Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Доц. д-р  Екатерина Любомирова Люцканова
  Доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 405а или 203

  Телефон: 054 8308495 вътр. 221

  Email: e.lyutskanova@shu.bg

  Приемно време: сряда 10.00 – 14.00 часа. Присъствено време за консултации със студенти: вторник от 8.00 до 16.00 часа; четвъртък от 8.00 до 16.00


  Завършен университет, специалност

  1998г. - ШУ "Еп. К. Преславски"- специалност "Социална педагогика", специализация - "Социално дело в юношеска възраст" - магистър

  2006г.- ШУ "Еп. К. Преславски" - специалност "Специална педагогика" (Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост)-магистър

  Заемани академични длъжности

  от 2006 г. - асистент

  от 2014 г. - главен асистент

  от 2015 г. - доцент (професионално направление 1.2. Педагогика)

  Придобити научни степени

  2013 - доктор по Теория на възпитанието и дидактика(Социална педагогика), професионално направление 1.2. Педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Основи на специалната педагогика

  Организация и управление на социалните дейности

  Интегрирано образование на деца със специални образователни потребностиС

  Основи на социалната работа

  Пропедевтика на социалната работа

  Деца със задръжки в психическото развитие

  Социална работа при деца с нарушение в развитието

  Социална педагогика

  Етопедия

  Сравнително образование

  Методи и методология на педагогическите изследвания

  Преддипломен педагогически тренинг и практикум

  Области на научни интереси

  Социална работа с деца, етопедия, специална педагогика

  Участия в международни и национални научни проекти

  Вътрешно университетски проект - ”Социална работа в места за лишаване от свобода”, 2008

  Вътрешно университетски проект N 5252/2009г., ”Социално-педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система”

  Вътрешно университетски проект №05-293 /2012 г., ”Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат”

  Вътрешно университетски проект № 08-293 /2013 г., ”Иновационни практики в Домове за стари хора”

  Вътрешно университетски проект №08-260/14.03.2014г., ”Иновационни практики в социално- педагогическата работа”

  Вътрешно университетски проект Договор N РД 08-299/13.03.2015г., ”Иновационни практики с деца в риск”

  Вътрешно университетски проект Договор № РД – 08 – 132/08.02.2016 г. ”Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности”

  Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 /2013г., ”Студентски практики”

  Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 /2013г., „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

  Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 /2016г., ”Студентски практики”

  Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга”- № РД-08-157/05.02.2020 г. - Ръководител

  Национален проект № BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. - водещ функционален експерт: 2020-2023

  Вътрешно-университетски проект ”Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга - част ІІ”, РД - 08-119/03.02.2021 г. - участник

  Заемани ръководни позиции

  заместник декан: 2016-2017

  заместник ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност и институционален Еразъм+ координатор: 2017- 2019

  в.и.д. декан: 2019 - 2020

  декан: септември 2020 -

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски";

  Член на Общото събрание на ПФ на ШУ "Еп. Константин Преславски

  Член на ФС на педагогическия факултет

  Член на Академичния съвет на ШУ "Еп. Константин Преславски

  Членства в научни организации

  Член на Общински съвет по наркотични вещества - Шумен