “Българска филология”

  2001 г. – магистърска степен в специалност „Социални дейности”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1982-1988 - ОСК – ЦХС Шумен

  Заемани академични длъжности

  доцент - 2015

  1988 г. – асистент;

  1992 г. – старши асистент;

  1996 г. - главен асистент

  Придобити научни степени

  доктор по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/ - 2013

  Водени лекции и/или упражнения

  Тренинг - комуникативни умения, Социализация и речево развитие; Арттерапия, Основи на театралната култура, Култура на речта, Техника на говора.

  Области на научни интереси

  Арттерапия, Култура на речта, Техника на говора.

  Специализации

  .

  Участия в проекти

  „Социално включване на възпитаниците от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски” (на опита на Дом „Детелина” – гр. Шумен) 2008

  „Формиране на професионална компетентност по социална работа на студентите, обучаващи се в професионално направление “Социални дейности” чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие”.- Вх. № РД-05-245/11.03.2009

  „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност “Социални дейности” за социалната адаптация на клиентите от дом за стари хора “Стефан Смядовски” - Вх. № РД-05-391/24.03.2010 г.

  „Футурологично прогнозиране за развитието на социалните услуги в България” - Вх. № РД-05-192/07.03.2011

  „Ролята на преддипломния професионален стаж на студентите от специалност ”Социални дейности” в БЧК за подпомагане пълноправното включване на възрастните хора в обществения живот в Шуменски регион” - Вх. № РД-05-290/15.03.2012 г.

  „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ „Детелина” – Шумен”. - Вх. № РД-08-305/15.03.2013 г.

  „Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина футурология в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски” - Вх. № РД-08-250/14.03.2014 г

  2015 - „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”

  Проект “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа”,.вх. № РД-08-135/08.02.2016 г

  Национални проекти

  Проект: „Студентски практики" „BG051РО001/3.3.07-0002 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013

  Проект: Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013

  Проект: G051PO001-5.2.03-0065-C0001 “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд –2010

  Проект: Активни млади хора на област Шумен /съвместно с БЧК клон Шумен/, 2010

  Проект № РД -08-85/03.02.2017 на ШУ "Еп.К.Преславски ", "Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници"

  Проект № РД-08-131/07.02.2018 г. на ШУ “Еп. К. Преславски, „Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“, 2018 г.

  Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019

  Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап втори, вх. № РД-08-156/05.02.2020

  Жечев, Ж. BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики-Фаза 1" „Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., 2020

  Заемани ръководни позиции

  .

  Организационна дейност

  Член на ФС

  Зам.-председател на ОС на ПФ

  Осъществява рекламна дейност за кандидат-студентската кампания на университета, телевизионно и радио отразява дейността на университета и ПФ

  Организатор и водещ на научни форуми, чествания, семинари в ШУ и ПФ

  Членства в научни организации

  Член на Дружеството на психолозите в България

  Редовен член на Съюза на учените в България